Ký họa và màu sắc với sinh viên điêu khắc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
225
lượt xem
85
download

Ký họa và màu sắc với sinh viên điêu khắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ trước đến nay, ta vẫn theo một quan niệm bất thành văn là ký họa thực tế được coi như một môn phụ của chuyên môn. Mục đích của những ngày thực tế nhằm thu thập tài liệu phục vụ cho một một ý đồ sáng tác đã được vạch sẵn từ trước. Nhưng ít ai trong chúng ta truyền đạt lại cho học sinh biết những bức ký họa nói riêng và môn Ký họa thực tế nói chung lại có một giá trị hết sức riêng biệt, không phụ thuộc vào bất cứ chuyên ngành nghệ thuật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký họa và màu sắc với sinh viên điêu khắc

  1. Ký h a và màu s c v i sinh viên iêu kh c
  2. T trư c n nay, ta v n theo m t quan ni m b t thành văn là ký h a th c t ư c coi như m t môn ph c a chuyên môn. M c ích c a nh ng ngày th c t nh m thu th p tài li u ph c v cho m t m t ý sáng tác ã ư c v ch s n t trư c. Nhưng ít ai trong chúng ta truy n t l i cho h c sinh bi t nh ng b c ký h a nói riêng và môn Ký h a th c t nói chung l i có m t giá tr h t s c riêng bi t, không ph thu c vào b t c chuyên ngành ngh thu t nào. Trong l ch s h i h a c a nư c nhà, có bi t bao b c ký h a ã tr thành nh ng tác ph m có giá tr to l n không h thua kém nh ng tác ph m ngh thu t ư c làm trên nh ng ch t li u truy n th ng. M t ví d , trong kháng chi n ch ng M , nh ng b c ký h a do tác gi Huỳnh Phương ông th c hi n miêu t cu c s ng chi n u c a các chi n sĩ gi i phóng quân, ã không còn mang ý nghĩa phác th o và ký h a ph c v cho ý sáng tác c a tác gi n a, mà ngay chính b n thân chúng ã là nh ng tác ph m th c s mang y giá tr xã h i và giá tr ngh thu t to l n... Tôi mu n nêu m t v n v môn Ký h a th c t trong môi trư ng ào t o c a chúng ta khi có hai ngành h c song song u c n dùng n chúng ( ó là iêu kh c và H i h a) . Ph i chăng trong m i ngành u có Ký h a mang tính chuyên môn riêng? Mà không h có m t s i dây liên h nào gi a chúng và d n nm th qu t t y u: Ký h a th c t chuyên ngành h i h a ư c phép dùng màu s c còn Ký h a th c t chuyên ngành iêu kh c ch ư c phép dùng m c x v i nh ng s c en tr ng ( ây là m t gi i pháp ã ư c áp d ng vào kỳ thâm nh p th c t năm h c 2000 - 2001) . N u v i lý do ngôn ng H i h a là màu s c v i hình th c th hi n trên m t ph ng hai chi u còn iêu kh c ch c n kh i và th hi n v i hình th c kh i ba chi u nên d n n s phân bi t trên thì không ư c thuy t ph c l m, b i trong lúc ký h a, c m xúc và nhu c u th hi n c a h c sinh hai khoa là như nhau. Th m chí trong lúc ký h a, trư c c nh, v t và i tư ng h c sinh không th ý th c ư c mình ang là ngư i c a iêu kh c hay ang là ngư i c a H i h a. V n chuyên ngành ch n y sinh khi h c sinh chuyên khoa x lý chúng làm bài chuyên môn. N u chúng ta ép h c sinh iêu kh c ph i ký h a sao cho th t rõ
  3. kh i càng g n gi ng tư ng càng t t thì s làm thui ch t c m xúc trư c v p muôn vàn c a t o hóa và tư c i kh năng ham mu n di n t v i nhi u hình th c khác nhau c a các em. S gây nên m t c ch v tâm lý khi n c m xúc b t n thương d n n k t qu Th c t càng y u kém hơn. K t qu d th y nh t là hàng lo t ký h a c a iêu kh c không còn mang ư c ch t “L a” c a cu c s ng n a, mà ch còn là cái bóng b i nhác trông cái nào cũng g n gi ng như m t phác th o còn ang dang d . B i l trong th c t , C m xúc và Tư duy là hai tr ng thái tâm lý i ngh ch không th cùng lúc t n t i m t th i i m (Theo ý ki n h t s c cá nhân). Trong lúc ti p xúc v i th c t òi h i c m xúc nhi u hơn nên không th tư duy m t cách sâu s c ư c. Vì v y ý sáng tác ch th c hi n ư c sau t th c t v i m t th i gian suy nghĩ và thai nghén, ch t l c, sáng t o ph c t p v i s tìm tòi hình th c th hi n h p v i ý tư ng sáng tác, nên không th có ngay ư c trong lúc ký h a ư c. M c dù, trư c khi i th c t các em u có nh ng ch riêng, nhưng nh ng ch này cũng h t s c khái quát và r ng l n và không nh hư ng nhi u n c m xúc c a các em. Còn m t lý do n a khi n ch trương này ư c áp d ng vì H i h a s d ng màu s c thu n th c hơn, còn iêu kh c trong m ng ào t o không h có chương trình v màu cơ b n nào. Vì v y, s lo s h c sinh iêu kh c không thu n th c v màu, n u ký h a cho v màu s gây ra cho các em m t s l n x n v màu m t cách không áng có ư c n y sinh trong l ch trình gi ng d y, (như màu s b lòe lo t, không úng gam s c). Nhưng n u chúng ta t ngư c v n , ta không cho các em h c sinh iêu kh c dùng màu ngay t trong nhà trư ng thì li u ch c ch n khi ra trư ng các em s không ng n màu s c không? N u các em có dùng màu thì ch c ch n s là m t m i lo ng i th c s cho s giáo d c th m m trong xã h i (Vì các em s là nh ng nhà ngh thu t tương lai v i t m b ng C nhân ngh thu t) . Và trong công vi c c a iêu kh c s có t i mư i ph n trăm là có dính t i màu s c (như màu g , á, ng, ph c ch tư ng, gi màu ch t li u. .. và còn nhi u công vi c tái t o liên quan n màu s c c a các ch t li u iêu kh c trong thiên
  4. nhiên) . S y u kém trong nhà trư ng, thì ngư i th y giáo s có cơ s u n n n, d y d , ch b o cho các em, vì các em ang trong môi trư ng ào t o c n ti p thu ki n th c. Không vì s các em không làm ư c mà ph nh n luôn nhu c u chính áng. Ch và cơ ch ào t o ngày nay ã khác xưa nhi u. Chương trình ã b c t xén i nhi u ( V i khoa iêu kh c) do không còn i ngũ d tr cho tuy n sinh i h c (Trung c p iêu kh c không hi u vì lý do gì mà không còn t n t i n a). Trong khi qui ch vào i h c ngành ngh thu t ph i có trình tương ương Trung c p chuyên ngành. H i h a còn có biên ch Trung c p, bên iêu kh c thì không còn i ngũ này n a (ngày trư c, trung c p iêu kh c có năm u là có h c H i h a nên v n v màu s c không có v n gì vì qua năm u tiên h c v màu s c các em cũng ã có m t s v n ki n th c v màu cơ b n). Còn hi n nay trong 5 năm i h c, iêu kh c ph i cân i và d n nén chương trình trong 8 năm (b c h c ngày xưa) vào trong 5 năm hi n nay và thi u h n i m ng năm th nh t trung c p H i h a. Và iêu kh c ng trư c nguy cơ mù màu trong nh ng th h t i là m t i u hi n th c không th bàn cãi. M t s thi t thòi cho các th h iêu kh c s p t i. N u H i h a hi n gi v n còn gi nh ng bài h c iêu kh c luân phiên truy n th ng t ngày xưa thì t i sao iêu kh c không phát huy cách h c ó nh m b xung cho các em nh ng ki n th c thi u h t do khách quan ưa l i nên không th có ư c trình c a năm trung c p 1 h i h a. Các em h c sinh iêu kh c không ph i vì các em d t, ho c kém màu mè nên m i thi iêu kh c, mà ngư c l i các em r t thích ti p xúc v i màu s c. Ch cách ây ít lâu, ta không th ch p nh n ư c m t h c sinh M thu t nói chung l i có tình tr ng mù màu (bên h c sinh iêu kh c) , mù kh i (bên h c sinh H i h a) , thì bây gi hơn bao gi h t c n ph i l p l i s cân b ng c n thi t trong l ch trình gi ng d y t o m t s hài hòa không th thi u gi a kh i và màu s c. Theo nhu c u th c t hi n nay, quy n ư c hi u bi t thêm v màu s c c a sinh viên iêu kh c là chính áng. Sinh viên các khóa trư c ã t ng ư c h c t p
  5. v màu s c thì nay không có lý gì sinh viên các khóa sau ph i ch u thi t thòi. Nó góp ph n nâng cao ch t lư ng ký h a th c t và s c m nh n màu s c trong nh ng t thâm nh p th c t hi n t i và sau khi ra trư ng c a các em. Cũng như th , sinh viên H i h a ã và ang ư c h c iêu Kh c Luân Phiên nâng cao kh năng c m nh n v kh i 3 chi u th c - lãnh v c không ph i chuyên môn chính c a các em. M t i u cu i cùng là chúng ta không xem xét l i chương trình gi ng d y b tr màu s c cho iêu kh c thì ch c ch n chúng ta còn ph i ch u ng trư c m t và hàng ngày, nh ng b c tư ng t t nghi p v i ch t li u xi- măng cùng nh ng màu s c các em sơn ph t trên ó hoàn toàn không tương x ng v i t m b ng C NHÂN NGH THU T mà v i b t c sinh viên nào cũng u t hào khi nh n chúng trong l phát b ng t t nghi p v i y mũ áo cùng các nghi l Trang tr ng và Tôn nghiêm.
Đồng bộ tài khoản