intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam - Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:124

0
164
lượt xem
27
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam - Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp "Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam" do sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang thực hiện có kết cấu gồm 2 chương: Chương 1 vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông, chương 2 một số biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 trung học phổ thông chương trình chuẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam - Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 1. Khoá luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Cùng với các lĩnh vực khác của đời sống chính trị, xã hội, giáo dục   và đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu, là “ một động lực thúc đẩy và   là một điều kiện cơ bản bảo đảm việc thực hiện những mục tiêu kinh tế­   xã hội, xây dựng và bảo vệ  đất nước” [17;tr.507]. Trong điều kiện đất  nước ta hiện nay, đổi mới nền giáo dục và đào tạo có ý nghĩa vô cùng lớn   lao, là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm “đào tạo bồi dưỡng và nâng cao   chất lượng nguồn nhân lực để  đáp  ứng yêu cầu sự  nghiệp công nghiệp   hóa, hiện đại hóa”. Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa VIII đã đề ra “Định hướng chiến lược phát triển giáo dục­ đào tạo   trong thời kỳ  CNH­ HĐH” chỉ  rõ nhiệm vụ  giáo dục nước ta đến năm  2010 là: “Nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với   lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có   ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại   hóa; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lục tiếp   thu tinh hóa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con   người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá   nhân, làm chủ  tri thức và khoa học công nghệ  hiện đại, có tư  duy sáng   tạo, có tính tổ chức kỷ luật cao; có sức khỏe là những người thừa kế xây   dựng Chủ  nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như  lời căn dặn của   Bác Hồ” [18;tr.27]. Để  thực hiện tốt mục tiêu giáo dục mà Đảng đã đề  ra ngoài việc   hoàn thiện một khối lượng tri thức khoa học, đổi mới nội dung thì cần   thiết phải không ngừng đổi mới phương pháp dạy học. Trong nhà trường  Việt Nam hiện nay “lĩnh vực phương pháp giáo dục trở  thành lạc hậu   nhất cản trở việc thực hiện mục tiêu giáo dục tiên tiến” [47;tr.170]. Vấn  đề đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học lịch  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 2. Khoá luận tốt nghiệp sử  nói riêng là một  trong những mặt mang tính chiến lược,  cấp thiết  trước những yêu cầu đổi mới toàn diện của đất nước. Trong nghị  quyết  của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ II, khóa VIII đã nêu   rõ “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ   một chiều rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước   áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình   dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự  học, tự  nghiên cứu cho học   sinh nhất là sinh viên đại học”[18;tr.30]. Quan điểm này đã được thể chế  hóa trong Điều 28 của bộ  Luật giáo dục 2005 như  sau: “Phương pháp   giáo dục phổ  thông phải phát huy tính tích cực, tự  giác, chủ  động sáng   tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi   dưỡng phương pháp tự  học, khả  năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ   năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại   niềm vui hứng thú học tập cho học sinh” [39]. Như  vậy, vấn đề  đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và đổi mới   phương pháp dạy học nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và   được đặt ra một cách cấp thiết  ở  trường phổ  thông. Đổi mới phương   pháp dạy học còn là một trong những biện pháp hữu hiệu để  nhà trường  và giáo viên hoàn thành những mục tiêu giáo dục đào tạo thời kỳ đổi mới.  Một cuộc “cách mạng về phương pháp giáo dục sẽ  đem lại một bộ  mặt   mới, sức sống mới cho nhà trường ở thời đại mới” [47; tr.170] Đổi mới phương pháp dạy học không thể  tách rời đổi mới kiểm  tra, đánh giá. Bởi vì mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm  tra, đánh giá là những thành tố quan  trọng của quá trình dạy học ở trường  phổ  thông, chúng có quan hệ  mật thiết và biện chứng với nhau. Do đó,  trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã nêu rõ cần “ tiếp   tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng   tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều. Hoàn thiện hệ   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 3. Khoá luận tốt nghiệp thống đáng giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Cải tiến nội dung và   phương pháp thi cử  nhằm đánh giá đúng trình độ  tiếp thu tri thức, khả   năng học tập. Khắc phục những mặt yếu kém và tiêu cực của giáo dục”  [16; tr.97]. Kiểm tra­ đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng là một biện  pháp để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, đó là khâu mở đầu của quá  trình dạy học, đồng thời cũng là khâu kết thúc của quá trình dạy học này   để  mở  ra một quá trình dạy học khác cao hơn đồng thời nó cũng có tác  động điều tiết trở  lại quá trình đào tạo. Dạy học là một quá trình khép   kín, để  điều chỉnh quá trình này một cách có hiệu quả  cả  người dạy và  người học đều phải tiếp thu được những thông tin ngược từ  việc kiểm  tra, đánh giá tri thức. Việc kiểm tra, đánh giá có nhiệm vụ làm sáng rõ tình  hình lĩnh hội kiến thức của học sinh, sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo, góp   phần phát huy tính tích cực, chủ  động, độc lập, tự  giác trong mỗi học  sinh. Đồng thời thông qua kiểm tra  đánh giá giáo viên có thể  rút kinh   nghiệm quá trình dạy học của mình để  từ  đó có những điều chỉnh biện  pháp sư  phạm hợp lý hơn. Song thực tiễn việc kiểm tra đánh giá trong   dạy học lịch sử   ở  trường phổ  thông cho thấy: quan niệm về  kiểm tra  đánh giá của giáo viên, học sinh và xã hội cũng có nhiều bất cập, kiểm tra  đánh giá còn nặng về  ghi nhớ  các sự  kiện mà không kiểm tra được học  sinh hiểu và vận dụng sự kiện; kỹ năng kiểm tra đánh giá học sinh chưa   thực sự được giáo viên quan tâm; việc đánh giá còn nặng về hình thức, về  điểm, độ  chính xác chưa cao. Chính vì vậy việc kiểm tra đánh giá chưa   phát huy được đúng vai trò và khả năng của nó. Chương   trình   lịch   sử   lớp   12   (chuẩn)   mới   được   đưa   vào   dạy   ở  trường trung hoc phổ thông từ năm 2008. Cho đến nay, trong quá trình dạy  học lịch sử  lớp 12 nhiều giáo viên còn khó khăn trong việc lựa chọn nội  dung,   phương   pháp   giảng   dạy   và   kiểm   tra,   đánh   giá   để   phù   hợp   với  chương trình mới này. Hơn nữa phải thấy rằng, học sinh lớp 12 phải   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 4. Khoá luận tốt nghiệp chuẩn bị  cho những kỳ  thi quan trọng như thi tốt nghiệp, thi đại học mà  lịch sử  là một trong những môn có thể  có trong chương trình thi. Do đó,  việc tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập lịch sử của học sinh  lớp 12 là hết sức cần thiết Xuất phát từ những vấn đề  nêu trên chúng tôi thấy rằng thực hiện  việc kiểm tra đánh giá trong học tập lịch sử ở trường trung học phổ thông   theo yêu cầu đổi mới là hết sức cần thiết để  nâng cao chất lượng bộ  môn. Vì vậy chúng tôi mạnh dạn chọn đề  tài: “Đổi mới việc kiểm tra­   đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học L ịch sử   Việt Nam từ  năm 1954 đến năm 1975  ở  lớp 12 trung học phổ  thông   (chương trình chuẩn)”. 2. Lịch sử vấn đề. Trong hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá tri thức học sinh được  coi là một bộ  phận cấu thành của quá trình dạy học. Vì lý do đó, trong   lịch sử phát triển của nền giáo dục, ngay từ rất sớm đã xuất hiện các hình  thức kiểm tra, đánh giá và cũng sớm xuất hiện những công trình nghiên   cứu về quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.    2.1. Tài liệu nước ngoài. Trên cơ  sở  tiếp cận nguồn tài liệu dịch, chúng tôi thấy có một số  công trình đề cập đến vấn đề này như sau: Theo như  Nguyễn Hứu Chí trong cuốn “Bài học lịch sử  và việc  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường trung học phổ thông”  thì trên thế giới từ những năm 70 của thế kỷ XX các nhà giáo dục học đã  có những quan niệm về kiểm tra, đánh giá khác nhau. Năm 1977, Becbi nhìn nhận vấn đề  kiểm tra theo khía cạnh khác  khá chính xác và đầy đủ. Theo ông “đánh giá giáo dục là sự  thu thập và   xử lý một cách có bằng chứng một phần của quá trình dẫn tới sự phán xét   về giá trị theo quan niệm hành động” [11; tr.34].  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 5. Khoá luận tốt nghiệp Theo nhà giáo dục học nổi tiếng Hoa Kỳ RanTaylơ, nghiên cứu về  vấn đề  đánh giá, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá giáo   dục và đưa ra định nghĩa như sau: “quá trình đánh giá chủ yếu là quá trình   xác định mức độ  thực hiện được của các mục tiêu trong chương trình   giáo dục”(19840 [11; tr.33]. Philip cho rằng “đánh giá là sự phân tích tác động của chương trình   vào cá nhân, vào hệ thống giáo dục và vào hệ thống phát triển kinh tế­ xã   hội của cộng đồng” [11; tr.34]. Nhà nghiên cứu người Pháp R.F.Mager lại cho rằng: “ Đánh giá là   việc miêu tả tình hình của học sinh và giáo viên để  quyết định công việc   cần phải tiếp tục và giúp học sinh tiến bộ” [11; tr.34] (1993). Ngoài ra, Savin trong cuốn Giáo dục học tập 1  ở chương X “Kiểm   tra, đánh giá tri thức kỹ năng, kỹ xảo của học sinh” ông nêu rõ quan niệm   về kiểm tra­đánh giá. Theo ông “kiểm tra là một phương tiện quan trọng   không chỉ để ngăn ngừa việc lãng quên mà còn để nắm được tri thức một   cách vững chắc hơn”[43; tr.231]. Đồng thời ông cũng nhận thấy “Đánh  giá có thể  trở  thành một phương tiện quan trọng để  điều khiển sự  học   tập của học sinh, đẩy mạnh sự  phát triển về  công tác giáo dục của các   em. Đánh giá được thực hiện trên cơ  sở  kiểm tra và đánh giá theo hệ   thống 5 bậc: Xuất sắc (điểm 5), Tốt (4 điểm), Trung bình (3 điểm), Xấu   (điểm 2), Rất xấu (điểm 1)” [43; tr.246]. Như  vậy, Savin đã quan niệm  kiểm tra, đánh giá là hai hoạt động khác nhau nhưng có mối quan hệ biện   chứng. Đặc biệt ông nhấn mạnh việc kiểm tra không dừng lại  ở  việc  kiểm tra tri thức mà còn kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo của học sinh. Theo Ilina trong cuốn “Giáo dục học, tập II” đã nghiên cứu và nhấn  mạnh vai trò của kiểm tra­ đánh giá, bà coi “ việc kiểm tra và đánh giá   kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo là rất quan trọng và là thành phần cấu tạo   cần thiết của quá trình dạy học” [26; tr.117]. Đồng thời bà cũng đưa ra  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 6. Khoá luận tốt nghiệp hệ thống các phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức trong nhà trường  Xô Viết với những  ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp. Còn  về  vấn đề  đánh giá thì Ilina cho rằng “đánh giá là một phương tiện kích   thích mạnh mẽ và có một ý nghĩa giáo dục to lớn trong điều kiện nếu như   nó được giáo viên sử dụng đúng đắn”[26; tr.147]  Hay theo P.E.Griffin (1996) “Đánh giá là đưa ra phán quyết về giá   trị  của một sự  kiện, nó bao hàm việc thu thập thông tin sử  dụng trong   việc đánh giá của một chương trình, một sản phẩm, một tiến trình, mục   tiêu hay tiềm năng  ứng dụng của một cách thức đưa ra nhằm mục đích   nhất định” [42; tr.8] Còn N.G.Đairi trong cuốn “Chuẩn bị giờ học lịch sử như thế nào?”  đã khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá kết   quả  học tập trong nhà trường. Theo ông “Kiểm tra không chỉ  giới hạn  ở   chỗ  phát hiện và cho điểm kiến thức mà kiểm tra còn thúc đẩy học sinh   học tập. Ngoài những chức năng kiểm tra và giáo dục, kiểm tra còn có   chức năng giáo dưỡng và phát triển tư duy” [15; tr.64]. Như  vậy, vấn  đề  kiểm tra­  đánh giá được  nhiều học giả  nước  ngoài nghiên cứu và tìm hiểu. Mặc dù có những quan điểm và cách nhìn   nhận khác nhau nhưng các tác giả đều thống nhất trong việc khẳng định  vai trò của kiểm tra, đánh giá. 2.2. Tài liệu trong nước. Cùng với các học giả nước ngoài, các học giả, các nhà nghiên cứu  giáo dục nước ta cũng tìm hiểu và nghiên cứu khá sâu sắc về  vấn đề  kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt trong những năm gần đây vấn đề  đổi mới   kiểm tra­ đánh giá đang rất được quan tâm. Hà Thế Ngữ­ Đặng Vũ Hoạt trong cuốn Giáo dục học” tập 1, NXB   Giáo Dục, 1987 đã quan niệm về  kiểm tra­ đánh giá như  sau: “Kiểm tra   và đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh là một khâu quan trọng   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 7. Khoá luận tốt nghiệp của quá trình dạy học. Xét theo các cách thức thực hiện hệ  thống các   khâu của quá trình dạy học, kiểm tra và đánh giá có thể  xem xét như  là   một nhóm phương pháp dạy học”[41; tr.258] Theo PTS Trần Kiều trong bài “Đổi mới đánh giá, đòi hỏi bức thiết  của phương pháp dạy học”, tạp chí Ngiên cứu giáo dục số  11/1995 thì  “Kiểm tra­ đánh giá là một bộ  phận hợp thành không thể  thiếu của quá   trình giáo dục. Các yếu tố  xác định mục tiêu giáo dục soạn thảo và thực   hiện chương trình giáo dục. Kiểm tra, đánh giá là một chỉnh thể tạo thành   chu trình kín. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố trên được đảm bảo sẽ   tạo thành một quá trình giáo dục đạt hiệu quả cao” [28; tr.18]. Tác giả coi  “đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với đổi mới việc đánh giá nói   chung và thi cử nói riêng”. GS. Trần Bá Hoành trong cuốn “Đánh giá trong giáo dục” xuất bản  năm 1997 thì cho rằng “việc kiểm tra, đánh giá không thể chỉ dừng lại  ở   yêu cầu tái hiện các kiến thức, rèn luyện các kỹ  năng đã học mà phải   khuyến khích tư duy năng động sáng tạo, phát hiện sự chuyển biến về xu   hướng hành vi của học sinh trước các vấn đề  của đời sống gia đình và   cộng đồng, rèn luyện khả  năng phát hiện và giải quyết các vấn đề  nảy   sinh trong những tình huống thực tế” [22;tr.12­13]. Trang Thị  Lân trong bài “Về  việc kiểm tra­ đánh giá kết quả  học   tập của học sinh”, tạp chí nghiên cứu giáo dục số 5/1998 có viết: “ Trong   lý luận dạy học, kiểm tra là giai đoạn kết thúc của một quá trình dạy   học, kiểm tra có ba chức năng là: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều   chỉnh, trong đó có chức năng đánh giá là chủ đạo. Đánh giá trong dạy học   là một vấn đề  hết sức phức tạp, luôn luôn chứa đựng nguy cơ  không   chính xác, dễ sai lầm. Vì thế đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải   đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá, sử dụng kỹ thuật ngày càng tiên tiến   và có độ tin cậy cao để dễ thao tác hơn.”[29; tr.24]. Theo Trần Thị Tuyết Oanh trong cu ốn “Đánh giá và đo lường kết  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 8. Khoá luận tốt nghiệp quả  học tập” thì cho rằng “Đánh giá kết quả  học tập là quá trình thu   thập và xử  lý thông tin về  trình độ, khả  năng mà người học thực hiện   các mục tiêu học tập đã xác định, nhằm tạo cơ sở cho những quyết định   sư phạm của giáo viên, cho nhà trường và bản thân học sinh để giúp họ   học tập tiến bộ hơn” [42; tr.12]. Năm 1992, trong cuốn giáo trình phương pháp dạy học lịch sử  do   Phan  Ngọc  Liên  và  Trần  Văn   Trị   chủ  biên,   Nguyễn  Hữu   Chí   đã  viết   “Kiểm tra và đánh giá kết quả  học tập là nhằm cho học sinh nắm vững   nội dung và kiểm soát mức độ  nắm vững nội dung học tập (mức độ  lĩnh   hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng và bồi dưỡng đạo đức, tư  tưởng chính   trị) qua đó giúp giáo viên hiểu kết quả công việc giảng dạy” [31; tr.223] GS.TS Nguyễn Thị  Côi, trong các công trình của mình đã đi sâu   nghiên cứu về  vấn đề  kiểm tra­ đánh giá kết quả  học tập lịch sử  như:  “chương XIII giáo trình phương pháp dạy học lịch sử­ tập II, Nxb Đại  học sư  phạm 2002”, “Tài liệu hội nghị  đổi mới phương pháp giảng dạy  và học tập môn lịch sử   ở  trường PTTH 4/1999”, “Các con đường biện  pháp   nâng   cao   hiệu   quả   bài   học   lịch   sử   ở   trường   phổ   thông”  (2006)...Trong các công trình trên tác giả  đã đề  cập tới những lý luận cơ  bản của kiểm tra­ đánh giá kết quả  học tập lịch sử   ở  trường phổ thông.  Theo tác giả “Kiểm tra­ đánh giá có nhiệm vụ làm rõ tình hình lĩnh hội tri   thức, sự  thành thạo về  kỹ  năng, kỹ  xảo của học sinh, bổ  sung làm sâu   sắc, củng cố, hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức đã học...nó còn giúp   giáo viên tự đánh giá về việc giảng dạy của mình và học sinh tự đánh giá   kết quả  học tập của mình”.  Do đó “Nếu thực hiện tốt khâu kiểm tra­   đánh giá sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn”. Vấn đề  này còn được các nhà nghiên cứu viết bài và công bố  trên  các   tạp  chí   chuyên  ngành.   Trên   tạp  chí   giáo  dục   số   155   (kỳ   1­   tháng  2/2007) PGS.TS Trịnh Đình Tùng đã có bài “ Để nâng cao chất lượng dạy   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 9. Khoá luận tốt nghiệp và học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông”. Trong bài thầy đã viết “Vấn   đề kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học lịch sử  nói chung và trong   các kỳ thi nói riêng phải được giải quyết dứt điểm, phải được coi là khâu   đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn lịch sử hiện nay”  [49; tr.24] Đến tháng 2/2008 trên tạp chí giáo dục số 183, thầy lại có bài viết  “Trắc nghiệm hay tự luận trong môn lịch sử ở trường phổ thông”. GS. TS Nguyễn Thị  Côi­ Nguyễn Thị  Bích đã có bài “Kết hợp tự  luận với trắc nghiệm – biện pháp cần thiết để  trong đổi mới phương   pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường phổ thông” trên  tạp chí giáo dục số 191 (kỳ 1­ tháng 6/2008). Tạp chí giáo dục số  195 (kỳ  1­ tháng 8/2008) cũng đăng bài của   Nguyễn Thị  Bích với nhan đề  “Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả  học   tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông”. Nhìn chung các nhà giáo dục học và giáo dục lịch sử  đều thống  nhất kiểm tra­đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong  quá trình dạy học, nó là một yếu tố  cần phải được chú ý khi đổi mới   phương pháp dạy học. Ngoài ra, vấn đề  kiểm tra­ đánh giá cũng được các học viên, sinh  viên tìm hiểu và nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn qua một số luận   văn, khóa luận như: luận văn thạc sĩ “Sử dụng phương pháp trắc nghiệm   khách quan để  kiểm tra­ đánh giá kết quả  học tập lịch sử  Việt nam giai   đoạn 1945­ 1975 lớp 12­ Trung học phổ  thông” của Nguyễn Thị  Minh  Ngọc 2003, “Đổi mới việc kiểm tra­ đánh giá kết quả  học tập của học   sinh trong dạy học lịch sử   ở  trường  Trung học phổ  thông (qua ví dụ  chương II, khái quát tiến trình lịch sử  Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến  hết chiến tranh thế giới lần thứ nhất  ở lớp 11 trung h ọc phổ thông)” của   Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 2004... Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 10. Khoá luận tốt nghiệp Đặc biệt gần đây trong luận án tiến sĩ của mình, Nguyễn Thị  Bích  đã làm rõ vấn đề đổi mới kiểm tra­ đánh giá kết quả học tập lịch sử của  học sinh ở trường trung học cơ sở qua công trình “Đổi mới kiểm tra, đánh   giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THCS”. Tóm lại, vấn đề kiểm tra, đánh giá đã được các nhà giáo dục học và  giáo dục lịch sử trong và ngoài nước nghiên cứu. Những lý luận trên là cơ  sở  quý báu cho chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu đề  tài  “Đổi mới việc   kiểm tra­ đánh giá kết quả  học tập lịch sử  của học sinh   trong dạy   học Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 trung học   phổ thông (chương trình chuẩn)”. 3. Giới hạn của đề tài. Trong khuôn khổ khóa luận này chúng tôi xin đi sâu nghiên cứu về  các biện pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử  ở  trường trung học phổ  thông. Nội dung lịch sử  vận dụng vào nghiên cứu   được giới hạn trong chương trình lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến 1975  ở lớp 12 (chương trình chuẩn). 4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 4.1. Mục đích. Trên cơ  sở  tìm hiểu lý luận và thực tiễn việc kiểm tra, đánh giá  trong dạy học lịch sử  ở trường trung học phổ thông, đề  tài đi sâu nghiên   cứu đề  xuất một số  biện pháp đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập của học sinh trong dạy học lịch sử lớp 12 phần l ịch s ử Vi ệt Nam   từ năm 1954 đến năm 1975. 4.2. Nhiệm vụ. Để  đạt được mục đích trên đề  tài phải giải quyết các nhiệm vụ  sau: ­ Tìm hiểu lý luận về  kiểm tra, đánh giá (khái niệm, nội dung, vai  trò, ý nghĩa, biện pháp và hình thức, phương pháp yêu cầu kiểm tra, đánh  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 11. Khoá luận tốt nghiệp giá). ­ Điều tra, quan sát thực tế dạy học lịch sử ở trường trung học phổ  thông nói chung, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh nói  riêng. ­ Tìm hiểu chương trình lịch sử Việt Nam từ 1954 đến năm 1975 ở  lớp 12 trung học phổ thông. ­ Đề xuất các biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá. ­ Tiến hành thực nghiệm sư  phạm để  khẳng định tính khả  thi của  những biện pháp mà đề tài đưa ra. 5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 5.1. Cơ sở lý luận. Đề tài được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác­ Lênin,  tư  tưởng Hồ  Chí Minh, đường lối của Đảng về  giáo dục và những vấn  đề  liên quan tới lý luận dạy học, phương pháp dạy học lịch sử  ở  trường  phổ thông, các tài liệu liên quan đến kiểm tra, đánh giá. 5.2. Phương pháp nghiên cứu. ­ Nghiên cứu các tác phẩm của các tác giả  kinh điển, chủ  nghĩa   Mác­ Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản nghị quyết của Đảng   và Nhà nước, Bộ giáo dục và đào tạo về giáo dục. ­ Nghiên cứu các công trình của các nhà giáo dục học, giáo dục lịch   sử viết về kiểm tra­ đánh giá và các tài liệu lịch sử có liên quan tới đề tài.  ­  Nghiên cứu nội dung chương trình SGK Lịch sử  lớp 12 từ  1954   đến 1975 ở trường trung học phổ thông.  ­ Nghiên cứu, khảo sát điều tra tình hình kiểm tra, đánh giá trong   dạy học lịch sử  thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn để  nắm được thực   tiễn của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh   ở trường THPT hiện nay. ­ Soạn đề  kiểm tra và tiến hành thực nghiệm sư  phạm để  kiểm  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 12. Khoá luận tốt nghiệp nghiệm các biện pháp về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử  Việt Nam ở lớp 12 THPT mà đề tài đã đưa ra. 6. Ý nghĩa. * Ý nghĩa khoa học: Nhằm giúp bản thân nắm chắc lý luận dạy học  bộ môn nói chung và vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử nói  riêng. * Ý nghĩa thực tiễn: Qua nghiên cứu đề  tài góp phần giúp bản thân  biết vận dụng những lý luận trên vào quá trình dạy học lịch sử sau này để  có thể nâng cao chất lượng bộ môn. 7. Cấu trúc của khóa luận. Ngoài mở đầu, kết luận, các phụ  lục, tài liệu tham khảo, nội dung   của khóa luận bao gồm 2 chương: Chương 1: Vấn đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học  sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông. Chương 2:  Một số  biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết  quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học lịch sử Vi ệt Nam t ừ  năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 THPT (chương trình chuẩn). Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 13. Khoá luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1 VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề 1.1.1. Cơ sở lý luận. 1.1.1.1. Xuất phát điểm của vấn đề. a. Mục tiêu của bộ môn lịch sử. Sự  nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự  thách thức   trước nguy cơ tụt hậu trên đường tiến vào thế kỷ XXI bằng cạnh tranh trí  tuệ  đang đặt ra những mục tiêu mới cho ngành giáo dục đào tạo. Nhiệm  vụ  của dạy học lúc này không chỉ  là cung cấp cho học sinh hệ  thống tri   thức phổ thông cơ  bản về  tự nhiên và xã hội hiện đại nhất mà còn phải  góp phần phát triển năng lực trí tuệ, tư  duy và hoàn hiện nhân cách cho   học sinh. Từ mục tiêu chung của giáo dục phổ  thông, mục tiêu của giáo dục  trung học phổ thông được cụ  thể  hóa như  sau: “Giáo dục trung học phổ   thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo   dục trung học cơ  sở, hoàn thiện học vấn phổ  thông và những hiểu biết   thông thường về  kỹ  thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng   lực cá nhân để  lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 14. Khoá luận tốt nghiệp đẳng, trung cấp, học nghề  hoặc đi vào cuộc sống lao động”  (Điều 27,  mục 2, chương 2, luật giáo dục 2005) [36] Cùng với các môn học khác, bộ  môn Lịch sử  có vị  trí, vai trò quan  trọng trong việc phát triển toàn diện học sinh. Mục tiêu của bộ  môn lịch  sử ở trường trung học phổ thông được xây dựng trên cơ sở mục tiêu giáo   dục của cấp học, quan điểm đường lối của Đảng về sử học và giáo dục.  Nó cũng được căn cứ  vào nội dung, đặc trưng của hiện thực lịch sử  và  nhận thức lịch sử; yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ  cách mạng hiện   nay. Mục tiêu của môn lịch sử   ở  trường phổ  thông là phải thực hiện   những nhiệm vụ sau: * Về  kiến thức:  Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ  bản   của khoa học lịch sử, bao gồm: sự  kiện lịch sử  cơ  bản, các khái niệm  thuật ngữ, nhân vật, niên đại, những hiểu biết về quan điểm lý luận đơn  giản, những vấn đề về phương pháp nghiên cứu học tập phù hợp với yêu  cầu và trình độ của học sinh. Ví dụ: Ở bậc trung học phổ thông. ­ Học sinh được tìm hiểu những kiến thức chủ  yếu về  quá trình  phát triển của lịch sử Việt Nam với những sự kiện nổi bật. Trên cơ sở đó  giúp học sinh nắm được những quy luật chung và đặc thù của xã hội Việt  Nam. ­ Về  lịch sử thế giới, học sinh được tìm hiểu những sự  kiện chính   của lịch sử xã hội loài người từ nguyên thủy cho đến nay mà trọng tâm là   thời kỳ cận hiện đại. Qua đó học sinh hiểu rõ hơn quy luật phát triển của   xã hội loài người, những tác động của lịch sử thế giới tới lịch sử dân tộc,   mối quan hệ giữa lịch sử Việt Nam với lịch sử các nước láng giềng. Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 15. Khoá luận tốt nghiệp ­ Hơn nữa, học sinh còn được nâng cao và hoàn chỉnh hơn những   nhận thức mácxít­ lênninnít về  lịch sử. Đồng thời được cung cấp những   kiến thức sơ  giản về  phương pháp tìm hiểu nghiên cứu lịch sử, cải tiến   phương pháp học tập, phát huy tính tích cực trong học tập lịch sử. * Về phát triển kỹ năng: Môn lịch sử  ở trường phổ thông giúp cho  người học phát triển và rèn luyện năng lực tư duy như phân tích, so sánh,  tổng hợp... kỹ  năng học tập và kỹ  năng thực hành gồm cả  kỹ  năng thực   hành bộ môn và kỹ năng thực hành trong cuộc sống. Cụ thể là bồi dưỡng: ­ Tư  duy biện chứng trong nhận thức và hành động, biết phân tích  đánh giá liên hệ... ­  Kỹ năng học tập và thực hành bộ môn: sử dụng SGK, các tài liệu  tham khảo khác, khả năng trình bày nói và viết, làm và sử dụng một số đồ  dùng trực quan, những hoạt động ngoại khóa của môn học. ­ Vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống hiện nay. * Về tư tưởng tình cảm: Lịch sử có sở trường và ưu thế trong việc  giáo dục thế  hệ  trẻ, từ thời cổ  đại người ta đã thấy rằng “lịch sử  là cô   giáo của cuộc sống”, “là bó đuốc soi đường đi tới tương lai” . Do đó, giáo  dục cho học sinh quan điểm tư  tưởng, lập trường, phẩm chất đạo đức,  nhân cách, tình cảm là một yêu cầu quan trọng cần chú ý thực hiện trong   dạy học lịch sử. Tri thức lịch sử không chỉ có tác dụng giáo dục trí tuệ mà  còn giáo dục cả  tình cảm tư  tưởng, góp phần đào tạo con người toàn  diện. Thông   qua  việc  học   tập   lịch  sử   ở   trường   trung   học   phổ   thông,   những phẩm chất, đạo đức, tư  tưởng, tình cảm...được bồi dưỡng một  cách hệ thống ở những điểm chủ yếu sau: ­ Trước hết học sinh được bồi dưỡng lòng yêu nước xã hội chủ  nghĩa, lòng yêu quê hương­ một biểu hiện của lòng yêu nước, trong lao   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 16. Khoá luận tốt nghiệp động sản xuất cũng như trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ  quốc. ­ Thứ hai, cần bồi dưỡng cho học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế,  tình hữu nghị với các dân tộc đấu tranh cho độc lập, tự do, văn minh, tiến  bộ xã hội, hòa bình, dân chủ. ­ Đồng thời học sinh cũng cần có niềm tin vào sự  phát triển hợp  quy luật của xã hội loài người và dân tộc, dù trong tiến trình lịch sử  có  những bước quanh co, khúc khuỷu, tạm thời tụt lùi hay dừng lại. ­ Thứ tư, học sinh có ý thức làm nghĩa vụ  công dân, sẵn sàng thực   hiện nghĩa vụ quốc tế. ­ Và đặc biệt người học cần có những phẩm chất cần thiết trong  cuộc sống cộng đồng... Tóm lại, mục tiêu bộ  môn lịch sử  ở  trường trung học phổ thông là  cung cấp kiến thức cơ bản có hệ thống về lịch sử phát triển hợp quy luật   của dân tộc và xã hội loài người. Trên cơ sở đó giáo dục lòng yêu nước tự  hào dân tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện năng   lực tư  duy và thực hành. Như  vậy, để  có thể  thực hiện được tốt chức   năng và nhiệm vụ của bộ môn trong nhà trường người giáo viên phải sử  dụng đa dạng các phương pháp dạy học và không ngừng đổi mới cho phù  hợp với sự  phát triển của xã hội trong đó việc cải tiến khâu kiểm tra,  đánh giá là một việc làm hết sức cần thiết. b. Đặc trưng của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông. Tri thức lịch sử có những đặc điểm riêng nổi bật khác với tri thức   của các bộ môn khoa học khác. Nó mang tính quá khứ, tính không lặp lại,  tính cụ  thể, tính hệ  thống và tính thống nhất giữa sử  và luận. Lịch sử  là  những gì diễn ra trong quá khứ không lặp lại nên nhận thức lịch sử không   thể  quan sát trực tiếp cũng không thể  tiến hành trong phòng thí nghiệm.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 17. Khoá luận tốt nghiệp Những sự kiện, hiện tượng lịch sử vốn là một hiện thực khách quan, tồn   tại độc lập với ý thức chủ quan của người nhận thức lịch sử, dù chúng ta   có biết hay không, thừa nhận nó hay không thì nó vẫn tồn tại, không thể  nào thay đổi được. Nhiệm vụ  của giáo viên không chỉ  cung cấp cho học  sinh những sự kiện, hiện tượng lịch sử đúng như  nó tồn tại mà còn phải  giúp học sinh hiểu những sự kiện để so sánh đáng giá nhận xét... từ đó rút   ra quy luật bài học kinh nghiệm. Trong đời sống xã hội, lịch sử  vừa là phương tiện bồi dưỡng kiến   thức vừa có tác dụng giáo dục trí tuệ và tình cảm. Tri thức lịch sử là một  trong những bộ  phận quan trọng nhất của nền văn hóa nhân loại, không   hiểu biết lịch sử  thì không thể xem là người có văn hóa toàn diện và sâu  sắc. Tsecnưsépxki đã nhấn mạnh vai trò và tác dụng giáo dục của bộ môn  lịch sử  như  sau: “Có thể  không biết không cảm thấy sau mê toán học,   tiếng Hi Lạp hoặc chữ Latinh, hóa học, có thể không biết hàng nghìn môn   học khác nhưng dù sao đã là người có giáo dục mà không yêu thích lịch sử   thì chỉ có thể là một con người không phát triển đầy đủ trí tuệ” [35; tr.96].  Học lịch sử không chỉ để  biết lịch sử  nước mình mà còn để  hiểu về  lịch   sử  nước khác, từ đó hiểu được rõ sự  phát triển của xã hội nói chung. Sự  nhận thức một cách tích cực đúng đắn như  vậy sẽ giúp chúng ta có hành   động và thái độ đúng đắn biết giữ gìn bản sắc dân tộc trong mối quan hệ  với thế  giới như nguyên Tổng bí thư  Đỗ  Mười đã từng phát biểu “Cùng   với quá trình quốc tế  hóa ngày càng mở  rộng thì trở  về  nguồn cũng là   một xu thế chung của các dân tộc trên thế giới. Với chúng ta đó chính là   sự  tìm tòi, phát hiện ngày càng sâu sắc hơn những đặc điểm của xã hội   Việt Nam, những phẩm chất cao quý, những giá trị truyền thống và những   bài học lịch sử  giúp chúng ta lựa chọn và tiến hành bước đi thích hợp,   hướng mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”[32;  tr.226]. Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 18. Khoá luận tốt nghiệp Bộ môn lịch sử cũng không đơn thuần chỉ đòi hỏi học sinh ghi nhớ  các sự kiện, niên đại, địa danh... mà còn yêu cầu học sinh phải có tư  duy  sáng tạo trong học tập, nhận thức lịch sử. Bởi lịch sử luôn luôn xuất phát  từ những sự kiện cụ thể cho nên để có thể hiểu rõ những tri thức lịch sử  người học phải phát triển tư  duy của mình. Ph. Engghen đã từng nói:   “Lịch sử  bắt đầu từ  đâu thì quá tình tư  duy cũng bắt đầu từ  đấy”[32;  tr.269]. Trong quá trình dạy học, các nhà giáo dục nước ta cũng như  trên  thế  giới đều quan niệm và cố  gắng thực hiện việc phát triển tư  duy của  học sinh, hướng dẫn học sinh nhận thức từ  hiện vật, các bằng chứng   khoa học về  quá khứ  để  nhận biết chính xác và hiểu sâu sắc hơn những   sự  kiện đã xảy ra. Đây là một vấn đề  khó bởi đặc trưng của bộ  môn là  xuất phát từ sự kiện cụ thể. Như vậy, để có thể thực hiện được các yêu cầu trên, giáo viên lịch sử  cần vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau và không ngừng đổi  mới  trong đó đổi mới kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng. Hoạt động  kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng  và thái độ, toàn diện về mức độ nhận thức của học sinh từ biết đến hiểu và  vận dụng. c. Đặc điểm nhận thức của học sinh trong học tập lịch sử. Quá trình nhận thức của học sinh về cơ bản cũng diễn ra theo quy  luật nhận thức chung của xã hội loài người. Quy luật này được Lê­ Nin  chỉ  rõ đó là: “Từ  trực quan sinh động đến tư  duy trừu tượng, từ  tư  duy   trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức   chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”. Quá trình nhận thức của học sinh được tiến hành trong quá trình  dạy học với những điều kiện sư  phạm nhất định và nó có những điểm  độc đáo hơn so với quá trình nhận thức chung của xã hội loài người và  Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 19. Khoá luận tốt nghiệp của các nhà khoa học. Nếu như quá trình nhận thức của các nhà khoa học   diễn ra theo con đường mò mẫm, thử  và sai thì quá trình nhận thức của  học sinh lại diễn ra theo con đường đã được khám phá. Tức là, học sinh   phổ  thông trong quá trình học tập không có nhiệm vụ  tìm ra cái mới cho   nhân loại mà trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ  nắm cho được những  tri thức mà loài người đã tích lũy trong các khoa học. Nói cách khác, các   em nhận thức được cái mới đối với bản thân mình rút ra từ kho tàng hiểu  biết chung của nhân loại. Mặt khác, trong thời gian học  ở trường phổ thông, học sinh không  phải nắm vững toàn bộ  kho tàng hiểu biết của nhân loại mà chỉ  nắm  những tri thức cơ bản phù hợp với thực tiễn đất nước được rút ra từ  các  nhà khoa học và được gia công về mặt sư phạm. Nét độc đáo trong quá trình nhận thức của học sinh còn biểu hiện ở  chỗ  nó chứ  đựng các khâu kiểm tra, củng cố, đánh giá các tri thức, kỹ  năng, kỹ  xảo. Trong quá trình tự  kiểm tra, đánh giá dưới sự  hướng dẫn   điều kiển ở những mức độ  khác nhau của giáo viên, học sinh sẽ  tự phân   tích, tự  đánh giá chỗ  mạnh, chỗ  yếu trong việc nắm trí thức, phát huy   những yếu tố tích cực, khắc phục những yếu tố tiêu cực nhằm hoàn thiện  quá trình dạy học, mang lại hiệu quả tối  ưu. Đồng thời học sinh cũng tự  mình trực tiếp trao đổi, nhận xét hay đưa ra ý kiến về một vấn đề với tập   thể  hay cá nhân bạn bè trong lớp từ  đó các em có thể  tự  rút ra cho mình   những kết luận cần thiết. Thông qua kiểm tra, đánh giá và tự  kiểm tra,   đánh giá học sinh nắm vững kiến thức một cách có hệ thống, biến tri thức   của nhân loại thành kiến thức riêng của mình. Do đó trong quá trình nhận  thức của học sinh phải có khâu kiểm tra, đánh giá để  đảm bảo cho quá   trình này hợp thành một chu trình kín. Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
 20. Khoá luận tốt nghiệp Quá trình nhận thức của học sinh trong học tập lịch sử  có nhiều  điểm khác biệt cũng một phần bởi tri thức lịch sử  có những đặc trưng   riêng của nó. Lịch sử bao gồm những sự kiện, hiện tượng đã diễn ra trong  quá khứ  mang tính trừu tượng cao do đó để  nhận thức lịch sử  thì người   học buộc phải có óc tưởng tượng phong phú để  dựng lại một hình  ảnh  chân thực về sự kiện đã xảy ra không tồn tại ở hiện thực. Ở trường phổ  thông học sinh tri giác các sự  kiện hiện tượng lịch sử  qua lời giảng của   giáo viên, sách giáo khoa và đồ dùng trực quan. Do đó học sinh phải thực   hiện các thao tác đơn giản như  nghe, quan sát, tri giác tài liệu để  từ  đó  hình dung tưởng tượng lại các sự  kiện đã diễn ra trong quá khứ. Sau đó  để  hoàn thành quá trình nhận thức lịch sử, học sinh phải phân tích, tổng   hợp, so sánh…tức là bước vào giai đoan nhận thức lý tính để  tìm ra bản  chất của sự kiện, hiện tượng và đánh giá nhìn nhận chúng một cách hợp   lý. Do đó, việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử  không chỉ  dừng   lại  ở  việc ghi nhớ  mà phải xem xét cả  mức độ  hiểu và vận dụng vào   cuộc sống của học sinh. d. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta có những bước  phát triển mới. Cuộc cải cách giáo dục của chúng ta được tiến hành đồng   thời trên cả ba mặt: hệ thống giáo dục, nội dung và phương pháp dạy học  sao cho phù hợp với những chuyển biến của hệ thống đào tạo quốc tế và   khu vực. Trong việc dạy học giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp, kiểm   tra đánh giá có mối quan hệ  trực tiếp hữu cơ  với nhau. Không thể  điều   chỉnh mục tiêu đào tạo, cải tiến chương trình, nội dung mà không đổi mới  phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Do   đó đổi mới phương pháp dạy học nói chung và vấn đề kiểm tra, đánh giá   nói riêng là yêu cầu tất yếu của thời đại. Chúng ta cần vận dụng tốt   Nguyễn Thị Quỳnh Trang­K56TN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2