intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và phát triển ứng dụng tra cứu thông tin tầu - xe trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
127
lượt xem
25
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và phát triển ứng dụng tra cứu thông tin tầu - xe trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự thành công của đề tài "Tìm hiểu và phát triển ứng dụng tra cứu thông tin tầu - xe trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android" mang lại cho cộng đồng một ứng dụng có tính thực tiễn cao, giúp người sử dụng có thêm công cụ để tra cứu thông tin về tầu xe cũng như tìm đường đi giữa các bến một cách thuận tiện, giúp giảm thời gian và chi phí làm tăng chất lượng cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu và phát triển ứng dụng tra cứu thông tin tầu - xe trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android

BQ GIAO DIX VA DAO TAO<br /> TRISONG Dip HQC THANG LONG<br /> --4•41613/6.6--<br /> <br /> KHOA LUAN TOT NGHIEP<br /> TIM HIEU VA PHAT TRIEN eNG DUNG<br /> TRA CirU THONG TIN TAU - XE<br /> TREN THAT BI DI BONG<br /> SU' DUNG HE DIEU HANH ANDROID<br /> <br /> GIAO VIEN HUIJNG DAN<br /> SINH VIEN THVC HI$N<br /> MA SINH VIEN<br /> CHUYEN NGANH<br /> <br /> : THS. LE MINH TUAN<br /> : NGUYEN HOANG LONG<br /> : A10805<br /> KHOA HQC MAY TINI1<br /> <br /> HA - 2013<br /> <br /> Hg thong tra tit thong tin tau se<br /> <br /> Nguyen Hohug Long A10805<br /> <br /> Myc Lyc<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 5<br /> <br /> DANH MVC HiNH ANH - BANG BIEU<br /> DANH MVC VIET TAT VA THUAT Nal<br /> Lim<br /> DEU<br /> CHVONG 1. TANG QUAN VA Dv AN<br /> <br /> mer<br /> <br /> 1.1. Khio sit thyc td<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2. Gill phip<br /> <br /> 7<br /> <br /> CHUONG 2. PHAN TICH<br /> <br /> CAU BA! TOAN<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.1. Myc lieu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.2. Yen au ky thui)t<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.3. Yen cAu nghiep vg<br /> 2.4. Anh yen cAn nghiep vg vi chit nang:<br /> <br /> 9<br /> 12<br /> <br /> 2.5. DO ti he thong<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2.5.1. Sc dd hogs &Ong ctia char nang<br /> <br /> tau<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2.5.2. Sc dd hoot clang czia char ?Ong Tuyin buys<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2.5.3. Sc dd hogt tang clia char nang Chuyin tuyin<br /> <br /> 14<br /> <br /> 2.5.4. Sa rid hoot clang caa chic nang Dinh vi va Bin xe buft<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.3. Id hottch dy in<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.6. Dtc ti chic 'ling<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2.6.1. Char nang Gid tau<br /> <br /> 16<br /> <br /> 2.6.2. Char nang Tuyin buft<br /> <br /> 18<br /> <br /> 2.6.3. Char ?Ong Chuyin tuyen<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.64. Chtiv nang Dinh vi<br /> <br /> 24<br /> <br /> 2.6.5. Cluic nang Bin xe buYt<br /> <br /> 27<br /> <br /> CHUONG 3. THIET KA VA TRIEN KHAI<br /> 3.1. He diAn hanh Android<br /> <br /> 31<br /> 31<br /> <br /> 3.1.1. Giti thiiu .<br /> <br /> 31<br /> <br /> 3.1.2. Kien truc hi diJii hanh Android:<br /> <br /> 32<br /> <br /> 3.2. Chu trinh sting cia met Ling dung<br /> 3.2.1. Activity la gi?<br /> <br /> Khoa lutin tot nghiep<br /> <br /> 33<br /> 33<br /> <br /> He thong tra min thong tin du xe<br /> <br /> Nguygn Holing Long A10805<br /> <br /> 3.2.2. Chu trinh sang ctia tWat activity (Activity lificyle)<br /> <br /> 33<br /> <br /> 3.3. Kien triic m;ng<br /> <br /> 35<br /> <br /> 3.4. Mil hinh h6a de lieu<br /> 3.4.1. Sa dd co so . die' lieu<br /> <br /> 36<br /> 36<br /> <br /> 3.4.2. Cciu true cac bang dii lieu<br /> <br /> 37<br /> <br /> 3.5.1. Cdu &tic ctia mOt project Android<br /> <br /> 38<br /> 39<br /> <br /> 3.5.2. Cciu trac act file AndroidManifestxml<br /> <br /> 39<br /> <br /> 15.3. File ltjava<br /> <br /> 41<br /> <br /> 3.5. Trien khai<br /> <br /> 3.6. Xir ly dils lieu diu van<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3.6.1. Xa lit thong tin gier tau<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3.6.2. Xtelj thong tin tuyin bujt<br /> <br /> 44<br /> <br /> 3.7. CM d#t cfic chin ning chinh<br /> <br /> 48<br /> <br /> 3.7.1. Char ndng Chuyin tuyin<br /> <br /> 48<br /> <br /> 3.7.2. Chtic ming Dinh vi<br /> <br /> 51<br /> <br /> 3.8. Cliu hinh<br /> CHIMING 4. KiT LU#N VA HUI6NG PHAT TRIEN<br /> Puy LyC 1 - CAC THU3T NG*<br /> PHy LyC 2 — DANH MyC TAI LIeU TRAM ICH10<br /> <br /> Khasi lu#n tat nghiep<br /> <br /> 54<br /> 55<br /> 56<br /> 60<br /> <br /> Hg tilting tra cum thong tin tin xe<br /> <br /> Nguyen Holing Long A10805<br /> <br /> DANH MI,JC HiNH ANTI - BANG BIEU<br /> Hinh 1. 1. Da lieu gib tau don bang<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hinh 1.2. Da lieu gib tau (Jong anh<br /> <br /> 6<br /> <br /> Hinh 1. 3. Der lieu tuyen bukt (long web (lief ke)<br /> <br /> 6<br /> <br /> Hinh 1. 4. Da lieu tuyen bukt dong web Wong bang)<br /> <br /> 7<br /> <br /> Hinh 2. 1. So de USECASE tha ting dong<br /> <br /> 11<br /> <br /> Hinh 2. 2. So de hoot dong tha chirc nAng Gib tau<br /> <br /> 13<br /> <br /> Hinh 2. 3. So de' hoot dOng dui chirc nang Tuyen buyt<br /> <br /> 13<br /> <br /> Hinh 2. 4. So de hoot dOng dm chirc Ming Chuyen tuyen<br /> <br /> 14<br /> <br /> Hinh 2. 5. So de hoot dong coca chat nang Dinh vi va Ben xe buSrt<br /> <br /> 15<br /> <br /> Hinh 2. 6. Ke hooch do an<br /> <br /> 15<br /> <br /> Hinh 3. 1. Kien true he dieu hanh Android<br /> <br /> 32<br /> <br /> Hinh 3. 2. Chu trinh song eau met Activity<br /> <br /> 34<br /> <br /> Hinh 3.3. Kien true mong<br /> <br /> 36<br /> <br /> Hinh 3.4. So de co so der lieu<br /> <br /> 36<br /> <br /> Hinh 3. 5. du true met project Android<br /> <br /> 39<br /> <br /> Hinh 3. 6. Minh Ilea cAu true file du viva<br /> <br /> 43<br /> <br /> Binh 3. 7. Quy trinh xir 19 thong tin gib tau<br /> <br /> 44<br /> <br /> Hinh 3. 8. Minh hoa LookUpTable<br /> <br /> 47<br /> <br /> Hinh 3. 9. So d6' hanh dOng chire nang chuyin tuyen<br /> <br /> 48<br /> <br /> Hinh 3. 10. Minh hea mo hinh him du lieu<br /> <br /> 49<br /> <br /> Hinh 3. 11. Cac 16p he fro thuAt town Dijkstra<br /> <br /> 50<br /> <br /> Hinh 3. 12. LA'y debug keystore<br /> <br /> 52<br /> <br /> Hinh 3. 13. Lay API key<br /> <br /> 52<br /> <br /> Bang 2. 1. Bang anh xo you eau nghiep IN vi chile rang<br /> <br /> 12<br /> <br /> Bang 3. 1. Loge sir phat trim he dieu hinh Android<br /> <br /> 31<br /> <br /> Bang 3. 2. Bang dot lieu tuyen xe buSrt<br /> <br /> 37<br /> <br /> Bang 3. 3. Bang du lieu de doon dm tuyen xe bukt<br /> <br /> 37<br /> <br /> Bang 3. 4. Bang dfr lieucac bin xe bukt<br /> <br /> 38<br /> <br /> Khoo lutin tot nghiep<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Hg thOng tra cvu thong tin tan ice<br /> <br /> Nguyen Holing Long A10805<br /> <br /> DANH MVC VIET TAT VA THIJAT<br /> <br /> Nctr<br /> <br /> Tir viet tat<br /> <br /> Ten tieng Anh day &I<br /> <br /> Ten tieng Viet day du<br /> <br /> UC<br /> <br /> Chin nang<br /> Giao dien lap trinh img dung<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Usercase<br /> Application Programming<br /> Interface<br /> Database<br /> <br /> HTML<br /> <br /> Hyper Text Markup Language<br /> <br /> Ng8n nga hien thi sieu van Mn<br /> <br /> SSL<br /> <br /> Secure Sockets Layer<br /> <br /> API<br /> <br /> Server<br /> <br /> Khoa lutin Mt nghiep<br /> <br /> Ca kr du lieu<br /> <br /> May chii<br /> <br /> Trang 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2