KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
223
lượt xem
32
download

KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra 45 phút chương i', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

  1. KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiểm tra kiến thức của học sinh về: - Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, gtln, nn , tiệm cận. - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số cơ bản: bậc ba, bậc 4 trùng phương, hàm nhất biến.. - Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số: Viết pttt, biện luận số nghiệm của pt, bpt bằng phương pháp đồ thị. II. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: Nắm được phương pháp giải bài toán về : - Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, gtln, nn , tiệm cận. - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số cơ bản: bậc ba, bậc 4 trùng phương, hàm nhất biến.. - Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số: Viết pttt, biện luận số nghiệm của pt, bpt bằng phương pháp đồ thị. 2. Về kỷ năng: - Biết vận dụng các dấu hiệu về sự đồng biến, nghịch biến, cực trị, tiệm cận trong các bài toán cụ thể. - Biết vận dụng sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số để khảo sát và vẽ những hàm số đa thức, phân thức, …. - Biết cách giải các bài toán liên quan đến khảo sát và đồ thị của hàm số: Viết pttt, biện luận số nghiệm pt, bpt bằng đồ thị. 3. Về tư duy, thái độ: - Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận. - Tích cực, chủ động nắm kiến thức. III. Ma trận đề: Mức độ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG Nội dung TN TL TN TL TN TL 1. Sự đồng biến, 2 1 3 nghịch biến 0.8 0.4 1.2 2. Cực trị 1 1 1 3 0.4 0.4 0.4 1.2 3. Giá trị lớn nhất, 2 1 3 nhỏ nhất. 0.8 1.5 2.3 4. Tiệm cận 2 2 0.8 0.8 5. Khảo sát và vẽ đồ 1 1 thị hàm số 3.0 3.0 6. Các bài toán liên 1 1 quan đến KSHS 1.5 1.5 TỔNG 7 4 2 13 2.8 5.3 1.9 10 ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: x-1 C ©u 1(NB ) : H μm sè y = nghÞch biÕn trªn: x-2 a)R. b) ( -∞;2 ) c) ( 2; +∞ ) d ) R \ {2} . Câu 2 (NB): Dựa vào BBT sau hãy chọn khẳng định đúng:
  2. x -∞ -1 2 +∞ y’ + 0 - 0 + y 19/6 +∞ -∞ -4/3 a)Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- ∞ ;19/6) và (-4/3; + ∞ ). b)Hàm số nghịch biến trên (19/6;-4/3). c)Hàm số nghịch biến trên (-1;2). d)Hàm số đồng biến trên R. x-m C ©u 3 ( TH) : Cho hμm sè y = x+1 ( m lμ tham sè ) . Gi¸ trÞ nμo cña m th× hμm sè ®ång biÕn trªn mçi kho¶ng ( -∞;-1) vμ ( -1;+∞ ) a ) m ≥ −1 b ) m > − 1 c ) m ≤ − 1 d ) m < − 1 Câu 4 (NB): Cho hs y = 1/3x3 + x2 +6x – 2008. Số điểm cực trị của hs là: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3. Câu 5(TH): Cho hàm số y = x3 – 6x2 +5. Chọn khẳng định đúng: a) Hs không có cực đại. b) Hs đạt cực đại tại x = 0. c) Hs đạt cực đại tại x = 4. d) Hs đạt cực đại tại x = 2. x3 C ©u 6 ( VD ) : Cho hμm sè y = − mx 2 + 4 x + 1.V íi gi¸ trÞ nμo 3 cña m th× hs cã cùc trÞ: a) -2 ≤ m ≤ 2 b) -2
  3. ĐÁP ÁN: I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu 0.4 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C B A B D D B A B II. TỰ LUẬN: Câu 1 (4.5 điểm). a) (3 điểm): - TXĐ: 0.25 điểm. - Tính đúng y’, nghiệm y’: 0.5 điểm. - BBT: 1.5 điểm. - Đồ thị: 0.75 điểm. b) (1.5 điểm) - Đưa về pt: -x3 + 3x2 = m – 1. 0.5 điểm. - Lý luận số nghiệm pt bằng số giao điểm của đồ thị : 0.25 điểm. - Mỗi trường hợp đúng của m tương ứng với số nghiệm : 0.25 điểm x 3 = 0.75 điểm. Câu 2: (1.5 điểm) - Đặt t = cosx, −1 ≤ t ≤ 1 : 0.25 điểm. - Tính đúng y’, nghiệm y’, chọn nghiệm t đúng: 0.25 điểm - Tính đúng các giá trị cần thiết: 0.5 điểm . - Kết luận đúng gtln: 0.25 điểm ; gtnn : 0.25 điểm.
Đồng bộ tài khoản