intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên (100x200x400)/ năm của Công ty cổ phần Long Thọ

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
30
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên (100x200x400)/ năm của Công ty cổ phần Long Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên (100x200x400)/năm của Công ty cổ phần Long Thọ, từ đó đề ra giải pháp phù hợp góp phần hoàn thiện dự án. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên (100x200x400)/ năm của Công ty cổ phần Long Thọ

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT<br /> GẠCH BLOCK CÔNG SUẤT 15 TRIỆU VIÊN (100x200x400)<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ<br /> <br /> NGUYỄN VĂN QUANG<br /> <br /> Khóa học: 2012-2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> GẠCH BLOCK CÔNG SUẤT 15 TRIỆU VIÊN (100x200x400)<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Lớp k46B KH-ĐT<br /> Niên khóa:2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận<br /> được rất nhiều sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, quý cơ quan, các cán bộ và tập thể<br /> công nhân viên của Công ty Cổ phần Long Thọ, phường Thủy Biều, thành phố Huế.<br /> Trước tiên tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hoàng Hữu Hòa đã dành<br /> nhiều thời gian và tâm huyết trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> hiện đề tài và hoàn thành bài luận văn này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cô chú, anh chị công tác tại Công<br /> ty Cổ phần Long Thọ , đặc biệt là Ông Hoàng Anh là Ông Hoàng Trọng Huế là trưởng<br /> phòng tài chính kế toán và trưởng phòng kế hoạch đầu tư đã cung cấp các số liệu và<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi thực hiện đề tài trong thời gian qua.<br /> Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học kinh tế Huế cùng<br /> toàn thể quý thầy cô và cán bộ nhân viên trong Trường đã tạo điều kiện để tôi hoàn<br /> thành bài luận văn này.<br /> <br /> Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện bài luận văn này bằng tất cả sự nhiệt<br /> tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong<br /> nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .....................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ............................................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU: ............................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài; .............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu; ...................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung; .....................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể; .....................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; ..............................................................................3<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu; ..............................................................................................3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu; .................................................................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu; ............................................................................................3<br /> 4.1. Thu thập số liệu; .......................................................................................................3<br /> 4.2. Tổng hợp và xử lý số liệu; ........................................................................................3<br /> 4.3. Phân tích số liệu; ......................................................................................................3<br /> 5. Kết cấu khóa luận; .......................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ DÂY CHUYỀN GẠCH BLOCK CÔNG SUẤT 15 TRIỆU VIÊN/NĂM...............5<br /> 1.1. Lý Luận cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư dây chuyền gạch Block; .......................5<br /> 1.1.1. Đầu tư và các hoạt động đầu tư; ............................................................................5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm đầu tư; ...............................................................................................5<br /> 1.1.1.2. Phân loại hoạt động đầu tư; ................................................................................5<br /> 1.1.2. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block; .....................................................7<br /> 1.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư; .....................................................................................7<br /> 1.1.2.2. Phân loại dự án đầu tư; .......................................................................................9<br /> 1.1.2.3. Các giai đoạn của quá trình đầu tư; ..................................................................10<br /> 1.1.2.4. Chu kỳ dự án đầu tư; ........................................................................................12<br /> 1.1.2.5. Các yêu cầu cơ bản của một dự án đầu tư; .......................................................13<br /> 1.2. Phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block; .......................................14<br /> 1.2.1. Khái niệm phân tích dự án đầu tư; ......................................................................14<br /> 1.2.2. Phân tích kỹ thuật công nghệ của dự án; .............................................................14<br /> 1.2.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án; .............................................................18<br /> 1.2.4. Phân tích tài chính của dự án;..............................................................................18<br /> 1.2.4.1Nội dung phân tích tài chính dự án; ...................................................................18<br /> SVTH: Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính của dự án: .........................................20<br /> 1.2.5. Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư; .................................................................20<br /> 1.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy gạch không nung và<br /> bài học kinh nghiệm đối với Công ty Cổ phần Long Thọ; ............................................27<br /> 1.3.1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các nhà máy gạch không nung;27<br /> 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty Cổ phần Long Thọ; .................................29<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ÐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH<br /> BLOCK CÔNG SUẤT 15 TRIỆU VIÊN (100x200x400)/NÃM CỦA CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN LONG THỌ .......................................................................................................31<br /> 2.1. Ðặc điểm của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block của công ty cổ phần<br /> Long Thọ; ......................................................................................................................31<br /> 2.1.1. Ðặc điểm tự nhiên, KT-XH của vùng dự án; ......................................................31<br /> 2.1.1.1. Ðiều kiện tự nhiên; ...........................................................................................31<br /> 2.1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội; ..................................................................................33<br /> 2.1.1.3. Đánh giá chung; ................................................................................................35<br /> 2.1.2. Tổng quan về công ty cổ phần Long Thọ;...........................................................35<br /> 2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển; ..............................................................35<br /> 2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty; ..........................................................37<br /> 2.1.2.3. Bộ máy quản lý của Công ty; .......................................................................38<br /> 2.1.2.4. Đặc điểm và quy trình sản xuất Xi măng của Công ty CP Long Thọ; .................39<br /> 2.1.3. Khái quát nội dung dự án: ...................................................................................41<br /> 2.2. Phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên<br /> (100x200x400)/năm; .....................................................................................................42<br /> 2.2.1. Phân tích kỹ thuật của dự án; ..............................................................................42<br /> 2.2.1.1. Sảm phẩm của dự án;........................................................................................42<br /> 2.2.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án; .........................................................44<br /> 2.2.1.3. Lựa chọn công nghệ thiết bị; ............................................................................46<br /> 2.2.1.4. Nguyên vật liệu đầu vào; ..................................................................................47<br /> 2.2.1.5. Cơ sở hạ tầng; ...................................................................................................47<br /> 2.2.1.6. Lao động; ..........................................................................................................48<br /> 2.2.1.7. Địa điểm thực hiện dự án; ................................................................................49<br /> 2.2.2. Thị trường và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của dự án: ..........................................49<br /> 2.2.3. Phân tích tài chính của dự án;..............................................................................51<br /> 2.2.3.1. Nội dung phân tích tài chính của dự án: ...........................................................51<br /> 2.2.3.2. Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư; .......................................................55<br /> c. Tỷ lệ lợi ích trên chi phí; ...........................................................................................58<br /> f. Phân tích độ nhạy của dự án; .....................................................................................61<br /> 2.2.4. Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Long Thọ giai đoạn 2012-2015; .............63<br /> 2.2.5. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án; .......................................................66<br /> SVTH: Nguyễn Văn Quang<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản