intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch Tuynel của Công ty cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
36
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch Tuynel của Công ty cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ tiêu của dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch Tuynel của Công ty cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình từ đó đề xuất ra các giải pháp phù hợp góp phần hoàn thiện dự án. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch Tuynel của Công ty cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC<br /> PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> DÂY CHUYỀN II SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO I.5 - QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Thu Thủy<br /> Lớp: K45C KHĐT<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> PGS.TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Huế 05/2015<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với sự nổ lực,<br /> sự giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của những người khác nhau.<br /> Thực tập là quá trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu, ứng dụng những kiến<br /> thức đã học vào thực tế, vào công việc tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.<br /> Báo cáo thực tập vừa là cơ hội để cho sinh viên trình bày những nghiên cứu<br /> về vấn đề mà mình quan tâm trong quá trình học tập, đồng thời cũng là một tài liệu<br /> của mỗi sinh viên.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> quan trọng giúp giảng viên kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập<br /> Để hoàn thiện báo cáo thực tập này, ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi trân<br /> trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> - Các quý Thầy Cô giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Huế, đã tận<br /> tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức vô cùng giá trị, và tạo nền tảng<br /> vững chắc để tôi có thể sẵn sàng vững bước vào tương lai.<br /> - Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa, đã tận tình chỉ dẫn cho tôi trong suốt quá trình<br /> thực tập và cho tới khi kết thúc khóa luận tốt nghiệp này. Nếu không có sự chỉ dẫn<br /> của Thầy thì tôi nghĩ bài khóa luận này khó có thể hoàn thành được.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể cán bộ Công ty Cổ<br /> phần COSEVCO I.5 – Quảng Bình đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện<br /> cho tôi có thể tiếp xúc với Công ty và hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Quảng Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực tập<br /> Nguyễn Thị Thu Thủy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung ......................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ......................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 3.1. Thu thập số liệu ........................................................................................................2<br /> 3.2. Tổng hợp và xử lý số liệu .........................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3.3. Phân tích số liệu........................................................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................4<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................4<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 5. Kết cấu khóa luận: .......................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................5<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN II SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO I.5 - QUẢNG BÌNH ......................................5<br /> 1.1. Lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch<br /> Tuynel ............................................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Đầu tư và các hoạt động đầu tư .............................................................................5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm đầu tư ................................................................................................5<br /> 1.1.1.2. Vốn đầu tư ..........................................................................................................5<br /> 1.1.1.3. Hoạt động đầu tư ................................................................................................6<br /> 1.1.1.4. Phân loại các hoạt động đầu tư ..........................................................................7<br /> 1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch Tuynel ....................9<br /> 1.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư ......................................................................................9<br /> 1.1.2.2. Phân loại ...........................................................................................................10<br /> 1.1.2.3. Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch Tuynel........12<br /> 1.1.2.4. Nội dung dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch Tuynel13<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 1.2. Phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch Tuynel ......14<br /> 1.2.1. Khái niệm phân tích dự án đầu tư .......................................................................14<br /> 1.2.2. Nội dung phân tích ..............................................................................................14<br /> 1.2.2.1. Phân tích kỹ thuật của dự án ............................................................................14<br /> 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án................................................................14<br /> 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả xã hội của dự án .................................................................15<br /> 1.2.2.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án...........................................................15<br /> 1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp phân tích dự án ......................................15<br /> 1.2.3.1. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích kỹ thuật của dự án .............................15<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.3.2. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích kinh tế của dự án ...............................19<br /> 1.2.3.3. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích hiệu quả xã hội của dự án ..................23<br /> 1.2.3.4. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích thị trường tiêu thụ của dự án .............25<br /> 1.3. Kinh nghiệm phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Tuynel của một số công ty và bài học cho Công ty Cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình .. 26<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm của một số công ty trong nước ......................................................26<br /> 1.3.2. Bài học đối với Công ty Cổ phần COSEVCO I.5 – Quảng Bình .......................27<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DÂY<br /> CHUYỀN II SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COSEVCO<br /> I.5 - QUẢNG BÌNH ......................................................................................................28<br /> 2.1. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tuynel của Công ty Cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình .........................................28<br /> 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng dự án............................................28<br /> 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................28<br /> 2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................................29<br /> 2.1.1.3. Đánh giá chung ................................................................................................31<br /> 2.1.2. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình ..................32<br /> 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................32<br /> 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ...............................................................33<br /> 2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty ................................................................34<br /> 2.1.3. Khái quát nội dung dự án ....................................................................................36<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 2.2. Phân tích dự án đầu tư xây dựng Hệ thống dây chuyền II sản xuất gạch Tuynel của<br /> Công Ty Cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình ...........................................................37<br /> 2.2.1. Phân tích kỹ thuật của dự án ...............................................................................37<br /> 2.2.1.1. Sản phẩm của dự án .........................................................................................37<br /> 2.2.1.2. Kỹ thuật và công nghệ sản xuất của dự án .......................................................38<br /> 2.2.1.3. Máy móc và phương tiện .................................................................................41<br /> 2.2.1.4. Cơ sở hạ tầng ....................................................................................................42<br /> 2.2.1.5. Lao động...........................................................................................................42<br /> 2.2.1.6. Địa điểm thực hiện dự án .................................................................................45<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.1.7. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...........................................................47<br /> 2.2.1.8. Lịch trình thực hiện dự án ................................................................................48<br /> 2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án ...................................................................48<br /> 2.2.2.1. Tiềm lực kinh tế của dự án ...............................................................................48<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.2.2. Lợi nhuận thuần và thu nhập thuần của dự án .................................................49<br /> 2.2.2.3. Hệ số hoàn vốn (RR) của dự án .......................................................................52<br /> 2.2.2.4. Tỷ số lợi ích – chi phí (B/C) ............................................................................53<br /> 2.2.2.5. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) ......................................................................53<br /> 2.2.2.6. Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) ...........................................................................54<br /> 2.2.2.7. Giá trị gia tăng thuần túy (NVA) .....................................................................55<br /> 2.2.2.8. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn ...........................................................56<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.9. Phân tích độ nhạy của dự án ............................................................................57<br /> 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần COSEVCO I.5 - Quảng Bình ...... 58<br /> 2.2.4. Hiệu quả xã hội của dự án ...................................................................................60<br /> 2.2.5. Thị trường tiêu thụ của dự án ..............................................................................61<br /> 2.3. Đánh giá chung về dự án ........................................................................................62<br /> 2.3.1. Tính khả thi của dự án .........................................................................................62<br /> 2.3.2. Hạn chế của dự án và nguyên nhân .....................................................................64<br /> 2.3.2.1. Những hạn chế trong hiệu quả kinh doanh của Công ty ..................................64<br /> 2.3.2.2. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty ........65<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản