intTypePromotion=1

Lăng kính

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
148
lượt xem
61
download

Lăng kính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lăng kính có tác dụng gì đến chùm sáng trắng khi đi qua nó? Khi qua lăng kính chùm tia màu gì bị lệch về phía đáy nhiều nhất, ít nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lăng kính

 1. së gi¸o dôc - ®μo t¹o qu¶ng trÞ TRƯỜNG THPT CỬA TÙNG Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp Gv: Nguyễn Thanh B×nh
 2. Ng©n hµ cña chóng ta MÆt trêi
 3. CH¦¥NG VII. M¾T. C¸C DôNG Cô QUANG HäC KÝnh lóp KÝnh hiÓn vi ThÊu kÝnh L¨ng kÝnh M¾t KÝnh thiªn v¨n
 4. HiÖn t−îng g× vËy ? V× sao cã hiÖn t−îng nµy?
 5. l¨ng kÝnh TiÕt 55. Môc tiªu: 1. Nªu ®−îc cÊu t¹o cña l¨ng kÝnh. 2. Tr×nh bµy ®−îc hai t¸c dông cña l¨ng kÝnh: - T¸n s¾c chïm ¸nh s¸ng tr¾ng; - Lµm lÖch vÒ phÝa ®¸y mét chïm tia s¸ng ®¬n s¾c 3. ViÕt vµ vËn dông ®−îc c¸c c«ng thøc vÒ l¨ng kÝnh 4. Nªu ®−îc c¸c c«ng dông cña l¨ng kÝnh
 6. C¹nh TiÕt 55. l¨ng kÝnh A I. CÊu t¹o cña l¨ng kÝnh B C ABC tiÕt diÖn th¼ng cña l¨ng kÝnh A MÆt bªn MÆt bªn n §¸y
 7. TiÕt 55. l¨ng kÝnh ii. ®−êng truyÒn cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh 1. T¸c dông t¸n s¾c ¸nh s¸ng tr¾ng ChiÕu chïm s¸ng nh s¸ng l¨ng ¸ tr¾ng qua kÝnh th× kÕt qu¶ tr¾ng®−îc nh− thÕ thu lµ g×? nµo ? - L¨ng kÝnh cã t¸c dông g× ®Õn chïm s¸ng tr¾ng khi ®i qua nã ? lµm thÝ nghiÖm th«i ! Ph¶i - Khi qua l¨ng kÝnh chïm tia mµu g× bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y nhiÒu nhÊt, Ýt nhÊt?
 8. TiÕt 55. l¨ng kÝnh 2. §−êng truyÒn cña tia s¸ng qua l¨ng kÝnh
 9. TiÕt 55. l¨ng kÝnh III. C¸c c«ng thøc l¨ng kÝnh Tr−êng hîp c¸c gãc i, A < 10o Tr−êng hîp c¸c gãc lín sini1 = nsinr1 i 1 = n r1 sini2 = nsinr2 i 2 = n r2 A = r1 + r2 A = r1 + r 2 D = i1 + i2 − A D = (n − 1) A
 10. III. C¸c c«ng thøc l¨ng kÝnh A C2. H·y thiÕt lËp c¸c c«ng thøc l¨ng kÝnh? K D α1 I α2 i1 α3 J α4 r1 i2 r2 S R H n >1 B C r1= 90o - α1 =>r1+ r2 = 180o- (α1 + α2 ) = A r2= 90o - α2 α3= i1- r1 => D = α3+ α4= i1+ i2 – (r1+ r2 ) = i1+ i2 - A α4= i2- r2
 11. TiÕt 55. l¨ng kÝnh IV. CÔNG DỤNG CỦA LĂNG KÍNH: 1. Máy quang phổ : Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ C S J P L1 L L2 F Quang phổ liên tục
 12. TiÕt 55. l¨ng kÝnh 2. Lăng kính phản xạ toàn phần: Ống nhßm M¸y ¶nh C3. Gi¶i thÝch sù ph¶n x¹ toµn phÇn ë hai mÆt bªn cña l¨ng kÝnh ?
 13. TiÕt 55. l¨ng kÝnh Giải thích: Chùm tia tới song song đi A vào lăng kính vuông góc mặt đáy BC nên đi thẳng tới gặp mặt bên AB với góc tới i2 i1= 45o > igh =>tia sáng bị i1 C phản xạ toàn phần lần 1 rồi B tới gặp mặt bên AC với góc tới i2= 45o > igh => tia sáng bị phản xạ toàn phần lần 2 rồi đi vuông góc với mặt đáy BC ra ngoài.
 14. Cñng cè: L¨ng kÝnh I. CÊu t¹o cña II. §−êng truyÒn cña III. C¸c c«ng thøc IV. C«ng dông l¨ng kÝnh: tia s¸ng qua l¨ng kÝnh: cña l¨ng kÝnh: cña l¨ng kÝnh: sin i1 = n sin r1 -§Þnh nghÜa -T¸c dông t¸n s¾c ¸nh -M¸y quang phæ sin i2 = n sin r2 s¸ng tr¾ng -C¸c phÇn tö -L¨ng kÝnh ph¶n A = r1 + r2 -§−êng truyÒn cña tia x¹ toµn phÇn -C¸c ®Æc tr−ng s¸ng ®¬n s¾c qua l¨ng vÒ ph−¬ng diÖn D = i1 + i2 − A kÝnh quang häc DÆn dß: - Häc bµi, lµm c¸c bµi tËp: 6,7(179) sgk, bt: 28.4 - 28.10(sbt) - §äc bµi em cã biÕt: CÇu vång - §äc tr−íc ë nhµ bµi “ ThÊu kÝnh máng”
 15. BÀI TẬP ÁP DỤNG : Bài 1: Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình sau: Trường hợp nào, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy? A. Trường hợp 1. B. Trường hợp 2 và 3. C. Trường hợp 1, 2 và 3. D. Không có trường hợp nào.
 16. Bài 2: Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình sau: Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch của tia sáng tạo bởi lăng kính là: 00 A. 22,50 B. 45 0 C. D 90 0 D. Bμi 3. Lăng kính tiết diện thẳng là tam giác đều ABC a. 45o c. 60o n = 1, 4 1 ≈ 2 i1 = 4 5 0 b. 30o d.35o Hái gãc lÖch D lµ bao nhiªu ?
 17. Giät n−íc ¸nh s¸ng mÆt trêi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2