Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Lâm nghiệp Đường 9, Tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
9
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Lâm nghiệp Đường 9, Tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2009-2011; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Lâm nghiệp Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Lâm nghiệp Đường 9, Tỉnh Quảng Trị

Phaân tích hieäu quaû SXKD Coâng ty Laâm Nghieäp Ñöôøng 9<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Phần I: Đặt vấn đề ......................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài....................................................................................................................3<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................................4<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................................4<br /> 4. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................................4<br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................5<br /> <br /> uế<br /> <br /> Chương I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ..............................................................................5<br /> 1.1. Các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh .....................................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh..........................................................................5<br /> 1.1.2. Phân tích hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp là một yếu tố khách quan .......................5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất ..................................................................6<br /> 1.1.4. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh...........................................................................6<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.4.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc tế ................................6<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.4.2. Hiệu quả tổng hợp và hiệu quả bộ phận.........................................................................7<br /> 1.1.4.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh..........................................................................7<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.5. Phương pháp xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh ......................................................7<br /> 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp......................8<br /> 1.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ...............................................................................8<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.2.1. Kinh tế vĩ mô.................................................................................................................8<br /> 1.2.2.2. Chính trị pháp lý............................................................................................................9<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.2.3. Môi trường công nghệ ...................................................................................................9<br /> 1.2.2.4. Các yếu tố quốc tế .......................................................................................................10<br /> 1.2.2.5. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm ..................................................................................11<br /> 1.2.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp..............................................................................11<br /> 1.2.2.1. Tình hình sử dụng nguồn lực, các yếu tố trong sản xuất kinh doanh ..........................11<br /> 1.2.2.2. Chi phí sản xuất, giá thành và giá bán sản phẩm.........................................................13<br /> 1.3. Khái quát về thị trường Lâm sản Việt Nam ......................................................................14<br /> 1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .................................................16<br /> 1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp .....................................................17<br /> 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản của hoạt động kinh<br /> doanh<br /> <br /> ................................................................................................................................... 19<br /> <br /> SV: Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2008 - 2012<br /> <br /> Phaân tích hieäu quaû SXKD Coâng ty Laâm Nghieäp Ñöôøng 9<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY LÂM<br /> NGHIỆP ĐƯỜNG 9.................................................................................................................22<br /> 2.1. Khái quát về công ty Lâm Nghiệp Đường 9 .....................................................................22<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty.....................................................................22<br /> 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty...................................................................................23<br /> 2.1.3. Bộ máy quản lý của công ty...........................................................................................24<br /> 2.1.4. Đặc điểm về tài sản của công ty.....................................................................................26<br /> 2.1.5. Đặc điểm về vốn của công ty .........................................................................................29<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.6. Đặc điểm về lao động của công ty .................................................................................33<br /> 2.1.7. Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2009-2011.................................................34<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty Lâm Nghiệp Đường 9 trong 3 năm 20092011 .......................................................................................................................................... 37<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2.1. Phân tích về kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 2009-2011 ..........................37<br /> 2.2.2. Phân tích về tình hình tiêu thụ sản phẩm trong 3 năm 2009-2011.................................39<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.3. Phân tích về biến động doanh thu của công ty trong 3 năm 2009-2011 ........................41<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.4. Phân tích về biến động chi phí của công ty trong 3 năm 2009-2011.............................43<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2.5. Phân tích về lợi nhuận của công ty trong 3 năm 2009-2011..........................................45<br /> 2.2.6. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công ty trong 3 năm 2009-2011 ..............47<br /> 2.2.6.1. Phân tích khả năng sinh lời từ hoạt động SXKD của công ty....................................48<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.6.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty ...........................................49<br /> CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƯỜNG 9.............................................................................60<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1. Về chi phí .............................................................................................................................60<br /> 2. Về nghiên cứu thị trường và tiêu thụ ...................................................................................60<br /> 3. Về giá cả và quản lý tiêu thụ................................................................................................61<br /> 4. Về vốn ..................................................................................................................................62<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN_ KIẾN NGHỊ.....................................................................................63<br /> 1. Kết luận ................................................................................................................................63<br /> 2. Kiến nghị..............................................................................................................................64<br /> <br /> SV: Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2008 - 2012<br /> <br /> Phaân tích hieäu quaû SXKD Coâng ty Laâm Nghieäp Ñöôøng 9<br /> <br /> Phần I: Đặt vấn đề<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong cơ chế thị trường môi trường cạnh tranh gay gắt hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh của các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro và áp lực. Doanh nghiệp phải<br /> giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào dựa trên quan<br /> hệ kinh tế cung cầu, giá cả thị trường cạnh tranh và hợp tác. Các doanh nghiệp phải tự<br /> <br /> uế<br /> <br /> đưa ra quyết định kinh doanh tự hoạch toán lỗ lãi. Lúc này mục tiêu lợi nhuận và phát<br /> triển ổn định trở thành mục tiêu sống còn của sản xuất kinh doanh. Đồng thời doanh<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiệp phải sử dụng hiệu quả các ngồn lực về đất đai lao động vốn . Do đó việc phân<br /> tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động<br /> của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước<br /> <br /> h<br /> <br /> khi bắt đầu ký kết hợp đồng.<br /> <br /> in<br /> <br /> Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần<br /> <br /> cK<br /> <br /> phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện<br /> vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các<br /> nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh<br /> <br /> họ<br /> <br /> doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh.<br /> Với Công ty Lâm nghiệp Đường 9 chuyên quản lý bảo vệ xây dựng và phát<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> triển vốn rừng, khai thác nhựa thông, trồng rừng kinh tế, khai thác gỗ củi rừng trồng.<br /> Năm 2006, Công ty Lâm nghiệp Đường 9 chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước thành<br /> công ty TNHH MTV để khắc phục nhưng hạn chế của doanh nghiệp nhà nước cũ, hiệu<br /> quả sản xuất còn chưa cao. Do vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phân tích hiệu<br /> quả sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề được quan tâm của doanh nghiệp và trở thành<br /> điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.<br /> Xuất phát từ tầm quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực<br /> tế em đã chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Lâm<br /> Nghiệp Đường 9, Tỉnh Quảng Trị”<br /> <br /> SV: Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2008 - 2012<br /> <br /> Phaân tích hieäu quaû SXKD Coâng ty Laâm Nghieäp Ñöôøng 9<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh<br /> nghiệp<br /> - Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2009-2011.<br /> - Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Lâm<br /> nghiệp Quảng Trị.<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> uế<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu thực tế<br /> - Phương pháp so sánh<br /> <br /> H<br /> <br /> - Phương pháp thống kê mô tả<br /> <br /> - Phương pháp chuyên khảo: tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn và một số<br /> <br /> tế<br /> <br /> khóa luận liên quan.<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> h<br /> <br /> Tất cả các phương pháp trên đều dựa trên cơ sở duy vật biện chứng.<br /> <br /> cK<br /> <br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> <br /> in<br /> <br /> - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan tới hiệu quả sản xuất kinh doanh<br /> <br /> + Phạm vi thời gian: nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3<br /> năm 2009-2011.<br /> <br /> họ<br /> <br /> + Phạm vi không gian: nghiên cứu vấn đề liên quan đến phương thức hoạt động tại<br /> công ty Lâm nghiệp Đường 9.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> + Phạm vi nội dung: nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hiệu<br /> quả sản xuất kinh doanh.<br /> Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.<br /> <br /> SV: Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2008 - 2012<br /> <br /> Phaân tích hieäu quaû SXKD Coâng ty Laâm Nghieäp Ñöôøng 9<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chương I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> 1.1. Các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh<br /> 1.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh<br /> Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ<br /> là mối quan tâm của bất kỳ ai mà là mối quan tâm của tất cả mọi người, mọi<br /> <br /> uế<br /> <br /> doanh nghiệp. Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt, thể hiện trong công tác<br /> quản lý, bởi suy cho cùng quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả<br /> <br /> H<br /> <br /> cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tất cả những cải tiến, những đổi mới về<br /> nội dung, phương pháp, biện pháp áp dụng trong quản lý chỉ thực sự đem lại ý<br /> <br /> tế<br /> <br /> nghĩa khi chúng làm tăng được hiệu quả kinh doanh, không những là thước đo về<br /> chất lượng, phản ánh tổ chức, quản lý kinh doanh, mà còn là vấn đề sống còn của<br /> <br /> h<br /> <br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> in<br /> <br /> Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện sự phát<br /> <br /> cK<br /> <br /> triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các nguồn lực<br /> trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh, với chi phí bỏ ra<br /> ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên thì trước hết đòi hỏi kinh doanh phải<br /> có hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, doanh nghiệp càng có điều<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> kiện tái sản xuất mở rộng, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ<br /> tiên tiến hiện đại. Kinh doanh có hiệu quả là tiền đề nâng cao phúc lợi cho người lao<br /> động, kích thích người lao động tăng năng suất lao động và là điều kiện nâng cao<br /> hiệu quả sản xuất kinh doanh.<br /> 1.1.2. Phân tích hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp là một yếu tố khách quan<br /> Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng của kinh tế học và là một<br /> phạm trù kinh tế phản ánh quan niệm so sánh giữa kết quả trực tiếp và gián tiếp mà các<br /> chủ thể kinh tế thu được với chi phí trực tiếp và gián tiếp mà chủ thể kinh tế phải bỏ ra<br /> để đạt được kinh tế đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh phản ánh mối quan hệ mật thiết<br /> giữa kết quả thực hiện những mục tiêu kinh tế với những yêu cầu và mục tiêu chính trị,<br /> <br /> SV: Nguyeãn Thò Nguyeät AÙnh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2008 - 2012<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản