intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
50
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những lý luận về nhu cầu, các yếu tố tác động đến nhu cầu của khách hàng và các đặc điểm liên quan đến ngân hàng điện tử; tìm hiểu tình hình kinh doanh chung và tình hình hoạt động của ngân hàng điện tử, những thuận lợi cũng nhƣ khó khăn mà Vietcombank - chi nhánh Huế gặp phải; xác định được các thành phần, nhân tố ảnh hƣởng tới việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank - Chi nhánh Huế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: Cô bán hàng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................... 8<br /> Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 8<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tình hình nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 8<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .......................................................................... 10<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Mục tiêu tổng quát ............................................................................................. 10<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể ................................................................................................... 10<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................ 11<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 11<br /> <br /> 5.1.<br /> <br /> Đối tƣợng nghiên cứu......................................................................................... 11<br /> <br /> 5.2.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 11<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu.................................................................................... 12<br /> <br /> 6.1.<br /> <br /> Thiết kế nghiên cứu ............................................................................................ 12<br /> <br /> 6.1.1.<br /> <br /> Nghiên cứu sơ bộ nhằm mục đích xây dựng mô hình và bảng hỏi định tính .... 12<br /> <br /> 6.1.2.<br /> <br /> Nghiên cứu chính thức nhằm mục đích thu thập và phân tích dữ liệu .............. 12<br /> <br /> 6.2.<br /> <br /> Quy trình nghiên cứu ......................................................................................... 12<br /> <br /> 6.3.<br /> <br /> Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ............................................................................ 14<br /> <br /> 6.3.1.<br /> <br /> Dữ liệu thứ cấp ................................................................................................... 14<br /> <br /> 6.3.2.<br /> <br /> Dữ liệu sơ cấp..................................................................................................... 14<br /> <br /> 6.3.3.<br /> <br /> Phƣơng pháp tiếp cận mẫu ................................................................................. 14<br /> <br /> 6.3.4.<br /> <br /> Phƣơng pháp xác định kích cỡ mẫu ................................................................... 15<br /> <br /> 6.3.5.<br /> <br /> Phƣơng pháp phân tích và xử lí dữ liệu ............................................................. 15<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................... 19<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................... 19<br /> 1.1.<br /> <br /> Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử: .......................................................... 19<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Thƣơng mại điện tử: ........................................................................................... 19<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử ................................................................ 19<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Các giai đoạn phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử .................................... 20<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Các dịch vụ ngân hàng điện tử: .......................................................................... 21<br /> <br /> SVTH: LÊ THỊ NHƢ Ý- K46A QTKD THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: Cô bán hàng<br /> <br /> 1.1.4.1. Dịch vụ ngân hàng tại nhà (Home banking) ...................................................... 21<br /> 1.1.4.2. Dịch vụ ngân hàng tự động qua điện thoại cố định (Phone banking) ................ 22<br /> 1.1.4.3. Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (Mobile banking) ........................... 22<br /> 1.1.4.4. Dịch vụ ngân hàng thông qua tổng đài (Call center) ......................................... 22<br /> 1.1.4.5. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet banking) .............................................. 22<br /> 1.1.5.<br /> <br /> Ƣu điểm và nhƣợc điểm của dịch vụ ngân hàng điện tử ................................... 23<br /> <br /> 1.1.5.1. Ƣu điểm .............................................................................................................. 23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.5.2. Nhƣợc điểm ........................................................................................................ 26<br /> Mô hình nghiên cứu ........................................................................................... 28<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Tổng hợp một số nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới về các nhân tố tác động<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> tế<br /> <br /> đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ..................................................................... 28<br /> Một số mô hình tâm lý xã hội đã đƣợc sử dụng trong nghiên cứu .................... 30<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2.1. Mô hình lý thuyết hành động hợp lý (TRA – theory of reasoned action).......... 30<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.2.2. Mô hình lý thuyết hành vi dự tính (TPB – theory of planned behavior) ........... 31<br /> 1.2.2.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology acceptance model) .......... 31<br /> Đề xuất mô hình nghiên cứu .............................................................................. 32<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.2.3.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu ........................................................................... 32<br /> 1.2.3.2. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu .................................................................. 33<br /> 1.2.3.3. Các biến quan sát của từng nhân tố nghiên cứu ................................................. 36<br /> CHƢƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................................... 39<br /> Thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh Huế ........ 39<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu về Vietcombank –chi nhánh Huế ...................................................... 39<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 39<br /> 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh .............................................. 40<br /> 2.1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015 .............................................. 44<br /> 2.1.2.<br /> <br /> Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh<br /> <br /> Huế<br /> <br /> ............................................................................................................................ 50<br /> <br /> 2.1.2.1. Giới thiệu về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh Huế ....... 50<br /> <br /> SVTH: LÊ THỊ NHƢ Ý- K46A QTKD THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: Cô bán hàng<br /> <br /> 2.1.2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh<br /> Huế<br /> <br /> ............................................................................................................................ 51<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu và các kiểm định ................................................................ 55<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Phân tích mô tả ................................................................................................... 55<br /> <br /> 2.2.1.1. Mô tả đặc điểm mẫu điều tra:............................................................................. 56<br /> 2.2.1.2. Đánh giá sơ bộ về thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng dịch vụ<br /> ngân hàng điện tử .............................................................................................................. 59<br /> Kiểm định thang đo ............................................................................................ 62<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> 2.2.2.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha ................................... 62<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.2.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) ............................. 67<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.2.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh ......................................................................... 71<br /> Kiểm định mô hình và giả thiết nghiên cứu ....................................................... 72<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.3.1. Phân tích tƣơng quan .......................................................................................... 72<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.3.2. Phân tích hồi quy tuyến tính .............................................................................. 73<br /> 2.2.3.3. Kiểm định các giả thuyết của mô hình ............................................................... 76<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.3.4. Phân tích phƣơng sai (ANOVA) ........................................................................ 77<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG VIỆC.................... 82<br /> SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG ........................ 82<br /> Tóm tắt kết quả nghiên cứu ................................................................................ 82<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu: ........................................................................................... 82<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Ý nghĩa thực tiễn ................................................................................................ 83<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> chi nhánh Huế .................................................................................................................... 83<br /> 3.2.1.<br /> <br /> Định hƣớng phát triển và tầm nhìn của Vietcombank – chi nhánh Huế đến năm<br /> <br /> 2020<br /> <br /> ............................................................................................................................ 83<br /> <br /> 3.2.1.1. Định hƣớng phát triển chung ............................................................................. 83<br /> 3.2.1.2. Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ............................................. 84<br /> 3.2.2.<br /> <br /> Giải pháp: ........................................................................................................... 85<br /> <br /> SVTH: LÊ THỊ NHƢ Ý- K46A QTKD THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: Cô bán hàng<br /> <br /> 3.2.2.1. Giải pháp liên quan đến các yếu tố ảnh hƣởng đến việc sử dụng dịch vụ ngân<br /> hàng điện tử ....................................................................................................................... 85<br /> 3.2.2.2. Giải pháp liên quan đến các nhân tố bổ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử<br /> tại Vietcombank – chi nhánh Huế ..................................................................................... 90<br /> 3.3.<br /> <br /> Những hạn chế của đề tài ................................................................................... 91<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ..................................................................................................... 92<br /> <br /> SVTH: LÊ THỊ NHƢ Ý- K46A QTKD THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: Cô bán hàng<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1: Tổng hợp một số nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới về các nhân tố tác<br /> động đến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ...... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2: Các biến quan sát của từng nhân tố nghiên cứu ............................................ 38<br /> Bảng 3: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của Vietcombank – chi nhánh Huế........ 49<br /> Bảng 4: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ...................... 51<br /> Bảng 6: Thu nhập dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh Huế ...... 54<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 7: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Nhận thức dễ sử dụng” . 59<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 8: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Ích lợi cảm nhận” .......... 59<br /> Bảng 9: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Rủi ro cảm nhận” .......... 60<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bảng 10: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Giá cả cảm nhận” ........ 60<br /> Bảng 11: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Ảnh hƣởng xã hội” ..... 61<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 12: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Kiểm soát hành vi” ..... 61<br /> <br /> in<br /> <br /> Bảng 13: Kết quả thống kê mô tả các thang đo của nhân tố “Sử dụng dịch vụ” ........ 61<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 14: Kết quả đánh giá nhân tố “Nhận thức dễ sử dụng” bằng hệ số tin cậy<br /> Cronbach’s alpha mở phụ ............................................................................................ 63<br /> <br /> họ<br /> c<br /> <br /> Bảng 15: Kết quả đánh giá nhân tố “Ích lợi cảm nhận” bằng hệ số tin cậy Cronbach’s<br /> alpha ............................................................................................................................ 63<br /> Bảng 16: Kết quả đánh giá nhân tố “Rủi ro cảm nhận” bằng hệ số tin cậy Cronbach’s<br /> alpha ............................................................................................................................ 64<br /> <br /> ại<br /> <br /> Bảng 17: Kết quả đánh giá nhân tố “Giá cả cảm nhận” bằng hệ số tin cậy Cronbach’s<br /> <br /> Đ<br /> <br /> alpha ............................................................................................................................ 64<br /> Bảng 18: Kết quả đánh giá nhân tố “Ảnh hƣởng xã hội” bằng hệ số tin cậy<br /> Cronbach’s alpha ......................................................................................................... 65<br /> Bảng 19: Kết quả đánh giá nhân tố “Kiểm soát hành vi” bằng hệ số tin cậy<br /> Cronbach’s alpha ......................................................................................................... 66<br /> Bảng 20: Kết quả đánh giá nhân tố “Sử dụng dịch vụ” bằng hệ số tin cậy Cronbach’s<br /> alpha ............................................................................................................................ 66<br /> Bảng 21: Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) ................................................ 68<br /> <br /> SVTH: LÊ THỊ NHƢ Ý- K46A QTKD THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2