intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa

Chia sẻ: Hgfghff Hgfghff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
295
lượt xem
95
download

Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa nhằm trình bày về cơ sở lý luận của marketing Mix, thực trạng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P GI I PHÁP MARKETING MIX NH M THU HÚT KHÁCH HÀNG S D NG D CH V ĂN U NG C A NHÀ HÀNG THU C KHÁCH S N WOOSHU – BIÊN HÒA Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH S N Gi ng viên hư ng d n : Th.S LÊ ðÌNH THÁI Sinh viên th c hi n : ð NG C HOÀNG MSSV: 107405070 L p: 07DQKS02 TP. H Chí Minh, 2011
 2. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHÓA LU N T T NGHI P GI I PHÁP MARKETING MIX NH M THU HÚT KHÁCH HÀNG S D NG D CH V ĂN U NG C A NHÀ HÀNG THU C KHÁCH S N WOOSHU – BIÊN HÒA Ngành: QU N TR KINH DOANH Chuyên ngành: QU N LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH S N Gi ng viên hư ng d n : Th.S LÊ ðÌNH THÁI Sinh viên th c hi n : ð NG C HOÀNG MSSV: 107405070 L p: 07DQKS02 TP. H Chí Minh, 2011
 3. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI L I C M ƠN ð ñ t ñư c nh ng thành qu h c t p như ngày hôm nay, tôi ñã nh n ñư c s giúp ñ c a quý th y cô, quý cơ quan th c t p, b n bè ngư i thân. Tôi xin g i l i c m ơn trân tr ng ñ n: • Ban Giám Hi u và toàn th giáo viên trư ng ð i h c k thu t công ngh Tp.H Chí Minh ñã tao ñi u ki n cho tôi h c t p và nghiên c u. • Th c sĩ Lê ðình Thái ñã tr c ti p hư ng d n, t n tình giúp ñ tôi trong su t quá trình lên ñ tài và hoàn thành bài báo cáo khóa lu n t t nghi p • Ban Giám ð c và toàn th các cô chú, anh ch em cán b nhân viên c a khách s n Wooshu – Biên Hoà ñã t n tình giúp ñ và t o ñi u ki n cho tôi trong su t quá trình th c t p cũng như hoàn thi n khoá th c t p t t nghi p. • B n bè ngư i thân c a tôi ñã giúp ñ và ñ ng viên tôi trong quá su t trình làm bài. Sinh viên th c hi n ð Ng c Hoàng
 4. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI L I CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan n i dung bài khóa lu n t t nghi p ñư c vi t ra sau khi có quá trình th c t p t i khách s n. Toàn b n i dung không sao chép t ngư i khác.
 5. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI Nh n xét c a giáo viên hư ng d n .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Tp.H Chí Minh, Ngày…Tháng…Năm… Ký tên
 6. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI DANH M C SƠ ð , B NG BI U, HÌNH NH 1. Hình 1.1. 4P trong marketing mix – trang 12 2. Hình 2.1. Các nhân t c u thành s n ph m – trang 13 3. Hình 2.1. Sơ ñ cơ c u t ch c c a khách s n – trang 23 4. Hình 2.2. B ng s lư ng nhân s khách s n Wooshu – trang 24 5. Hình 2.3. Doanh thu c a khách s n 2010 – trang 32 6. Hình 2.4. B ng th ng kê doanh thu hàng tháng năm 2010 khách s n Wooshu - trang 32 7. Hình 2.5. Doanh thu b ph n m th c 6 tháng ñ u năm 2011 – trang 33 8. Hình 2.6. Tình hình khách ñ n ð ng Nai 6 tháng ñ u năm – trang 41 9. Hình 2.7. Khuy n mãi ti c cư i, khuy n mãi rư u và saturday night buffet – trang 43 10. Hình 2.8. Chương trình gi vàng – trang 43 11. Hình 2.9. M ng giáng sinh và năm m i – trang 44 12. Hình 2.10. Qu c t thi u nhi 1/6 – trang 44 13. Hình 2.11. S ki n m ng chúa ph c sinh v i ti c buffet hơn 40 món ăn ñ c bi t – trang 44
 7. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI M CL C L IM ð U................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N.............................................................................. 4 1.1. Lý thuy t v kinh doanh khách s n và kinh doanh ăn u ng trong khách s n:..... 4 1.1.1. Lý thuy t v kinh doanh khách s n: ......................................................... 4 1.1.2. Lý thuy t v kinh doanh ăn u ng trong khách s n:.................................. 5 1.1.2.1. Khái Ni m: .................................................................................. 5 1.1.2.2. Vai trò kinh doanh ăn u ng c a nhà hàng trong khách s n: ....... 6 1.1.2.3. Phân lo i nhà hàng: ..................................................................... 6 1.1.2.4. K ho ch th c ñơn:...................................................................... 8 1.1.2.4.1. Phân lo i th c ñơn:......................................................... 8 1.1.2.4.2. Yêu c u ñ i v i k ho ch th c ñơn c a nhà hàng: ........ 9 1.1.2.5. Th trư ng khách c a nhà hàng trong khách s n:...................... 10 1.1.2.5.1. Khái ni m: .................................................................... 10 1.1.2.5.2. Phân khúc th trư ng trong kinh doanh nhà hàng ........ 10 1.1.2.5.3. Các phương án l a ch n th trư ng m c tiêu trong kinh doanh nhà hàng: ................................................................................................ 10 1.2.2.6. ð nh v th trư ng trong nhà hàng:............................................ 10 1.2. Khái ni m Marketing Mix (h n h p) và vai trò c a nó trong kinh doanh ăn u ng: ......................................................................................................................... 11 1.2.1. Khái ni m Marketing Mix: ..................................................................... 11 1.2.2. Các gi i pháp Marketing Mix nh m thu hút khách s d ng d ch v ăn u ng trong kinh doanh khách s n: ............................................................................ 12 1.2.2.1. Gi i pháp s n ph m: .................................................................. 12 1.2.2.2. Gi i pháp giá: ............................................................................ 15 1.2.2.3. Gi i pháp phân ph i: ................................................................. 16
 8. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI 1.2.2.4. Gi i pháp xúc ti n:..................................................................... 17 CHƯƠNG 2: TH C TR NG V N D NG CÁC GI I PHÁP MARKETING MIX NH M THU HÚT KHÁCH HÀNG S D NG D CH V ĂN U NG T I NHÀ HÀNG THU C KHÁCH S N WOOSHU.............. 21 2.1. T ng quan v khách s n Wooshu: ..................................................................... 21 2.1.1. Gi i thi u chung v khách s n Wooshu: ................................................ 21 2.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n c a khách s n Wooshu: ................... 22 2.1.3. Cơ c u t ch c c a khách s n: ............................................................... 23 2.1.3.1. Sơ ñ cơ c u t ch c c a khách s n:......................................... 23 2.1.3.2. S lư ng nhân s t i khách s n Wooshu:..................................24 2.2. Các ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n: ......................................................... 24 2.2.1. Kinh doanh d ch v phòng ng : ............................................................. 24 2.2.2. Nhà hàng và qu y Bar: ........................................................................... 26 2.2.3. D ch v h i th o, h i h p: ...................................................................... 27 2.2.4. Khu vui chơi gi i trí:............................................................................... 28 2.3. Gi i thi u v b ph n kinh doanh ăn u ng c a c a khách s n và ñ c ñi m th trư ng khách c a nhà hàng: ...................................................................................... 28 2.3.1. B ph n kinh doanh ăn u ng c a khách s n: ......................................... 28 2.3.1.1. Nhà hàng Âu:............................................................................. 28 2.3.1.2. Nhà hàng Á:............................................................................... 29 2.3.2. Ch t lư ng ph c v nhà hàng: ................................................................ 29 2.3.3. ð c ñi m th trư ng khách c a nhà hàng: .............................................. 31 2.3.4. ð nh v th trư ng c a nhà hàng thu c khách s n wooshu:.................... 31 2.4. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a khách s n qu c t Wooshu:..................... 32 2.4.1. Tình hình ho t ñ ng c a khách s n 2010: .............................................. 32 2.4.2. Tình hình ho t ñ ng c a b m th c 6 tháng ñ u năm 2011: ................ 33
 9. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI 2.5. Các gi i pháp Marketing mix mà khách s n ñã s d ng ñ thu hút khách hàng s d ng d ch v ăn u ng: ................................................................................. 34 2.5.1 Gi i pháp s n ph m: ................................................................................ 34 2.5.2 Gi i pháp giá:........................................................................................... 39 2.5.3 Gi i pháp phân ph i:................................................................................ 40 2.5.4 Gi i pháp xúc ti n:................................................................................... 42 2.6. Nh n xét và ñánh giá v th trư ng khách s d ng d ch v ăn u ng t i khách s n Wooshu và ñánh giá các gi i pháp Marketing mà khách s n ñã s d ng ñ thu hút khách s d ng d ch v ăn u ng t i nhà hàng:............................................... 45 2.6.1. ðánh giá v th trư ng khách s d ng d ch v ăn u ng t i khách s n Wooshu: .................................................................................................................... 45 2.6.2. ðánh giá các gi i pháp Marketing mix mà khách s n ñã s d ng ñ thu hút khách ñ n s d ng d ch v ăn u ng:................................................................... 45 CHƯƠNG 3: M T S ð XU T VÀ GI I PHÁP MARKETING NH M THU HÚT KHÁCH HÀNG S D NG D CH V ĂN U NG T I NHÀ HÀNG THU C KHÁCH S N WOOSHU. ......................................................... 47 3.1. Các gi i pháp Marketing nh m thu hút khách hàng s d ng các d ch v ăn u ng t i nhà hàng: ..................................................................................................... 47 3.2.1.Gi i pháp s n ph m: ................................................................................ 47 3.2.2.Gi i pháp giá:........................................................................................... 49 3.2.3.Gi i pháp phân ph i:................................................................................ 51 3.2.4.Gi i pháp xúc ti n:................................................................................... 52 3.2.Bi n pháp th c hi n: ........................................................................................... 54 K t lu n và ð xu t................................................................................................... 55 DANH M C TÀI LI U THAM KH O............................................................... 57
 10. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI L IM ð U Tính c p thi t c a ñ tài: Khách s n nào cũng mu n thu hút khách ñ n s d ng d ch v lưu trú, ăn u ng và d ch v b sung khác c a khách s n mình th t nhi u, và m t trong nh ng gi i pháp mà các khách s n thư ng s d ng ñó là các gi i pháp Marketing. Hi n nay môi trư ng c nh tranh trong du l ch ngày càng kh c li t, có r t nhi u khách s n m i ñư c xây d ng vì th các khách s n luôn luôn ñưa ra các chính sách Marketing ñ thu hút khách s d ng các d ch v lưu trú, ăn u ng, gi i trí c a khách s n mình và tăng th ph n c a mình trong th trư ng. Khách s n Wooshu là khách s n 4 sao tiêu chu n qu c t ñ u tiên t i Biên Hòa n m trên ñư ng Nguy n Văn Thu n, ñây là khách s n sang tr ng m i ñư c thành l p và ñi vào ho t ñ ng kho ng 2 năm nay. Khách s n kinh doanh r t nhi u d ch v trong ñó có d ch v ăn u ng t i nhà hàng Gand và s p t i s khai trương nhà hàng Dragon n m t ng 6 khách s n Wooshu. Hi n t i Biên Hòa nói riêng và t nh ð ng Nai nói chung các khách s n tiêu chu n sao là r t ít cùng v i Wooshu thì ch có khách s n ð ng Nai là tiêu chu n 3 sao. Trong quá trình th c t p t i nhà hàng c a khách s n Wooshu nh n th y lư ng khách ñ n s d ng các d ch v ăn u ng còn ít, Marketing mix (h n h p) và vi c v n d ng chưa th c s hi u qu . Vì th vi c xây d ng các gi i pháp, chính sách Marketing mix nh m thu hút khách s d ng d ch v ăn u ng t i nhà hàng c a khách s n Wooshu hi n nay là vi c c n thi t ñ thu hút khách hàng và t ñó gia tăng doanh s và có ñư c th ph n n ñ nh sau này. Tình hình nghiên c u: Trư c khi th c hi n ñ tài này sau khi k t thúc quá tình th c t p t i Khách s n Wooshu em ñã có bài Báo cáo th c t p v i ñ tài “Các gi i pháp Marketing nh m thu hút khách hàng s d ng d ch v ăn u ng c a nhà hàng khách s n Wooshu”. N i dung ch y u t vi c nhìn nh n ñánh giá trong quá trình th c t p t i nhà hàng c a khách s n t ñó ñưa ra các gi i pháp ñ khác ph c và nâng cao hi u qu c a Marketing mà khách s n ñã th c hi n. D a vào nhưng cơ s lý lu n c a ñ tài báo cáo th c t p t ñó phát tri n, nghiên c u m r ng ñ kh c ph c các b t c p 1
 11. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI v chính sách Marketing mix hi n t i cùng v i ñó là vi c chi ti t c th các gi i pháp Marketing mix cho nhà hàng. M c ñích nghiên c u c a ñ tài: Xây d ng cơ s lý lu n cho ñ tài nghiên c u “gi i pháp marketing mix nh m thu hút khách hàng s d ng d ch v ăn u ng c a nhà hàng thu c khách s n Wooshu – Biên Hòa”. Nhi m v nghiên c u: ðánh giá vi c th c hi n các gi i pháp Marketing mix nh m thu hút th trư ng khách s d ng d ch v ăn u ng c a nhà hàng khách s n Wooshu. ðưa ra các gi i pháp Marketing mix nh m thu hút khách ñ n s d ng d ch v ăn u ng t i nhà hàng khách s n Wooshu. Phương pháp nghiên c u: S d ng phương pháp phân tích và t ng h p: t lý thuy t v khách s n, ăn u ng và lý thuy t v Marketing mix trong nhà hàng và t th c t c a khách s n Wooshu phân tích, ñánh giá nh ng cái ñư c và chưa ñư c c a ho t ñ ng Marketing mix nh m thu hút khách c a khách s n, ñ t ñó bàn lu n ñưa ra các gi i pháp gi i quy t v n ñ . Và cu i cùng là t ng h p l i ñưa ra gi i pháp t t nh t cho khách s n. Phương pháp phân tích và t ng h p ñòi h i ph i g n li n v i phương pháp logic. Ngoài ra còn s d ng phương pháp dùng các b ng bi u, sơ ñ , ñ th . D ki n k t qu nghiên c u: Giúp cho nhà hàng – khách s n Wooshu nhìn nh n ñư c v n ñ , thay ñ i các chi n lư c marketing m t cách h p lý. S lư ng khách ñ n nhà hàng s nhi u hơn. Lư ng khách thân thi t s ngày m t tăng. T nh ng ñi u ñó doanh s c a nhà hàng s tăng ñáng k . 2
 12. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI K t c u c a chuyên ñ g m 3 ph n: Chương 1: Cơ s lý lu n Chương 2: Th c tr ng s d ng các gi i pháp Marketing mix nh m thu hút khách hàng s d ng d ch v ăn u ng t i nhà hàng thu c khách s n Wooshu Chương 3: M t s ñ xu t và gi i pháp Marketing mix nh m thu hút khách s d ng d ch v ăn u ng t i nhà hàng thu c khách s n Wooshu 3
 13. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N 1.1. Lý thuy t v kinh doanh khách s n và kinh doanh ăn u ng trong khách s n: 1.1.1. Lý thuy t v kinh doanh khách s n: “Kinh doanh khách s n là m t doanh nghi p bao g m trong ñó nhi u ho t ñ ng kinh doanh khác nhau, kinh doanh khách s n t t ph i ñáp ng ñ ng th i hai yêu c u mâu thu n nhau: +Th a mãn ñ n m c cao nh t nhu c u v ch t lư ng s n ph m. B o ñ m mang l i s hài lòng t i ña cho khách. + Th c hi n m c ñích c a doanh nghi p: ngu n thu ph i bù ñ p chi phí và có lãi.” [5] N i dung và b n ch t c a ho t ñ ng kinh doanh khách s n: “V n ñ cơ b n nh t c a ho t ñ ng kinh doanh khách s n là gi i quy t m i quan h gi a giá c , ch t lư ng. N u tăng ch t lư ng mà không quan tâm ñ n chi phí thì chi phí s tăng tăng giá khách không hài lòng m t khách ho c n u không tăng giá thì l i nhu n c a khách s n s gi m không th c hi n ñư c m c tiêu c a doanh nghi p (t i ña hóa l i nhu n). Tuy nhiên v lâu dài, m t ch t lư ng ph c v cao so v i m t m c giá nh t ñ nh s t o nên s n i ti ng , mang l i khách hàng, doanh thu và l i nhu n vì th mà tăng lên. Gi i quy t th a ñáng m i quan h gi a l i ích trư c m t và lâu dài là m t v n ñ ph c t p. Hơn n a, vi c th c hi n hai yêu c u này l i di n ra s ràng bu c c a nhi u y u t : Ràng bu c v giá c , ràng bu c v ngu n l c, ràng bu c v m t xã h i. Kinh doanh khách s n là ho t ñ ng ñòi h i v n ñ u tư l n, chi phí cho b o dư ng cao, s d ng nhi u lao ñ ng. M t khác, do k t qu c nh tranh, quy mô c a khách s n ngày càng l n , khách s n không ng ng m r ng và ña d ng hóa các s n ph m c a mình ñ th a mãn nhu c u c a khách v i ch t lư ng ph c v cao, mang danh ti ng cho khách s n. Trong m i ho t ñ ng, m i d ch v l i bao g m nhi u ño n ph c t p, quan h l n nhau làm cho các m i quan h bên trong khách s n ngày càng tr nên ch ng ch t. N u không t ch c t t các ho t ñ ng kinh doanh trong 4
 14. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI khách s n, ph i h p nh p nhàng gi a các b ph n s d dàng d n ñ n tình tr ng lo n ch c năng. Quá trình ph c v do nhi u b ph n nghi p v khác nhau ñ m nh n. Các b ph n này v a có tính ñ c l p tương ñ i, v a có m i quan h m t thi t v i nhau trong m t quá trình ph c v liên t c nh m th a mãn nhu c u tr n v n c a khách. Do ñó v n ñ quan tr ng trong công tác t ch c c a khách s n là xác ñ nh trách nhi m rõ ràng cho t ng b ph n nhưng ph i b o ñ m tư tư ng trong su t ñ ph i h p nh p nhàng gi a các b ph n c a khách s n như: l tân, bu ng, nhà hàng, b p, b o trì. S n ph m khách s n r t ña d ng t ng h p bao g m v t ch t và phi v t ch t, có th do khách s n t o ra, có th do ngành khác t o ra nhưng khách s n là khâu ph c v tr c ti p, là ñi m k t qu c a quá trình du l ch.”[5] 1.1.2. Lý thuy t v kinh doanh ăn u ng c a nhà hàng trong khách s n: 1.1.2.1. Khái Ni m: “Nhà hàng là nơi cung c p d ch v ăn u ng cho th c khách. Hay nói cách khác là nơi bán th c ăn và nư c u ng cho nh ng ngư i có nhu c u. ðã ñư c g i là nhà hàng thì ph i ñ m b o các tiêu chí sau ñây ph i ñ t ñư c m t ñ ng c p nh t ñ nh: Ch t lư ng th c ăn và nư c u ng (Food & Beverage). Menu tương d i ña d ng, ñ ng ph c nhân viên tươm t t, nhân viên ph c v chuyên nghi p, v sinh an toàn th c ph m, trang thi t b , ph i có nh c n n, trang trí ph i ñ p. V i cu c s ng ngày hi n ñ i ngày nay, th c khách không ch ñ n nhà hàng ñ th a mãn nhu c u ăn u ng mà còn ph i ñư c thư giãn, ngh ngơi nh m ph c h i s c kh e. M t s nhà hàng còn là nơi t ch c ti c, h i ngh , h i th o, s ki n, các cu c h p… cho khách hàng. Ngoài ra th c khách còn xem nhà hàng là nơi ch n ñ g p g b n bè, ngư i thân, ti p ñón ñ i tác làm ăn, trao ñ i công vi c v i ñ ng nghi p. Kinh doanh ăn u ng luôn là m t m ng ho t ñ ng không th thi u c a các cơ s kinh doanh khách s n hi n ñ i. Trong th i ñ i ngày nay, nhu c u ăn u ng bên ngoài c a con ngư i ngày càng ñóng vai trò quan tr ng trong ñ i s ng. Nhà hàng chính là nơi nhi u ngư i mu n tìm ñ n ñ th a mãn nhu c u c a h . 5
 15. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI Ho t ñ ng kinh doanh ăn u ng trong khách s n là nh m th a mãn nhu c u ăn u ng t i ñi m du l ch c a và c a s ñông khách là ngư i ñ a phương. Vì th vi c t ch c ho t ñ ng này ñòi h i tính chuyên nghi p cao c v công tác qu n lý l n công tác t ch c th c hi n trong t t c các khâu c a quá trình ho t ñ ng. Hi u qu cu i cùng c a ho t ñ ng kinh doanh trong lĩnh v c này hoàn toàn ph thu c vào trình ñ qu n lý và t ch c th c hi n trong t t c các giai ño n c a quá trình ñó. N i dung c a kinh doanh nhà hàng N i dung c a ho t ñ ng kinh doanh nhà hàng bao g m các ho t ñ ng ch bi n th c ăn, bán và ph c v nhu c u tiêu dùng các th c ăn ñ u ng và cung c p các d ch v khác nh m th a mãn các nhu c u v ăn u ng và gi i trí c a khách t i các nhà hàng nh m m c ñích có l i nhu n. Tùy theo lo i hình và ñi u ki n c th c a nhà hàng có th có các lo i s n ph m khác nhau. Ho t ñ ng kinh doanh ăn u ng h t s c ña d ng và phong phú tùy thu c vào quy mô c p h ng c a doanh nghi p. N i dung c a kinh doanh nhà hàng bao g m 3 nhóm ho t ñ ng sau: + Ho t ñ ng kinh doanh: Nhà hàng là m t cơ s kinh doanh các s n ph m (hàng hóa và d ch v ) ăn u ng, và các lo i s n ph m khác có liên quan (như d ch v h i ngh , h i th o, d ch v vui chơi gi i trí…) + Ho t ñ ng ch bi n các lo i s n ph m ăn u ng: ch bi n th c ăn cho khách: bán s n ph m ch bi n c a mình và hàng chuy n bán + Ho t ñ ng t ch c ph c v : t o ñi u ki n ñ khách hàng tiêu th th c ăn t i ch và cung c p ñi u ki n ñ ngh ngơi, thư giãn cho khách.”[5] 1.1.2.2 Vai trò Kinh doanh ăn u ng c a nhà hàng trong khách s n: Là m t trong nh ng ho t ñ ng chính trong kinh doanh khách s n, thông qua kinh doanh ăn u ng m t ph n qu tiêu dùng c a khách hàng ñư c s d ng t ñó góp ph n gia tăng doanh thu cho khách s n. 1.1.2.3 Phân lo i nhà hàng “G m có: Nhà hàng dân t c (hay nhà hàng truy n th ng) và nhà hàng theo ch ñ . A, nhà hàng dân t c (truy n th ng) Các nhà hàng có th ñư c x p theo cách n u ăn mà nhà hàng ph c v . 6
 16. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI Các nhà hàng dân t c chuyên v nh ng cách n u ăn liên quan ñ n m t qu c gia, m t ch ng t c hay m t vùng riêng bi t, các món ăn hay các thành ph n ho c các cách n u nư ng dùng ñ chu n b th c ph m tr nên tr ng tâm c a th c ñơn. Phong cách trang trí c a nhà hàng cũng th hi n nét văn hóa c a m t qu c gia hay m t vùng riêng bi t ho c m t ch ng t c. Không khí trong các nhà hàng này r t ñ c bi t và luôn r t c u kỳ. M c ñ ti n nghi tùy thu c vào ñ ng c p c a nhà hàng và m c ñ ph c v c a nó. Các trang thi t b ph c v mang ki u dáng dân t c và tùy thu c vào ñ ng c p c a nhà hàng, có nghĩa là tr nh tr ng hay thân m t và m c ñ ph c v c a nhà hàng. Nh ng nhân viên c a nhà hàng này có ki n th c t t v món ăn dân t c ñư c li t kê trong th c ñơn (Menu) c a nhà hàng, ñ ng th i ph i có s hi u bi t v các cách th c ph c v ñúng chu n. V âm nh c các nhà hàng này luôn có âm nh c dân t c, hay nh ng nh c c và vũ ñi u dân t c. B, Nhà hàng theo ch ñ Vi c x p lo i nhà hàng này tùy thu c vào vi c só s d ng ch ñ hay không. Các ch ñ có nhi u lo i khác nhau và có th d a vào h u h t các ch ñ b t kỳ. Tuy nhiên n u t t c các ch ñ này ñ u t p trung vào m t nư c hay m t cách n u ăn riêng bi t, chúng nên ñư c s a cách x p lo i là nhà hàng dân t c hơn là nhà hàng theo ch ñ . Các nhà hàng theo ch ñ ñư c trang trí theo m t cách riêng bi t, m t s ch ñ ñư c s d ng ph bi n như: + Náo nhi t + Các ch ñ màu s c: như Black & White ( tr ng và ñen ) + Các ch ñ th c ăn: th c ăn chay, th c ăn b dư ng, th t sư n, h i s n…. + Nhân v t: Như b p trư ng n i danh, các ngôi sao ñi n nh, ngư i n i ti ng. + Các ch ñ theo th i kỳ l ch s Không ch d a vào cách trang trí là s c thái chính c a nhà hàng, các nhà hàng ch ñ cũng mang ch ñ vào th c ñơn và không khí c a nhà hàng b ng cách ch n nh c n n phù h p.” [2] 7
 17. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI 1.1.2.4 K ho ch th c ñơn: 1.1.2.4.1 Phân lo i th c ñơn: + Th c ñơn c ñ nh là th c ñơn không thay ñ i: Ưu ñi m c a lo i th c ñơn này là nhân viên nhà b p r t quen thu c v i vi c ch bi n chúng. H ñã có nhi u kinh nghi m nên thư ng có các món ăn ñ t ñ n yêu c u k thu t cao. Như c ñi m l n nh t c a vi c s d ng lo i th c ñơn này là khách hàng thư ng xuyên c a nhà hàng d c m th y nhàm chán vì không có ñư c nh ng l a ch n m i ñ i v i h +Th c ñơn theo chu kỳ:Là th c ñơn thay ñ i theo chu kỳ nh t ñ nh. Th c ñơn này thư ng thay ñ i trong kho ng th i gian t 1 ñ n 3 tháng tùy thu c vào ñi u ki n kinh doanh c a t ng nhà hàng. S thay ñ i ñ nh kỳ c a th c ñơn giúp khách có nhi u s l a ch n hơn và cho phép nhà hàng xây d ng k ho ch cho vi c t ch c mua và nh p hàng cũng như lưu tr trong kho. Như c ñi m c a lo i th c ñơn này là m t s khách hàng ñã quen thu c v i nh ng món ăn ưa thích c a nhà hàng khi th c ñơn thay ñ i h s không ñ n nhà hàng n a. + Th c ñơn không có s l a ch n: Là th c ñơn trong ñó bao g m t t c các món ăn, ñ u ng s ñưa ra ph c v khách trong b a ăn v i m t m c giá xác ñ nh. Trong th c ñơn nhà hàng thi t k s n m t s k t h p, h p lý gi a các món ăn, ñ u ng theo kinh nghi m ph c v khách hàng m c tiêu c a mình Th c ñơn này thư ng ch ñư c s d ng trong các b a ti c ho c cho m t s b a ăn trong tu n ho c trong tháng + Th c ñơn có nhi u s l a ch n: là th c ñơn bao g m r t nhi u ch ng lo i món ăn và ñ u ng ñư c s p x p theo m t trình t nh t ñ nh. M i m t món ăn, ñ u ng trong th c ñơn có nhi u m c ñ nh lư ng và có m t m c giá tương ng ñư c xác ñ nh riêng. Khách hàng có th l a ch n món ăn theo s thích trong s k t h p c a nhi u ch ng lo i món ăn ñò u ng khác nhau 8
 18. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI Khó khăn c a các nhà hàng khi ñưa ra th c ñơn này là ñòi h i ph i có kh năng cung ng và b o qu n nguyên v t li u v i s lư ng l n. + Th c ñơn trong ngày: Là th c ñơn thay ñ i hàng ngày trong tu n Nhà hàng xác ñ nh th c ñơn tùy thu c vào tính tươi s ng c a nguyên li u th c ph m, kh năng k t h p giá tr dinh dư ng c a các món ăn, phương pháp ch bi n chúng, kh năng cung ng c a nhà hàng và trình ñ c a ñ u b p. S h p d n c a nhà hàng s b gi m ñi khi s d ng lo i th c ph m này n u tay ngh c a ñ u b p h n ch . [5] 1.1.2.4.2. Yêu c u ñ i v i k ho ch th c ñơn c a nhà hàng: • Nhu c u và s thích c a th trư ng khách hàng m c tiêu c a nhà hàng • Trình ñ tay ngh c a ñ i ngũ nhân viên b p • Công su t c a các lo i máy móc thi t b ñư c s d ng trong nhà b p • M c tiêu l i nhu n và chính sách giá c c a nhà hàng t i m i th i ñi m • Kh năng ph c v t i ưu cho phép c a nhà hàng • Yêu c u v ch ñ dinh dư ng trong các b a ăn cho các ñ i tư ng khách • Các yêu c u v thương ph m khác • Các lo i th c ñơn mà nhà hàng hi n ñang s d ng • Tình hình th c ñơn c a nhà hàng là ñ i th c nh tranh c a nhà hàng trên th trư ng. [5] ð có ñư c nh ng th c ñơn h p lý, mang l i hi u qu kinh t cao cho nhà hàng, khi xây d ng th c ñơn các chuyên gia còn c n ph i quan tâm t i nh ng yêu c u cơ b n c a m t th c ñơn như: • Ph i phù h p v i thói quen ăn u ng và kh u v dân t c c a th trư ng khách hàng m c tiêu c a nhà hàng. • Ph i cho phép khách hàng có nhi u s l a ch n nh t. • Cơ c u các món ăn cung c p trong th c ñơn ph i th t phong phú, tránh gây c m giác nhàm chán cho khách. 9
 19. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI • Chi phí c a các món ăn ph i tương x ng v i kh năng thanh toán c a khách hàng m c tiêu. • Ph i ñ t ñư c yêu c u Marketing c a khách hàng. • Ph i ñ m b o yêu c u v ch t lư ng c a món ăn. • Ph i chú ý t i yêu c u v l i nhu n c a nhà hàng. • Ph i th a mãn yêu c u v th m m c a các món ăn ñưa ra trong th c ñơn v màu s c, mùi v và s k t h p c a các nguyên v t li u trong m t món ăn. [5] 1.1.2.5 Th trư ng khách c a nhà hàng trong khách s n: 1.1.2.5.1 Khái ni m: Th trư ng khách c a khách s n và nhà hàng bao g m các khách hàng có cùng nhu c u và mong mu n mà khách s n và nhà hàng có th ñáp ng. N m rõ ñư c ñi u này, khách s n có th chi m ñư c ưu th hơn so v i ñ i th c nh tranh, ñ ng th i ñ t ñư c các m c tiêu mà chi n lư c Marketing ñã kh ng ñ nh. 1.1.2.5.2 Phân khúc th trư ng trong kinh doanh nhà hàng: “Phân khúc th trư ng là m t quá trình phân chia m t th trư ng toàn ph n ho c m t khu v c th trư ng thành nh ng khúc th trư ng, nh ng nhóm nh vì m c ñích marketing”[1 9] 1.1.2.5.3 Các phương án l a ch n th trư ng m c tiêu trong kinh doanh nhà hàng: L a ch n th trư ng m c tiêu giúp d a trên các khúc th trư ng h p d n như: quy mô nhu c u, t c ñ tăng trư ng cao, m c l i nhu n cao, ít c nh tranh, cách th c marketing ñơn gi n, v trí ñ a lý thu n l i. Doanh nghi p s ch n các khúc th trư ng nào phù h p nh t v i ngu n l c, s trư ng, kh năng c a mình khi kinh doanh phát huy ñư c l i th , có hi u qu . 1.1.2.6. ð nh v th trư ng trong nhà hàng: Có 3 y u t ñ ñ nh v : • T o ra hình nh c a s n ph m và d ch v c a nhà hàng xác ñ nh ñư c v trí c a s n ph m và d ch v ñó trên th trư ng. 10
 20. SVTH: ð NG C HOÀNG GVHD: TH.S LÊ ðÌNH THÁI • Truy n ñ t l i ích khách hàng tìm ki m. M c tiêu c a vi c ñ nh v là nh n m nh m t vài ñ c ñi m làm cho s n ph m hay d ch v n i b t trong tâm trí khách hàng. • Phân bi t nhãn hi u v i ñ i th c nh tranh. [1 15] 1.2. Khái ni m Marketing mix (h n h p) và vai trò c a nó trong kinh doanh ăn u ng: 1.2.1 Khái ni m Marketing mix Marketing mix (hay còn g i là marketing h n h p) Thu t ng l n l n ñ u tiên ñư c s d ng vào năm 1953 khi Neil Borden, là ch t ch c a hi p h i Marketing Hoa Kỳ l y ý tư ng công th c thêm m t bư c n a và ñ t ra thu t ng Marketing h n h p. M t nhà ti p th n i ti ng, E. Jerome McCarthy, ñ ngh phân lo i theo 4P năm 1960, mà nay ñã ñư c s d ng r ng rãi.[8] “Marketing mix là t p h p nh ng công c marketing mà công ty s d ng ñ ñ t ñư c các m c tiêu trong môi trư ng ñã ch n. Các công c Marketing ñư c pha tr n và k t h p v i nhau thành m t th thông nh t ñ ng phó v i nh ng khách bi t và thay ñ i trên th trư ng. Có th nói marketing mix là m t gi i pháp có tính tình th c a t ch c.”[4 25] Các công c c a Marketing g m có: S n ph m (Product), giá c (Price), phân ph i (Place), và xúc ti n (Promotion) và thư ng ñư c g i là 4P. Nh ng thành ph n c a m i P có r t nhi u n i dung, th hi n trong hình 1.1 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản