intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

0
43
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận nguồn nhân lực, lòng trung thành của nhân viên đối với Công ty để đi sâu vào nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty cổ phần gạch Tuynen Huế, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhằm nâng cao hơn nữa lòng trung thành của nhân viên đối với Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> ––––––<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG <br /> ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN HUẾ<br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> N<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> ThS. Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Lê Quỳnh Thư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Lớp: K45B QTKDTH<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> HUẾ, 05/2015<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu chung...............................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ...............................................................................................2<br /> 2.3. Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................2<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................3<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu.....................................................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> 4.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu ........................................................................4<br /> <br /> C<br /> <br /> 4.3. Phương pháp chọn mẫu và thiết kế thang đo .................................................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 4.3.1. Mẫu nghiên cứu .......................................................................................5<br /> <br /> IH<br /> <br /> 4.3.2. Thiết kế thang đo cho bảng hỏi................................................................5<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 4.4. Phương pháp xử lý số liệu..............................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 4.5. Quy trình nghiên cứu......................................................................................7<br /> 5. Kết cấu của khoá luận ........................................................................................7<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................... 8<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................8<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lý luận.....................................................................................................8<br /> 1.1.1. Khái niệm về lòng trung thành của nhân viên đối với Công ty ..................8<br /> 1.1.2. Lợi ích của việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của nhân viên đối<br /> với Công ty ..........................................................................................................10<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................12<br /> 1.2.1. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài “Lòng trung thành của nhân viên”<br /> trên thế giới..........................................................................................................12<br /> <br /> SVTH: Lê Quỳnh Thư – K45B QTKDTH<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> 1.2.2. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài “Lòng trung thành của nhân viên”<br /> tại Việt Nam ........................................................................................................15<br /> 1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất .........................................................................20<br /> 1.3.1. Sự hài lòng.................................................................................................21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.2. Sự tự hào của nhân viên về Công ty..........................................................30<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.3. Sự gắn kết của nhân viên với Công ty.......................................................31<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN HUẾ<br /> ....................................................................................................................................33<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế.....................................33<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế ........................33<br /> 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế<br /> <br /> K<br /> <br /> .............................................................................................................................33<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế ...........34<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.............................................35<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý......................................................................35<br /> 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ............................................36<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.4.3. Công nghệ sản xuất Gạch Tuynen ......................................................37<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.5. Đặc điểm nguồn lao động tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế...........38<br /> 2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen<br /> <br /> G<br /> <br /> Huế ......................................................................................................................40<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2. Kết quả nghiên cứu........................................................................................42<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.1. Diễn đạt và mã hoá thang đo .....................................................................42<br /> 2.2.2. Thông tin về mẫu điều tra .........................................................................46<br /> 2.2.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo ..............................................................50<br /> 2.2.4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công<br /> ty cổ phần Gạch Tuynen Huế, kết hợp đánh giá độ tin cậy và các giá trị thang đo<br /> sau khi tiến hành rút trích nhân tố .......................................................................51<br /> 2.2.5. Kiểm định mối liên hệ giữa các yếu tố và lòng trung thành .....................53<br /> 2.2.5.1. Kiểm định hệ số tương quan ...............................................................54<br /> <br /> SVTH: Lê Quỳnh Thư – K45B QTKDTH<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> 2.2.5.2. Phân tích hồi quy đa biến....................................................................55<br /> 2.2.5.3. Đánh giá độ phù hợp của mô hình ......................................................56<br /> 2.2.5.4. Kiểm định độ phù hợp của mô hình....................................................57<br /> 2.2.5.5. Xác định hiện tượng đa cộng tuyến ....................................................58<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.5.6. Kiểm định giả thuyết...........................................................................58<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.6. Đánh giá từng khía cạnh của mức độ hài lòng và lòng trung thành của<br /> <br /> H<br /> <br /> nhân viên tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế...............................................59<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2.6.1. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Tiến lương<br /> tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế............................................................60<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.6.2. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Điều kiện<br /> <br /> IN<br /> <br /> làm việc tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế .............................................62<br /> 2.2.6.3. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Cấp trên tại<br /> <br /> K<br /> <br /> Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế.................................................................64<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.6.4. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Đồng<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> nghiệp tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế ................................................67<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.6.5. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Phúc lợi tại<br /> Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế.................................................................69<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.6.6. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Khen<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thưởng tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế ...............................................71<br /> 2.2.6.7. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với yếu tố Đào tạo<br /> <br /> G<br /> <br /> thăng tiến tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế...........................................73<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.6.8. Kết quả đánh giá Lòng trung thành của nhân viên đối với yếu tố Sự tự<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> hào tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế .....................................................75<br /> 2.2.6.9. Kết quả đánh giá Lòng trung thành của nhân viên đối với yếu tố Sự<br /> gắn kết tại Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế ...............................................77<br /> 2.2.6.10. Kết quả đánh giá Lòng trung thành của nhân viên tại Công ty cổ<br /> phần Gạch Tuynen Huế ...................................................................................79<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LÒNG TRUNG<br /> THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN HUẾ<br /> ....................................................................................................................................81<br /> SVTH: Lê Quỳnh Thư – K45B QTKDTH<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga<br /> <br /> 3.1. Định hướng phát triển Công ty ....................................................................81<br /> 3.2. Một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên tại Công ty Cổ<br /> phần Gạch Tuynen Huế .......................................................................................82<br /> 3.2.1. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên Công ty ............................82<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp nâng cao sự tự hào của nhân viên.............................................86<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên ...........................................86<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 87<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1. Kết luận..............................................................................................................87<br /> 2. Hạn chế của đề tài.............................................................................................87<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Kiến nghị............................................................................................................88<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.1. Đối với cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương ...............................88<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2. Đối với Công ty ............................................................................................88<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 89<br /> <br /> SVTH: Lê Quỳnh Thư – K45B QTKDTH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản