intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
45
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn từ quý 1/1998 đến quý 1/2015. Để từ đó có những kiến nghị để giúp cải thiện mối quan hệ này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Đƣợc sự cho phép của khoa Tài chính – Ngân hàng và sự đồng ý của giáo<br /> <br /> viên hƣớng dẫn TS Trần Thị Bích Ngọc, em đã thực hiện đề tài cho khóa luận tốt<br /> nghiệp của mình là: “Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ<br /> giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam”. Bài khóa luận này đƣợc<br /> hoàn thành ngoài kết quả có đƣợc từ sự rèn luyện, học tập lâu dài trên ghế nhà<br /> trƣờng mà còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của Khoa và sự giúp đỡ của giáo viên<br /> hƣớng dẫn trong suốt thời gian thực tập và làm khóa luận.<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Khoa Tài chính – Ngân hàng đã<br /> tạo điều kiện cho em đƣợc đăng ký thực tập tại Khoa trong khoảng thời gian diễn ra<br /> thực tập cuối khóa và làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời<br /> cám ơn chân thành đến cô Trần Thị Bích Ngọc đã tận tình hƣớng dẫn, chỉnh sửa bài<br /> khóa luận cho em trong suốt thời gian vừa qua để em có thể hoàn thành bài khóa<br /> <br /> inh<br /> <br /> luận của mình một cách tốt nhất có thể.<br /> <br /> Do có những hạn chế về thời gian thực hiện đề tài khóa luận cũng nhƣ kiến<br /> thức chuyên môn nên bài khóa luận này của em không thể tránh khỏi những sai sót.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Em rất mong đƣợc sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy cô giáo.<br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI<br /> <br /> Đề tài “Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối<br /> <br /> đoái và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam” là một đề tài nghiên cứu thuộc<br /> lĩnh vực Tài chính quốc tế. Bằng phƣơng pháp nghiên cứu là sử dụng mô hình VAR<br /> để lƣợng hóa mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và cán<br /> cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn từ quý 1 năm 1998 đến quý 1 năm<br /> 2015. Cụ thể gồm 3 mô hình đƣợc xây dựng nhƣ sau: Mô hình 1(mối quan hệ giữa<br /> tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và cán cân tổng thể - đại diện cho cán<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> cân thanh toán quốc tế), mô hình 2 (mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song<br /> phƣơng VND/USD và cán cân thƣơng mại), mô hình 3 (mối quan hệ giữa tỷ giá hối<br /> đoái thực song phƣơng VND/USD và cán cân tài chính). Dữ liệu của các biến đƣa<br /> vào trong các mô hình đƣợc lấy theo quý, thời gian từ quý 1/1998 đến quý 1/2015.<br /> Phƣơng pháp luận trong đề tài đƣợc thực hiện theo nguyên tắc kế thừa và làm sáng<br /> <br /> inh<br /> <br /> tỏ các vấn đề cần giải quyết trong bài.<br /> <br /> Kết quả của mô hình VAR cho thấy rằng tồn tại mối quan hệ giữa tỷ giá hối<br /> đoái thực song phƣơng và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. Cụ thể nhƣ<br /> <br /> tế<br /> <br /> sau: Mô hình 1 cho kết quả rằng: cán cân tổng thể tác động đến tỷ giá hối đoái, một<br /> sự thặng dƣ trong cán cân tổng thể sẽ làm cho tỷ giá có xu hƣớng giảm đi, và sự tác<br /> động này diễn ra không mạnh và có độ trễ nhất định. Mô hình 2: tỷ giá thực tác<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> động đến cán cân thƣơng mại theo hƣớng tỷ giá tăng sẽ làm cải thiện cán cân<br /> thƣơng mại, sự tác động này cũng diễn ra không mạnh và có độ trễ nhất định. Mô<br /> <br /> ih<br /> <br /> hình 3: cán cân tài chính có tác động đến tỷ giá hối đoái theo hƣớng cán cân tài<br /> chính tăng lên sẽ tác động làm cho tỷ giá giảm đi, sự tác động này cũng có độ trễ.<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i<br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN ................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC BẢNG........................................................................................................... vii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..................................................................................................... vii<br /> <br /> PHẦN I- MỞ ĐẦU .....................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu. ........................................................................................ 3<br /> 5. Đối tƣợng nghiên cứu.............................................................................................. 3<br /> 6. Kết cấu đề tài. .......................................................................................................... 3<br /> PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................5<br /> <br /> inh<br /> <br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI<br /> VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ ...............................................................5<br /> 1.1. Tỷ giá hối đoái và cơ chế tỷ giá. .......................................................................... 5<br /> 1.1.1. Khái niệm tỷ giá hối đoái. ................................................................................. 5<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa. ............................................................................... 5<br /> 1.1.2.1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa song phƣơng. ...................................................... 5<br /> 1.1.2.2. Tỷ giá danh nghĩa đa phƣơng (NEER - Nominal Efective Exchange Rate).. 5<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.1.3. Tỷ giá hối đoái thực. ......................................................................................... 6<br /> 1.1.3.1. Tỷ giá thực song phƣơng (RER) .................................................................... 6<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.1.3.1.1 Tỷ giá thực song phƣơng trạng thái tĩnh (tại một thời điểm). ...................... 6<br /> 1.1.3.1.2. Tỷ giá thực song phƣơng trạng thái động. .................................................. 7<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.3.2. Tỷ giá thực đa phƣơng (REER). .................................................................... 8<br /> 1.1.4. Cơ chế tỷ giá và chính sách tỷ giá................................................................... 10<br /> 1.1.4.1. Cơ chế tỷ giá. ............................................................................................... 10<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.4.2. Cách phân loại cơ chế tỷ giá mới của IMF. ................................................. 11<br /> 1.1.4.3. Chính sách tỷ giá hối đoái. ........................................................................... 11<br /> 1.2. Cán cân thanh toán quốc tế. ............................................................................... 13<br /> <br /> ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm. ....................................................................................................... 13<br /> 1.2.2. Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế - BOP. .............................................. 13<br /> 1.2.3. Thặng dƣ và thâm hụt cán cân tổng thể. ......................................................... 15<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. ...................... 16<br /> 1.3.1. Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán quốc tế. ........................ 16<br /> 1.3.2. Tác động của cán cân thanh toán quốc tế đến tỷ giá hối đoái. ........................ 17<br /> 1.4. Cơ sở thực tiễn. .................................................................................................. 18<br /> 1.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc. ................................................................... 18<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 1.4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc. .................................................................. 19<br /> 1.5. Mô hình nghiên cứu. .......................................................................................... 21<br /> 1.5.1. Khái niệm về mô hình VAR. .......................................................................... 21<br /> 1.5.2. Điều kiện của mô hình VAR. .......................................................................... 22<br /> 1.5.3. Các kiểm định trên VAR. ................................................................................ 22<br /> 1.5.3.1. Kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian. ............................................. 22<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.5.3.2. Kiểm định Granger. ...................................................................................... 23<br /> 1.5.3.3. Hàm phản ứng theo phƣơng pháp Cholesky. ............................................... 24<br /> 1.5.3.4. Phân rã phƣơng sai theo phƣơng pháp Cholesky. ........................................ 24<br /> <br /> tế<br /> <br /> CHƢƠNG II. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN<br /> CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ .............................................................................25<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 2.1. Diễn biến tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá của Việt Nam giai đoạn 1998 –<br /> 2015. .......................................................................................................................... 25<br /> 2.1.1. Diễn biến tỷ giá danh nghĩa song phƣơng VND/USD và chính sách điều hành<br /> <br /> ih<br /> <br /> tỷ giá của Việt Nam................................................................................................... 25<br /> 2.1.2. Diễn biến tỷ giá thực song phƣơng VND/USD. ............................................. 32<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.2. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam giai đoạn 1998 – 2014. . 33<br /> 2.2.1. Cán cân thƣơng mại. ....................................................................................... 33<br /> 2.2.2. Chuyển giao vãng lai một chiều. ..................................................................... 35<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 2.2.3. Cán cân vãng lai. ............................................................................................. 36<br /> 2.2.4. Cán cân tài chính. ............................................................................................ 38<br /> 2.2.5. Cán cân tổng thể. ............................................................................................. 42<br /> <br /> ế<br /> <br /> iv<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> 2.3. Thực trạng mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của<br /> Việt Nam giai đoạn 1998 – 2014. ............................................................................. 46<br /> 2.3.1. Tác động của cán cân thanh toán quốc tế đến tỷ giá hối đoái ......................... 46<br /> 2.3.1.1. Tác động của cán cân tổng thể (đại diện cho cán cân thanh toán quốc tế) đến<br /> tỷ giá hối đoái. ........................................................................................................... 46<br /> 2.3.1.2. Tác động của cán cân tài chính đến tỷ giá hối đoái. .................................... 49<br /> 2.3.2 Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán quốc tế. ......................... 50<br /> 2.3.2.1. Tác động của tỷ giá đến cán cân thƣơng mại. .............................................. 50<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2.3.2.2. Tác động của tỷ giá đến cán cân tài chính. .................................................. 51<br /> 2.4. Lƣợng hóa mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế. .... 52<br /> 2.4.1. Biến nghiên cứu sử dụng trong mô hình. ........................................................ 52<br /> 2.4.2. Mô hình về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và<br /> cán cân tổng thể. ........................................................................................................ 53<br /> 2.4.3. Mô hình về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và<br /> <br /> inh<br /> <br /> cán cân thƣơng mại. .................................................................................................. 53<br /> 2.4.4. Mô hình về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và<br /> cán cân tài chính. ....................................................................................................... 53<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.5. Thảo luận kết quả nhiên cứu. ............................................................................. 54<br /> 2.5.1. Kiểm định tính dừng của các chuỗi thời gian. ................................................ 54<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 2.5.2. Mô hình 1: Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng và cán cân<br /> tổng thể. ..................................................................................................................... 54<br /> 2.5.3. Mô hình 2: mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực song phƣơng VND/USD và<br /> <br /> ih<br /> <br /> cán cân thƣơng mại. .................................................................................................. 61<br /> 2.5.4. Mô hình 3: mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và cán cân tài chính. ........ 66<br /> <br /> ọc<br /> <br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ<br /> GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ ................................. 73<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 3.1. Giải pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế nhằm ổn định tỷ giá. ................ 73<br /> 3.1.1. Các giải pháp cải thiện cán cân thƣơng mại. .................................................. 73<br /> 3.1.2. Giải pháp cải thiện cán cân tài chính. ............................................................. 73<br /> <br /> ế<br /> <br /> 3.2. Điều hành chính sách tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. .......... 74<br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản