intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
25
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng công trình hệ thống xử lý nước thải vào sản xuất và chăn nuôi ở thôn Vân Cù, xã Hương Toàn; đánh giá hiệu quả của dự án để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hệ thống xử lý nước thải vào chăn nuôi và sản xuất ở địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÂ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG<br /> XỬ LÝ NƯỚC THÂI LÀNG BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN,<br /> THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Hồ Thị Diễm Quỳnh<br /> <br /> PGS.TS. Bùi Dũng Thể<br /> <br /> Lớp: K45C KHĐT<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> L?i C?m ? n<br /> Em xin chân thành câm Ąn thæy giáo PGS.TS. Bùi Düng Thể. Nhą să giúp đĈ<br /> và hþĆng dẫn nhiệt tình cûa thæy ngay tÿ nhĂng ngày đæu chọn đề tài, em nhận đþĉc să động<br /> viên tÿ phía thæy cùng nhĂng kiến thĀc quý báu cho việc nghiên cĀu đề tài. Tÿ nhĂng nền tâng<br /> đó em mĆi có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp cûa mình.<br /> Đặc biệt, em xin gāi ląi cám Ąn chån thành đến quý thæy cô giáo cûa Khoa Kinh tế<br /> phát triển–Đäi học Kinh tế Huế. Trong suốt thąi gian còn ngồi trên ghế nhà trþąng, quý thæy<br /> cô đã tận tâm truyền đät nhĂng kiến thĀc chuyên ngành để em có đþĉc vốn kiến thĀc tốt nhằm<br /> phýc vý cho học tập và nghiên cĀu.<br /> Trâi qua gæn bốn tháng thăc tập täi Ban Đæu tþ và Xåy dăng thị xã HþĄng Trà,<br /> em đã nhận đþĉc să giúp đĈ và täo mọi điều kiện cûa Ban cüng nhþ các anh chị ć các bộ phận.<br /> Chính să giúp đĈ cûa mọi ngþąi đã giúp em không nhĂng nắm bắt đþĉc kiến thĀc thăc tế cüng<br /> nhþ các nghiệp vý cæn thiết mà em còn hoàn thành tốt công tác nghiên cĀu đề tài cûa mình.<br /> NhĂng kiến thĀc này sẽ là hành trang ban đæu cho công việc cûa em sau này. Vì vậy, em xin<br /> bày tỏ lòng câm Ąn såu sắc tĆi ban lãnh đäo cùng toàn thể anh chị trong Ban Đæu tþ và Xåy<br /> dăng về să giúp đĈ cûa mọi ngþąi trong thąi gian em đang thăc tập. Qua đåy, em xin kính chúc<br /> Ban Đæu tþ và Xåy dăng thị xã HþĄng Trà ngày càng phát triển, kính chúc toàn thể mọi<br /> ngþąi luôn dồi dào sĀc khỏe và thành công trong công việc cûa mình.<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thăc hiện<br /> Hồ Thị Diễm QuĊnh<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diễm Quỳnh<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn ........................................................................................................................ i<br /> Mục lục ............................................................................................................................ii<br /> Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu ............................................................................... iv<br /> Danh mục hình, sơ đồ ...................................................................................................... v<br /> Danh mục bảng ............................................................................................................... vi<br /> Tóm tắt nghiên cứu ........................................................................................................vii<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> 5. Cấu trúc của đề tài ....................................................................................................3<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................4<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận .........................................................................................................4<br /> 1.1.1. Lý luận chung về dự án đầu tư .......................................................................4<br /> 1.1.2. Những vấn đề lý luận về hiệu quả dự án đầu tư môi trường ..........................7<br /> 1.1.3. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích ........................................................10<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................14<br /> 1.2.1. Thực trang xử lý nước thải ở Việt Nam.......................................................14<br /> 1.2.2. Thực trạng xử lý nước thải ở tỉnh Thừa Thiên Huế......................................16<br /> CHƢƠNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ<br /> NƢỚC THẢI LÀNG BÚN VÂN CÙ XÃ HƢƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƢƠNG<br /> TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ..............................................................................18<br /> 2.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu .......................................................................18<br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Hương Toàn ..............................................................18<br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Hương Toàn ...................................................20<br /> SVTH: Hồ Thị Diễm Quỳnh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.1.3. Đánh giá về điều kiện tự nhiên - điều kiện kinh tế xã hội ............................25<br /> 2.2. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù ..............................26<br /> 2.2.1. Hiện trạng môi trường làng Vân Cù trước khi có dự án ...............................26<br /> 2.2.2. Mô tả khái quát về dự án ..............................................................................28<br /> 2.2.3. Sự cần thiết của dự án ...................................................................................29<br /> 2.2.4. Sơ lược về hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù ................................30<br /> 2.3. Tình hình tham gia mô hình hệ thống xử lý nước thải của các hộ dân trên địa<br /> bàn thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà ...............................................32<br /> 2.4. Đặc điểm của các hộ điều tra ..............................................................................33<br /> 2.5. Đánh giá hiệu quả của dự án ...............................................................................36<br /> 2.5.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.............................................................36<br /> 2.5.2. Hiệu quả xã hội của dự án ............................................................................49<br /> 2.5.3. Hiệu quả môi trường của dự án ....................................................................52<br /> 2.6. Phân tích độ nhạy của dự án ...............................................................................54<br /> CHƢƠNG 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG MÔ HÌNH<br /> <br /> HỆ<br /> <br /> THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI LÀNG BÚN VÂN CÙ ............................................56<br /> 3.1. Định hướng phát triển mô hình hệ thống XLNT ................................................56<br /> 3.2. Giải pháp phát triển mô hình hệ thống XLNT ....................................................56<br /> 3.2.1. Giải pháp chung ............................................................................................56<br /> 3.2.2. Giải pháp cụ thể ............................................................................................57<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................61<br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................61<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................61<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................64<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diễm Quỳnh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> BCR<br /> <br /> Tỷ suất lợi ích - chi phí<br /> <br /> BTCT<br /> <br /> Bê tông cốt thép<br /> <br /> BV<br /> <br /> Bệnh viện<br /> <br /> BOD<br /> <br /> Nhu cầu oxy sinh học<br /> <br /> CBA<br /> <br /> Phương pháp phân tích chi phí-lợi ích<br /> <br /> CC<br /> <br /> Cơ cấu<br /> <br /> DAĐT<br /> <br /> Dự án đầu tư<br /> <br /> ĐTXD<br /> <br /> Đầu tư xây dựng<br /> <br /> IRR<br /> <br /> Hệ số hoàn vốn nội bộ<br /> <br /> KHVN<br /> <br /> Khoa học Việt Nam<br /> <br /> KH&CN<br /> <br /> Khoa học và công nghệ<br /> <br /> KCN-KCX<br /> <br /> Khu công nghiệp - Khu chế xuất<br /> <br /> KCN<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> L<br /> <br /> Chiều dài<br /> <br /> NPV<br /> <br /> Giá trị hiện tại ròng<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> QĐ<br /> <br /> Quyết định<br /> <br /> SL<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> SS<br /> <br /> Chất rắn lơ lững<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> TN&MT<br /> <br /> Tài nguyên và môi trường<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> TTH<br /> <br /> Thừa Thiên Huế<br /> <br /> TTCN<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> T<br /> <br /> Thời gian hoàn vốn<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XLNT<br /> <br /> Xử lý nước thải<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Diễm Quỳnh<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản