intTypePromotion=3

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông

Chia sẻ: Bùi Thái | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
411
lượt xem
81
download

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo là loại văn bản viết tay hoặc đánh máy do cán bộ khuyến nông xã trực tiếp viết và gửi lên cơ quan khuyến nông cấp trên theo định kì hàng tháng, hàng quý, nửa năm và một năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông

 1. Bµi 6: Kü n¨ng viÕt b¸o c¸o ®èi víi c¸n bé KhuyÕn n«ng x· I. B¸o c¸o lµ g× ? B¸o c¸o lµ lo¹i v¨n b¶n viÕt tay hoÆc ®¸nh m¸y do c¸n bé khuyÕn n«ng x· trùc tiÕp viÕt vµ göi lªn c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn theo ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý, nöa n¨m vµ mét n¨m. II. Néi dung b¸o c¸o gåm nh÷ng phÇn g× ? B¸o c¸o cña khuyÕn n«ng viªn x· göi lªn c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn cã thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu néi dung sau ®©y (tuú theo yªu cÇu): B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng− nghiÖp cña x· së t¹i trong kú b¸o c¸o (bao gåm diÖn tÝch gieo trång, n¨ng suÊt, s¶n l−îng, sè ®Çu gia sóc gia cÇm t¨ng hay gi¶m, t×nh h×nh s©u bÖnh, dÞch h¹i, thuû lîi, h¹n h¸n, rÐt... ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt) B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc khuyÕn n«ng ë c¸c th«n b¶n do m×nh phô tr¸ch nh−: ban ph¸t triÓn lµng, c©u l¹c bé khuyÕn n«ng, c¸c nhãm së thÝch, nhãm tÝn dông - tiÕt kiÖm B¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ cña c¸c m« h×nh tr×nh diÔn, ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng ®−îc triÓn khai t¹i x· së t¹i. B¸o c¸o vÒ c¸c cuéc tham quan chÐo, héi th¶o ®Çu bê... B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ cña c¸c líp tËp huÊn kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng ®−îc tæ chøc t¹i x· së t¹i 65
 2. B¸o c¸o ph¶n ¸nh t©m t−, nguyÖn väng, nhu cÇu cña n«ng d©n... lªn c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn III. Môc ®Ých, ý nghÜa cña b¸o c¸o khuyÕn n«ng Gióp c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn n¾m ®−îc t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng− nghiÖp vµ c¸c khã kh¨n thuËn lîi còng nh− nhu cÇu cña n«ng d©n x· së t¹i ®Ó cã h−íng gióp ®ì cã hiÖu qu¶ B¸o c¸o cÇn ®−îc viÕt ng¾n gän, râ rµng song cÇn ph¶i nªu râ ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc, nh÷ng môc tiªu ch−a ®¹t ®−îc hoÆc míi ®¹t ®−îc ë møc ®é thÊp, nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é thùc thi c«ng viÖc, nh÷ng kinh nghiÖm ®· thu thËp ®−îc nh»m lµm cho nh÷ng ®îtt lµm tiÕp theo, nh÷ng ch−¬ng tr×nh tiÕp theo thu ®−îc kÕt qu¶ tèt h¬n Trao ®æi th«ng tin kinh nghiÖm gi÷a c¸c ch−¬ng tr×nh, c¸c x· b¹n trong huyÖn hoÆc côm khuyÕn n«ng liªn x· Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, c¸c kinh nghiÖm hay, nh÷ng s¸ng kiÕn giái, g−¬ng s¶n xuÊt ®iÓn h×nh... trong ®Þa ph−¬ng m×nh phô tr¸ch Lµ c¸c t− liÖu ®Ó theo dâi, ®¸nh gi¸, tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt. 66
 3. IV. KÕt cÊu cña b¸o c¸o gåm nh÷ng phÇn nµo B¸o c¸o cña khuyÕn n«ng viªn x· göi lªn c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn vÒ ®¹i thÓ gåm c¸c phÇn sau: 1. Mèc thêi gian vµ t×nh huèng - Thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc c«ng viÖc (hay cßn gäi lµ kho¶ng thêi gian gi÷a 2 kú b¸o c¸o) - Nh©n sù tham gia vµ biÖn ph¸p triÓn khai thùc hiÖn - §iÒu kiÖn n¬i lµm viÖc (trô së, hiÖn tr−êng triÓn khai) - C¬ së vËt chÊt vµ ph−¬ng tiÖn hç trî - C¸c tæ chøc khuyÕn n«ng ë ®Þa ph−¬ng tham gia. 2. TiÕn ®é thùc hiÖn M« t¶ c«ng viÖc hoÆc ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng hiÖn ®ang ®−îc triÓn khai hoÆc ®· hoµn thµnh So s¸nh nh÷ng c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch víi c«ng viÖc hiÖn ®ang lµm hoÆc ®· ®−îc hoµn thµnh vÒ c¸c chØ tiªu: thêi gian, sè l−îng, chÊt l−îng, nguån nh©n lùc, vËt lùc ®· huy ®éng... Ph©n tÝch nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n, thuËn lîi ®· gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 67
 4. Nh÷ng sù gióp ®ì cÇn thiÕt ®· nhËn ®−îc tõ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn, n«ng d©n... vµ vai trß cña nh÷ng sù gióp ®ì ®ã. 3. C¸c kiÕn nghÞ PhÇn nµy m« t¶ ng¾n gän c¸c thay ®æi sÏ ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian tíi vµ dù kiÕn c«ng viÖc sÏ ®−îc bæ sung thªm. Nã còng gåm c¸c khuyÕn c¸o mµ ta thÊy r»ng nÕu lµm ®−îc sÏ cã t¸c dông c¶i tiÕn ®−îc, thóc ®Èy ®−îc c«ng viÖc trong thêi gian tíi. VÝ dô: t¨ng sè quy m« hé tham gia, t¨ng c−êng tËp huÊn, héi th¶o ®Çu bê hoÆc tham quan chÐo... 4. B¸o c¸o thèng kª gåm B¸o c¸o thèng kª tõng th¸ng, tõng quý, tõng vô trong ®ã nªu râ nh÷ng viÖc ®· lµm ®−îc, nguyªn nh©n vµ dù kiÕn gi¶i ph¸p kh¾c phôc, lo¹i nµy th−êng lµ b¸o c¸o tiÕn ®é s¶n xuÊt c¸c ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, phßng trõ s©u bÖnh, dÞch h¹i, sè líp tËp huÊn, sè ng−êi tham quan, sè m« h×nh ®−îc thùc hiÖn.... 5. B¸o c¸o thèng kª hµng n¨m Trªn c¬ së cña c¸c b¸o c¸o hµng th¸ng, hµng quý, hµng vô mµ ta tæng hîp l¹i thµnh b¸o c¸o n¨m. Lo¹i b¸o c¸o nµy nªn ®−îc x©y dùng tõ c¸c biÓu mÉu thèng nhÊt tõ c¸c b¸o c¸o hµng th¸ng ®Ó dÔ tæng hîp. §Ó dÔ h×nh dung, chóng ta cã thÓ tham kh¶o mét mÉu b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng theo ®Þnh kú (b¸o c¸o quý) nh− sau: • §Æc ®iÓm cña hoµn c¶nh khi b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng n¨m hoÆc khi b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng quý. Trong phÇn nµy cÇn nh¾c l¹i môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng c¶ n¨m vµ môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc cña ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng tõng th¸ng. • §¸nh gi¸ chung vÒ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ®· thùc hiÖn, nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc, sau ®ã sÏ ®i s©u vµo c¸c ho¹t ®éng chi tiÕt sau: Sè n«ng hé, sè trang tr¹i ®· tham gia thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, sè ®· bá cuéc, v× sao? Sè ng−êi ®· tham gia, so s¸nh phÇn t¨m víi sè ng−êi trong céng ®ång tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng (VÝ 68
 5. dô: tham gia nhãm n«ng d©n së thÝch, líp tËp huÊn, buæi tr×nh diÔn, ®i tham quan...) ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ c¸c ho¹t ®éng nãi trªn, nªu râ t¸c dông vµ ph¶n t¸c dông cña c¸c ho¹t ®éng nãi trªn (nÕu cã) Nh÷ng t×nh huèng míi diÔn ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, c¸ch xö lý vµ rót kinh nghiÖm Nh÷ng sù ®iÒu chØnh cÇn thiÕt ®· thùc hiÖn, ®èi chiÕu víi ch−¬ng tr×nh ®· ®Ò ra tõ ban ®Çu. Lý do ®iÒu chØnh? C¸c ho¹t ®éng vÒ hµnh chÝnh, tµi chÝnh, nh©n sù Nh÷ng kiÕn nghÞ. • Ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cho thêi gian tíi Môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc Nh÷ng c«ng viÖc chÝnh, nh÷ng ph−¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p khuyÕn n«ng chÝnh sÏ ®−îc ¸p dông Dù kiÕn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh (nh©n lùc, vËt lùc, sù hç trî cña c¬ quan khuyÕn n«ng cÊp trªn ....). 69
 6. V. Mét sè mÉu biÓu b¸o c¸o MÉu biÓu 1: B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng l©m ng− nghiÖp cña x· KÕ Thùc So víi kÕ Nguyªn Gi¶i STT ChØ tiªu theo dâi §¬n vÞ tÝnh ho¹ch hiÖn ho¹ch % nh©n ph¸p 1 Trång trät - Lóa n−íc + DiÖn tÝch gieo trång ha + N¨ng suÊt t¹/ha + S¶n l−îng tÊn + DiÖn tÝch gièng míi ha DiÖn tÝch ha N¨ng suÊt t¹/ha S¶n l−îng tÊn - Lóa n−¬ng + DiÖn tÝch gieo trång ha + N¨ng suÊt t¹/ha + S¶n l−îng tÊn + DiÖn tÝch gièng míi ha DiÖn tÝch ha N¨ng suÊt t¹/ha S¶n l−îng tÊn - Ng« + DiÖn tÝch gieo trång ha + N¨ng suÊt t¹/ha + S¶n l−îng tÊn + DiÖn tÝch gièng míi ha DiÖn tÝch ha N¨ng suÊt t¹/ha S¶n l−îng tÊn 2 Ch¨n nu«i - Tr©u con - Bß con 70
 7. KÕ Thùc So víi kÕ Nguyªn Gi¶i STT ChØ tiªu theo dâi §¬n vÞ tÝnh ho¹ch hiÖn ho¹ch % nh©n ph¸p - Lîn con - Gµ con - Tiªm chñng con 3 L©m nghiÖp - Sè v−ên −¬m v−ên - DiÖn tÝch khoanh nu«i ha b¶o vÖ - DiÖn tÝch trång míi ha - DiÖn tÝch rõng bÞ ch¸y ha - Lo¹i c©y l©m nghiÖp gieo −¬m + Tr¸m C©y + Th«ng C©y + Keo tai t−îng C©y + Keo l¸ chµm C©y ........ ........ ........ 4 Thuû s¶n - DiÖn tÝch m«i tr−êng ha - N¨ng suÊt t¹/ha - S¶n l−îng tÊn - Lo¹i nu«i th¶ + C¸ chÐp con + C¸ tr«i con + C¸ mÌ con ............. ............. 71
 8. MÉu biÓu 2 B¸o c¸o t×nh h×nh c¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt n«ng l©m ng− nghiÖp cña x· Møc ®é Thêi ®iÓm Nguyªn BiÖn ph¸p STT ChØ tiªu theo dâi xuÊt hiÖn nh©n kh¾c phôc ¶nh h−ëng 1 H¹n h¸n 2 Lò lôt 3 RÐt 4 S©u bÖnh 5 DÞch h¹i 6 Ch¸y rõng 72
 9. MÉu biÓu 3 B¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng− cña x· §¬n vÞ KÕ ho¹ch Thùc So víi kÕ Nguyªn Gi¶i STT ChØ tiªu theo dâi tÝnh dù kiÕn hiÖn ho¹ch % nh©n ph¸p 1 TËp huÊn - TËp huÊn kü thuËt Líp VD: hoÆc sè l−ît + Ch¨n nu«i lîn n¹c + Canh t¸c ®Êt dèc ng−êi + Gièng ng« VM1 tham + Gièng s¾n KM64 gia + Nu«i c¸ lång Líp hoÆc - TËp huÊn ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng sè l−ît + N«ng d©n khuyÕn n«ng d©n ng−êi + PRA tham + Giíi gia 2 sè - X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn m« + Trång trät h×nh ............. sè + Ch¨n nu«i con, ....... sè + L©m nghiÖp diÖn ...... tÝch + Thuû s¶n + Canh t¸c ®Êt dèc + B¶o vÖ thùc vËt 73
 10. §¬n vÞ KÕ ho¹ch Thùc So víi kÕ Nguyªn Gi¶i STT ChØ tiªu theo dâi tÝnh dù kiÕn hiÖn ho¹ch % nh©n ph¸p + Phßng trõ bÖnh h¹i cho gia sóc ..... 3 - Tham quan, héi th¶o ®Çu sè ng−êi bê hoÆc sè cuéc VD: + Tham quan m« h×nh SALT th«n XT + Héi th¶o ®Çu bê m« h×nh trång b¨ng c©y ph©n xanh chèng xãi mßn + Héi th¶o ®Çu bê vÒ gièng lóa TG5 4 - X©y dùng tæ chøc khuyÕn sè nhãm n«ng c¬ së + C©u l¹c bé khuyÕn n«ng hoÆc sè ng−êi + Nhãm së thÝch tham gia + Nhãm tÝn dông tiÕt kiÖm th«n b¶n + Ban qu¶n lý th«n b¶n tù qu¶n (hoÆc ban ph¸t triÓn lµng) 74
 11. MÉu biÓu 4 KÕ ho¹ch ho¹t ®éng khuyÕn n«ng th«n b¶n Môc tiªu dµi h¹n KÕt qu¶ cuèi cïng n¨m ..... Nguån lùc/tr¸ch nhiÖm Néi dung ho¹t ®éng Khèi l−îng thùc hiÖn Thêi gian /gi¶i ph¸p (ha, hé, ng−êi...) ho¹t ®éng Hé /céng ®ång Nhµ n−íc/dù ¸n HiÖn tr¹ng n¨m ..... MÉu biÓu 5 B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu øng dông ë ®Þa ph−¬ng Môc tiªu n¨m 2000 Môc tiªu n¨m 1999 KÕ ho¹ch n¨m 1999 Nguån lùc Néi dung Thêi gian B¾t ®Çu KÕt §¸nh STT Khèi l−îng Hé gia Céng ®ång Nhµ n−íc ho¹t ®éng thiÕt kÕ thùc thi thóc gi¸ ®×nh th«n b¶n dù ¸n HiÖn tr¹ng vÒ nghiªn cøu øng dông cña hé n«ng d©n (hoÆc céng ®ång th«n b¶n) 75
 12. MÉu biÓu 6 B¸o c¸o nhu cÇu vay vèn cña n«ng d©n trong x· Nguån vèn Ng©n hµng Ng©n hµng Dù ¸n ................ n«ng nghiÖp ng−êi nghÌo Thêi h¹n vay Vay ng¾n h¹n 30% .......... 70% Vay trung h¹n 50% .......... Vay dµi h¹n 20% .......... MÉu biÓu 7 B¸o c¸o nhu cÇu vay vèn cho c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kh¸c nhau Ph¸t triÓn nghÒ thñ Ch¨n nu«i Trång trät ChÕ biÕn Bu«n b¸n DÞch vô c«ng C©y C©y Thuèc Tr©u Gia L©m §å Söa Lîn ...... ChÌ Hoa qu¶ T¹p ho¸ Rau qu¶ §an l¸t ...... ¨n l−¬ng thó y, bß cÇm nghiÖp gç ch÷a qu¶ thùc BVTV 76
 13. MÉu biÓu 8 Nhu cÇu chuyÓn giao kü thuËt khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m Kü thuËt ¦¬m c©y, Kü thuËt gièng Trång vµ Ch¨n C¸ vµ c¸c míi vÒ c©y trång c©y chiÕt ghÐp nu«i, thó lo¹i ®Æc s¶n l−¬ng thùc, l©m nghiÖp c©y ¨n qu¶ y kh¸c Ph−¬ng thøc thùc phÈm Tæ chøc thµnh líp Héi th¶o ®Çu bê Cung cÊp tµi liÖu Tham quan chÐo MÉu biÓu 9 B¸o c¸o vÒ nhu cÇu ®µo t¹o cña n«ng d©n Nhu cÇu vÒ Nhu cÇu vÒ Yªu cÇu vÒ §èi t−îng ®µo t¹o kiÕn thøc kü n¨ng chÊt l−îng 1- C¸n bé qu¶n lý th«n b¶n 2- Nhãm ND së thÝch 3- Nhãm phô n÷ 4- Nhãm n«ng d©n nghÌo 5- Nhãm ND cao tuæi .......... 77

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản