intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Danh Chính

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

87
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu khóa luận bao gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại, thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Danh Chính, một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Danh Chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Danh Chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH<br /> DANH CHÍNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : MẠC PHƢƠNG ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17197<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH<br /> DANH CHÍNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : MẠC PHƢƠNG ANH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17197<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trƣớc tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy cô<br /> trƣờng đại học Thăng Long, các thầy cô giáo Bộ môn Kế toán, những ngƣời đã giảng<br /> dạy, truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích, đó chính là nền tảng cơ bản vô cùng<br /> quý báu cho em bƣớc vào sự nghiệp sau này. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân<br /> thành tới cô giáo Vũ Thị Kim Lan đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo cũng nhƣ góp ý cho<br /> em trong quá trình viết bài khoá luận này.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban lãnh đạo, các cô<br /> chú, anh chị trong công ty TNHH Danh Chính đã tạo cơ hội cho em tìm hiểu môi<br /> trƣờng làm việc thực tế của một doanh nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến<br /> Phòng Kế toán đã chỉ bảo, cung cấp số liệu cho em để em hoàn thành bài khoá luận tốt<br /> nghiệp này.<br /> Em rất xúc động khi nhận đƣợc những ý kiến quý báu của thầy cô cũng nhƣ các<br /> cô chú anh chị trong Công ty.<br /> Em xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể cô chú, anh chị, các nhân viên trong<br /> Công ty TNHH Danh Chính luôn dồi dào sức khoẻ và thành công trong công việc.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khoá luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khoá luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Mạc Phƣơng Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH<br /> THƢƠNG MẠI ...............................................................................................................1<br /> 1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh<br /> doanh thƣơng mại ............................................................................................................1<br /> 1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thƣơng mại ..................................................1<br /> 1.1.2. Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng ...............................2<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng .............................2<br /> 1.1.4. Các phƣơng thức bán hàng và thanh toán .............................................................3<br /> 1.1.4.1. Các phƣơng thức bán hàng .................................................................................3<br /> 1.1.4.2 Các phƣơng thức thanh toán ................................................................................5<br /> 1.1.5. Phƣơng pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán ................................................5<br /> 1.2. Nội dung Kế toán bán hàng ......................................................................................8<br /> 1.2.1. Chứng từ kế toán ...................................................................................................8<br /> 1.2.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................................8<br /> 1.2.3 Phƣơng pháp kế toán ............................................................................................11<br /> 1.2.3.1. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp<br /> KKTX ............................................................................................................................11<br /> 1.2.3.2. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp<br /> KKĐK ............................................................................................................................15<br /> 1.3. Nội dung Kế toán xác định kết quả bán hàng.........................................................18<br /> 1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng .....................................................................................18<br /> 1.3.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................................20<br /> 1.3.3.. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại .................22<br /> 1.4. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ..................................23<br /> 1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ........................................................................23<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DANH CHÍNH .................................................25<br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Danh Chính .............................................................25<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Danh Chính ...................25<br /> 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Danh Chính .......................26<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty....................................................26<br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Danh Chính .....................28<br /> 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Danh Chính ...................29<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2