intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung

Chia sẻ: Cái Gì | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
53
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về sử dụng và quản lý tài sản ngắn hạn; thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung; chương 3, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH<br /> THƢƠNG MẠI VIỆT TRUNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THÙY DƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16026<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH<br /> THƢƠNG MẠI VIỆT TRUNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thùy Dƣơng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16026<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự khích lệ,<br /> động viên và tạo điều kiện từ nhiều phía.<br /> Trước tiên em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Th.S Ngô Thị Quyên đã hết sức<br /> tận tâm định hướng, chỉ bảo và cho em những góp ý để em có thể hoàn thành khóa<br /> luận tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời tri ân chân thành đến các thầy cô thuộc Khoa<br /> Kinh tế - Quản lý trường Đại học Thăng Long đã cho em kiến thức về kinh tế từ các<br /> khái niệm cơ bản nhất đến những điều thực tế trong cuộc sống làm nền tảng để em có<br /> thể hoàn thành đề tài này.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị tại tất cả các<br /> phòng ban thuộc công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung đã hết sức tạo<br /> điều kiện cho em được thực tập, tìm hiểu về tình hình kinh doanh của công ty trong<br /> suốt những tháng làm khóa luận.<br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và các bạn thân thiết đã hỗ trợ và động viên<br /> em trong suốt thời gian qua.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN ....1<br /> 1.1. Tổng quan về Tài sản ngắn hạn ..................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm Tài sản ngắn hạn ...............................................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại Tài sản ngắn hạn ................................................................................1<br /> 1.1.2.1. Phân loại theo vai trò của tài sản ngắn hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh...... 1<br /> 1.1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện .................................................................................. 2<br /> 1.1.2.3. Phân loại dựa trên các khoản mục trên bảng CĐKT.................................................... 2<br /> 1.1.3. Đặc điểm của Tài sản ngắn hạn .........................................................................3<br /> 1.1.4. Vai trò của Tài sản ngắn hạn: ............................................................................3<br /> 1.2. Chính sách quản lý Tài sản ngắn hạn ........................................................................4<br /> 1.3. Nội dung quản trị tài sản ngắn hạn ............................................................................5<br /> 1.3.1. Quản lý tiền và các tài sản tương đương tiền ....................................................5<br /> 1.3.1.1. Quản lý hoạt đông thu – chi tiền mặt ............................................................................. 5<br /> 1.3.1.2. Xác định mức dự trữ tiền tối ưu ..................................................................................... 6<br /> 1.3.1.3. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán khả thị ............................................................ 8<br /> 1.3.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng ..................................................................9<br /> 1.3.2.1. Điều khoản bán trả chậm ................................................................................................ 9<br /> 1.3.2.2. Phân tích tín dụng .......................................................................................................... 10<br /> 1.3.2.3. Quyết định tín dụng ....................................................................................................... 10<br /> 1.3.2.4. Chính sách thu tiền ........................................................................................................ 13<br /> 1.3.3. Quản lý hàng tồn kho ........................................................................................13<br /> 1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn...........................................................................15<br /> 1.4.1. Khái niệm ...........................................................................................................15<br /> 1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: .................16<br /> 1.4.2.1. Các nhân tố khách quan ................................................................................................ 16<br /> 1.4.2.2. Các nhân tố chủ quan .................................................................................................... 16<br /> 1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ..............................17<br /> 1.4.3.1. Khả năng thanh toán...................................................................................................... 17<br /> 1.4.3.2. Khả năng sinh lời ........................................................................................................... 18<br /> 1.4.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản .............................................................................................. 18<br /> 1.4.3.4. Quản lý hàng tồn kho .................................................................................................... 19<br /> 1.4.3.5. Quản lý phải thu khách hàng ........................................................................................ 19<br /> 1.4.3.6. Vòng quay tiền ............................................................................................................... 19<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN....................................... 21<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kinh doanh Thƣơng Mại Việt Trung ...21<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ..............................................21<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty ...............................................................................21<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ..........................................................22<br /> 2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương<br /> mại Việt Trung ..............................................................................................................23<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh<br /> thƣơng mại Việt Trung giai đoạn 2010 -2012 ...................................................................23<br /> 2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ...........................................................23<br /> 2.2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn ........................................................................26<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.2.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn........................................................................................... 26<br /> 2.2.2.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn ............................................................................ 28<br /> 2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh ..............................................28<br /> 2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ....................................................................... 29<br /> 2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán .................................................................. 30<br /> 2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn........................................................................31<br /> 2.3.1. Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn.................................................................31<br /> 2.3.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền ...................................................33<br /> 2.3.3. Quản lý hàng lưu kho ........................................................................................35<br /> 2.3.4. Quản lý khoản phải thu khách hàng ................................................................37<br /> 2.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn ....................................39<br /> 2.5. Nhận xét tình hình quản lý và sử dụng TSNH........................................................42<br /> 2.5.1. Kết quả đạt được ................................................................................................42<br /> 2.5.2. Hạn chế ..............................................................................................................42<br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 44<br /> 3.1. Định hƣớng phát triển và mục tiêu chiến lƣợc của công ty ..................................44<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển .......................................................................................44<br /> 3.1.2. Mục tiêu chiến lược ...........................................................................................44<br /> 3.2. Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty<br /> cổ phần thƣơng mại Việt Trung .........................................................................................44<br /> 3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền ...................................................44<br /> 3.2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng ................................................................45<br /> 3.2.3. Quản lý hàng tồn kho ........................................................................................48<br /> 3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực ................................................................................49<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản