Kỹ thuật thi công cơ bản chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
249
lượt xem
200
download

Kỹ thuật thi công cơ bản chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề chung về công tác hoμn thiện 7.1.1. Vai trò của công tác hoàn thiện Công tác hoàn thiện có vai trò quan trọng đối với chất l−ợng của công trình: • Chống đ−ợc tác hại của m−a nắng. • Tăng tuổi thọ công trình. • Bảo đảm mức độ tiện nghi của công trình phù hợp với yêu cầu sử dụng và tăng mỹ quan cho công trình. 7.1.2. Những quy định chung • Đối với những kết cấu chế tạo và gia công sẵn tại nhà máy, công tác hoàn thiện đ−ợc thực hiện ngay trong quá trình chế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thi công cơ bản chương 7

 1. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n ch−¬ng 7 : C«ng t¸c hoμn thiÖn 7.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 7.1.1. Vai trß cña c«ng t¸c hoµn thiÖn C«ng t¸c hoµn thiÖn cã vai trß quan träng ®èi víi chÊt l−îng cña c«ng tr×nh: • Chèng ®−îc t¸c h¹i cña m−a n¾ng. • T¨ng tuæi thä c«ng tr×nh. • B¶o ®¶m møc ®é tiÖn nghi cña c«ng tr×nh phï hîp víi yªu cÇu sö dông vµ t¨ng mü quan cho c«ng tr×nh. 7.1.2. Nh÷ng quy ®Þnh chung • §èi víi nh÷ng kÕt cÊu chÕ t¹o vµ gia c«ng s½n t¹i nhµ m¸y, c«ng t¸c hoµn thiÖn ®−îc thùc hiÖn ngay trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o. • Tr−íc khi thi c«ng hoµn thiÖn tõng phÇn hay toµn bé c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn xong c¸c c«ng t¸c c¬ b¶n sau: ChÌn khÝt mèi nèi gi÷a c¸c Blèc hay panen l¾p ghÐp cña c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ chÌn kÝn khÝt c¸c chi tiÕt thÐp nèi cña c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp. L¾p vµ chÌn c¸c khu«n cöa. Thi c«ng c¸c líp lãt d−íi sµn. Thi c«ng c¸c líp chèng thÊm cña m¸i vµ cña khu vÖ sinh ®¶m b¶o kh«ng thÊm −ít vµ kh«ng tho¸t mïi h«i. L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc, kiÓm tra c¸c liªn kÕt vµ ®Çu mèi cña hÖ thèng èng dÉn. L¾p ®Æt m¹ng d©y dÉn ngÇm cho hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, ®iÖn tho¹i, ... 7.2. C«ng t¸c tr¸t, l¸ng 7.2.1. C«ng t¸c tr¸t 1. T¸c dông vµ cÊu t¹o líp tr¸t a. T¸c dông • Chèng ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt, t¨ng tuæi thä vµ ®é bÒn cña c«ng tr×nh. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 160
 2. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Chèng sù ph¸ ho¹i cña ®é Èm, n−íc: líp tr¸t ng¨n ngõa sù x©m nhËp cña h¬i Èm, n−íc vµo khèi x©y, ®ång thêi lµm t¨ng sù kÕt dÝnh cña c¸c phÇn tö ë bÒ mÆt khèi x©y. • Chèng sù ph¸ ho¹i cña nhiÖt ®é: líp v÷a tr¸t c¸ch nhiÖt cã t¸c dông gióp cho khèi x©y kh«ng bÞ biÕn d¹ng, nãng ch¶y. • T¨ng c−êng mü quan cho c«ng tr×nh, kh¾c phôc ®−îc nh÷ng khuyÕt tËt cña qu¸ tr×nh thi c«ng. b. CÊu t¹o líp tr¸t ChiÒu dµy cña líp tr¸t phô thuéc vµo chÊt l−îng mÆt tr¸t, lo¹i kÕt cÊu, lo¹i v÷a sö dông vµ c¸ch thi c«ng. • ChiÒu dµy líp tr¸t trÇn th−êng tõ 10 – 15mm,; nÕu tr¸t dµy h¬n ph¶i cã biÖn ph¸p chèng lë b»ng c¸ch tr¸t lªn l−íi thÐp hay thùc hiÖn tr¸t nhiÒu líp. • ChiÒu dµy líp tr¸t ph¼ng ®èi víi kÕt cÊu th«ng th−êng kh«ng qu¸ 12mm, khi tr¸t víi chÊt l−îng cao h¬n - kh«ng qu¸ 15mm vµ chÊt l−îng ®Æc biÖt cao – kh«ng qu¸ 20mm. • Khi tr¸t dµy h¬n 8mm, ph¶i chia thµnh nhiÒu líp máng ®Ó tr¸t, chiÒu dµy mçi líp máng tõ 5 – 8mm. Khi tr¸t trªn 3 líp: líp trong cïng lµ líp lãt, líp gi÷a lµ líp ®Öm, líp ngoµi cïng lµ líp mÆt. • Líp lãt: cã t¸c dông liªn kÕt ch¾c víi t−êng, ®ång thêi lµm nÒn ®Ó tr¸t líp ®Öm, chiÒu dµy trung b×nh tõ 6 – 8mm • Líp ®Öm : cã t¸c dông b¸m ch¾c víi líp lãt vµ lµm nÒn cho líp mÆt, chiÒu dµy tõ 6 – 10mm. • Líp mÆt: mÆt ph¼ng cña líp mÆt ph¶i trïng víi bÒ mÆt cña d¶i mèc. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ tr−íc khi tr¸t a. ChuÈn bÞ bÒ mÆt tr¸t • BÒ mÆt tr¸t ph¶i ®−îc lµm s¹ch, cä röa hÕt bôi bÈn, rªu b¸m, c¸c vÕt dÇu mì vµ t−íi Èm: nh÷ng vÕt låi lâm vµ gå ghÒ, vãn v«i côc, v÷a dÝnh trªn bÒ mÆt kÕt cÊu ph¶i ®−îc ®¾p thªm hay ®Ïo cho ph¼ng. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 161
 3. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • NÕu bÒ mÆt kÕt cÊu kh«ng ®ñ ®é nh¸m cho líp v÷a dÝnh b¸m : tr−íc khi tr¸t ph¶i gia c«ng t¹o nh¸m b»ng c¸ch phun c¸t hay gia c«ng v÷a xi m¨ng, vÈy c¸t lªn mÆt kÕt cÊu hoÆc khÝa « qu¶ tr¸m. • ë nh÷ng chç tiÕp gi¸p gi÷a hai lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau, tr−íc khi tr¸t ph¶i g¾n tr¶i mét líp l−íi thÐp phñ kÝn chiÒu dµy m¹ch ghÐp vµ trïm vÒ hai bªn Ýt nhÊt mét ®o¹n 15 – 20cm. KÝch th−íc « l−íi thÐp kh«ng lín h¬n 4 – 5cm • Víi nh÷ng mÆt tr¸t xèp, dÔ hót n−íc th× ph¶i tr¸t mét líp v÷a máng m¸c cao ®Ó bÞt kÝn nh÷ng lç rçng. b. ChuÈn bÞ v÷a tr¸t V÷a dïng ®Ó tr¸t cÇn ®¹t mét sè yªu cÇu sau: • V÷a dïng ®Ó tr¸t nh¸m mÆt vµ c¸c líp lãt ph¶i läc qua l−íi sµng 3x3mm. • V÷a dïng cho líp hoµn thiÖn ph¶i nh½n mÆt ngoµi, ph¶i läc qua l−íi sµng 1,5x1,5mm. • §é sôt cña v÷a lóc b¾t ®Çu tr¸t lªn kÕt cÊu phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn vµ ph−¬ng tiÖn thi c«ng, ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng sau: B¶ng 7-1: §é sôt yªu cÇu cña v÷a tr¸t §é sôt cña v÷a (cm) Tªn lo¹i v÷a tr¸t Tr¸t thñ c«ng Tr¸t c¬ giíi V÷a tr¸t lãt Tõ 6 ®Õn 7 Tõ 8 ®Õn 9 V÷a tr¸t m¹ng ngoµi Tõ 7 ®Õn 8 Tõ 9 ®Õn 10 Tr¸t l¸ng (tr¸t gai) Tõ 8 ®Õn 10 Tõ 10 ®Õn 14 Tr¸t lé sái Tõ 5 ®Õn 6 Tõ 10 ®Õn 14 Tr¸t mµi, tr¸t röa, tr¸t b¨m Tõ 6 ®Õn 7 Tõ 10 ®Õn 14 3. Kü thuËt tr¸t Tuú theo c¸c yªu cÇu kh¸c nhau, cã c¸c kü thuËt tr¸t kh¸c nhau: a. Tr¸t ph¼ng • VÈy v÷a lªn mÆt tr¸t t¹o thµnh líp máng. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 162
 4. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Dïng th−íc c¸n ph¼ng, nh÷ng chç låi lâm ph¶i dïng bay, bµn xoa tr¸t bï vµo råi dïng th−íc c¸n l¹i cho ph¼ng ë nh÷ng gãc låi, lâm, khi tr¸t trô: dïng th−íc gãc hoÆc c¸c th−íc cã chÕ t¹o ®Æc biÖt ®Ó c¸n ph¼ng. b. Tr¸t vÈy Dïng b¬m phun v÷a b¸m vµo mÆt t−êng hoÆc dïng chæi vÈy nhiÒu lÇn, khi líp tr−íc se kh« th× míi tiÕn hµnh vÈy líp sau. V÷a vÈy ph¶i b¸m ®Òu lªn mÆt tr¸t. c. Tr¸t lé sái MÆt tr¸t lé sái b»ng v÷a xi m¨ng cã lÉn sái bay, ®¸ d¨m cã cì h¹t tõ 6 ®Õn 12mm. Khi v÷a ®ãng r¾n sau khi tr¸t kho¶ng 4 ®Õn 5h (phô thuéc vµo thêi gian vµ ®é Èm kh«ng khÝ) th× tiÕn hµnh ®¸nh s¹ch líp v÷a ngoµi ®Ó lé sái hay ®¸. d. Tr¸t mµi • Lµm líp tr¸t lãt cho ph¼ng mÆt. ChiÒu dµy líp tr¸t lãt tõ 10 – 15mm b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng cã thµnh phÇn 1:4. • V¹ch « tr¸m b»ng mòi bay lªn líp lãt nµy vµ chê cho líp lãt kh«. • Líp tr¸t mÆt ngoµi gåm xi m¨ng tr¾ng, bét ®¸ mÞn, bét mµu vµ ®¸ cã kÝch cì h¹t tõ 5 – 8mm, tiÕn hµnh nh− sau: Dïng bµn xoa x¸t m¹nh líp v÷a nµy lªn mÆt tr¸t vµ lµ cho ph¼ng mÆt. Sau khi m¹ng líp v÷a nµy ®−îc 24h, dïng ®¸ mµi th« mµi cho lé ®¸ vµ mÆt ph¼ng. Chê 3 – 4 ngµy sau, mµi l¹i b»ng ®¸ mµi mÞn. Ph¬i kh« mÆt ®¸ mµi mÞn, ®¸nh bãng b»ng xi kh«ng mµu cho líp xi thÊm s©u vµo líp tr¸t. e. Tr¸t röa C«ng viÖc tr¸t röa lóc ®Çu t−¬ng tù nh− tr¸t mµi. Khi v÷a ®· ®ãng r¾n, ®¶m b¶o ®é b¸m ch¾c cña cèt liÖu víi v÷a vµ líp tr¸t bªn trong kho¶ng 2h sau th× tiÕn hµnh röa n−íc b»ng chæi mÞn. MÆt tr¸t ph¶i s¹ch vµ lé ®Òu, kh«ng cã vÕt bÈn hay v÷a b¸m côc bé. MÆt tr¸t cÇn b¶o qu¶n cÈn thËn ®Õn khi kh«. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 163
 5. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n f. Tr¸t b¨m C«ng t¸c tr¸t còng thùc hiÖn nh− tr¸t mµi, tr¸t röa vµ b»ng hçn hîp v÷a t−¬ng tù. Sau khi tr¸t tõ 6 -7 ngµy th× tiÕn hµnh dïng bóa ®Çu nhän ®Ó b¨m, tr−íc khi b¨m cÇn kÎ c¸c ®−êng viÕn, gê, m¹ch trang trÝ theo thiÕt kÕ vµ b¨m trªn bÒ mÆt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng kÎ ®ã. ChiÒu b¨m ph¶i vu«ng gãc víi mÆt tr¸t vµ thËt ®Òu tay, ®Ó lé c¸c h¹t ®¸ vµ ®ång nhÊt vÒ mµu s¾c. 4. Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc Tr−êng hîp yªu cÇu cao vÒ chÊt l−îng mÆt tr¸t nh− ®é ph¼ng, ®é chÝnh x¸c, c¸c ®−êng cong th× tr−íc khi tr¸t ph¶i g¾n c¸c ®iÓm lµm mèc ®Þnh vÞ hay khèng chÕ chiÒu dµy líp v÷a tr¸t lµm mèc chuÈn cho viÖc thi c«ng. a. Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc tr¸t t−êng 5 d©y c¨ng ngang 15 15 2m ®inh mèc v÷a d©y däi 2m 15 30 H×nh 7-1: Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc tr¸t t−êng • Trªn mÆt t−êng tr¸t, ë vÞ trÝ hai gãc trªn x¸c ®Þnh hai ®iÓm c¸ch mÆt t−êng bªn vµ trÇn mét kho¶ng 15 – 20cm, ®ãng ®inh vµo hai vÞ trÝ ®· x¸c ®Þnh, mÆt mò ®inh c¸ch t−êng mét kho¶ng b»ng chiÒu dµy líp tr¸t. • C¨n cø vµo mÆt mò ®inh ë hai gãc, c¨ng d©y ngang vµ cø c¸ch nhau mét kho¶ng 2m l¹i ®ãng mét ®inh sao cho mÆt mò ®inh võa ch¹m d©y. • Theo tõng mò ®inh ë hµng ngang trªn cïng, th¶ däi theo mÆt mò ®inh vµ cø 2m l¹i ®ãng mét ®inh sao cho mò ®inh võa ch¹m d©y däi. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 164
 6. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Dïng v÷a ®¾p thµnh nh÷ng miÕng mèc vu«ng 10x10cm råi nèi c¸c mèc theo chiÒu ®øng t¹o thµnh d¶i mèc. Cã thÓ thay thÕ mèc v÷a b»ng c¸c cäc thÐp trßn φ6, ë ®Çu cã mò 15x30mm. b. Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc tr¸t gãc • T¹i mét mÆt t−êng, ®ãng ®inh c¸ch gãc tõ 5 – 8cm, c¸ch trÇn 20cm, treo qu¶ däi, d©y däi ch¹m mÆt ®inh; c¸ch sµn 20cm ®ãng mét ®inh. • Trªn ®−êng d©y däi 80 - 1 00 cø c¸ch mét tÇm th−íc l¹i ®ãng mét ®inh, c¸c mò ®inh mèc t−êng ¨n theo mÐp d©y th−íc däi. mèc • §Æt nh÷ng miÕng v÷a kÝch th−íc mèc 200 10x10cm b»ng mÐp t−êng ®inh. th−íc • MÆt gãc t−êng kia H×nh 7-2: Mèc v÷a tr¸t gãc vµ kiÓm tra gãc vu«ng tiÕn hµnh t−¬ng tù. c. Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc tr¸t trô • Trô vu«ng: ph−¬ng ph¸p lÊy mèc t−¬ng tù nh− khi lÊy mèc tr¸t gãc. • Trô trßn: LÊy mèc theo 4 ®iÓm n»m trªn hai ®−êng kÝnh vu«ng gãc. §ãng ®inh vµo 4 ®iÓm ®ã, ®é cao cña mò ®inh b»ng chiÒu dµy líp tr¸t vµ ¨n víi th−íc thö ®é trßn. §¾p nh÷ng miÕng v÷a kÝch th−íc 10x10cm, mÆt v÷a b»ng mò ®inh. H×nh 7-3: LÊy mèc tr¸t trô trßn Nèi c¸c miÕng v÷a t¹o thµnh mét d¶i v÷a theo ®−êng trßn. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 165
 7. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Däc theo trô ta ®¾p c¸c d¶i v÷a, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d¶i v÷a nhá h¬n chiÒu dµi th−íc. d. Ph−¬ng ph¸p lÊy mèc tr¸t trÇn bª t«ng • ë gi÷a trÇn ®Æt mét miÕng mèc TrÇn mèc v÷a v÷a 5x5cm cã chiÒu dµy b»ng chiÒu dµy líp tr¸t ®· chän. Niv« th−íc tÇm • Dïng mét th−íc tÇm cã g¾n vin« (c¹nh vin« song song víi c¹nh H×nh 7-4: lÊy mèc tr¸t trÇn cña th−íc tÇm) ®Æt th−íc tÇm vµo mèc v÷a. • Gi÷ th−íc th¨ng b»ng vµ tr¸t ë mçi ®Çu th−íc mét mèc v÷a, quay th−íc 900 ®Ó lÊy 2 mèc n÷a. • TiÕn hµnh t−¬ng tù sÏ cã mét l−íi « vu«ng trªn trÇn, nèi thµnh nh÷ng d¶i v÷a song song víi nhau. 5. KiÓm tra, nghiÖm thu • Líp v÷a tr¸t ph¶i dÝnh b¸m ch¾c víi kÕt cÊu, kh«ng bÞ bong, bép. KiÓm tra ®é dÝnh b¸m thùc hiÖn b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn mÆt tr¸t. TÊt c¶ nh÷ng chç cã tiÕng bép ph¶i ph¸ ra tr¸t l¹i. • BÒ mÆt líp tr¸t kh«ng ®−îc cã vÕt r¹n ch©n chim, kh«ng cã vÕt v÷a ch¶y, vÕt h»n cña c¸c dông cô tr¸t, vÕt låi lâm gå ghÒ côc bé hay c¸c khuyÕt tËt kh¸c. • C¸c ®−êng gê c¹nh cña t−êng ph¶i ph¼ng, s¾c nÐt. C¸c ®−êng vu«ng gãc ph¶i kiÓm tra b»ng th−íc kÎ vu«ng. • §é sai lÖch cña mÆt tr¸t ph¶i ®−îc khèng chÕ trong trÞ sè cho phÐp. 7.2.2. C«ng t¸c l¸ng C«ng t¸c l¸ng ®−îc thùc hiÖn trªn nÒn g¹ch, bª t«ng hay c¸c lo¹i bª t«ng cèt thÐp. 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ a. ChuÈn bÞ bÓ mÆt • Cä s¹ch c¸c vÕt dÇu, rªu vµ bôi bÈn. • KiÓm tra cao ®é mÆt nÒn: ®¶m b¶o b»ng ph¼ng, nh÷ng chç cao ph¶i ®ôc bít, nh÷ng chç thÊp ph¶i l¸ng th« b»ng líp v÷a xi m¨ng m¸c cao. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 166
 8. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • §Ó ®¶m b¶o ®é dÝnh b¸m tèt gi÷a líp v÷a l¸ng vµ nÒn nÕu mÆt nÒn kh« th× cÇn t−íi Èm vµ b¨m nh¸m bÒ mÆt. b. ChuÈn bÞ vËt liÖu • ChuÈn bÞ dông cô: niv«, bµn xoa, bay, th−íc tÇm, bµn ®Ëp, qu¶ l¨n gai... • ChuÈn bÞ vËt liÖu: ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng. 2. Kü thuËt l¸ng a. Lµm mèc • C¨n cø vµo cao ®é khèng chÕ, ®é dèc thiÕt mèc v÷a kÕ, dïng niv«, d©y c¨ng x¸c ®Þnh c¸c mèc cao ®é ë nh÷ng vÞ trÝ thay ®æi, c¸c gãc nhµ. ®−êng má • T¹o m¹ng l−íi c¸c mèc cao ®é phï hîp víi chiÒu dµi cña th−íc tÇm. b. B¾t má H×nh 7-5: mèc má v÷a • §æ v÷a lªn nÒn t¹o thµnh d¶i réng 10cm nèi liÒn c¸c mèc. • Dïng th−íc c¸n ph¼ng b»ng mÆt mèc, c¸c ®−êng má song song víi nhau vµ c¸ch nhau mét kho¶ng nhá h¬n chiÒu dµi cña th−íc tÇm. c. L¸ng th« • §æ v÷a vµo gi÷a hai ®−êng má, san ®Òu råi dïng bµn ®Ëp ®Ëp nhÑ ®Ó v÷a b¸m ch¾c víi nÒn. • R¶i mét líp v÷a kh¸c lªn trªn vµ dïng th−íc c¸n ph¼ng b»ng mÆt má, sau ®ã dïng bµn xoa ®Ó xoa. • Tr−êng hîp mÆt l¸ng réng, kh«ng thi c«ng liªn tôc ®−îc ph¶i ngõng th× ®Ó d¹ng r¨ng c−a, tr−íc khi l¸ng tiÕp ph¶i t−íi n−íc xi m¨ng. • Víi mÆt l¸ng dµi: cø 3 – 4m l¹i ®Ó mét khe co gi·n ë líp l¸ng b»ng c¸ch c¾t ®øt ngang líp l¸ng. ChiÒu réng khe co gi·n lµ 20mm ®−îc chÌn b»ng nhùa bitum. d. §¸nh mµu §¸nh mµu cã hai ph−¬ng ph¸p lµ ph−¬ng ph¸p −ít vµ ph−¬ng ph¸p kh«. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 167
 9. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Ph−¬ng ph¸p −ít: R¾c ®Òu bét xi m¨ng hoÆc bét xi m¨ng trén mµu lªn mÆt l¸ng kh« khi cßn −ít. Dïng bay miÕt nhÑ cho mÆt l¸ng nh½n. • Ph−¬ng ph¸p kh«: Khi mÆt tho¸ng ®· kh«, t−íi n−íc lªn mÆt tho¸ng cho Èm. Bét xi m¨ng ®−îc trén thµnh hå dÎo råi dïng bµn xoa xoa ph¼ng vµ nh½n ®Òu. Khi mÆt nÒn võa se mÆt th× dïng bay ®¸nh cho nh½n bãng. e. L¨n gai Víi nh÷ng lèi ®i l¹i th−êng kh«ng ®¸nh mµu mµ l¨n gai, thùc hiÖn nh− sau: Sau khi l¸ng v÷a xi m¨ng xoa nh½n, b¾t ®Çu se mÆt th× tiÕn hµnh l¨n gai. KÐo qu¶ l¨n thµnh tõng ®−êng th¼ng. f. KÎ m¹ch TiÕn hµnh sau khi mÆt l¸ng ®−îc xoa nh½n võa kh«. Tr−íc khi kÎ m¹ch ph¶i kiÓm tra kÝch th−íc c¸c c¹nh cña nÒn, sµn ®Ó chia ®Òu c¸c « kÎ. C¨ng d©y c¸p vµ dïng cß m¹ch ®Ó kÎ. g. B¶o vÖ vµ d−ìng hé mÆt l¸ng • Sau khi l¸ng cÇn ph¶i t−íi n−íc d−ìng hé ®Ó chèng r¹n nøt: nªn dïng vßi dÉn n−íc ch¶y trªn mÆt. • Víi nh÷ng nÒn l¸ng nhá nªn cã biÖn ph¸p che m−a n¾ng. • Tr¸nh ®i l¹i, g©y va ch¹m trªn mÆt nÒn l¸ng khi ch−a ®¹t c−êng ®é quy ®Þnh. 3. KiÓm tra nghiÖm thu • KiÓm tra ®é bãng cña mÆt l¸ng theo yªu cÇu thiÕt kÕ. • ChÊt l−îng cña mÆt l¸ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, ®é dèc vµ nh÷ng yªu cÇu kh¸c gièng nh− ®èi víi bÒ mÆt tr¸t. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 168
 10. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 7.3. C«ng t¸c l¸t, èp 7.3.1. C«ng t¸c l¸t C«ng t¸c l¸t chØ ®−îc b¾t ®Çu khi ®· hoµn thµnh c«ng viÖc ë phÇn kÕt cÊu bªn trªn vµ xung quanh. Th«ng th−êng nÒn cã cÊu t¹o gåm hai phÇn chÝnh: • PhÇn nÒn chÞu lùc: nÒn ®Êt, nÒn g¹ch, nÒn bª t«ng hay sµn bª t«ng cèt thÐp. • PhÇn mÆt sµn: lµ phÇn l¸t trªn nÒn chÞu lùc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc sö dông vµ cã t¸c dông trang trÝ. VËt liÖu l¸t: l¸t g¹ch chØ, l¸t l¸ dõa, g¹ch bª t«ng, g¹ch l¸ nem, l¸t sµn gç, nhùa tæng hîp, ®¸ quý, ... 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ a. ChuÈn bÞ vËt liÖu • VËt liÖu l¸t ph¶i ®óng chñng lo¹i, kÝch th−íc vµ t¹o ®−îc hoa v¨n thiÕt kÕ, vu«ng v¾n, kh«ng bÞ cong vªnh, søt gãc, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn mÆt. • TÊt c¶ nh÷ng tÊm l¸t ®Òu ph¶i röa s¹ch. • Víi nh÷ng tÊm l¸t chèng thÊm: cÇn kiÓm tra ®é mµi mßn, ®é thÊm thÊp, lo¹i bá nh÷ng viªn non cã ®é hót n−íc lín. • Khi l¸t b»ng ®¸ quý: c¸c viªn lÎ ph¶i ®−îc gia c«ng s½n tõ xÝ nghiÖp. b. ChuÈn bÞ nÒn • Tr−êng hîp nÒn ®Êt cã líp ®Öm c¸t: §Çm chÆt vµ san ph¼ng. Dïng c¸t ®en hoÆc c¸t vµng r¶i thµnh líp cã chiÒu dµy tõ 5 – 10cm, t−íi n−íc ®Ó ®¶m b¶o ®é Èm quy ®Þnh, ®Çm chÆt vµ ®¶m b¶o ®é dèc thiÕt kÕ. Tr−êng hîp mÆt l¸t réng ph¶i chia « 2x2m. Söa ch÷a nh÷ng chç cã sai lÖch lín. • Tr−êng hîp nÒn l¸t lµ bª t«ng g¹ch vì: Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 169
 11. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n Sau khi ®æ, ®Çm bª t«ng g¹ch vì ph¶i ®ãng c¸c cäc mèc cao ®é theo l−íi 2x2m. KiÓm tra söa ch÷a nh÷ng chç cã sai lÖch lín. • Tr−êng hîp nÒn l¸t lµ bª t«ng cèt thÐp: Sau khi ®æ bª t«ng tõ 4 – 8h, dïng vßi n−íc cã ¸p lùc phun lªn bÒ mÆt ®Ó t¹o nh¸m vµ ph¸ huû c¸c líp c¸t vµng v÷a xi m¨ng. Nh÷ng chç cã sai sãt lín ph¶i xö lý b»ng c¸ch ®ôc bít ®i hoÆc r¶i thªm mét líp v÷a xi m¨ng ®Ó t¹o mÆt ph¼ng. • Tr−êng hîp nÒn l¸t lµ bª t«ng cèt thÐp cã x©y g¹ch chØ hoÆc x©y g¹ch rçng: C¸c hµng g¹ch x©y ph¶i ®¶m b¶o liªn tôc tõ m¸i nä sang m¸i kia ®Ó t¹o lç th«ng h¬i, m¹ch v÷a ph¶i miÕt gän ®Ó ®¶m b¶o sù l−u th«ng cña kh«ng khÝ vµ kh¶ n¨ng tho¸t nhiÖt. Sau khi v÷a x©y ®¹t 100% c−êng ®é míi tiÕn hµnh l¸t c¸c líp phñ. 2. Lµm mèc, b¾t má Viªn g¹ch mèc • C¨n cø vµo cao ®é khèng chÕ vµ ®é dèc thiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt (gãc nhµ, c¸c vÞ trÝ chuyÓn tiÕp ®é dèc, ...). Líp v÷a ®iÒu • Dïng c¸c cäc mèc v÷a hoÆc c¸c chØnh cao ®é viªn g¹ch má ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é. H×nh 7-6: §Æt viªn g¹ch mèc • KiÓm tra l¹i ®é vu«ng gãc cña nÒn. 3. Kü thuËt l¸t L¸t 2 hµng g¹ch ë c¹nh nÒn song song víi nhau. L¸t c¸c hµng g¹ch gi÷a theo h−íng vu«ng gãc víi 2 hµng g¹ch trªn. a. L¸t • R¶i v÷a lãt víi chiÒu dµy kh«ng qu¸ 15mm • §Æt c¸c viªn g¹ch l¸t sao cho c¹nh ngoµi ¨n d©y, c¹nh trong ¨n víi má • Víi c¸c mÆt l¸t lµ ®¸ thiªn nhiªn: ph¶i ch«n c¸c viªn kÒ nhau cã mµu s¾c vµ ®−êng v©n hµi hoµ, kh«ng t¹o nªn sù t−¬ng ph¶n râ rÖt. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 170
 12. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Khi l¸t sµn gç: c¸c thanh mÆt sµn ph¶i ®ãng lªn hÖ khung gç ch¾c ch¾n, gi÷a khung ®ì sµn vµ mÆt nÒn ph¶i kª ®Öm thËt æn ®Þnh. • Khi l¸t sµn b»ng tÊm nhùa tæng hîp: toµn bé chu vi tÊm ph¶i ®−îc ghim ®inh m¹ ®ång hay m¹ kÏm, gi÷a hai tÊm mÐp nhùa l¸t sµn kÒ nhau ph¶i cã ®o¹n ghÐp chång lªn nhau Ýt nhÊt 40mm. b. ChÌn m¹ch M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch ph¶i ®−îc chÌn ®Çy v÷a xi m¨ng hoµ víi n−íc d¹ng hå nh·o. ChÌn m¹ch xong, röa ngay cho ®−êng m¹ch s¾c gän ®ång thêi lau s¹ch mÆt g¹ch ®Ó kh«ng bÞ xi m¨ng dÝnh b¸m c. Tr¸ng m¹ch • Tr−íc khi tr¸ng m¹ch: quÐt s¹ch mÆt nÒn, t−íi Èm ®Òu. • §æ xi m¨ng láng lªn nÒn, dïng bÌ gç g¹t ®i g¹t l¹i nhiÒu lÇn cho hå xi m¨ng lät ®Çy vµo c¸c m¹ch. • Dïng xi m¨ng bét mÞn r¾c vµo c¸c m¹ch cho hót kh« n−íc vµ dïng bÌ gç g¹t s¹ch. • Dïng giÎ s¹ch thÊm n−íc lau mÆt nÒn, dïng chæi quÐt hÕt c¸c bôi xi m¨ng, kh«ng cho ®i l¹i trong 48h. 4. KiÓm tra, nghiÖm thu • KiÓm tra ®é cao, ®é b»ng ph¼ng: kiÓm tra b»ng th−íc dµi 2m, ®¶m b¶o khe hë gi÷a mÆt l¸t vµ th−íc kh«ng qu¸ 3mm • §é dèc vµ ph−¬ng dèc cña mÆt l¸t ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ: kiÓm tra b»ng niv«. • KiÓm tra ®é dÝnh kÕt víi mÆt nÒn l¸t. • KiÓm tra chiÒu dµy líp v÷a lãt, chiÒu dµy m¹ch v÷a, mµu s¾c, h×nh d¸ng trang trÝ. 7.3.2. C«ng t¸c èp C«ng dông: trang trÝ, ®¶m b¶o vÖ sinh vµ kÕt hîp víi viÖc b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc. VËt liÖu èp: g¹ch nung, g¹ch hoa, g¹ch men mµu, ®¸ hoa, g¹ch granit«, ... Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 171
 13. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ a. ChuÈn bÞ vËt liÖu • G¹ch èp: ph¶i ®−îc lùa chän cÈn thËn, kh«ng søt mÎ, gãc c¹nh, ®−îc röa s¹ch vµ ng©m n−íc Ýt nhÊt lµ mét giê tr−íc khi tiÕn hµnh èp. MÆt èp ph¶i ®¶m b¶o v©n s¾c ®ång nhÊt, hµi hoµ. • V÷a èp: V÷a dïng ®Ó èp cã m¸c 100, kh«ng sö dông xi m¨ng m¸c thÊp h¬n 30N/mm2. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng v÷a èp vÒ c−êng ®é vµ thêi gian thao t¸c, v÷a xi m¨ng ph¶i cã tû lÖ n−íc/xim¨ng thÊp vµ ph¶i sö dông phô gia ho¸ dÎo. §é dÎo cña v÷a xi m¨ng c¸t ph¶i ®¹t tõ 5 - 6cm. V÷a dïng ®Ó èp c¸c tÊm ®¸ thiªn nhiªn cÇn cã ®é sôt tõ 6 – 8cm. V÷a dïng ®Ó chÌn m¹ch vµ kho¶ng trèng gi÷a kÕt cÊu vµ tÊm èp cÇn cã ®é sôt tõ 8 – 10cm. Ph¶i b¶o qu¶n v÷a vµ ®é dÝnh kÕt cña v÷a trong suèt thêi gian èp. b. ChuÈn bÞ bÒ mÆt èp • MÆt èp ph¶i ®¶m b¶o ®é b»ng ph¼ng theo quy ®Þnh: nÕu mÆt èp cã ®é låi lâm lín h¬n 15mm cÇn ph¶i tr¸t ph¼ng b»ng v÷a xi m¨ng. Tr−êng hîp sö dông matÝt lµm vËt liÖu g¾n th× ph¶i dïng th−íc 1m ®Ó kiÓm tra, yªu cÇu khe hë gi÷a th−íc vµ bÒ mÆt èp kh«ng qu¸ 3mm. • Tr−íc khi èp lªn mÆt kÕt cÊu bª t«ng hay g¹ch ®¸ b»ng c¸c viªn g¹ch tr¸ng men, phiÕn ®¸ thiªn nhiªn, trªn mÆt nÒn èp ph¶i ®−îc kÎ « ®Þnh vÞ. 2. §Æt mèc • PhÝa trªn cña mÆt t−êng èp, ®Æt mçi gãc mét viªn g¹ch mèc. • Tõ 2 viªn g¹ch mèc th¶ däi t¹o thµnh mÆt ph¼ng cÇn èp. • Cè ®Þnh 2 viªn ¨n theo ®−êng d©y däi ë H×nh 7-7: §Æt mèc khi èp d−íi ch©n t−êng. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 172
 14. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Dùa vµo 2 viªn g¹ch mèc ë d−íi ch©n t−êng c¨ng d©y chuÈn n»m ngang vµ èp hµng g¹ch chuÈn. 3. Kü thuËt èp a. Tr×nh tù thùc hiÖn • Tr¸t mét líp v÷a máng lªn t−êng lµm líp v÷a ch©n. • §Æt g¹ch lªn t−êng, dùa vµo d©y chuÈn ®iÒu chØnh cho ph¼ng vµ kiÓm tra m¹ch n»m ngang, sau ®ã cè ®Þnh viªn g¹ch vµo vÞ trÝ. • Sau khi èp xong mét hµng th× di chuyÓn lªn trªn. b. Mét sè chó ý • Khi èp nh÷ng tÊm ®¸ cã kÝch th−íc lín vµ cã träng l−îng trªn 5Kg, viÖc g¾n chÆt vµo kÕt cÊu ph¶i dïng c¸c mãc b»ng kim lo¹i hay hÖ ®inh vÝt, bul«ng ®iÒu chØnh. • Khi èp c¸ kÕt cÊu cã diÖn tÝch lín, viÖc ®Þnh vÞ to¹ ®é c¸c tÊm èp ph¶i dùa vµo kÕt cÊu chÞu lùc: trªn khung thÐp ®Æt c¸c mãc hay bul«ng liªn kÕt vµ ®iÒu chØnh cho mçi tÊm èp. • Khi èp b»ng vËt liÖu gç tÊm hay gç thanh ph¶i bè trÝ hÖ khung gç lµm gi¸ liªn kÕt vµ ®Þnh vÞ cho mÆt èp. HÖ khung nµy liªn kÕt chÆt chÏ víi kÕt cÊu chÞu lùc bª t«ng cèt thÐp hay g¹ch ®¸ nhê chi tiÕt ®Æt s½n. C¸c thanh vµ tÊm gç èp ®−îc ghÐp b»ng ®inh ®ãng hoÆc ®inh vÝt gç. • Tr−íc khi g¾n c¸c tÊm èp vµo mÆt ngoµi cña c¸c ®−êng èng kü thuËt nh− èng th«ng h¬i, th«ng giã, ... cho thiÕt bÞ lµm l¹nh vµ ë nh÷ng n¬i nhiÖt ®é thay ®æi th−êng xuyªn, cÇn ph¶i bäc quanh mÆt èp cña kÕt cÊu mét líp l−íi thÐp. §o¹n l−íi bäc ph¶i phñ ra ngoµi ph¹m vi c¸c ®−êng èng kü thuËt Ýt nhÊt 15cm. • Khi èp xong tõng phÇn hay toµn bé bÒ mÆt kÕt cÊu ph¶i lµm s¹ch c¸c vÕt bÈn è, v÷a trªn bÒ mÆt èp. • Nh÷ng khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt èp cã thÓ söa b»ng c¸ch tr¸t matÝt hay v÷a xi m¨ng, cÇn pha trén mµu v÷a cho phï hîp víi mµu s¾c cña nÒn èp. • C«ng t¸c èp t−êng mÆt trong c«ng tr×nh b»ng g¹ch men kÝnh, gèm sø, thuû tinh, tÊm nhùa, tÊm ®¸ c¸c lo¹i... ®−îc phÐp tiÕn hµnh sau khi t¶i träng c«ng tr×nh truyÒn lªn t−êng ®¹t 65% t¶i träng thiÕt kÕ. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 173
 15. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • Khi dïng matÝt ®Ó g¾n c¸c tÊm sø, thuû tinh hay nhùa tæng hîp, bÒ mÆt kÕt cÊu ph¶i gia c«ng ph¼ng, kh«ng ®−îc xoa nh½n mÆt líp tr¸t mµ ph¶i khÝa thµnh « l−íi qu¶ tr¸m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¹ch khÝa kh«ng qu¸ 5cm vµ kh«ng lín h¬n kÝch th−íc tÊm èp. §é dµy líp ma tÝt g¾n tÊm èp kh«ng qu¸ 3mm. • BÒ dµy líp v÷a g¾n c¸c viªn g¹ch sø vµ c¸c tÊm èp t−¬ng tù kh«ng qu¸ 15mm vµ kh«ng nhá h¬n 7mm. • Khi èp mÆt trong cña c«ng tr×nh b»ng c¸c tÊm ®¸ thiªn nhiªn, nÕu chiÒu dµy tÊm nhá h¬n 10mm th× chØ cÇn g¾n b»ng v÷a xi m¨ng c¸t cã ®é sôt tõ 9 – 10cm. NÕu chiÒu dµy tÊm lín h¬n 10mm th× cÇn bè trÝ mãc ®ì tÊm b»ng kim lo¹i. 4. KiÓm tra, nghiÖm thu • Tæng thÓ mÆt èp ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng vµ kÝch th−íc h×nh häc. • VËt liÖu èp ph¶i ®óng quy c¸ch vÒ kÝch th−íc vµ mµu s¾c, kh«ng cong vªnh, søt mÎ, ... • Nh÷ng h×nh èp, ®−êng nÐt hoa v¨n trªn bÒ mÆt èp ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ, mµu s¾c cña vËt liÖu èp ph¶i ®ång nhÊt vµ s¾p xÕp sao cho hµi hoµ vÒ mµu s¾c vµ ®−êng v©n. • C¸c m¹ch v÷a ngang vµ däc ph¶i s¾c nÐt, th¼ng, ®Òu ®Æn vµ ®Çy v÷a. • V÷a ®Öm gi÷a tÊm èp vµ kÕt cÊu ph¶i ch¾c ®Æc, khi vç trªn bÒ mÆt kh«ng cã tiÕng bép. Nh÷ng viªn bép ph¶i rì ra èp l¹i. • Trªn bÒ mÆt èp kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, vÕt è cña s¬n hay v«i, v÷a. VÕt nøt ë c¸c gãc c¹nh tÊm èp kh«ng lín h¬n 1mm. • Khi kiÓm tra b»ng th−íc dµi 2m ¸p vµo mÆt èp, khe hë gi÷a th−íc vµ mÆt èp kh«ng qu¸ 2mm. 7.4. C«ng t¸c s¬n C«ng t¸c s¬n phñ bÒ mÆt bao gåm quÐt v«i, quÐt s¬n vµ l¨n s¬n 7.4.1. QuÐt v«i C¸c bé phËn c«ng tr×nh sau khi tr¸t xong th−êng ®−îc phñ lªn mét líp v«i tr¾ng hoÆc v«i mµu nh»m ®¶m b¶o vÖ sinh vµ t¨ng mü quan cho c«ng tr×nh. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 174
 16. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ • ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c lo¹i v«i quÐt: v«i tr¾ng hoÆc n−íc v«i mµu. V«i ®¶m b¶o kh«ng ®Æc qu¸ vµ kh«ng lo·ng qu¸. • ChuÈn bÞ bÒ mÆt quÐt: C¹o röa, lµm s¹ch bÒ mÆt quÐt, kiÓm tra, söa ch÷a nh÷ng chç cã khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt quÐt. 2. Ph−¬ng ph¸p quÐt QuÐt lµm nhiÒu líp: líp lãt vµ líp mÆt. Dïng chæi ®ãt bã trßn ®Ó quÐt. • QuÐt líp lãt: dïng s÷a v«i pha lo·ng, quÐt tõ 1 ®Õn 2 l−ît, l−ît tr−íc kh« míi quÐt l−ît sau vµ ph¶i quÐt liªn tôc thµnh mét l−ît máng. Khi quÐt t−êng th× ®−a chæi theo chiÒu ngang vµ quÐt tõ trªn xuèng d−íi, khi quÐt trÇn th× ®−a chæi theo chiÒu vu«ng gãc víi cöa. • QuÐt líp mÆt: tiÕn hµnh khi líp lãt ®· kh«, líp mÆt ph¶i ®−îc quÐt tõ 2 – 3 l−ît, l−ît tr−íc kh« míi ®−îc quÐt l−ît sau. Dïng s÷a v«i ®Æc h¬n so víi líp lãt hoÆc dïng n−íc v«i mµu. Khi quÐt líp mÆt, ®−a chæi vu«ng gãc víi líp lãt. 7.4.2. QuÐt s¬n S¬n quÐt lªn bÒ mÆt c¸c bé phËn c«ng tr×nh nh»m b¶o vÖ c¸c bé phËn chèng l¹i t¸c h¹i cña thêi tiÕt, t¨ng ®é bÒn c¬ häc cña kÕt cÊu vµ cã t¸c dông trang trÝ. 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ • ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c lo¹i s¬n sö dông ph¶i ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i vµ chÊt l−îng. • ChuÈn bÞ bÒ mÆt s¬n: tiÕn hµnh t−¬ng tù nh− chuÈn bÞ bÒ mÆt quÐt v«i. 2. Ph−¬ng ph¸p quÐt S¬n ®−îc quÐt lµm nhiÒu líp: Líp lãt vµ líp mÆt, líp tr−íc kh« míi ®−îc quÐt líp sau. Dïng bót s¬n hoÆc chæi s¬n ®Ó quÐt. • QuÐt líp lãt: ®Ó cho mµng s¬n b¸m chÆt vµo bé phËn ®−îc s¬n, n−íc s¬n lãt pha lo·ng h¬n n−íc s¬n mÆt. Th−êng quÐt tõ 1 ®Õn 2 n−íc ®Ó t¹o thµnh mét líp s¬n máng ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt cÇn quÐt. §èi víi mÆt t−êng hay trÇn tr¸t v÷a: khi líp v÷a kh« míi tiÕn hµnh quÐt lãt. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 175
 17. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n §èi víi mÆt gç: sau khi söa sang bÒ mÆt th× quÐt s¬n lãt ®Ó dÇu ngÊm vµo c¸c thí gç. §èi víi mÆt kim lo¹i: sau khi lµm s¹ch bÒ mÆt th× dïng lo¹i s¬n cã gèc «xÝt ch× ®Ó quÐt lãt • QuÐt líp mÆt: tiÕn hµnh khi líp s¬n lãt ®· kh«, quÐt 2 – 3 l−ît, mçi l−ît t¹o thµnh mét líp s¬n máng, ®ång ®Òu. Chæi ph¶i ®−a theo mét h−íng trªn toµn bé bÒ mÆt s¬n, líp s¬n sau ®−a bót vu«ng gãc víi líp s¬n tr−íc. Tr−íc khi mÆt s¬n kh« dïng bót s¬n réng b¶n vµ mÒm quÐt nhÑ lªn líp s¬n cho ®Õn khi kh«ng nh×n thÊy vÕt bót. Cã thÓ thi c«ng b»ng c¬ giíi: dïng sóng phun s¬n, chÊt l−îng mµng s¬n tèt h¬n vµ n¨ng suÊt cao h¬n. 7.4.3. L¨n s¬n 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ a. ChuÈn bÞ vËt liÖu • C¸c lo¹i s¬n: ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng yªu cÇu vÒ thµnh phÇn vµ mµu s¾c. • Dông cô l¨n s¬n: Rul«, khay ®ùng s¬n cã l−íi, chæi s¬n, ... b. ChuÈn bÞ bÒ mÆt • Lµm s¹ch bÒ mÆt. • Lµm nh½n, ph¼ng bÒ mÆt b»ng matÝt. 2. Ph−¬ng ph¸p l¨n • B¾t ®Çu tõ trÇn ®Õn c¸c bøc t−êng vµ kÕt thóc víi s¬n ch©n t−êng. • Th−êng tiÕn hµnh s¬n 3 n−íc ®Ó ®Òu mµu; khi n−íc tr−íc kh« míi s¬n n−íc sau vµ cïng chiÒu víi n−íc tr−íc. 7.4.4. NghiÖm thu c«ng t¸c s¬n ChÊt l−îng c«ng t¸c s¬n ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau: • BÒ mÆt s¬n ph¶i cïng mµu, kh«ng cã vÕt è, ®−êng ranh giíi gi÷a c¸c diÖn tÝch s¬n kh«ng cã vÕt tô s¬n, ch¶y s¬n hoÆc vãn côc. • Trªn bÒ mÆt kÕt cÊu kh«ng cã nh÷ng vÕt loang læ lµm ¶nh h−ëng ®Õn mµu s¾c vµ ®é bãng cña bÒ mÆt c«ng tr×nh. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 176
 18. Kü thuËt thi c«ng c¬ b¶n • BÒ mÆt s¬n dÇu, s¬n tæng hîp vµ vÐcni ph¶i mÞn bãng vµ ®ång mµu, kh«ng cho phÐp lé mµu líp s¬n lãt phÝa d−íi, kh«ng ®−îc cã vÕt è, vÕt ch¶y, tô s¬n hay ®øt ®o¹n vÒ mµu s¾c,... • C¸c ®−êng ranh giíi gi÷a hai diÖn tÝch s¬n cã mµu kh¸c nhau ph¶i s¾c gän theo ®óng thiÕt kÕ vÒ mµu s¾c, vÞ trÝ vµ h×nh vÏ. §é sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th−íc kh«ng ®−îc qu¸ 5mm khi s¬n th«, 2mm khi s¬n chÊt l−îng cao. • Nh÷ng ®−êng viÒn bao mµu s¬n, ®−êng viÒn khung cöa hay c¸c h×nh vÏ trang trÝ ph¶i cã cïng chiÒu réng, ®ång mµu trªn suèt chiÒu dµi, kh«ng cã vÕt ®øt ®o¹n, kh«ng lé râ nÐt gÉy vµ loang læ. • Khi s¬n b»ng ph−¬ng ph¸p s¬n vÈy, s¬n l¨n t¹o h×nh hoa v¨n trang trÝ ph¶i t¹o nªn c¸c h×nh ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c vµ kÝch th−íc, kh«ng cho phÐp hoa v¨n bÞ ®øt ®o¹n, cã vÕt è vµ vÕt ch¶y côc bé cña con l¨n qua nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi¸p hay mèi nèi gi÷a c¸c kÕt cÊu. 7.5. C¸c c«ng t¸c hoμn thiÖn kh¸c Ngoµi c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn trªn cßn cã rÊt nhiÒu c«ng t¸c kh¸c nh»m hoµn thiÖn tr−íc khi ®−a c«ng tr×nh vµo sö dông: c«ng t¸c ®¾p næi, c«ng t¸c b¶ matÝt, tr¸t Granit«,... 7.6. An toμn lao ®éng Còng nh− tÊt c¶ c¸c c«ng t¸c thi c«ng kh¸c, cÇn ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi vµ c«ng tr×nh trong ph¹m vi c«ng tr−êng vµ vïng phô cËn. Bé m«n: X©y dùng C¬ së H¹ tÇng Giao th«ng 177

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản