intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chia sẻ: Lê Vĩnh Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

513
lượt xem
216
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán trong 3 năm, phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm, phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Sacombank.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHOA K TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LU N T T NGHI P PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) Ngành : K Toán Chuyên ngành: K Toán – Ki m toán Gi ng viên hư ng d n : TS. PHAN ðÌNH NGUYÊN Sinh viên th c hi n : THƯ NG THU BA MSSV: 0954030051 L p: 09DKKT2 TP. H Chí Minh, 2013
 2. BM05/QT04/ðT Khoa: K TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHI U GIAO ð TÀI KHÓA LU N T T NGHI P 1. H và tên sinh viên : THƯ NG THU BA MSSV : 0954030051 L p : 09DKKT2 Ngành : K toán. Chuyên ngành : K toán –Ki m toán. 2. Tên ñ tài: Phân tích tình hình tài chính t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 3. Các d li u ban ñ u : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Các yêu c u ch y u : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 5. K t qu t i thi u ph i có: 1) ...................................................................................................................................... 2) ...................................................................................................................................... Ngày giao ñ tài: 29/04/2013 Ngày n p báo cáo: 23/07/2013. TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Ch nhi m ngành Gi ng viên hư ng d n chính TS. PHAN ðINH NGUYÊN
 3. i L I CAM ðOAN ------------------ V i ñ tài khóa lu n t t nghi p “Phân tích tình hình tài chính t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)”. Em xin cam ñoan ñây là ñ tài nghiên c u c a em, nh ng k t qu và các s li u trong khóa lu n t t nghi p ñư c th c hi n t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín không sao chép b t kỳ ngu n nào khác. Em hoàn toàn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam ñoan này. Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013 Sinh viên th c hi n Thư ng Thu Ba
 4. ii L I C M ƠN ---------- Qua quá trình h c t p t i Trư ng ð i h c K thu t Công ngh Tp.H Chí Minh, các th y cô ñã cung c p cho em nh ng ki n th c quý báo cùng v i kho n th i gian th c t p t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ñã giúp cho em ti p thu ñư c m t s kinh nghi m th c ti n, trên cơ s ñó giúp em ñã hoàn thành quy n lu n văn c a mình. ð ng th i, em chân thành c m ơn ch : Phan Th Vinh cùng t p th các ch cán b nhân viên t i b ph n tư v n ñã giúp em trong quá trình tìm hi u, thu th p thông tin và nh ng nghi p v áp d ng t i Ngân hàng. ð c bi t, em xin chân thành c m ơn Th y: TS Phan ðình Nguyên (Trư ng Khoa, gi ng viên Khoa K toán-Tài chính-Ngân hàng, Trư ng ðH K thu t Công ngh TP.HCM) vì s giúp ñ t n tình c a Th y trong su t quá trình em th c hi n Khóa lu n t t nghi p. Tuy nhiên, do ñây là l n ñ u tiên ti p xúc v i vi c tìm hi u và v n d ng nh ng ki n th c ñã ñư c h c ra th c t nên không th tránh kh i nh ng thi u sót trong quá trình tìm hi u, th c hi n Khóa lu n qua vi c trình bày và ñánh giá v Ngân hàng. Vì th , em r t mong nh n ñư c s ñóng góp c a các Th y (Cô). Em xin chân thành c m ơn! Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2013 Sinh viên th c hi n Thư ng Thu Ba
 5. iii M CL C ---------- Chương 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 Ngân hàng thương m i và vai trò c a vi c phân tích Báo cáo tài chính. ........... 4 1.1.1 Ngân hàng Thương m i. ................................................................................. 4 1.1.2 Báo cáo tài chính c a Ngân hàng. .................................................................. 4 1.2 Ý nghĩa c a vi c phân tích báo cáo tài chính ....................................................... 11 1.3 Các phương pháp phân tích và công c phân tích ch y u ................................. 12 1.3.1 Phân tích so sánh (kỳ trư c, ch tiêu bình quân ngành, ñ i th cùng ngành). 12 1.3.2 Phân tích t l ................................................................................................. 13 1.3.3 Phân tích Dupont ............................................................................................ 14 1.4 N i dung phân tích tình hình tài chính ................................................................ 14 1.4.1 Phân tích B ng Cân ñ i k toán .................................................................... 15 1.4.2 Phân tích B ng Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh ................................ 17 1.4.3 Các ch s tài chính ...................................................................................... 20
 6. iv Chương 2: TH C TR NG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) 2.1 Gi i thi u khái quát v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ....................... 24 2.1.1 Thông tin t ng quan v Ngân hàng ............................................................... 24 2.1.2 L ch s hình thành ......................................................................................... 25 2.1.3 Quá trình phát tri n ....................................................................................... 30 2.1.4 Nh ng thu n l i và khó khăn hi n nay ......................................................... 31 2.2 Th c trang v tình hình tài chính t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ................................................................................................................. 32 2.2.1 Phân tích B ng Cân ñ i k toán .................................................................... 33 2.2.2 Phân tích B ng Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh ................................ 47 2.2.3 Các ch s tài chính ...................................................................................... 56 Chương 3: BI N PHÁP HÒAN THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) 3.1 Nh n xét và ñánh giá chung tình hình tài chính c a Ngân hàng ....................... 70 3.2.1 Ưu ñi m ........................................................................................................ 70 3.2.2 Như c ñi m .................................................................................................. 71 3.2.3 Nguyên nhân t n t i các như c ñi m ........................................................... 72 3.2 Bi n pháp hoàn thi n tình hình tài chính, nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)............................. 73 3.2.1 Nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu huy ñ ng v n ...................................... 73 3.2.2 Nh ng gi i pháp tăng thu nh p ................................................................... 78 3.2.3 Nh ng gi i pháp gi m chi phí ..................................................................... 79 3.3 Ki n ngh - K t lu n .............................................................................................. 80 3.3.1 Ki n ngh ..................................................................................................... 80 3.3.2 K t lu n ....................................................................................................... 81
 7. v DANH SÁCH CÁC KÝ HI U, CH VI T T T ------------------- - NHNN: Ngân hàng Nhà nư c - NHTM: Ngân hàng Thương m i - BCTC: Báo cáo tài chính - BCðKT: B ng Cân ñ i k toán - BKQKD: B ng K t qu kinh doanh - BLCTT: B ng Lưu chuy n ti n t - NSNN: Ngân sách Nhà nư c - TM: Ti n m t - TSCð: Tài s n c ñ nh
 8. vi DANH SÁCH CÁC SƠ ð , B NG S D NG ---------------- Sơ ñ 2.1 : Sơ ñ cơ c u t ch c Sacombank ........................................................... 26 Sơ ñ 2.2 : Sơ ñ cơ c u t ch c Sacombank- SGD................................................. 30 B ng 2.1: B ng phân tích quy mô, cơ c u tài s n qua 3 năm (2010-2012) .............. 34 B ng 2.2 B ng phân tích quy mô, cơ c u ngu n v n qua 3 năm (2010-2012) ........ 38 B ng 2.3 B ng phân tích quy mô, cơ c u v n huy ñ ng qua 3 năm (2010-2012) ... 42 B ng 2.4: B ng phân tích doanh thu c a ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) .......... 47 B ng 2.5: B ng phân tích chi phí c a ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) ............... 51 B ng 2.6 B ng phân tích l i nhu n c a ngân hàng qua 3 năm (2010-2012) ........... 54 B ng 2.7 B ng th hi n ch tiêu kh năng sinh l i qua 3 năm (2010-2012) ............ 61 B ng 2.8: B ng th hi n hi u qu ho t ñ ng kinh doanh qua 3 năm (2010-2012) .. 65 B ng 2.9 B ng th hi n ch tiêu hi u qu s d ng tài s n qua 3 năm (2010-2012). 68
 9. vii DANH SÁCH CÁC BI U ð , SƠ ð , ð TH ------------------ Hình 2.1 NGU N V N C A NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ..................................... 40 Hình 2.2 NGU N V N HUY ð NG C A NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ............... 43 Hình 2.3: TÌNH HÌNH THU NH P C A NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM ................... 49 Hình 2.4: BI U ð TH HI N TÌNH HÌNH CHI PHÍ QUA 3 NĂM ....................... 52 Hình 2.5: TÌNH HÌNH L I NHU N TRƯ C THU C A NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.............................................................................................................................. 55
 10. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) L IM ð U 1. Tính c p thi t c a ñ tài: Hi n nay, v i n n kinh t phát tri n theo hư ng công nghi p hóa hi n ñ i hóa, ho t ñ ng c a ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng thương m i nói riêng th c s r t c n thi t trong n n cơ ch th trư ng, tuy nhiên ñây cũng là m t trong nh ng ho t ñ ng r t nh y c m ñ i v i xã h i. Do v y ñ ñánh giá ñ y ñ và chính xác hi u qu ho t ñ ng c a ngân hàng là r t ph c t p và khó khăn, b i s c nh tranh kh c li t, nghi t ngã và ch a ñ ng ñ y r i ro, ñó cũng chính là nh ng ñ c tính n i b t trong lĩnh v c kinh doanh c a các Ngân hàng. T xác ñ nh cho mình là kinh doanh trên lĩnh v c ti n t , nơi nh y c m nh t c a n n kinh t , m i ngân hàng ñ u n l c không bi t m t m i ñ t o cho mình m t ch ñ ng và m t ti ng nói riêng, vì v y phân tích Báo cáo tài chính ñóng vai trò ñ c bi t quan tr ng và tr nên không th thi u ñ i v i b t kỳ ngân hàng nào, b i ñ i v i nhà qu n tr ngân hàng, phân tích BCTC là con ñư ng ng n nh t ñ ti p c n toàn c nh tình hình tài chính c a ngân hàng mình, ñ ng th i th y ñư c c ưu và như c ñi m cũng như nh ng nguyên nhân c a nh ng như c ñi m ñó ñ có nh ng ñ nh hư ng kinh doanh ñúng ñ n trong tương lai. Ra ñ i và phát tri n hơn 20 năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là m t ngân hàng tiên phong trong kh i Ngân hàng TMCP t i Vi t Nam và ñã kh ng ñ nh ñư c ch ñ ng c a mình, luôn t tin và v ng bư c trên con ñư ng phát tri n. Tuy nhiên, trong nh ng năm g n ñây v i n n kinh t th gi i và c nư c ñang g p khó khăn thì Sacombank cũng không ít ch u nh ng nh hư ng, vì v y vi c phân tích BCTC càng tr nên quan tr ng và c p thi t cho nhà qu n tr và c a c Ngân hàng trong th i gian này. Th y ñư c t m quan tr ng này, em ñã quy t ñ nh ch n ñ tài GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 1 SVTH: Thư ng Thu Ba
 11. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) “Phân tích tình hình tài chính t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)” . 2. M c tiêu nghiên c u. a) M c tiêu chung. Dùng các ch tiêu kinh t ñ ñánh giá k t qu ho t ñ ng kinh doanh và năng l c tài chính c a Sacombank trong 3 năm (năm 2010 – năm 2011- năm 2012). ð qua ñó tìm ra nguyên nhân, nhân t nh hư ng ñ n tình hình kinh doanh và tài chính c a ngân hàng. Giúp cho lãnh ñ o ngân hàng hoàn thi n và nâng cao hi u qu kinh doanh c a ngân hàng trong th i gian t i. b) M c tiêu c th . - Phân tích tình hình tài chính qua b ng cân ñ i k toán trong 3 năm. - Phân tích tình hình tài chính qua b ng báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh trong 3 năm. - Phân tích tình hình tài chính qua các ch s tài chính. - Tìm ra ñi m m nh, ñi m y u trong ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. - ðưa ra m t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài chính t i Sacombank. 3. Ph m vi, ñ i tư ng nghiên c u: a) Ph m vi nghiên c u - ð tài ñi sâu công tác phân tích BCTC t i Sacombank thông qua các ch tiêu, các n i dung phân tích ho t ñ ng kinh doanh cơ b n c a Sacombank trong th i gian là 3 năm: năm 2010, năm 2011 và năm 2012. - S li u trong ñ tài là s li u t ngày 01/01/2010 ñ n h t ngày 31/12/2012. b) ð i tư ng nghiên c u - ð tài ch nghiên c u v tình hình tài chính c a Sacombank qua b ng cân ñ i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh và các ch s phân tích ñ ñánh giá k t qu kinh doanh. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 2 SVTH: Thư ng Thu Ba
 12. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) 4. Phương pháp nghiên c u: Khóa lu n s d ng phương pháp th ng kê, t ng h p, phân tích v i h th ng sơ ñ , b ng bi u ñ trình bày các n i dung lý lu n và th c ti n. Ngoài ph n m ñ u và k t lu n. Khóa lu n c a em g m 3 chương: Chương 1: T ng quan v phân tích tình hình tài chính c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương 2: Th c tr ng tình hình tài chính c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương 3: Bi n pháp hoàn thi n tình hình tài chính c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 3 SVTH: Thư ng Thu Ba
 13. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) CHƯƠNG 1: T NG QUAN V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I ----------- 1.1. Ngân hàng thương m i và vai trò c a vi c phân tích Báo cáo tài chính. 1.1.1 Ngân hàng Thương m i - Ngân hàng thương m i (NHTM) là m t t ch c tín d ng chuyên kinh doanh ti n t và ho t ñ ng ngân hàng vì m c ñích l i nhu n. Ngân hàng thương m i luôn ñư c xem là m t lo i hình ngân hàng quan tr ng nh t trong các ngân hàng trung gian. - Theo Lu t T ch c tín d ng năm 2010, NHTM là lo i hình ngân hàng ñư c th c hi n t t c các ho t ñ ng ngân hàng và các ho t ñ ng kinh doanh khác theo quy ñ nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n, NHTM t n t i dư i nhi u hình th c s h u khác nhau: NHTM qu c doanh, NHTM c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và NHTM 100% v n nư c ngoài. Nhưng dù b t c hình th c s h u nào thì các NHTM v n luôn th c hi n ba nghi p v cơ b n: Nghi p v tài s n n là nghi p v dùng ñ hình thành v n, nghi p v tài s n có là nghi p v s d ng v n c a NHTM, nghi p v trung gian hoa h ng ñ có ñư c l i nhu n t vi c cung ng d ch v cho khách hàng. Ba nghi p v trên có m i quan h m t thi t, h tr thúc ñ y cùng phát tri n t o uy tín cho ngân hàng. 1.1.2 Báo cáo tài chính c a ngân hàng. 1.1.2.1 Khái ni m. - H th ng Báo cáo tài chính (BCTC) g m nh ng văn b n ñ c bi t riêng có c a h th ng k toán ñư c tiêu chu n hóa trên ph m vi qu c t v nguyên t c và chu n m c. BCTC là ph n chi m v trí quan tr ng trong báo cáo thư ng niên c a NHTM. S dĩ các BCTC là m t h th ng là b i l ngư i ta mu n nh n m nh ñ n s quan h ch t ch và h u cơ gi a chúng. M i BCTC riêng bi t cung c p cho ngư i ñ c m t khía c nh h u ích khác nhau nhưng s không th nào có ñư c nh ng k t qu mang GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 4 SVTH: Thư ng Thu Ba
 14. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) tính khái quát v tình hình tài chính n u không có s k t h p gi a các BCTC. H th ng báo cáo tài chính bao g m: B ng cân ñ i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính. 1.1.2.2 Các Báo cáo tài chính c a Ngân hàng thương m i. a) B ng cân ñ i k toán. - B ng cân ñ i k toán (BCðKT) là m t báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát v t ng giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n c a NHTM t i m t th i ñi m nh t ñ nh (th i ñi m l p báo cáo). Trong ñó, tài s n có th hi n nh ng gì mà ngân hàng ñang s d ng mà ch y u là nh ng kho n tín d ng và ñ u tư còn tài s n s là nh ng tài s n mà ngân hàng ñang ph i thanh toán, ch y u là nh ng kho n ti n g i c a khách hàng và v n ch s h u. - BCðKT ph n ánh ñi u ki n tài chính c a NHTM t i m t th i ñi m nh t ñ nh. Các s li u trên BCðKT ph n ánh s dư nên chúng thay ñ i t th i ñi m này qua th i ñi m khác. ðư c ví như b c tranh trưng bày v tình hình tài chính t i th i ñi m cu i năm, d a trên BCðKT ta tính ñư c các ch tiêu tài chính. Nh v y, BCðKT tr thành công c t t ñ so sánh các ch tiêu tài chính gi a các th i kỳ khác nhau ñ ng th i t o cách nhìn t ng quát v cơ c u và s bi n ñ i trong BCðKT. - BCðKT ñư c trình bày thành 2 ph n là: Tài s n và Ngu n v n v i ñi u ki n ràng bu c là: Tài s n có = N ph i tr + V n ch s h u Các kho n m c c th là: GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 5 SVTH: Thư ng Thu Ba
 15. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) - Tài s n: Ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a NHTM g m: + Ti n m t (ngân qu ): Kho n m c này bao g m TM t i qu , ti n g i t i NHNN và ti n g i t i các t ch c tín d ng khác. ðây là kho n m c có tính l ng cao nh t trong toàn b tài s n c a ngân hàng ñư c s d ng nh m m c ñích ñáp ng yêu c u qu n lý c a NHNN, yêu c u rút ti n m t, vay v n và các yêu c u chi tr khác hàng ngày c a NHTM. Dù có tính l ng cao nh t nhưng xét v tính sinh l i thì kho n m c này có tính sinh l i r t th p ho c h u như không ñem l i l i nhu n cho NHTM nên các ngân hàng thư ng ch duy trì m c t i thi u trong t ng tài s n có c a mình mà thư ng là 2% trong t ng s tài s n có. + Cho vay: G m các kho n tín d ng c p cho các cá nhân , các t ch c kinh t và các ñ i tư ng khác. ðây là kho n m c chi m t tr ng cao nh t trong t ng tài s n có c a ngân hàng và mang l i ngu n thu l n nh t. Thông thư ng, kho n m c này thư ng chi m t 70-80% trong t ng tài s n có c a các NHTM. + ð u tư: G m các ch ng khoán mà ch y u là thương phi u, trái phi u chính ch , tín phi u kho b c…v i ñ c tính là ñ r i ro th p và kh năng chuy n hóa thành ti n nhanh chóng. + Tài s n c ñ nh (TSCð): B ph n tài s n này không sinh l i nhưng là ñi u ki n ñ các NHTM ti n hành các ho t ñ ng kinh doanh, t o hình nh và th th cho NHTM trên th trư ng. Vì tính ch t không sinh l i c a lo i tài s n này nên các ngân hàng ñã h n ch t tr ng c a b ph n này m c h p lý ñ tránh nh hư ng ñ n tình hình kinh doanh c a mình. Theo quy ñ nh c a NHNN ñ u tư cho TSCð c a các NHTM không l n hơn 50% v n t có c a ngân hàng. Kho n m c này ñư c trình bày theo nguyên giá và hao mòn. + Tài s n khác: Ch y u là các kho n v n ñang trong quá trình thanh toán mà NHTM ph i thu v g m: Các kho n ph i thu, các kho n lãi c ng d n d thu, tài s n có khác và các kho n d phòng r i ro khác. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 6 SVTH: Thư ng Thu Ba
 16. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) - Ngu n v n: Bao g m kho n n ph i tr và v n ch s h u. + N ph i tr : G m các kho n v n mà NHTM huy ñ ng t bên ngoài, c th là: . Ti n g i: C a cá nhân, c a các t ch c kinh t , kho b c nhà nư c và c a các t ch c tín d ng khác . Ti n vay: G m vay NHNN, vay các TCTD khác trong nư c và nư c ngoài ho c nh n v n vay ñ ng tài tr . . V n y thác ñ u tư . Phát hành gi y t có giá: trái phi u, tín phi u… ñ huy ñ ng v n. . Tài s n n khác: Là các kho n n phát sinh trong quá trình ho t ñ ng c a NHTM g m: Các kho n ph i tr , các kho n lãi c ng d n d tr và các tài s n n khác. . V n và các qu : Là v n thu c s h u c a b n thân ngân hàng, ñư c hình thành t ph n góp c a các ch s h u ho c t l i nhu n ñ l i g m: + V n góp c a ch s h u ngân hàng ñ thành l p ho c m r ng ho t ñ ng NHTM: V n ñi u l , v n ñ u tư xây d ng cơ b n, v n khác. + Các qu ñư c hình thành trong quá trình ho t ñ ng kinh doanh c a các NHTM theo cơ c u tài chính hi n hành như: Qu ñ u tư phát tri n, qu d phòng tài chính… - Ngoài b ph n theo dõi trong BCðKT, NHTM còn có m t b ph n tài s n ñư c theo dõi ngo i b ng, ñó là nh ng tài s n không thu c quy n s h u c a NHTM như: Các tài s n gi h , qu n lý h khách hàng, các giao d ch chưa ñư c th a nh n là tài s n ho c ngu n v n dư i d ng các cam k t b o lãnh, cam k t mua bán h i ñoái có kỳ h n… b) B ng báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh (BCKQKD) - Là báo cáo t ng h p ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu kinh doanh, ph n ánh thu nh p ho t ñ ng chính và các ho t ñ ng khác qua m t chu kỳ kinh GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 7 SVTH: Thư ng Thu Ba
 17. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) doanh (m t kỳ k toán) c a NHTM. B ng BCKQKD ñư c chi ti t theo ho t ñ ng s n xu t kinh doanh chính và các ho t ñ ng tài chính, ho t ñ ng b t thư ng. Theo quy ñ nh t i Vi t Nam, BCKQKD còn có thêm ph n kê khai tình hình th c hi n nghĩa v c a doanh nghi p ñ i v i NSNN và tình hình th c hi n thu giá tr gia tăng. - Báo cáo k t qu kinh doanh là lo i báo cáo tài chính quan tr ng c a NHTM và thông qua các ch tiêu c a báo cáo này giúp cho lãnh ñ o ngân hàng và các cơ quan qu n lý, cơ quan thu , ki m toán n m ñư c th c tr ng các kho n thu nh p, chi phí, k t qu tài chính c a t ng ngân hàng cũng như toàn b h th ng. T ñó giúp cho công tác lãnh ñ o, ñi u hành, ki m tra, ki m toán có hi u qu nh m giúp các NHTM hoàn thành k ho ch tài chính và k ho ch n p ngân sách qu c gia. - BCKQKD c a NHTM ñư c trình bày g m 2 ph n: + Ph n I: Lãi/L + Ph n II: Tình hình th c hi n nghĩa v v i Nhà Nư c. Trong ph n I ph n ánh các kho n thu và chi chính c a NHTM như sau: (1) Thu t lãi: Là nh ng kho n thu t ho t ñ ng tín d ng, ñ u tư, t kho n ti n g i các TCTD khác, bao g m: lãi cho vay, lãi ti n g i, thu lãi góp v n mua c ph n, thu khác v ho t ñ ng tín d ng. (2) Chi tr lãi: G m các kho n chi tr lãi ti n g i, chi tr lãi ti n vay… (3) Thu nh p lãi ròng: (1) – (2) (4) Thu ngoài lãi: Là nh ng kho n thu nh p t nh ng d ch v NHTM cung c p cho khách hàng và thu nh p do ho t ñ ng kinh doanh khác t o ra ví d thu t nghi p v b o lãnh, thu phí d ch v thanh toán. (5) Chi ngoài lãi: G m các kho n chi như chi khác v ho t ñ ng huy ñ ng v n, chi v d ch v thanh toán và ngân qu , chi tham gia th trư ng ti n t , b o hi m ti n g i. (6) Thu nh p ngoài lãi = (4) – (5) (7) Thu nh p trư c thu = (3) + (6) (8) Thu thu nh p GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 8 SVTH: Thư ng Thu Ba
 18. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) (9) L i nhu n sau thu = (7) – (8) ðây là kho n thu nh p còn l i sau khi ñã th c hi n nghĩa v v i NSNN. - Báo cáo thu nh p t p trung vào ch tiêu l i nhu n, tuy nhiên m t trong các h n ch c a nó là thu nh p s l thu c r t nhi u vào quan ñi m c a k toán trong quá trình h ch toán chi phí. M t h n ch khác n a là do nguyên t c k toán v ghi nh n doanh thu quy ñ nh, theo ñó doanh thu s ñư c ghi nh n khi giao d ch ñã hoàn thành trong khi ñó vi c thanh toán l i có th x y ra th i ñi m khác. Như c ñi m này d n ñ n s c n thi t c a báo cáo lưu chuy n ti n t . c) Báo cáo lưu chuy n ti n t . - Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) là m t báo cáo tài chính ph n ánh các kho n thu và chi ti n trong kỳ c a NHTM v ho t ñ ng kinh doanh, ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính. M c ñích c a BCLCTT là nh m trình bày ti n t ñã sinh ra b ng cách nào và NHTM ñã s d ng chúng như th nào trong kỳ báo cáo. - BCLCTT gi i thích s khác nhau gi a l i nhu n c a NHTM và các dòng ti n có liên quan, cung c p nh ng thông tin v nh ng dòng ti n g n li n v i nh ng bi n ñ ng v tài s n, công n và v n ch s h u. Thông qua BCLCTT NHTM có th ñánh giá kh năng t o ra các dòng ti n t các lo i ho t ñ ng c a ngân hàng ñ ñáp ng k p th i các kho n n cho các ch n , c t c cho các c ñông ho c n p thu cho nhà nư c. Trên cơ s BCLCTT nhà qu n tr ngân hàng có th d ñoán các dòng ti n phát sinh trong ho t ñ ng kinh doanh ñ có các bi n pháp qu n lý trong tương lai. - BCLCTT ñư c t ng h p t k t qu c a 3 lo i ho t ñ ng c a BCLCTT tương ng n i dung c a nó g m 3 ph n; + Lưu chuy n ti n ho t ñ ng ho t ñ ng kinh doanh: Ph n này ph n ánh toàn b dòng ti n thu vào và chi ra liên quan tr c ti p ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a NHTM như ti n thu lãi cho vay, thu t các kho n ph i thu khác…, các chi phí b ng ti n như chi lãi ti n g i cho khách hàng, ti n thanh toán cho công nhân v ti n lương và BHXH…, các chi phí khác b ng ti n (chi phí văn phòng ph m, công tác phí…). GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 9 SVTH: Thư ng Thu Ba
 19. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) + Lưu chuy n ti n t ho t ñ ng ñ u tư: Ph n ánh toàn b dòng ti n thu vào và chi ra liên quan tr c ti p ñ n ho t ñ ng ñ u tư c a NHTM. Ho t ñ ng ñ u tư bao g m hai ph n: . ð u tư cơ s v t ch t k thu t cho b n thân NHTM như ho t ñ ng xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c ñ nh. . ð u tư vào các ñơn v khác dư i hình th c liên doanh, ñ u tư ch ng khoán không phân bi t ñ u tư ng n han hay dài h n. Dòng ti n lưu chuy n ñư c tính g m toàn b các kho n thu do bán, thanh lý tài s n c ñ nh, thu h i các kho n ñ u tư vào các ñơn v khác và các kho n chi xây d ng, mua s m tài s n c ñ nh, chi ñ u tư vào các lĩnh v c khác + Lưu chuy n t ho t ñ ng tài chính. . Ph n ánh toàn b dòng ti n thu vào và chi ra liên quan tr c ti p ñ n các nghi p v làm tăng, gi m v n kinh doanh c a NHTM như góp v n kinh doanh, vay v n trong dân chúng và các t ch c tài chính qu c t như: IMF, WB.. (không phân bi t vay dài h n hay ng n h n), nh n v n liên doanh, phát phành c phi u hay trái phi u, tr n vay. . Dòng ti n lưu chuy n ñư c tính bao g m toàn b các kho n thu chi liên quan như ti n vay nh n ñư c, ti n nh n ñư c do nh n góp v n liên doanh bàng ti n, do phát hành c phi u, trái phi u b ng ti n, thu lãi ti n g i. . BCLCTT k t h p BCKQKD và BCðKT ch ra m t ñi u c c kỳ quan tr ng: ch t lư ng c a l i nhu n thông qua dòng ngân lưu ròng t ho t ñ ng kinh doanh t o ra. Vì m t lý do l i nhu n và kh năng thanh toán không có liên quan gì ñ n nhau c , do v y l i nhu n cao không có nghĩa là tình hình tài chính c a NHTM v ng m nh và kh năng thanh toán t t. - BCLCTT không nh ng giúp cho các nhà phân tích gi i thích ñư c nguyên nhân thay ñ i v tình hình tài s n, ngu n v n, kh năng thanh toán c a NHTM mà còn là công c quan tr ng ñ ho ch ñ nh ngân sách – k ho ch ti n m t trong tương lai. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 10 SVTH: Thư ng Thu Ba
 20. Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) 1.2 Ý nghĩa c a vi c phân tích báo cáo tài chính. a) Khái ni m chung v phân tích tài chính. Tài chính là t t c các m i quan h kinh t bi u hi n dư i hình th c ti n t phát sinh trong quá trình hình thành và s d ng các qu ti n t khách quan trong quá trình ho t ñ ng c a Doanh nghi p. Phân tích tình hình tài chính là phân tích các báo cáo tài chính là m t n i dung, ñ c trưng ch y u c a công tác phân tích ho t ñ ng kinh doanh. Phân tích tài chính là t p h p các khái ni m, phương pháp và công c cho phép ñ thu th p và x lý các thông tin k toán và các thông tin khác trong qu n lý Doanh nghi p, giúp ngư i s d ng các phân tích tài chính nh m ñưa các quy t ñ nh tài chính, quy t ñ nh qu n lý phù h p. Phân tích tài chính ñ i v i nhà qu n lý là m t công c ñ ki m tra ho t ñ ng qu n lý trong Doanh nghi p. Phân tích tình hình tài chính NHTM là dùng các ch tiêu phân tích tài chính thông qua các b ng trong Báo cáo Tài chính. b) Ý nghĩa c a vi c phân tích báo cáo tài chính. Vi c phân tích BCTC là m t nhu c u t t y u, t thân c a m i NHTM b i ý nghĩa, vai trò quan tr ng c a nó. C th là: - Phân tích BCTC giúp cho nhà qu n tr ngân hàng nhìn nh n toàn di n b m t c a NHTM trong kỳ ho t ñ ng ñã qua m t cách khách quan và tương ñ i trung th c. Bên c nh ñó, vi c phân tích cũng giúp nhà qu n tr hi u rõ ñư c nguyên nhân gây ra s bi n ñ ng c a các ch tiêu, các kho n m c trên BCTC, nh n bi t ñư c các nhân t nh hư ng ñ n các kho n m c ñó ñ t ñó có các bi n pháp ñ i phó thích h p nh m h n ch như c ñi m và phát huy ưu ñi m c a b n thân NHTM, nâng cao tính c nh tranh. GVHD: TS. Phan ðình Nguyên 11 SVTH: Thư ng Thu Ba
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2