intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Hgfghff Hgfghff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

99
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hệ thống hóa lý luận chung về môi trường kinh doanh, chiến lược tăng trưởng và giới thiệu về hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, phân tích rõ môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó có thể thấy được tình hình hoạt động cũng như xu hướng phát triển và năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay thông qua những điểm yếu, điểm mạnh, thành công đạt được và chiến lược tăng trưởng hiện đang được áp dụng. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích môi trường tác động và chiến lược tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Họ và tên sinh viên : BÙI LAN HƢƠNG Lớp : A1 Khóa : K42-KTNT Giáo viên hướng dẫn : THS. LÊ THÁI PHONG Hà Nội, tháng 11 năm 2007 
 2. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Mục lục Lêi c¶m ¬n ...........................................................................................................1 PhÇn më ®Çu I. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi .............................................................................................2 II. Môc tiªu nghiªn cøu ..............................................................................................3 III. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ......................................................................................3 IV. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu .........................................................................4 PhÇn néi dung Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ m«i tr-êng kinh doanh, chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng vµ giíi thiÖu vÒ hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam I. C¸c m« h×nh th-êng sö dông trong ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh ..............6 1. M« h×nh PEST ....................................................................................................6 1.1. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ-ph¸p luËt ......................................................................6 1.2. C¸c yÕu tè kinh tÕ ........................................................................................7 1.3. C¸c yÕu tè v¨n hãa-x· héi............................................................................7 1.4. YÕu tè c«ng nghÖ.........................................................................................8 2. M« h×nh kim c-¬ng cña Michael Porter ..............................................................9 3. M« h×nh SWOT ................................................................................................ 12 II. Lý thuyÕt chung vÒ chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng ...................................................... 13 1. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung....................................................................... 14 1.1. ChiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng ................................................................. 14 1.2. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng.................................................................. 14 1.3. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm .................................................................. 15 2. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng b»ng con ®-êng héi nhËp (liªn kÕt) ............................... 16 2.1. ChiÕn l-îc héi nhËp theo chiÒu däc ........................................................... 17 2.2. ChiÕn l-îc héi nhËp theo chiÒu ngang........................................................ 18 3. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng b»ng ®a d¹ng hãa ......................................................... 19 3.1. §a d¹ng hãa t-¬ng quan ............................................................................ 19 3.2. §a d¹ng hãa kh«ng t-¬ng quan.................................................................. 20 3.3. §a d¹ng hãa hçn hîp ................................................................................. 21 III. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam ............................... 21 1. Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn ........................................................................ 21 1.1. Ngµnh ng©n hµng giai ®o¹n tr-íc n¨m 1990 .............................................. 21 1.2. Nh÷ng c¶i c¸ch vµ thµnh qu¶ tõ n¨m 1990 ®Õn nay .................................... 22 2. NghÜa vô vµ cam kÕt cña hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. .............................................................................. 26 2.1. Theo hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng ViÖt Nam – Hoa Kú .................... 26 2.2. Theo HiÖp ®Þnh chung vÒ th-¬ng m¹i dÞch vô vµ tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi ........................................................................................................................ 28  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 3. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch m«i tr-êng t¸c ®éng vµ chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng cña hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam I. Ph©n tÝch m«i tr-êng th«ng qua mét sè m« h×nh .............................................. 31 1. M« h×nh PEST .................................................................................................. 31 1.1. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt ................................................................ 31 1.2. C¸c yÕu tè kinh tÕ ...................................................................................... 33 1.3. C¸c yÕu tè v¨n hãa-x· héi.......................................................................... 34 1.4. YÕu tè c«ng nghÖ....................................................................................... 35 2. M« h×nh kim c-¬ng cña Michael Porter ............................................................ 36 2.1. ChiÕn l-îc, c¬ cÊu ng©n hµng vµ m«i tr-êng c¹nh tranh ............................. 36 2.2. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ yÕu tè ®Çu vµo ................................................................. 37 2.3. §iÒu kiÖn cÇu vÒ dÞch vô ng©n hµng ........................................................... 40 2.4. C¸c ngµnh phô trî vµ liªn quan tíi ngµnh ng©n hµng .................................. 41 3. M« h×nh SWOT ................................................................................................ 43 3.1. §iÓm m¹nh (Strengths) .............................................................................. 43 3.2. §iÓm yÕu (Weaknesses) ............................................................................ 44 3.3. C¬ héi (Opportunities) ............................................................................... 50 3.4. Nguy c¬ (Threats) ...................................................................................... 52 II. Ph©n tÝch chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng cña hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam . ...................................................................................................................... 54 1. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung....................................................................... 54 1.1. ChiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng ................................................................. 54 1.2. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng.................................................................. 56 1.3. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ........................................................... 58 2. ChiÕn l-îc héi nhËp (liªn kÕt)........................................................................... 60 2.1. Liªn kÕt kinh tÕ gi÷a c¸c ng©n hµng ........................................................... 60 2.2. Liªn kÕt gi÷a ng©n hµng víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ vµ c¸c tæng c«ng ty lín trong n-íc. ....................................................................................................... 61 3. ChiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ .................................................................................... 63 3.1. Ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng b¸n lÎ............................................................ 63 3.2. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh ........................................... 65 3.3. Më réng c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ..................................................... 65 Ch-¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ I. §Ò ¸n ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020 ................................................................................................................................ 68 1. §èi víi ng©n hµng Nhµ n-íc ............................................................................ 68 2. §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ............................................................................. 69 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng ®Õn n¨m 2010. ............................................................................................................................ 70 4. §èi víi dÞch vô ng©n hµng ................................................................................ 70 4.1. Môc tiªu ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng..........................................................69 4.2. §Þnh h-íng ph¸t triÓn mét sè s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng chñ yÕu ........... 72 II. Gi¶i ph¸p tõ phÝa chÝnh phñ vµ ng©n hµng Nhµ n-íc ..................................... 77 1. VÒ phÝa chÝnh phñ ............................................................................................ 77 2. VÒ phÝa Ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam ............................................................ 79 III. Gi¶i ph¸p tõ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ......................................................... 82  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 4. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 1. T¨ng c-êng n¨ng lùc tµi chÝnh .......................................................................... 82 2. N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô ng©n hµng ............................................................ 84 3. §a d¹ng hãa s¶n phÈm vµ dÞch vô ..................................................................... 86 4. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n ............................... 87 5. X¸c ®Þnh kh¸ch hµng môc tiªu vµ x©y dùng chiÕn l-îc kh¸ch hµng ................ 898 6. C¶i thiÖn c¬ cÊu qu¶n trÞ ................................................................................... 89 PhÇn kÕt luËn ................................................................................................ 92 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o .................................................................................... 94 Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t ........................................................................................ 97 Danh môc c¸c b¶ng .................................................................................................. 99 Danh môc c¸c h×nh .................................................................................................. 99  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 5. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế . LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Thái Phong, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Nếu không có những lời chỉ dẫn quý báu và những lời động viên khích lệ của thầy thì khóa luận này khó lòng hoàn thiện được. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt thời gian em học đại học và trong quá trình em thực hiện khóa luận này. Con xin chân thành cảm ơn ba mẹ và những người thân trong gia đình đã nuôi dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập và động viên con trong suốt thời gian khóa luận được thực hiện. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè tôi, những người đã cùng sát cánh bên tôi, đã chia sẻ, động viên tinh thần và nhiệt tình hỗ trợ tôi để hoàn thành được khóa luận này  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 6. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PHẦN MỞ ĐẦU I. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi Trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế thời đại và đang lôi cuốn hầu hết các quốc gia trên thế giới nhập cuộc ở cả hai cấp độ khu vực hóa và toàn cầu hóa. Hòa vào xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới năng động, mang nhiều tính cạnh tranh với nhiều cam go và thử thách, Việt nam đang cố gắng nỗ lực xây dựng nhân lực và vật lực để có một nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế nhƣ gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) và gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO). Gia nhập WTO là một dấu ấn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thể hiện sự cam kết sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế quốc tế, có tác động không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội, trong đó có ngành ngân hàng. Trong bối cảnh chung đó của cả nền kinh tế, các ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức nhƣ thế nào, tận dụng cơ hội ra sao và biến thách thức thành cơ hội để không phải thua thiệt trên “sân nhà” là những câu hỏi không dễ trả lời. Điều này đòi hỏi hệ thống NHTM phải chủ động nhận thức và sẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập và cạnh tranh này. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống NHTM là không chỉ thay đổi trong phƣơng thức kinh doanh và phƣơng thức quản lý mà còn phải thay đổi cả trong chiến lƣợc phát triển, từ sự phát triển đơn lẻ đến liên minh chiến lƣợc nhằm đảm bảo tăng trƣởng ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững thị phần. Song song với những yêu cầu đặt ra đó là vấn đề: để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về mức độ và phạm vi, các nhà quản lý làm thế nào có đƣợc thông tin hữu ích về hoạt động kinh doanh của các ngân hàng mình để tìm ra các phƣơng thức kinh doanh mới cũng  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 7. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ các phƣơng thức quản lý mới. Do vậy, phân tích môi trƣờng kinh doanh của các NHTM để từ đó đề ra các chiến lƣợc phù hợp trong hoạt động kinh doanh là điều rất quan trọng và cần thiết. Xác định đúng mục đích và hƣớng đi là yếu tố cơ bản quan trọng đảm bảo thành công trong kinh doanh với chi phí về thời gian và nguồn lực nhỏ nhất. Nếu xác định sai sẽ dẫn đến chệch hƣớng, lãng phí thời gian, tiền của mà không đạt đƣợc mục đích trong kinh doanh. Xuất phát từ những vấn đề trên, em đã chọn đề tài “Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. II. Môc tiªu nghiªn cøu Đúng nhƣ tên gọi của đề tài, việc nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về môi trƣờng tác động đến hoạt động kinh doanh và những chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó có thể thấy đƣợc tình hình hoạt động cũng nhƣ xu hƣớng phát triển và năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay thông qua những điểm yếu, điểm mạnh, những thành công đạt đƣợc và những chiến lƣợc tăng trƣởng hiện đang đƣợc áp dụng. III. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Đề tài sử dụng những phƣơng pháp nghiên cứu sau: - Phƣơng pháp thu thập tài liệu: thu thập các thông tin từ sách vở, tài liệu của các ngân hàng, các văn bản pháp luật... Ngoài ra còn cập nhật thông từ bên ngoài thông qua các phƣơng tiện nhƣ: báo và tạp chí chuyên ngành, Internet...; - Phƣơng pháp xử lý số liệu: chủ yếu dùng phƣơng pháp so sánh (so sánh định gốc và so sánh liên hoàn) để phân tích các số liệu, đồng thời liên hệ với tình hình hoạt động qua các năm của các ngân hàng để đánh giá;  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 8. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Phƣơng pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến của các chuyên gia từ đó rút ra kết luận; - Phƣơng pháp phỏng vấn: phỏng vần một số ngƣời làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. IV. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là môi trƣờng tác động và các chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chiến lƣợc tăng trƣởng ở đây chỉ là một khía cạnh của chiến lƣợc kinh doanh. Thực tế có rất nhiều chiến lƣợc đƣợc các NHTM áp dụng nhƣng đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chiến lƣợc tăng trƣởng của các NHTM mà thôi. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: đề tài nghiên cứu các NHTM Việt Nam bao gồm các NHTM quốc doanh và các NHTM cổ phần. - Về thời gian: Số liệu phân tích đƣợc thu thập từ năm 2003 đến nay. Do thời gian còn hạn chế và bản thân chƣa có nhiều kinh nghiệm nên khóa luận này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em mong quý thầy cô, các anh chị và bạn bè đóng góp thêm để khóa luận đƣợc hoàn thiện hơn.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 9. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH, CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG VÀ GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Trong nền kinh tế thị trƣờng ngày càng mang tính cạnh tranh gay gắt, mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. NHTM cũng là một loại hình doanh nghiệp nhƣng kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt là tiền tệ. Vì thế việc thực hiện chiến lƣợc kinh doanh hay chiến lƣợc tăng trƣởng đúng và phù hợp là điều cần phải có ở mỗi ngân hàng. Chiến lƣợc là một chƣơng trình hành động tổng quát hƣớng tới mục tiêu kinh doanh cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, là chƣơng trình hành động của doanh nghiệp để đạt tới tƣơng lai tƣơi sáng. Chiến lƣợc kinh doanh là định hƣớng hoạt động kinh doanh có mục tiêu trong một thời gian dài cùng với hệ thống chính sách, biện pháp và cách thức phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian tƣơng ứng. Theo tính chất, chiến lƣợc kinh doanh đƣợc chia làm ba loại: Chiến lƣợc tăng trƣởng, chiến lƣợc ổn định và chiến lƣợc suy giảm. Đối tƣợng nghiên cứu của khóa luận này là tập trung phân tích chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam. Để xác định đƣợc những nội dung đó đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ các môi trƣờng đang tác động đến doanh nghiệp mình (môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng tác nghiệp và môi trƣờng nội bộ). Doanh nghiệp nào cũng chịu sự tác động của các môi trƣờng trên nhƣng ở mức độ khác nhau do tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp khác nhau. Những biến đổi trong môi trƣờng có thể gây ra những bất ngờ lớn và hậu quả nặng nề. Phân  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 10. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tích môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp thấy đƣợc mình đang trực diện với những gì, có thể dự đoán đƣợc những khả năng có thể xảy ra để từ đó xác định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp. Thông thƣờng để phân tích môi trƣờng kinh doanh, chúng ta sử dụng các mô hình dƣới đây: I. CÁC MÔ HÌNH THƢỜNG SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH 1. M« h×nh PEST M« h×nh PEST ®-îc sö dông ®Ó ph©n tÝch t¸c H×nh 1: M« h×nh PEST ®éng cña c¸c yÕu tè trong m«i tr-êng vÜ m« cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè ®ã lµ: - YÕu tè chÝnh trÞ-ph¸p luËt (Political factors) - YÕu tè kinh tÕ (Economics factors) - YÕu tè v¨n hãa-x· héi (Socio-cultural factors) - YÕu tè c«ng nghÖ (Technological factors) §©y lµ bèn yÕu tè bªn ngoµi cña doanh nghiÖp vµ ngµnh cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp dùa trªn c¸c t¸c ®éng sÏ ®-a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp. 1.1. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ-ph¸p luËt C¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt t¹o ra khu«n khæ ph¸p lý cña m«i tr-êng ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng. C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt th«ng th-êng gåm: Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vµ ®-êng lèi ngo¹i giao; Sù c©n b»ng trong c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ; Vai trß vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ chÝnh phñ ®èi víi c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; Sù ®iÒu tiÕt vµ khuynh h-íng can thiÖp vµo ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi cña chÝnh phñ; Sù hoµn thiÖn cña hÖ thèng luËt ph¸p vµ hiÖu lùc thi hµnh chóng trong nÒn kinh tÕ... Nh- vËy hÖ thèng luËt ph¸p vµ sù æn ®Þnh chÝnh trÞ t¸c ®éng trªn c¶ hai mÆt  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 11. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tÝch cùc vµ tiªu cùc. NÕu m«i tr-êng kinh doanh æn ®Þnh, lµnh m¹nh lµ ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ quan hÖ b×nh ®¼ng, cã c¬ héi c¹nh tranh, thiÕt lËp quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ng-êi s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng. NÕu hÖ thèng ph¸p luËt kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu râ rµng, minh b¹ch, tÝnh kh¶ thi kh«ng cao sÏ ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ®êi sèng nh©n d©n. 1.2. C¸c yÕu tè kinh tÕ C¸c yÕu tè kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn c¶ cung vµ cÇu hµng hãa dÞch vô cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, cã vai trß quan träng hµng ®Çu quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng hay gi¶m. Cã rÊt nhiÒu yÕu tè kinh tÕ nh-ng liªn quan nhÊt lµ: Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ®Êt n-íc; L¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, l·i suÊt ng©n hµng; TiÒm n¨ng kinh tÕ vµ sù gia t¨ng ®Çu t- cña c¸c ngµnh vµ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n; C¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, tµi chÝnh quèc gia; Giai ®o¹n trong chu kú kinh tÕ ®ang tr¶i qua... NÕu tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, æn ®Þnh; l¹m ph¸t vµ l·i suÊt ng©n hµng ®-îc kiÓm so¸t th× c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi gia t¨ng ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn cã thu nhËp æn ®Þnh sÏ gia t¨ng søc mua trªn thÞ tr-êng; doanh nghiÖp kinh doanh cã lîi nhuËn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nh- dù kiÕn. Ng-îc l¹i, nÒn kinh tÕ quèc d©n ë giai ®o¹n suy tho¸i, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp gia t¨ng, søc mua gi¶m sÏ ®Èy c¸c doanh nghiÖp vµo nguy c¬ khñng ho¶ng ph¶i thu hÑp s¶n xuÊt kinh doanh; ng©n hµng kh«ng thu håi ®-îc tiÒn mÆt, ®ång tiÒn mÊt gi¸ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ®Çu t- cña c¸c doanh nghiÖp, t×nh tr¹ng kÐo dµi sÏ dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ. 1.3. C¸c yÕu tè v¨n hãa-x· héi Mçi quèc gia, vïng l·nh thæ ®Òu cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ vµ c¸c yÕu tè x· héi ®Æc tr-ng. C¸c yÕu tè v¨n hãa x· héi ¶nh h-ëng ®Õn cuéc sèng vµ hµnh vi cña con ng-êi, qua ®ã ¶nh h-ëng ®Õn c¬ cÊu nhu cÇu, tíi hµnh vi mua s¾m, khuynh h-íng tiªu dïng cña kh¸ch hµng. Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ lµ nh÷ng gi¸ trÞ lµm nªn mét x· héi, cã thÓ vun ®¾p cho x· héi ®ã tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v×  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 12. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thÕ c¸c yÕu tè v¨n ho¸ th«ng th-êng ®-îc b¶o vÖ hÕt søc quy m« vµ chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n ho¸ tinh thÇn. Tuy vËy chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng giao thoa v¨n ho¸ cña c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c vµo c¸c quèc gia. Sù giao thoa nµy sÏ thay ®æi t©m lý tiªu dïng, lèi sèng, vµ t¹o ra triÓn väng ph¸t triÓn víi c¸c ngµnh. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ®Æc ®iÓm vÒ x· héi còng khiÕn c¸c doanh nghiÖp quan t©m khi nghiªn cøu thÞ tr-êng, nh÷ng yÕu tè x· héi sÏ chia céng ®ång thµnh c¸c nhãm kh¸ch hµng, mçi nhãm cã nh÷ng ®Æc ®iÓm, t©m lý, thu nhËp kh¸c nhau. Th«ng th-êng c¸c yÕu tè v¨n hãa x· héi bao gåm: D©n sè vµ xu h-íng biÕn ®éng cña d©n sè; C¸c hé gia ®×nh vµ xu h-íng vËn ®éng; Sù di chuyÓn cña d©n c-; T«n gi¸o; Lèi sèng, häc thøc, c¸c quan ®iÓm vÒ thÈm mü, t©m lý sèng, th¸i ®é ®èi víi chÊt l-îng cuéc sèng vµ ®iÒu kiÖn sèng; NghÒ nghiÖp; TÝnh linh ho¹t cña ng-êi tiªu dïng... V¨n hãa x· héi cßn t¸c ®éng ®Õn t¹o lËp nÒ nÕp v¨n hãa doanh nghiÖp, liªn quan ®Õn mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp víi nhau vµ víi kh¸ch hµng. 1.4. YÕu tè c«ng nghÖ C¶ thÕ giíi vÉn ®ang trong cuéc c¸ch m¹ng cña c«ng nghÖ, hµng lo¹t c¸c c«ng nghÖ míi ra ®êi vµ ®-îc tÝch hîp vµo trong c¸c s¶n phÈm, dÞch vô. C¸c yÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n quyÕt ®Þnh vµ chi phèi kü thuËt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña s¶n phÈm míi, h×nh thµnh ph-¬ng thøc kinh doanh, ph-¬ng thøc tháa m·n nhu cÇu, ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¸c ®éng ®Õn kü thuËt, c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp cã: Tèc ®é, chu kú cña c«ng nghÖ, tû lÖ c«ng nghÖ l¹c hËu, tr×nh ®é vµ møc ®é hiÖn cã cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n; ChiÕn l-îc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ nguån lùc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc nµy; Møc ®Çu t- cho ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cña ngµnh vµ cña nÒn kinh tÕ; Kh¶ n¨ng ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, sö dông c¬ giíi hãa trong c¸c ngµnh; Møc ®é hoµn thiÖn cña chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thùc hiÖn nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n...  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 13. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế NÕu mét quèc gia cã tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕu chiÕn l-îc ph¸t triÓn dµi h¹n vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, møc ®Çu t- cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÊp, c¸c quy ®Þnh b¶o vÖ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ch-a ®Çy ®ñ, ch-a hoµn thiÖn sÏ lµ nguy c¬ cho doanh nghiÖp trong c¶i thiÖn tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ. Ng-îc l¹i, mét quèc gia cã tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn, cã chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ bµi b¶n, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ sÏ më ra c¬ héi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, thay ®æi ph-¬ng thøc kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng. 2. M« h×nh kim c-¬ng cña Michael Porter S¬ ®å kim c-¬ng lµ mét trong nh÷ng s¸ng kiÕn rÊt næi tiÕng cña Michael Porter, ®ång thêi lµ mét c«ng cô rÊt tèt ®Ó ph©n tÝch, chÈn ®o¸n c¸c lîi thÕ, bÊt lîi trong x©y dùng n¨ng lùc c¹nh tranh cña mét quèc gia, mét ngµnh, mét ®Þa ph-¬ng hay thËm chÝ mét s¶n phÈm nµo ®ã. Theo «ng cã 4 yÕu tè tæng qu¸t gióp c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh (h×nh 2) H×nh 2: M« h×nh kim c-¬ng cña Michael Porter Chiến lƣợc, cơ cấu kinh doanh và cạnh tranh Các điều kiện Các điều kiện về yếu tố đầu về cầu vào Các ngành có liên quan và bổ trợ Michael Porter cho r»ng 4 yÕu tè nµy cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau,  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 14. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế t-¬ng t¸c víi nhau t¹o thµnh “mét viªn kim c-¬ng” sÏ thóc ®Èy hay c¶n trë viÖc t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña mét quèc gia, mét ngµnh, mét doanh nghiÖp... trªn th-¬ng tr-êng quèc tÕ. - ChiÕn l-îc, c¬ cÊu kinh doanh vµ c¹nh tranh: §iÒu kiÖn t¹i quèc gia ®ã quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc, qu¶n lý doanh nghiÖp nh- thÕ nµo, vµ b¶n chÊt cña sù c¹nh tranh trong n-íc. YÕu tè nµy cña c¸c doanh nghiÖp ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn lîi thÕ c¹nh tranh cña hä. Mét ®iÒu ch¾c ch¾n x¶y ra lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc cña c¸c doanh nghiÖp cã ¶nh h-ëng tíi tÝnh c¹nh tranh trong t-¬ng lai. NÕu doanh nghiÖp cã nh÷ng chiÕn l-îc vµ c¬ cÊu kinh doanh tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng-îc l¹i. Mét c¬ cÊu lµnh m¹nh cña doanh nghiÖp vµ møc ®é tËp trung cao cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh còng sÏ quyÕt ®Þnh møc lîi thÕ c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña c¶ ngµnh ®ã nãi chung. NÕu m«i tr-êng c¹nh tranh trong n-íc gay g¾t còng sÏ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng thay ®æi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh tæng hîp sÏ hç trî c¸c doanh nghiÖp trong n-íc nãi chung c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ tõ bªn ngoµi trong bèi c¶nh héi nhËp. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ yÕu tè ®Çu vµo: c¸c yÕu tè nµy ®-îc chia thµnh hai lo¹i: c¨n b¶n vµ tiªn tiÕn. YÕu tè c¨n b¶n gåm tµi nguyªn, ®Þa lý, nh©n chñng.. YÕu tè tiªn tiÕn gåm c¬ së h¹ tÇng cho s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng cung øng nguån nguyªn liÖu, nguån lao ®éng cã tr×nh ®é, kü n¨ng, vèn, c«ng nghÖ... C¸c yÕu tè tiªn tiÕn ®ãng vai trß quan träng trong lîi thÕ c¹nh tranh v× kh¸c víi yÕu tè c¨n b¶n, chóng lµ kÕt qu¶ cña sù ®Çu t- cña con ng-êi. Ph©n tÝch nµy nh»m xem xÐt tíi tÝnh hiÖu qu¶, chÊt l-îng vµ sù chuyªn m«n hãa cña nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó cã ®-îc nguån nh©n lùc, nguån vèn, c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ vµ khoa häc. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ cÇu: thÓ hiÖn ë tÝnh chÊt cña nhu cÇu trong n-íc vÒ s¶n phÈm hay dÞch vô cña ngµnh nghÒ ®ã. §©y lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó thóc ®Èy lîi thÕ c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp th-êng nh¹y  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 15. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bÐn víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng trong mét nÒn kinh tÕ cµng kh¾t khe víi nhµ s¶n xuÊt th× kh¶ n¨ng n©ng cao c¹nh tranh s¶n phÈm cµng lín. Yªu cÇu cña ng-êi tiªu thô néi ®Þa sÏ thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng råi ph¶i c¹nh tranh vÒ mÆt chÊt l-îng vµ ®æi míi. Trong bèi c¶nh ViÖt Nam, ph©n tÝch vÒ cÇu nh»m x¸c ®Þnh tÝnh phøc t¹p cña cÇu trong ngµnh nh»m ®Þnh h-íng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, vµ møc ®é c«ng nghÖ cña ngµnh. - YÕu tè vÒ c¸c ngµnh cã liªn quan vµ bæ trî: Mét ngµnh nµo ®ã nÕu cã nh÷ng ngµnh liªn quan hay bæ trî cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao th× chóng sÏ gióp cho ngµnh ®ã cã lîi thÕ c¹nh tranh. §©y lµ hiÖu øng tiÕp nèi trong s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c lîi Ých thu ®-îc tõ mét sù ®Çu t- vµo c¸c yÕu tè tiªn tiÕn cña mét ngµnh nµo ®ã mµ ngµnh nµy l¹i hç trî hay cã liªn quan ®Õn mét ngµnh kh¸c th× ngµnh sau sÏ ®-îc h-ëng lîi tõ ngµnh tr-íc. VÝ dô, sù dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ b¸n dÉn cña Mü vµo nh÷ng n¨m gi÷a thËp kû 80 ®· thóc ®Èy viÖc s¶n xuÊt m¸y vi tÝnh c¸ nh©n cïng mét lo¹t c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö cao cÊp. Sù cã mÆt vµ ph¸t triÓn cña nhãm c¸c ngµnh kinh tÕ liªn quan nh- viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin, dÞch vô kiÓm to¸n sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt còng nh- søc c¹nh tranh cña c¸c dÞch vô ng©n hµng. C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh lîi thÕ c¹nh tranh trªn, cho dï lµ t¸c ®éng mét c¸ch riªng rÏ hay theo hÖ thèng ®Òu t¹o ra m«i tr-êng kinh doanh trong ®ã c¸c doanh nghiÖp cña quèc gia ®ã thµnh lËp vµ c¹nh tranh víi nhau, tõ ®ã t¹o ra ¸p lùc buéc doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- vµ ®æi míi. M« h×nh nµy th-êng ®-îc dïng ®Ó ph©n tÝch m«i tr-êng t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng t¸c nghiÖp (m«i tr-êng vi m« cña doanh nghiÖp) cßn gäi lµ m«i tr-êng kinh doanh ngµnh bao gåm c¸c yÕu tè trong ngµnh kinh doanh vµ ngoµi doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ møc ®é c¹nh tranh cña ngµnh, t¸c ®éng dÕn thêi c¬ vµ nguy c¬ ®e däa c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 16. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 3. M« h×nh SWOT SWOT lµ tËp hîp viÕt t¾t nh÷ng ch÷ c¸i H×nh 3: M« h×nh SWOT đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), Threats (Nguy cơ). Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng nhƣ trong kinh doanh. Dựa vào đó, chúng ta có thể xem xét lại các chiến lƣợc, xác định vị thế cũng nhƣ hƣớng đi của một tổ chức, một công ty, phân tích các đề xuất kinh doanh hay bất cứ ý tƣởng nào liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Và trên thực tế, việc vận dụng SWOT trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lƣợc, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trƣờng, phát triển sản phẩm... đang ngày càng đƣợc nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Phân tích SWOT là phân tích các yếu tố môi trƣờng bên ngoài mà doanh nghiệp phải đối mặt (các cơ hội và nguy cơ) cũng nhƣ các yếu tố thuộc môi trƣờng nội bộ doanh nghiệp (các mặt mạnh và mặt yếu). Các mặt mạnh của doanh nghiệp có thể là các kỹ năng, nguồn lực và những lợi thế mà doanh nghiệp có đƣợc trƣớc các đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt của doanh nghiệp) nhƣ có nhiều nhà quản trị tài năng, có công nghệ vƣợt trội, thƣơng hiệu nổi tiếng, có sẵn tiền mặt, doanh nghiệp có hình ảnh tốt trong mắt công chúng hay chiếm thị phần lớn trong các thị trƣờng chủ chốt... Những mặt yếu của doanh nghiệp thể hiện ở những thiếu sót hoặc nhƣợc điểm và kỹ năng, nguồn lực hay các yếu tố hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đó có thể là mạng lƣới phân phối kém hiệu quả, quan hệ lao động không tốt, thiếu các nhà quản trị có kinh nghiệm quốc tế hay sản phẩm lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh...  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 17. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Doanh nghiệp xác định các cơ hội và nguy cơ thông qua phân tích dữ liệu về thay đổi trong các môi trƣờng: kinh tế, tài chính, chính trị, pháp lý, xã hội và cạnh tranh ở các thị trƣờng nơi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc dự định thâm nhập. Các cơ hội có thể bao gồm tiềm năng phát triển thị trƣờng, khoảng trống thị trƣờng, gần nguồn nguyên liệu hay nguồn nhân công rẻ và có tay nghề phù hợp, học hỏi kinh nghiệm của các công ty nƣớc ngoài... Các nguy cơ đối với doanh nghiệp có thể là thị trƣờng bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những thay đổi về chính sách có thể xảy ra, bất ổn về chính trị ở các thị trƣờng chủ chốt hay sự phát triển công nghệ mới làm cho các phƣơng tiện và dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp có nguy cơ trở nên lạc hậu... Kết quả của quá trình phân tích SWOT phải đảm bảo đƣợc tính cụ thể, chính xác, thực tế và khả thi vì doanh nghiệp sẽ sử dụng kết quả đó để thực hiện những bƣớc tiếp theo nhƣ: hình thành chiến lƣợc, mục tiêu chiến lƣợc chiến thuật và cơ chế kiểm soát chiến lƣợc cụ thể. Chiến lƣợc hiệu quả là những chiến lƣợc tận dụng đƣợc các cơ hội bên ngoài và sức mạnh bên trong cũng nhƣ vô hiệu hóa đƣợc những nguy cơ bên ngoài và hạn chế hoặc vƣợt qua đƣợc những yếu kém của bản thân doanh nghiệp. II. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƢỢC TĂNG TRƢỞNG ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng lµ chiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp ®i t×m kiÕm sù t¨ng tr-ëng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (chiÕn l-îc cÊp doanh nghiÖp lµ chiÕn l-îc tr¶ lêi cho c©u hái doanh nghiÖp sÏ n»m ë trong nh÷ng ngµnh kinh doanh nµo, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp ®èi víi m«i tr-êng vµ vai trß cña tõng ngµnh kinh doanh trong doanh nghiÖp). §©y lµ chiÕn l-îc ®-îc nhiÒu nhµ kinh doanh theo ®uæi. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng th-êng d-îc thùc hiÖn b»ng ba c¸ch sau: T¨ng tr-ëng tËp trung, t¨ng tr-ëng b»ng liªn kÕt (héi nhËp) vµ t¨ng tr-ëng b»ng ®a d¹ng hãa.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 18. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 1. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung lµ ®Æt träng t©m vµo viÖc kinh doanh mét lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®ang cã c¬ héi trªn thÞ tr-êng, thùc chÊt lµ tËp trung nguån lùc vµo thay ®æi c¸c yÕu tè s¶n phÈm hoÆc thÞ tr-êng víi 3 h×nh thøc: x©m nhËp thÞ tr-êng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm. 1.1. ChiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng ChiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng lµ c¸ch t¨ng tr-ëng th«ng qua viÖc ®em b¸n s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. X©m nhËp thÞ tr-êng bao gåm viÖc t¨ng quy m« tæng thÓ thÞ tr-êng b»ng c¸ch lµm t¨ng nhu cÇu sö dông s¶n phÈm cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i hay l«i kÐo kh¸ch hµng míi. B¶ng 1. §Æc tr-ng cña chiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng S¶n phÈm ThÞ tr-êng Ngµnh C«ng nghÖ HiÖn t¹i HiÖn t¹i HiÖn t¹i HiÖn t¹i C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn t¨ng tr-ëng thÞ tr-êng b»ng c¸ch: - T¨ng søc mua s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc thuyÕt phôc kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm mét c¸ch th-êng xuyªn hoÆc sö dông mçi lÇn víi sè l-îng nhiÒu h¬n. C«ng ty cã thÓ lùa chän c¸c ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi, thuª thªm sè l-îng nh©n viªn b¸n hµng... - L«i kÐo kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty th«ng qua c¹nh tranh s¶n phÈm, gi¸ c¶, n¬i tiªu thô vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m·i. - Mua l¹i ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. 1.2. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng lµ chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng b»ng c¸ch th©m nhËp thÞ tr-êng míi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm hiÖn cã cña c«ng ty th«ng qua viÖc: - T×m kiÕm thÞ tr-êng míi trªn ®Þa bµn míi: më réng m¹ng l-íi b¸n hµng, ph¸t triÓn kªnh tiªu thô.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 19. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - T×m kiÕm thÞ tr-êng míi nh- t×m kh¸ch hµng míi trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. - T×m ra c¸c gi¸ trÞ sö dông míi cña s¶n phÈm v× mçi c«ng dông míi cña s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra thÞ tr-êng míi cho doanh nghiÖp. B¶ng 2. §Æc tr-ng cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng S¶n phÈm ThÞ tr-êng Ngµnh C«ng nghÖ HiÖn t¹i Míi HiÖn t¹i HiÖn t¹i 1.3. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm B¶ng 3. §Æc tr-ng cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm S¶n phÈm ThÞ tr-êng Ngµnh C«ng nghÖ Míi HiÖn t¹i HiÖn t¹i HiÖn t¹i ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm lµ chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng th«ng qua ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch: - Ph¸t triÓn tõng s¶n phÈm riªng biÖt: + C¶i tiÕn tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm b»ng c¸ch ho¸n c¶i, bæ sung hoÆc thay thÕ tÝnh n¨ng cò cña s¶n phÈm theo h-íng tiÖn dông vµ an toµn h¬n. C¸ch nµy ph¶i hîp víi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sö dông g©y ®-îc lßng tin víi kh¸ch hµng. + C¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng ®é bÒn, ®é tin cËy hoÆc t¹o ra s¶n phÈm víi phÈm cÊp chÊt l-îng kh¸c nhau ®Ó phôc vô së thÝch cña c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau, + C¶i tiÕn kiÓu d¸ng, h×nh thøc, thÈm mü, mµu s¾c, thay ®æi kÕt cÊu bao b× ®Ó t¹o ra sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm. + §a d¹ng hãa c¸c mÉu m·, kÝch cì s¶n phÈm kh¸c nhau.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
 20. Phân tích môi trƣờng tác động và chiến lƣợc tăng trƣởng của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Ph¸t triÓn danh môc s¶n phÈm míi: lµ bæ sung thªm c¸c mÆt hµng míi d-íi c¸c h×nh thøc sau: + Cung cÊp c¸c mÆt hµng cã chÊt l-îng thÊp h¬n ®Ó l«i kÐo thªm nh÷ng ng-êi tiªu dïng phï hîp (nh÷ng ng-êi cã thu nhËp thÊp h¬n). Tr-êng hîp nµy x¶y ra khi ®· cã mÆt hµng t-¬ng tù víi chÊt l-îng cao ®ang b¸n trªn thÞ tr-êng. C¸ch lµm nµy cã thÓ bÞ ®èi thñ c¹nh tranh lîi dông. + Cung cÊp c¸c mÆt hµng cã chÊt l-îng cao h¬n tr-íc ®Ó tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. + Cã thÓ kÕt hîp bæ sung thªm c¶ mÆt hµng chÊt l-îng cao vµ c¶ mÆt hµng chÊt l-îng thÊp. + KÐo dµi danh môc s¶n phÈm doanh nghiÖp ®ang cung cÊp. + §-a ra danh môc s¶n phÈm míi hoµn toµn (®æi míi toµn bé c¬ cÊu danh môc s¶n phÈm). §©y lµ c¸ch tèn kÐm nhÊt khi ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ tµi chÝnh cho phÐp. Lîi thÕ cña chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung lµ doanh nghiÖp tËp trung toµn bé nguån lùc vµo c¸c ho¹t ®éng së tr-êng, khai th¸c ®iÓm m¹nh cña ®¬n vÞ ®Ó kinh doanh hiÖu qu¶ nh-ng khi thÞ tr-êng thay ®æi l¹i dÔ lì c¬ héi ph¸t triÓn sang ngµnh nghÒ kinh doanh míi. 2. ChiÕn l-îc t¨ng tr-ëng b»ng con ®-êng héi nhËp (liªn kÕt) ChiÕn l-îc héi nhËp lµ c¸c doanh nghiÖp trong cïng ngµnh hoÆc kh¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh liªn kÕt víi nhau vµ ®i ®Õn tËp trung l¹i víi nhau h×nh thµnh mét tæ chøc doanh nghiÖp kinh doanh míi ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cña c«ng ty ®ang m¹nh nh-ng cßn do dù hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng tr-ëng tËp trung th× cã thÓ vËn dông chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng b»ng con ®-êng héi nhËp hay liªn kÕt. §©y lµ xu thÕ tÊt yÕu trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cho phÐp h¹n chÕ sù c¹nh tranh, cñng cè vÞ thÕ cña doanh nghiÖp vµ ph¸t huy ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng cña m×nh. ChiÕn l-îc héi nhËp cã thÓ diÔn ra theo chiÒu däc hoÆc theo chiÒu ngang.  SVTH: Bùi Lan Hƣơng. Lớp A1-K42-KTNT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2