intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng thuyết trình - Một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vai trò của kỹ năng thuyết trình trong công tác của cán bộ công đoàn. Đồng thời, bài viết còn đề ra một số kỹ năng cơ bản cho cán bộ công đoàn nhằm góp phần nâng cao khả năng thuyết trình trong giao tiếp của cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng thuyết trình - Một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> KYÄ NÙNG THUYÏËT<br /> T TRONG<br /> TRÒNH<br /> NHÛÄNG<br /> - MÖÅ YÏËU<br /> QUYÏËT ÀÕNH HIÏÅU<br /> AÁCQUAÃ<br /> CUÃACÖNG<br /> CAÁNTBÖÅ CÖ<br /> Ngaây nhêån:04/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> VUÄ THÕ GIANG*NGUYÏÎN<br /> THÕ MINH THUÁY*<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Nhiïåm vuå cuãa caán böå cöng àoaân trûúác hïët  laâ ngûúâi liïn hïå chùåt cheä vúái àoaân viïn vaâ<br /> cuãa  àoaân  viïn vaâ ngûúâi lao àöång; baáo caáo, phaãn aánh vaâ thûåc hiïån thöng tin hai chiïìu giûäa caác <br /> vúái ngûúâi sûã duång lao àöång hoùåc àaåi diïån cuãa ngûúâi sûã duång lao àöång; àöìng thúâi laâ ngûúâi caán<br /> lao àöång vúái ngûúâi sûã duång lao àöång trong caác cú quan, àún võ, doanh nghiïåp hoùåc giûäa töí chûác C<br /> duång lao àöång. Trong hoaåt àöång cöng àoaân, muöën thûåc hiïån àûúåc nhiïåm vuå trïn, ngoaâi kiïën thûác,<br /> trang bõ caác kyä nùng mïìm, trong àoá coá kyä nùng thuyïët trònh.<br /> Tûâ khoáa:<br />  Kyä nùng, Thuyïët trònh; Kyä nùng thuyïët trònh, Kyä nùng caán böå cöng àoaân<br /> <br /> PRESENTATION SKILLS-ONE OF THE DETERMINANTS OF THE EFFECTIVENESS O<br /> <br /> Abstract: <br /> The duties of trade union officials are first of all to be closely linked with union members and wo<br /> opinions of members and employees; reporting, reflecting and implementing two-way information betwee<br /> between workers and their employers or employers; At the same time, the staff knows how to organize <br /> employees and employers in agencies, units, enterprises or between trade unions and representatives of emp<br /> activities, in order to carry out the above tasks, in addition to knowledge and experience, union staff should b<br /> skills, including presentation skills.<br /> Keywords:<br />  Skills, Presentation; Presentation Skills, Union Staff Skills.<br /> <br /> K<br /> <br /> yä nùng thuyïët trònh laâ gò? Noá coá võ trñ vai troâ<br /> thïí tham gia vaâo caác möëi quan hïå xaä höåi, gia nhêåp<br /> nhû thïë naâo trong àúâi söëng xaä höåi noái chung vaâo cöång àöìng, phaãn aánh caác quan hïå xaä höåi, kinh<br /> vaâ hiïåu quaã cöng viïåc noái riïng? Àïí coá àûúåc nghiïåm xaä höåi vaâ chuyïín chuáng thaânh taâi saãn riïng<br /> kyä nùng thuyïët trònh hiïåu quaã trong giao tiïëp úã cú cuãa mònh. Trong giao tiïëp coá hai loaåi: giao tiïëp bùçng<br /> quan, àún võ cêìn phaãi laâm nhû thïë naâo? Caán böå ngön ngûä vaâ phi ngön ngûä. Giao tiïëp bùçng ngön ngûä<br /> Cöng àoaân coá cêìn phaãi nêng cao kyä nùng thuyïët bao göìm noái vaâ viïët. Trong giao tiïëp bùçng ngön ngûä<br /> trònh trong giao tiïëp khöng?... àoá laâ nhûäng cêu hoãi noái, ngûúâi noái phaát êm coá chuêín hay khöng, coá roä<br /> khöng dïî traã lúâi. Song chuáng ta cêìn hiïíu rùçng úã moåi raâng hay khöng, gioång noái cuãa hoå nhû thïë naâo, töëc<br /> thúâi àaåi, moåi xaä höåi, giao tiïëp, ûáng xûã giûäa con ngûúâi<br /> àöå nhanh hay chêåm, ... àiïìu naây cuäng aãnh hûúãng<br /> vaâ con ngûúâi diïîn ra liïn tuåc trïn moåi lônh vûåc cuãa àïën hiïåu quaã cuãa quaá  trònh giao tiïëp.  Trûúác hïët,<br /> cuöåc söëng, tûâ sinh hoaåt àúâi thûúâng àïën cöng viïåc. phaát êm khöng chuêín seä gêy khoá khùn cho ngûúâi<br /> Thuyïët trònh trong giao tiïëp vûâa biïíu hiïån vùn hoáa nghe trong viïåc hiïíu yá nghôa cuãa lúâi noái, thêåm chñ laâ<br /> cuãa möîi ngûúâi vûâa biïíu hiïån mûác àöå vùn minh cuãa hiïíu sai hoùåc khöng hiïíu. Bïn caånh giao tiïëp ngön<br /> xaä höåi. Chñnh vò vêåy, kyä nùng thuyïët trònh tûâ lêu àaängûä coân coá giao tiïëp phi ngön ngûä, hay coân goåi laâ<br /> trúã thaânh möåt phûúng tiïån rêët quan troång àïí thûåc ngön ngûä cú thïí, ngön ngûä khöng coá êm thanh. Muöën<br /> hiïån nhiïåm vuå vaâ sûå thaânh àaåt cuãa möåt caá nhên,nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång trong giao tiïëp, chuáng<br /> möåt töí chûác.<br /> ta cêìn nùæm àûúåc nhûäng thoái quen, nhûäng quy tùæc<br /> Nhû chuáng ta àaä biïët: “Giao tiïëp laâ möåt quaá trònh trong viïåc sûã duång caác phûúng tiïån giao tiïëp phi<br /> dûåa trïn sûå trao àöíi giûäa hai hay nhiïìu ngûúâi sûã ngön ngûä àïí khöng chó hiïíu àûúåc yá àöì cuãa ngûúâi<br /> duång cûã chó, tûâ ngûä,... àïí coá thïí hiïíu àûúåc thöng tin khaác, maâ coân coá thïí diïîn àaåt àûúåc yá àöì cuãa mònh<br /> àûúåc chuyïín tûâ ngûúâi phaát tin àïën ngûúâi nhêån tin”<br /> [3, Tr. 15].  Nhúâ coá giao tiïëp maâ möîi con ngûúâi coá * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 40 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> möåt caách àa daång, phong phuá. Vñ duå: AÁnh mùæt àûúåc<br /> thong thaã quaá. Nïëu chuáng ta tûâ ngoaâi bûúác vaâo<br /> xem laâ cûãa söí têm höìn, aánh mùæt phaãn aánh têm traång, thò  cêìn  tiïëp  xuác  bùçng mùæt  nhòn,  tai  nghe,  móm<br /> nhûäng xuác caãm, tònh caãm cuãa con ngûúâi nhû vui, cûúâi vúái hoå; nïëu ngûúâi nghe nhiïåt liïåt vöî tay chaâo<br /> buöìn, tûác giêån, súå haäi, lo lùæng hay yïn têm. AÁnh mùætàoán thò chuáng ta nïn dûâng laåi trong giêy laát, móm<br /> cuäng coá thïí cho ta biïët mong muöën, yá nghô cuãa ngûúâi cûúâi chaâo hoå sau àoá múái bûúác lïn buåc. Trïn buåc,<br /> àöëi thoaåi. Vò vêåy, trong giao tiïëp chuáng ta nhêët thiïët ngûúâi thuyïët trònh cêìn àûáng thùèng vúái tû thïë tûå<br /> phaãi biïët sûã duång mùæt àïí giao tiïëp, song sûã duång nhiïn, khöng boã tay vaâo tuái quêìn, mùæt nhòn thùèng<br /> mùæt nhû thïë naâo, laåi laâ möåt vêën àïì khöng àún giaãn.xuöëng ngûúâi nghe, aánh mùæt nheå nhaâng, tön troång<br /> Ngoaâi aánh mùæt ra, neát mùåt biïíu hiïån thaái àöå caãm xuác<br /> vaâ quan têm. Trûúác khi bùæt àêìu noái chuyïån, baån<br /> cuãa con ngûúâi, cuäng coá vai troâ rêët quan troång trong cêìn tûå giúái thiïåu vïì mònh (nïëu thêëy cêìn thiïët).<br /> giao tiïëp, laâ yïëu töë thûúâng àûúåc ngûúâi khaác chuá yáTuyâ theo baâi thuyïët trònh maâ chuáng ta giúái thiïåu<br /> quan saát, noá goáp phêìn quan troång vaâo viïåc taåo nïn chûác danh, cûúng võ cuãa mònh. Phêìn naây nïn ngùæn<br /> hònh aãnh cuãa chuáng ta trong mùæt ngûúâi khaác. Bïn goån, khöng nïn rûúâm raâ, daâi doâng. Noái to vaâ roä<br /> caånh àoá, nuå cûúâi cuäng laâ möåt phûúng tiïån giao tiïëpraâng, àuã cho ngûúâi ngöìi xa chuáng ta nhêët cuäng coá<br /> quan troång chûáa àûång nhiïìu nöåi dung phong phuá. thïí nghe thêëy, cêìn thay àöíi töëc àöå noái khi lïn, khi<br /> Nuå cûúâi khöng chó biïíu hiïån thaái àöå, tònh caãm cuãaxuöëng, khi trêìm, khi böíng, khi nhanh, khi chêåm,<br /> con ngûúâi maâ caã tñnh caách nhêët àõnh cuãa hoå. Nuåkhi lûúát qua, khi nhêën maånh tuyâ theo nöåi dung maâ<br /> cûúâi biïíu hiïån thaái àöå tñch cûåc cuãa chuáng ta, coá thïíngûúâi thuyïët trònh trònh baây. Trong quaá trònh trònh<br /> giaãi toãa caã nhûäng yá tûúãng àöëi àõch cuãa ngûúâi khaác.<br /> baây,  ngûúâi  thuyïët  trònh  thûúâng  xuyïn  àûa  mùæt<br /> Trong giao tiïëp, coá leä khöng coá gò dúã bùçng möåt böåxuöëng nhòn ngûúâi nghe, bao quaát têët caã nhûäng<br /> mùåt cau coá, lêìm lò, laånh luâng, khöng biïët móm cûúâingûúâi coá mùåt trong höåi trûúâng, àûâng àïí ai àoá coá<br /> ... Ngoaâi ra, caách ùn mùåc, trang àiïím, tû thïë, àöång<br /> caãm giaác bõ “boã rúi”. Ngoaâi aánh mùæt chuáng ta cêìn<br /> taác trong giao tiïëp cuäng coá vai troâ rêët quan troång chuá yá sûã duång caã nhûäng phûúng tiïån phi ngön<br /> trong quyïët àõnh thaânh cöng hay thêët baåi cuãa möåt ngûä khaác nhû neát mùåt, cûã chó, àöång taác. Tuy nhiïn,<br /> cuöåc giao tiïëp. Ngûúâi giao tiïëp gioãi chñnh laâ ngûúâi cêìn sûã duång chuáng möåt caách tûå nhiïn vaâ húåp lyá.<br /> biïët kïët húåp kheáo leáo, nhuêìn nhuyïîn ngön ngûä coá Tuây vaâo tûâng trûúâng húåp, chuáng ta coá thïí ài laåi<br /> êm thanh vúái ngön ngûä khöng coá êm thanh trong<br /> trong khi thuyïët trònh, song khöng nïn rúâi khoãi têìm<br /> giao tiïëp.<br /> nhòn cuãa möåt nhoám ngûúâi nghe naâo àoá quaá lêu.<br /> Kyä nùng laâ möåt loaåt caác thao taác àïí thûåc hiïån Hoaåt àöång Cöng àoaân coá hiïåu quaã hay khöng,<br /> möåt cöng viïåc, möåt nhiïåm vuå cuå thïí naâo àoá. “<br /> Kyä àiïìu naây phuå thuöåc rêët lúán àïën caán böå Cöng àoaân.<br /> nùng giao tiïëp haânh chñnh laâ viïåc con ngûúâi sûã duång Vò, theo quan àiïím cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh: “Caán<br /> caác phûúng tiïån giao tiïëp möåt caách coá hiïåu quaã nhêët böå laâ ngûúâi àem chñnh saách cuãa Àaãng vaâ Chñnh phuã<br /> trong hoaåt àöång haânh chñnh nhùçm àaåt àûúåc muåc tiïu giaãi thñch cho dên chuáng hiïíu roä vaâ thi haânh. Àöìng<br /> quaãn lyá<br /> ” [3, Tr. 17]. Kyä nùng giao tiïëp thûúâng àang<br /> thúâi àem tònh hònh dên chuáng baáo cho Àaãng, cho<br /> diïîn ra haâng ngaây, haâng giúâ xung quanh chuáng ta. Chñnh phuã hiïíu roä, àïí àùåt chñnh saách cho àuáng. Vò<br /> 1<br /> Sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa möîi con ngûúâi luön gùænvêåy, caán böå laâ caái göëc cuãa moåi cöng viïåc”<br />  [Höì Chñ<br /> liïìn vúái sûå töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa cöång àöìng xaä höåi<br /> Minh: Toaân têåp, Têåp 5, Nxb. Chñnh trõ quöëc gia, Haâ<br /> nhêët àõnh. Khöng ai coá thïí söëng vaâ hoaåt àöång ngoaâi Nöåi, 2000, Tr.269]. Lïnin chó roä nùng lûåc töí chûác<br /> gia àònh, baån beâ, têåp thïí, cöång àöìng xaä höåi.<br /> thûåc tiïîn: “... muöën quaãn lyá àûúåc töët, thò ngoaâi caái<br /> Thuyïët trònh, hay coân goåi laâ diïîn thuyïët, laâ noáitaâi thuyïët phuåc, ... coân cêìn phaãi biïët töí chûác trong<br /> 2<br /> chuyïån trûúác nhiïìu ngûúâi vïì möåt vêën àïì naâo àoá möåt lônh vûåc thûåc tiïîn. Àoá laâ nhiïåm vuå khoá khùn nhêët”<br /> caách coá hïå thöëng. Kyä nùng thuyïët trònh laâ viïåc chuáng[Lïnin: Toaân têåp, Têåp 36, Nxb. Tiïën böå, Matxcova,<br /> ta vêån duång, kïët húåp möåt caách nhuêìn nhuyïîn caác 1977, Tr.210 ]. Song àïí caán böå Cöng àoaân thûåc sûå<br /> khaã nùng nhû: haânh vi, cûã chó, lúâi noái, aánh mùæt ... àïílaâ caái göëc, thûåc sûå laâ vai troâ laänh àaåo àaåi diïån cho<br /> truyïìn àaåt thöng tin àïën àöëi tûúång àûúåc nghe nhùçm têåp thïí ngûúâi lao àöång trong hoaåt àöång Cöng àoaân<br /> àaåt àûúåc muåc àñch àïì ra.<br /> thò möåt trong nhûäng àiïìu hïët sûác quan troång àoá laâ<br /> Àïí coá thïí taåo àûúåc êën tûúång töët ngûúâi thuyïëtnêng cao kyä nùng thuyïët trònh trong hoaåt àöång giao<br /> trònh cêìn: Ùn mùåc nghiïm tuác, lõch sûå vaâ phuâ húåp tiïëp cuãa caán böå Cöng àoaân. Nïëu kyä nùng thuyïët trònh<br /> vúái  tñnh chêët  cuãa buöíi  diïîn thuyïët;  khi lïn  buåc hiïåu quaã chùæc chùæn seä múã ra cho caán böå cöng àoaân<br /> thuyïët trònh, daáng ài cuãa chuáng ta phaãi thïí hiïån nhiïìu cú höåi trong töí chûác vaâ hoaåt àöång Cöng àoaân.<br /> àûúåc laâ ngûúâi àûúâng hoaâng, tûå tin, khöng cêìn phaãi Coá kyä nùng thuyïët trònh töët seä giuáp cho caán böå cöng<br /> vöåi vaâng nhûng cuäng àûâng chêåm chaåp, ung dung àoaân thûåc hiïån töët cöng taác tuyïn truyïìn vêån àöång<br /> <br /> 41 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> quêìn chuáng vaâ àaâm phaán, thûúng lûúång trong giaãi thaânh tiïëng trong phoâng riïng. Trong thûåc tïë, cêìn<br /> quyïët caác mêu thuêîn xung àöåt trong quan hïå lao<br /> têåp noái thûúâng xuyïn, luác àêìu noái ñt, noái ngùæn, sau<br /> àöång. Vêåy thò laâm thïë naâo àïí coá kyä nùng thuyïët trònhquen dêìn seä noái nhiïìu hún trong khoaãng thúâi gian<br /> coá hiïåu quaã?<br /> daâi hún. Cöë gùæng khöng viïët laåi toaân böå baâi diïîn<br /> Muöën thuyïët phuåc àoaân viïn cöng àoaân cuäng vùn, nïëu phaãi viïët thò khöng nïn hoåc thuöåc loâng.<br /> nhû nhûäng àöëi tûúång khaác, muöën truyïìn àaåt caác Chó nïn ghi laåi nhûäng yá dïî quïn qua caác lêìn lùåp laåi.<br /> quan àiïím, àûúâng löëi cuãa Àaãng, chñnh saách phaáp Muöën nhúá àûúåc lêu cêìn phaãi: Têåp chuá yá nhêån xeát<br /> luêåt cuãa Nhaâ nûúác, möîi caán böå Cöng àoaân khöng tinh tïë, sêu sùæc; tòm caác yá àöåc àaáo, khaác thûúâng;<br /> nhûäng viïët töët, biïët töí chûác caác hoaåt àöång, maâ coân<br /> lêåt ài lêåt laåi vêën àïì.<br /> biïët thuyïët trònh, hún nûäa cêìn biïët thuyïët trònh hay,<br /> Thûá tû, nhûäng viïåc cêìn laâm trûúác khi bûúác<br /> gioãi. Thuyïët trònh trûúác cöng chuáng laâ möåt nghïå lïn diïîn àaân àïí thuyïët trònh:  Caán böå cöng àoaân<br /> thuêåt coá nhûäng quy tùæc riïng. Biïët tuên thuã nhûäng cêìn chuá yá àïën àùåc àiïím têm lyá cuãa tûâng àöëi tûúång,<br /> quy tùæc êëy vaâ kiïn trò têåp luyïån thò ai cuäng coá thïíàùåc àiïím ngaânh nghïì. Tuây vaâo tûâng àöëi tûúång khaác<br /> thu àûúåc kïët quaã mong muöën. Nïëu caán böå Cöng nhau maâ chuáng ta phên böí nöåi dung lyá luêån vaâ thûåc<br /> àoaân, muöën thaânh cöng, muöën nêng cao cöng taác<br /> tiïîn cho phuâ húåp. Baâi thuyïët trònh cêìn dñ doãm, suác<br /> dên vêån trong viïåc thu phuåc ngûúâi khaác thöng qua tñch, ài sêu àûúåc vaâo àúâi söëng cuãa caán böå, cöng<br /> thuyïët trònh, cêìn phaãi reân luyïån vaâ tuên thuã möåt söëchûác, viïn chûác vaâ lao àöång. Khi lïn sên khêëu àïí<br /> kyä nùng cú baãn sau:<br /> thuyïët trònh, chuáng ta phaãi móm cûúâi, bûúác khoan<br /> Thûá nhêët, reân luyïån sûå tûå tin vaâo chñnh baãn thai, àêìu húi ngûãng lïn, ngûåc hûúáng vïì phña trûúác.<br /> thên mònh . Àïí laâm àûúåc viïåc naây caán böå cöng àoaân Trong trûúâng húåp coá höìi höåp thò thúã maånh, àûa<br /> tûå mònh phaán xeát hay nhúâ ngûúâi thên, baån beâ, àöìng mùæt tòm ngûúâi quen trong phoâng. Traánh noái àïìu<br /> nghiïåp nhêån xeát vïì khaã nùng cuãa mònh. Trûúác hïët, àïìu, cêìn luác maånh, luác nheå, luác nhanh, luác chêåm.<br /> tòm thïm àöång lûåc bùçng sûå khñch lïå cuãa baån beâ vaâNghó möåt chuát, trûúác vaâ sau caác yá quan troång; phaãi<br /> nïn nhúá rùçng ngûúâi nghe vöën sùén coá thiïån caãm vúái nhòn thùèng vaâo ngûúâi nghe àïí noái vúái hoå, traánh<br /> chñnh mònh khi thuyïët trònh vaâ àûâng àïí yá nhiïìu àïën nhòn xuöëng nïìn, nhòn lïn trêìn nhaâ hoùåc nhòn ra<br /> dû luêån. Biïët dû luêån àïí sûãa caác khuyïët têåt cuãa ngoaâi cûãa; khi thêëy coá ngûúâi buöìn nguã, baån phaãi<br /> mònh laâ cêìn thiïët, song tûâ àoá laåi keám tûå tin, ruåt reâ<br /> noái to hún, hùng haái hún vaâ nïn xen vaâo möåt vaâi<br /> thò coá haåi. Thûåc tïë cho thêëy, dû luêån cuäng coá khichuyïån vui; àiïåu böå phaãi tûå nhiïn, khöng nïn bùæt<br /> sai, chên lyá khöng phaãi bao giúâ cuäng thuöåc vïì söë chûúác ai (àiïåu böå thïë naâo laâ tuyâ thuöåc vaâo caãm xuác<br /> àöng.  Tùng cûúâng quan hïå  vúái nhûäng ngûúâi  tin cuãa mònh: vui, buöìn, giêån...). Boã nhûäng têåt xêëu:<br /> mònh, tin úã sûå thaânh cöng, traánh xa nhûäng ngûúâi mêm mï cuác aáo, àûa tay gaäi àêìu, xoã tay vaâo tuái<br /> hoaâi nghi, deâm pha.<br /> quêìn, sûãa kñnh. Àûâng toã ra ruåt reâ, coá thïí vung tay<br /> Thûá hai, cêìn tuên thuã caác bûúác khi chuêín bõ<br /> húåp lyá, coá thïí ngöìi nïëu thêëy moãi...;<br /> baâi thuyïët trònh . Caán böå cöng àoaân khi thuyïët trònh<br /> Caán böå Cöng àoaân cêìn laâm cho ngûúâi nghe chuá yá<br /> phaãi luön luön nhúá tñnh nhêët quaán cuãa vêën àïì àõnh túái mònh, coá thiïån caãm ngay tûâ àêìu buöíi noái chuyïån<br /> trònh baây. Lêåp àïì cûúng sú böå, bao göìm nhûäng yá qua phong thaái tûå tin, cúãi múã vaâ chên thaânh. Hïët sûác<br /> chñnh cêìn noái, sau àoá tòm yá phuå vaâ caác tû liïåu bùçngtraánh thaái àöå trõnh troång giaã taåo hoùåc suöìng saä quaá<br /> caách traã lúâi 6 cêu hoãi sau àêy: Ai? Caái gò? Úààêu? mûác. Àïí moåi ngûúâi chùm chuá lùæng nghe laâ möåt viïåc<br /> Bùçng caách naâo? Ra sao? Khi naâo? Àöìng thúâi, ghi khoá, nïëu ngûúâi trònh baây khöng coá sûå taác àöång thïm<br /> cheáp ngay nhûäng yá tûúãng múái xuêët hiïån trong àêìu vaâo àïí thu huát sûå chuá yá thò ngûúâi nghe chó coá thïí têåp<br /> khi tiïën haânh lêåp àïì cûúng, sùæp xïëp caác yá möåt caáchtrung lùæng nghe trong voâng vaâi phuát àêìu. Àïí gêy aãnh<br /> roä raâng, raânh maåch, lûåa choån nhiïìu chûáng cúá, thñ duåhûúãng, cûá 05 phuát möåt, caán böå cöng àoaân nïn àûa<br /> àïí minh hoåa cho sinh àöång; phaãi biïët tûå haån chïë (khi ra möåt cêu noái taác àöång àïën ngûúâi nghe laâ àiïìu rêët<br /> naâo boã ài möåt vaâi yá, chó giûä laåi möåt söë yá maâ khöng<br /> quan troång. Ngûúâi nghe seä chùm chuá lùæng nghe nïëu<br /> thêëy tiïëc) thò baâi noái cuãa chuáng ta múái coá hy voång<br /> ngûúâi trònh baây noái vúái töëc àöå khoaãng 100 tûâ/ phuát.<br /> hêëp dêîn ngûúâi nghe. Sùæp xïëp caác yá phuå theo böë cuåcVúái töëc àöå trònh baây nhû vêåy, cho pheáp ngûúâi trònh<br /> cuãa caác yá chñnh vaâ coá möëi liïn hïå vúái nhau. Toám laåi,<br /> baây coá khoaãng thúâi gian nhêën maånh, ngùæt quaäng vaâ<br /> cêìn tòm moåi caách àïí àaåt túái muåc tiïu chñnh cuãa baâitêån duång àûúåc khoaãng thúâi gian im lùång.<br /> thuyïët trònh.<br />  Tuy nhiïn, caán böå cöng àoaân nïn traánh: Nïëu<br /> Thûá ba, reân luyïån trñ nhúá. Soaån xong àïì cûúng<br /> mònh khöng coá taâi khöi haâi thò àûâng cöë laâm cho ngûúâi<br /> baâi thuyïët trònh, cêìn nhêím ài, nhêím laåi baâi diïîn nghe cûúâi, vò nhû vêåy chuáng ta seä thêët baåi; àûâng<br /> vùn trong khi chúâ àúåi, hay ài daåo chúi... coá thïí noái duâng lúâi leä saáo röîng àïí vaâo àïì; khöng múã àêìu bùçng<br /> 42 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> möåt lúâi xin löîi giaã döëi; nïn bùæt àêìu bùçng möåt chuyïån<br /> maâ dûúâng nhû àöåc giaã coá thïí àoaán àûúåc yá tiïëp theo).<br /> cöí tñch hoùåc chuyïån àúâi thûúâng hoùåc dêîn lúâi möåtToám laåi, sûå bêët thûúâng luön luön àûúåc ngûúâi nghe<br /> danh nhên naâo àoá/ tuåc ngûä/ ca dao; àùåt möåt söë cêu chuá yá túái. Taåo ra tònh huöëng bònh thûúâng nhûng nïu<br /> hoãi xoay quanh àïì taâi; gúåi tñnh toâ moâ cuãa ngûúâi nghe; ra caách giaãi quyïët bêët thûúâng cuäng laâ caách thu phuåc<br /> laâm möåt àiïåu böå gò khaác thûúâng hoùåc trònh baây sûå<br /> nhên têm töët nhêët.<br /> thûåc dûúái möåt hònh thûác múái meã; tûå giúái thiïåu mònh Thûá baãy, hûúáng ngûúâi nghe túái haânh àöång<br /> àöëi vúái nhûäng ngûúâi nghe chûa quen biïët.<br /> thûåc tïë. Muåc àñch cao nhêët trong cuöåc söëng con<br /> Thûá nùm, lúâi leä, yá tûá vaâ caách lêåp luêån:<br />  Lúâi leä ngûúâi khöng chó laâ sûå hiïíu biïët maâ laâ coân laâ haânh<br /> phaãi yá tûá roä raâng, saáng yá, khuác chiïët, coá möëi liïn hïå<br /> àöång. Muöën vêåy phaãi laâm cho ngûúâi nghe hiïíu mònh<br /> tûå nhiïn giûäa caác yá (àûâng lyá thuyïët nhiïìu quaá). Muöënvaâ tin mònh. Àûâng àïí cho ngûúâi nghe phaãi mêët thò<br /> cho yá tûá àûúåc roä raâng, ngûúâi thuyïët trònh phaãi thêëugiúâ vò nhûäng lyá thuyïët viïîn vöng, xa thûåc tïë. Baãn<br /> hiïíu vêën àïì, khöng bao giúâ xa àïì; biïët tûå kiïìm chïë, thên ngûúâi thuyïët trònh phaãi thûåc sûå tin vaâo nhûäng<br /> chó noái nhûäng àiïìu quan troång nhêët; khöng lyá thuyïët àiïìu mònh sùæp noái cho ngûúâi khaác; tûå àùåt mònh vaâo<br /> viïín vöng maâ nïn àûa ra nhiïìu vñ duå, nhiïìu chûáng<br /> võ trñ cuãa ngûúâi nghe, hoå seä coá thiïån caãm hún vúái<br /> cûá àïí minh hoåa; traánh phaát ngön mú höì. Muöën cho chñnh mònh. Khiïm töën vêîn laâ àûác tñnh quan troång<br /> lúâi leä àûúåc khuác chiïët, ngûúâi thuyïët trònh khöng nïn nhêët, tûâ àoá coá thïí thu phuåc ngûúâi nghe. Àïí moåi<br /> duâng nhûäng cêu daâi quaá; traánh duâng danh tûâ chuyïn ngûúâi chùm chuá lùæng nghe laâ möåt viïåc khoá, nïëu<br /> mön quaá heåp vaâ nhûäng tûâ múái chûa thöng duång hoùåc ngûúâi trònh baây khöng coá sûå taác àöång thïm vaâo àïí<br /> tûâ àa nghôa, nïëu bùæt buöåc phaãi duâng caác loaåi tûâ trïnthu huát sûå chuá yá thò ngûúâi nghe chó coá thïí têåp trung<br /> thò nïn giaãng cho ngûúâi nghe hiïíu nghôa; giaãn dõ vaâ lùæng nghe trong voâng vaâi phuát àêìu. Ngûúâi nghe seä<br /> tûå nhiïn trong lúâi noái (khöng cêìu kyâ, hoa myä, song chùm chuá lùæng nghe nïëu ngûúâi trònh baây noái vúái töëc<br /> cuäng khöng àûúåc thö löî). Muöën vêåy ngûúâi thuyïët trònh àöå khoaãng 100 tûâ/ phuát, nïëu nhanh hún töëc àöå àoá<br /> cêìn lûåa choån caách lêåp luêån vaâ diïîn giaãi phuâ húåp vúái<br /> hoå seä khoá lùæng nghe, coân chêåm hún thò ngûúâi nghe<br /> trònh àöå hiïíu biïët cuãa söë àöng ngûúâi nghe. Nïëu coá seä caãm thêëy söët ruöåt. Vúái töëc àöå trònh baây nhû vêåy,<br /> thïí àûúåc thò têåp trònh baây trûúác cho caác baån thên, cho pheáp ngûúâi trònh baây coá khoaãng thúâi gian nhêën<br /> baån àöìng nghiïåp àïí hoå goáp yá cho nhûäng cêu, nhûäng maånh, ngùæt quaäng vaâ têån duång àûúåc khoaãng thúâi<br /> àoaån cêìn sûãa. Coá nhiïìu pheáp lêåp luêån (quy naåp, gian im lùång.<br /> diïîn tõch, phên tñch - töíng húåp, so saánh...). Tuy nhiïn,<br /> Thûá taám, caán böå thuyïët trònh cêìn coá nhiïìu<br /> ngûúâi thuyïët trònh nïn traánh: Chûa àõnh nghôa roä vöën tûâ phong phuá, cêìn thuöåc nhiïìu danh ngön<br /> raâng àaä lêåp luêån; àõnh nghôa sai; lêëy möåt trûúâng húåpvaâ thaânh ngûä, tuåc ngûä, àïí khi cêìn ta coá thïí huy<br /> caá biïåt àïí khaái quaát thaânh caái phöí biïën; nhêìm lêîn àöång àûúåc ngay . Caán böå cöng àoaân cêìn khöng<br /> nguyïn nhên vúái kïët quaã, khaã nùng vaâ hiïån thûåc, ngûâng hoåc hoãi, àoåc nhiïìu taâi taâi liïåu, sûu têìm caác tûâ<br /> baãn chêët vúái hiïån tûúång, nöåi dung vúái hònh thûác, têët<br /> àöìng nghôa, phaãn nghôa; caác danh ngön cho tûâng<br /> nhiïn vúái ngêîu nhiïn.<br /> lônh vûåc. Choån loåc caác thaânh ngûä, tuåc ngûä ngùæn goån.<br /> Thûá saáu, khùæc sêu nhûäng êën tûúång khoá quïn<br /> Hoåc úã caác diïîn giaã coá taâi, caác nhaâ huâng biïån nöíi<br /> vaâo àêìu oác, têm trñ ngûúâi nghe:  Trònh baây roä raâng, tiïëng. Hïët sûác traánh caác löîi thöng thûúâng: noái ngoång,<br /> saáng roä möåt chên lyá chûa àuã, phaãi laâm cho baâi noáinoái lùæp, noái nhûäng cêu vö nghôa, khöng hiïíu roä nghôa<br /> chuyïån cuãa mònh thûåc sûå thuá võ, hêëp dêîn, kñch thñch cuãa tûâ cuäng duâng, thïm khöng àuáng chöî, haânh vùn<br /> ngûúâi nghe. Muöën vêåy, caán böå Cöng àoaân nïn theo theo tû duy ngön ngûä nûúác ngoaâi, thïm nhûäng trúå<br /> caác caách dûúái àêy: Kïí möåt cêu chuyïån laå hay chuyïån tûâ vaâo àêìu möîi cêu (tûác laâ, noái chung, vñ duå chùèng<br /> vui coá liïn hïå vúái àúâi söëng haâng ngaây cuãa ngûúâi nghe, haån nhû laâ...).<br /> gùæn chùåt vúái nöåi dung thuyïët trònh (Tuây vaâo tûâng àöëi Thûá chñn, àoaån kïët cuãa möåt baâi thuyïët trònh:<br /> tûúång cuå thïí). Duâng caâng nhiïìu hònh aãnh caâng töët; Möåt baâi thuyïët trònh bao giúâ cuäng coá àoaån kïët. Nïn<br /> laâm cho caác con söë trúã nïn “biïët noái”, àöíi nhûäng con chuêín bõ trûúác tûâ hai àïën ba caách kïët thuác; tuyâ caãm<br /> söë trúã thaânh nhûäng vêåt coá thïí thêëy àûúåc; nïn àûa ra xuác têm lyá, àiïìu kiïån, möi trûúâng, àöëi tûúång cuãa<br /> döìn dêåp caác sûå kiïån hay döìn dêåp caác cêu hoãi; kheáo ngûúâi nghe maâ sûã duång cho thñch húåp. Chùèng haån:<br /> dêîn lúâi caác danh nhên. Tuyâ tûâng trûúâng húåp maâ aápToám tùæt yá trong baâi thuyïët trònh, goån nhûng khöng<br /> duång: khen trûúác chï sau (nïëu muöën chï) vaâ chï<br /> thiïëu; kïët luêån thöng qua nhûäng lúâi khuyïn mang<br /> trûúác khen sau (nïëu muöën khen); coá khi chï àïí maâ<br /> tñnh têm lyá, bùçng triïët lyá cuãa cuöåc söëng àúâi thûúâng,<br /> khen vaâ khen àïí maâ chï. Khi cêìn thiïët coá thïí duâng dïî gêy êën tûúång; khuyïën khñch ngûúâi nghe haânh àöång<br /> caách noái cûåc àoan hoáa, tuyïåt àöëi hoáa. Àïí têåp trung hoùåc àùåt möåt vaâi cêu hoãi, nïu möåt söë vêën àïì àïí<br /> sûå chuá yá, coá thïí duâng caách noái lûãng (úã nhûäng chöî<br /> (Xem tiïëp trang 62)<br /> <br /> 43 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Thûá ba, Nhoám giaãi phaáp liïn quan àïën töí<br /> BHYT àïí cuãng cöë, böìi àùæp niïìm tin cuãa caác nhoám xaä<br /> chûác/NSDLÀ<br /> höåi trong viïåc tñch cûåc tham gia BHXH, BHYT. <br /> Àïí nêng cao traách nhiïåm cuãa töí chûác, NSDLÀ<br /> trong viïåc thûåc hiïån phaáp luêåt vïì BHXH, BHYT cho Taâi liïåu tham khaão<br /> NLÀ cêìn thûåc hiïån caác giaãi phaáp:<br /> 1. Baão hiïím xaä höåi Thanh Hoáa (2017),<br /> Baáo caáo 5 nùm vïì tònh<br /> hònh vaâ kïë quaã thûåc hiïån Nghõ quyïët 21-NQ/TW vïì tùng cûúâng<br /> Möåt  laâ<br /> ,  àêíy  maånh  cöng  taác  tuyïn  truyïìn  àïí<br /> NSDLÀ thêëy àûúåc quyïìn lúåi vaâ traách nhiïåm phaáp sûå laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái cöng taác baão hiïím xaä höåi, baão<br /> hiïím y tïë giai àoaån 2012-2020<br /> . Thanh Hoáa.<br /> lyá, cuäng nhû àïí NLÀ hiïíu roä hún quyïìn lúåi khi tham 2. Nguyïîn Giang (2014),Múã röång àöëi tûúång tham gia baão hiïím<br /> gia BHXH cuäng laâ möåt trong nhûäng giaãi phaáp troång xaä höåi, bûúác quan troång cuå thïí hoáa quyïìn Hiïën àõnh àûúåc baão<br /> àaãm vïì an sinh xaä höåi cuãa cönghttp://daibieunhandan.vn/<br /> dên.<br /> têm àûúåc BHXH Viïåt Nam têåp trung trong thúâi gian<br /> túái. Cuâng vúái viïåc tuyïn truyïìn, BHXH Viïåt Nam àaä 3. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam (2013),<br /> . Nxb Chñnh trõ quöëc gia. Haâ Nöåi.<br /> coá nhiïìu nöî lûåc trong viïåc àún giaãn hoáa vaâ hiïån àaåi Hiïën phaáp 2013<br /> 4. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam (2014),<br /> hoáa quy trònh thuã tuåc BHXH, nhùçm taåo thuêån lúåi Luêåt Baão hiïím xaäNxb<br /> höåi.Chñnh trõ quöëc gia. Haâ Nöåi.<br /> cho doanh nghiïåp vaâ ngûúâi dên khi giao dõch vúái cú<br /> 5. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam (2014),<br /> Luêåt Baão hiïím yNxb<br /> tïë. Chñnh trõ Quöëc gia. Haâ Nöåi.<br /> quan BHXH. <br /> Hai laâ, cêìn tùng cûúâng hún nûäa viïåc kiïím tra<br /> thanh tra, töí chûác àön àöëc, giaám saát tònh hònh tham<br /> gia vaâ thûåc hiïån chïë àöå BHXH bùæt buöåc cuãa NSDLÀ<br /> trïn àõa baân tónh. Àöëi vúái caác àún võ núå àoång lúán,<br /> keáo daâi cêìn kiïn quyïët xûã lyá caác haânh vi vi phaåm<br /> (Tiïëp theo trang 43)<br /> haânh chñnh trong lônh vûåc BHXH bùæt buöåc.<br /> Ba laâ, cêìn thûåc hiïån caác chïë taâi xûã phaåt vaâ aápngûúâi nghe tiïëp tuåc suy nghô, tûå tòm cêu traã lúâi. Khi<br /> chuáng ta àaä duâng túái cuåm tûâ “Cuöëi cuâng, toám laåi, tûåu<br /> duång Luêåt BHXH bùæt buöåc möåt caách nghiïm tuác vaâo<br /> chung laåi...” coá nghôa chó coân möåt vaâi phuát nûäa laâ kïët<br /> viïåc thu BHXH bùæt buöåc vaâ quaãn lyá caác àöëi tûúång<br /> thuác baâi thuyïët trònh. Nïëu sau àoá chuáng ta laåi noái<br /> tham gia BHXH bùæt buöåc àïí NLÀ vaâ chuã SDLÀ coá möåt àiïím nûäa thò ngûúâi nghe seä rêët ûác chïë. Sau khi<br /> thïí thêëy roä hún, tûâ àoá thûåc hiïån vaâ tham gia töët vaâtoám tùæt nhûäng yá then chöët cuãa baâi thuyïët trònh nïn<br /> traánh àûúåc tònh traång tröën àoáng BHXH bùæt buöåc. àûa ra lúâi kïu goåi, lúâi chuác mûâng, lúâi caãm ún khaán<br /> Thûá tû, Nhoám giaãi phaáp liïn quan àïën baãn<br /> thñnh giaã àaä chuá yá lùæng nghe.<br /> thên caác nhoám àöëi tûúång tham gia BHYT, BHXH<br /> Tûåu chung laåi, àïí nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång<br /> Möåt laâ,<br />  ngaânh BHXH tónh Thanh Hoáa cêìn têåp cöng àoaân, Cöng àoaân caác cêëp, àùåc biïåt laâ Liïn àoaân<br /> trung khai thaác, múã röång àöëi tûúång tham gia BHXH, lao àöång caác tónh, thaânh, Cöng àoaân ngaânh trung<br /> BHYT theo quy àõnh cuãa Luêåt BHXH, Luêåt BHYT; ûúng vaâ cêëp Cöng àoaân tûúng àûúng cêìn coá kïë hoaåch<br /> àêíy maånh triïín khai BHYT höå gia àònh, BHYT höå gia töí chûác caác buöíi thuyïët trònh, caác buöíi têåp huêën vïì<br /> àònh cêån ngheâo, phaát triïín àöëi tûúång tham gia, tùng kyä nùng giao tiïëp, kyä nùng thuyïët trònh cho caán böå<br /> cöng àoaân caác cêëp goáp phêìn nêng cao khaã nùng<br /> tyã lïå bao phuã BHYT, tiïën túái BHYT toaân dên; giaãi<br /> thuyïët trònh trong giao tiïëp cuãa caác böå cöng àoaân<br /> quyïët kõp thúâi vaâ àêìy àuã quyïìn lúåi vïì chïë àöå chñnh<br /> àaáp ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå múái. <br /> <br /> saách cho ngûúâi tham gia BHXH, BHYT.<br /> Hai laâ, tiïëp tuåc tuyïn truyïìn, nêng cao kiïën thûác<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> 1. Lïnin: Toaân têåp, Têåp 36, Nxb. Tiïën böå, Matxcova, 1977.<br /> hiïíu biïët vïì quyïìn vaâ nghôa vuå tham gia BHXH cho<br /> NLÀ. Baãn thên ngûúâi dên phaãi tûå cêìn nêng cao nhêån 2. Höì Chñ Minh: Toaân têåp - Têåp 5 - Nxb, Chñnh trõ quöëc gia,<br /> Haâ Nöåi, 2000.<br /> thûác vïì nhûäng lúåi ñch cuãa BHXH, BHYT; quyïìn vaâ<br /> 3. Hoåc viïån Haânh chñnh - Giaáo trònh kyä nùng giao tiïëp trong quaãn<br /> nghôa vuå cuãa ngûúâi tham gia BHYT, BHXH àïí tûâ àoá<br /> lyá haânh chñnh nhaâ nûúác - Nxb. Khoa hoåc vaâ kyä thuêåt, Haâ Nöåi,<br /> tûå nguyïån tham gia. Àöëi vúái NLÀ cêìn coá kyä nùng sùén 2008.<br /> saâng ûáng phoá trong trûúãng húåp chuã sûã duång lao àöång 4. Thaái Trñ Duäng - Kyä nùng giaáo tiïëp vaâ thûúng lûúång trong kinh<br /> doanh - Nxb. Thöëng kï, 1998.<br /> tröën àoáng baão hiïím.<br /> 5. Andre,maurois - Möåt nghïå thuêåt söëng (ngûúâi dõch: Hoaâng Thu<br /> Ba laâ, BHXH phöëi húåp vúái Thanh tra Súã Lao àöångÀöng) - Nxb. Thanh Hoáa, 2000.<br /> Thûúng binh vaâ Xaä höåi; Thanh tra Súã Y tïë kõp thúâi 6. Phan Thanh Lêm - Giaáo trònh têm lyá giao tiïëp trong kinh doanh<br /> xem xeát, xûã lyá caác haânh vi vi phaåm phaáp luêåt vïì BHXH, - Ban xuêët baãn Àaåi hoåc Hoa Sen, 2008.<br /> <br /> KÔ NÙNG THUYÏËT TRÒNH<br /> <br /> 62 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2