intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống kênh phân phối phân bón tại Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
87
lượt xem
19
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống kênh phân phối phân bón tại Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là tìm hiểu cách thức tổ chức kênh và các kênh tiêu thụ phân bón của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ phân bón của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của thống kênh tiêu thụ phân bón của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hệ thống kênh phân phối phân bón tại Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> -----------------<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> tế<br /> <br /> KÊNH PHÂN PHỐI PHÂN BÓN<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> NÔNG NGHIỆP HÀ TĨNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> NGUYỄN VĂN NGHĨA<br /> <br /> TS. PHAN VĂN HÒA<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lớp: K41 – KDNN<br /> Niên khóa: 2007 – 2011<br /> Huế, tháng 5 năm 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học: “Hệ<br /> thống kênh phân phối phân bón tại Công ty CP Vật tư Nông<br /> nghiệp Hà Tĩnh”, ngoài sự nỗ lực làm việc của cá nhân, em<br /> còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ phía Công<br /> ty cổ phần giống cây trồng Hà Tĩnh và cô giáo hướng dẫn.<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> Trước hết cho em được gửi lời cảm ơn đến Công ty cổ<br /> phần Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh, các cô chú, anh chị<br /> các phòng ban, đã hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp những<br /> báo cáo cần thiết, tạo điều kiện thuận cho việc thực hiện đề tài<br /> nghiên cứu một cách chính xác và chi tiết nhất.<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn TS. Phan Văn Hòa, người đã<br /> trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo, động viên em trong<br /> suốt thời gian thực tập và hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> Do giới hạn về mặt thời gian, kiến thức và kinh nghiệm<br /> thực tế nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi<br /> những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý,<br /> chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài được<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Văn Nghĩa<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ...............................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài .......................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Mục tiêu tổng quát..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu...........................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu .................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Phương pháp xử lý thông tin ..................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.4.3. Phương pháp phân tích thông tin ...........Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> h<br /> <br /> II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU........................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined<br /> 1.1. Cơ sở lý luận..............................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ........................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Cơ sở lý luận về kênh phân phối ............Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn về tình hình tiêu thụ phân bón giai đoạn hiện nayError! Bookmark n<br /> CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI PHÂN BÓN CỦA CÔNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ TĨNHError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà TĩnhError! Bookmark not defined<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý..............................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển..........Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ......Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty ....................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Tình hình lao động của Công ty .............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.6. Tình hình vốn của công ty......................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực trạng kênh tiêu thụ phân bón của công ty CP Vật tư Nông nghiệp<br /> Hà Tĩnh.............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2.1. Các loại phân bón chủ yêu mà Công ty cung cấp cho thị trườngError! Bookmark n<br /> 2.2.2. Tình hình tiêu thụ phân bón của công ty Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3. Doanh thu tiêu thụ phân bón trong 3 năm 2008 – 2010Error! Bookmark not define<br /> 2.2.4. Chi phí ....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.5. Lợi nhuận................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.6. Thị trường tiêu thụ của công ty ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Hệ thống kênh tiêu thụ phân bón tại công tyError! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Cấu trúc của kênh ...................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênhError! Bookmark not defined.<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.3. Mối quan hệ giữa các thành viên trong kênh tiêu thụ phân bón của Công<br /> ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh..................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phân phối sản phẩm qua kênhError! Bookmark<br /> 2.4.1 Các nguyên nhân bên trong .....................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4.2. Các nguyên nhân bên ngoài ...................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5. Những thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển hệ thống kênh phân phối<br /> <br /> cK<br /> <br /> của công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh ..Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.1. Những thuận lợi......................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.5.2. Những khó khăn. ....................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG<br /> VÀ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH TIÊU THỤ PHÂN BÓN CỦA CÔNG<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ TĨNHError! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Định hướng................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Giải pháp ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Giải pháp về thị trường...........................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Giải pháp mở rộng kênh phân phối ........Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Giải pháp quản lý ...................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trên địa bànError! Bookmark no<br /> 3.2.5. Giải pháp hỗ trợ các đại lý .....................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Giải pháp hỗ trợ các trung gian tiêu thụ.Error! Bookmark not defined.<br /> III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................Error! Bookmark not defined.<br /> 4<br /> <br /> 1.KẾT LUẬN ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.. KIẾN NGHỊ.................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Đối với nhà nước ........................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2 Đối với công ty Vật tư Nông nghiệp Hà TĩnhError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2