intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Giao nhận và Thương mại VIKO

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

242
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương: Lý luận chung về kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp, thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần giao nhận và thương mại VIKO, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giao nhận và thương mại VIKO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Giao nhận và Thương mại VIKO

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH<br /> HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO<br /> NHẬN VÀ THƢƠNG MẠI VIKO<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thanh Thủy<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Bùi Thị Diệu Linh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17980<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả học tập và nghiên cứu của bản thân, cùng với<br /> sự tận tình truyền đạt kiến thức của thầy cô ngành kế toán, khóa kinh tế quản lý của<br /> Trƣờng Đại Học Thăng Long và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty Cổ<br /> phần giao nhận và thƣơng mại VIKO.<br /> Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thanh Thủy, giáo viên<br /> hƣớng dẫn đã dành nhiều thời gian truyền đạt những kiến thức lẫn kinh nghiệm quý<br /> báu giúp em hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng tâp thể cán bộ phòng Kế toán tài<br /> chính của Công ty Cổ phần giao nhận và thƣơng mại VIKO đã giúp đỡ, tạo điều kiện<br /> cho em đƣợc thu thập thông tin và tiếp xúc với công việc kế toán thực tế.<br /> Tuy nhiên, vì kiến thức còn hạn chế và bản thân chƣa có nhiều kinh nghiệm nên<br /> khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót, em mong nhận đƣợc sự góp ý,<br /> chỉ bảo thêm của quý thầy cô để khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp nay là do bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp khác sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Bùi Thị Diệu Linh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU<br /> HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .................................................................. 1<br /> 1.1. Những vấn đề chung về tài sản cố định hữu hình .......................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình ...................................................... 1<br /> 1.1.2.Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình ...................................................... 1<br /> 1.1.3. Phân loại TSCĐ hữu hình ......................................................................... 2<br /> 1.1.3.1. Theo hình thái biểu hiện ....................................................................... 2<br /> 1.1.3.2. Phân loại theo quyền sở hữu................................................................. 2<br /> 1.1.3.3. Phân loại theo nguồn hình thành .......................................................... 3<br /> 1.1.3.4. Phân loại TSCĐ hữu hình theo công dụng và tình hình sử dụng ........... 3<br /> 1.2. Đánh giá tài sản cố định hữu hình .................................................................. 4<br /> 1.2.1. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình ........................................................ 4<br /> 1.2.1.1. TSCĐ hữu hình mua sắm ...................................................................... 4<br /> 1.2.1.2. TSCĐ hữu hình do nhận góp vốn liên doanh, liên kết, nhận lại góp vốn<br /> liên doanh liên kết hoặc phát hiện thừa ............................................................. 5<br /> 1.2.1.3. TSCĐ hữu hình do tự xây dựng, tự chế tạo ........................................... 6<br /> 1.2.1.4. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi ........................................ 6<br /> 1.2.1.5. TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến.................................. 6<br /> 1.2.2. Giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình ............................................................... 6<br /> 1.2.3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình ............................................. 7<br /> 1.3. Hạch toán biến động tài sản cố định hữu hình............................................... 7<br /> 1.3.1. Chứng từ kế toán ....................................................................................... 7<br /> 1.3.2. Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 8<br /> 1.3.3. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ ..................................................... 10<br /> 1.3.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình.......................................................... 10<br /> 1.3.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình ......................................................... 14<br /> 1.3.3.3. Hạch toán TSCĐ hữu hình đi thuê và cho thuê hoạt động................... 16<br /> 1.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình.................................................. 18<br /> 1.4.1. Khái niệm ................................................................................................. 18<br /> 1.4.2. Các phương pháp tính khấu hao ............................................................. 19<br /> 1.4.2.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng .................................................. 19<br /> 1.4.2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh ................ 20<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1.4.2.3. Phương pháp khấu hao theo sản lượng............................................... 21<br /> 1.4.3. Hạch toán khấu hao TSCĐ...................................................................... 22<br /> 1.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình .................................................. 22<br /> 1.5.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình .............................. 22<br /> 1.5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình .................................................... 23<br /> 1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng ....................................................................... 23<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ THƢƠNG MẠI VIKO ......................... 26<br /> 2.1. Giới thiệu vê công ty cổ phần giao nhận và thƣơng mại Viko..................... 26<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................. 26<br /> 2.1.2. Đặc điểm nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ............ 26<br /> 2.1.2.1. Lĩnh vực hoạt động ............................................................................. 26<br /> 2.1.2.2. Chức năng chính ................................................................................ 27<br /> 2.1.2.3. Đặc điểm nổi bật ................................................................................ 27<br /> 2.1.2.4. Nhiệm vụ ............................................................................................ 27<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ................................................................ 28<br /> 2.1.3.1. Cơ cấu các chi nhánh và phòng ban ................................................... 28<br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban............................................ 29<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ................................................................ 31<br /> 2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty .................................................. 33<br /> 2.2. Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần giao nhận và<br /> thƣơng mại Viko................................................................................................... 35<br /> 2.2.1. Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty CP Viko .................................. 35<br /> 2.2.1.1. Đặc điểm TSCĐ hữu hình tại công ty.................................................. 35<br /> 2.2.1.2. Phân loại TSCĐ hữu hình tại công ty ................................................. 35<br /> 2.2.2. Kế toán nghiệp vụ tăng TSCĐ hữu hình tại Công ty CP Viko................. 35<br /> 2.2.3. Kế toán nghiệp vụ giảm TSCĐ hữu hình ................................................ 42<br /> 2.2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình .......................................................... 50<br /> 2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình .......................................................... 52<br /> 2.2.5.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ hữu hình ................................ 52<br /> 2.2.5.1. Sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình ............................................................. 55<br /> 2.2.6. Kế toán kiểm kê TSCĐ hữu hình ............................................................. 59<br /> 2.2.7. Tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình............................................................. 59<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2