intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lãnh đạo mới về chất

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

255
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người đứng đầu các tổ chức có 2 nhóm nghĩa vụ: Công việc của hiện tại và công việc của tương lai. Công việc hiện tại tồn tại là do những quyết định được đề ra trong quá khứ và chúng không thể sửa được theo một cách thức có ý nghĩa lớn trong một thời gian ngắn Công việc tương lai phụ thuộc một cách to lớn vào những quyết định được đề ra hiện nay( hoặc không được đề ra hiện nay) ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo mới về chất

 1. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o NH O M I V CH T Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Qu n tr (CEMD) i h c Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn Qu n tr và lãnh o Nh ng ng i ng u các t ch c có 2 nhóm ngh a v : công vi c c a hi n t i, và công vi c c a t ng lai. – Công vi c hi n t i t n t i là do nh ng quy t nh c ra trong quá kh và chúng không không th s a c theo m t cách th c có ý ngh a l n trong m t th i gian ng n. – Công vi c c a t ng lai ph thu c m t cách to l n vào nh ng quy t nh c ra hi n nay (ho c không c ra hi n nay). N u công vi c c a hi n t i là không th thay i thì công vi c c a t ng lai có th c nh hình h u nh theo b t k i u gì c khát khao. Nguy n H u Lam, Ph. D 1
 2. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o Qu n tr và lãnh o Nhà qu n tr Nhà lãnh o S T NT IV CH NG A CH C Nguy n H u Lam, Ph. D 2
 3. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o S T NT IV CH NG A CH C S T NT IV CH NG A CH C % 5 > : 5# ? > . - + 4 " + 8 2 $" + 4 # ; " + % 9 8 + . # =2 % 9 % + >+ #2 . 5& + % . 9 2 "" ; + ; .
 4. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o S T NT IV CH NG A CH C , . + D + . +. C# 9 - B % # 5 @A + $ " NH OM IV CH T ! " ! #$ Nguy n H u Lam, Ph. D 4
 5. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o C THUY T V NH OH PD N Thuy t lãnh oh pd nc a House Ng i d i quy n tin r ng nh ng ni m tin c a ng i lãnh o là úng n S t ng ng, gi ng nhau gi a nh ng ni m tin c a ng i d i quy n và c a ng i lãnh o S ch p nh n không i u ki n c a ng i d i quy n i v i ng i lãnh o Nh ng tình c m yêu th ng, quý tr ng c a ng i d i quy n v i ng i lãnh o Vi c s n lòng tuân th ng i lãnh o b i nh ng ng i d i quy n. S g n bó v tình c m c a ng i d i quy n v i nh ng s m ng và m c tiêu c a t ch c Ng i d i quy n luôn nâng cao nh ng m c tiêu th c hi n nhi m v . Nh ng ng i d i quy n tin r ng h có kh n ng óng góp vào s thành công trong vi c th c hi n s m ng c a t ch c C THUY T V NH OH PD N ng i nhu c u quy n l c nh, t ! tin, va" m#t ni m tin v ng ch c $ o nh ng %t ng va" ni m tin a & Th ng & nh #ng theo 'ch (o ra cho ng i d i quy n nh ng n t )ng r ng ng i *+nh o n ng l c va" (& nh công Luôn thê, hi n m#t 'ch ro- . ng nh ng c tiêu ly/ t ng liên quan t i s / ng a tô, ch c va" g n 0 v i nh ng gia/(.1 c t *2i, nh ng ngu n m h ng, nh ng quan i3m a nh ng ng i d i quy n m g ng b ng nh ng & nh #ng m4u m c a 5nh Luôn thê, hi n nh ng mong )i cao va" tin t ng nh ng ng i d i quy n 6 nh #ng theo 'ch th c kh i d y nh ng #ng c liên quan t i s / ng Nguy n H u Lam, Ph. D 5
 6. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o C THUY T V NH OH PD N Thuy t !"nh o h p d n # a Conger va$Kanungo T m n Hy sinh l i ch a ng i d i quy n S ng nh ng chi n l c c o nh gia ng nh hu ng S nh ngô a ng i d i quy n T tin trong giao ti p va thông tin S ng quy n l c nhân C THUY T V NH O M i % CH T Thuy t lãnh o m&i v' ch t c a Burns “Ng i lãnh o m i v ch t là ng i thách th c nh ng ng i d i quy n th c hi n nh ng nhi m v không )c quy 1nh” Nguy n H u Lam, Ph. D 6
 7. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o C THUY T V NH O M i % CH T Thuy t !"nh o m&i vê$ch t # a Burns " # ! C THUY T V NH O M i % CH T Thuy t lãnh o m&i v' ch t c a Bass Làm cho h nh!n th"c rõ h#n v t m quan tr ng và nh ng giá tr$ c a nh ng k t c c Thúc %y h v t qua nh ng l i ích cá nhân & 't t i nh ng m c tiêu cao c( c a nhóm và t) ch"c Kh#i d!y nh ng nhu c u c*p cao c a h Nguy n H u Lam, Ph. D 7
 8. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o Hình thành T m nhìn B c u tiên i t i hi u qu c a t ch c TIÊU CHU(N CHO T)M NHÌN 1. Xác nh v th th tr ng và v th c nh tranh. 2. a ra nh ng m c ích truy n c m và nh ng giá tr c chia s!. 3. C th rõ ràng nh ng gì s" khác bi t trong t ng lai. 4. Nh n ra nh ng n#ng l$c c%t y u yêu c u %i v i s$ thành công. 5. Thi t l p nh h ng và tiêu chu&n ra quy t nh. 6. a ra c s' c#n b n h p d(n cho vi c thay i. 7. Nêu b t s$ thay i v bi u tr ng và h ng lãnh o. • T*m nhìn mà không có hành +ng thì ch, là m+t gi c m • Hành +ng mà không có t*m nhìn thì ch, n thu*n là m+t hành +ng • Hành +ng k t h-p v&i t*m nhìn thì có th. thay /i c th gi&i Nguy n H u Lam, Ph. D 8
 9. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T)I SAO T*M NHÌN L)I QUAN TR+NG? 1. T,P TRUNG NH-NG NGU.N L/C C0A DOANH NGHI1P VÀO NH-NG HO)T 2NG KINH DOANH 3U TIÊN. 2. H4 TR5 THAY 6I T6 CH7C B8NG CÁCH XÁC 9 NH VÀ PH:I H5P NH-NG CH3; NG TRÌNH THAY 6I CÓ LIÊN QUAN V? =@A B2C 9D@ @3
 10. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o Các giá tr trong báo cáo t m nhìn Li u các giá tr có lan to trong t ch c? Các giá tr có nh h ng cho các quy t nh? Khi các giá tr b chà p, li u có nh ng ph n ng m nh m" x y ra? Quá trình T o t*m nhìn Chúng ta mu0n mình t%t th nào? Chúng ta có th. t%t th nào? Chúng ta ph i t%t th nào có th t n t i và c nh tranh trên th tr ng? Nguy n H u Lam, Ph. D 10
 11. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T*m nhìn chung T m nhìn chung khuy n khích vi c ch p nh n r i ro và th$c nghi m Nh ng t m nhìn cá nhân có s c m nh tH s$ quan tâm sâu s c c a cá nhân v i t m nhìn. T m nhìn chung có s c m nh c a nó tH s$ quan tâm chung. M t t m nhìn chung là m t t m nhìn mà nhi u ng i th$c s$ g n bó v i nó, do nó ph n ánh nh ng quan i m cá nhân c a h . The Fifth Discipline Peter Senge T m nhìn chung Trong m t t ch c, m t t m nhìn chung thay i nh ng quan h c a con ng i v i t ch c và v i nh ng ng i khác trong t ch c. M t t m nhìn chung là b c u tiên trong vi c cho phép nh ng ng i không tin t 'ng nhau b t u làm vi c cùng nhau. M t c m nh n chung v m c ích, t m nhìn, và nh ng giá tr c a t ch c thi t l p m t n n t ng c b n nh t c a tình tr ng chung. Nguy n H u Lam, Ph. D 11
 12. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T*m nhìn chung Khi m i ng i th$c s$ chia s! (có chung) m t t m nhìn, h s" g n k t v i nhau t o thành m t kh%i v i m t khát v ng chung. T m nhìn chung là có tính s%ng còn v i m t t ch c mu%n phát tri n vì nó cung c p nh ng s c m nh và n#ng l ng cho s$ c% g ng. M t t m nhìn theo u i s$ g n bó và tích c$c nhi t tình tham gia – không ph i s$ tuân th . T*m nhìn chung M t t m nhìn chung - I JKLMNKOPIPQ LR$ g n bó ch t ch" - ch p cánh nh ng khát v ng c a con ng i. Công vi c tr' thành m t ph n c a vi c theo u i m t m c ích r ng l n h n mà m c ích r ng l n này c th hi n trong các s n ph&m và d ch v c a t ch c. T m nhìn t o ra s$ h h'i, ph n kh'i, s$ loé sáng, s$ th#ng hoa, s$ náo n c mà nh ng i u này nâng t ch c lên cao và thoát khSi nh ng i u tr n t c. Nguy n H u Lam, Ph. D 12
 13. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T m nhìn chung M t t m nhìn nên là m t hình nh mà m i ng i trong t ch c gi nó trong trái tim và kh%i óc c a h . T m nhìn t o ra c m giác chung mà nh ng cái chung này lan to trong t ch c và t o ra s$ g n bó cho các ho t ng c a các cá nhân. M t t m nhìn th$c s$ là chung khi b n và tôi cùng có nh ng hình nh t ng t$ và g n bó v i nh ng hình nh c a nhau, không ph i mTi chúng ta có chúng m t cách cá nhân. T m nhìn Báo cáo t m nhìn là m t báo cáo cho các thành viên trong t ch c v nh ng i u mà chúng ta mu%n t o ra, và mu%n tr' thành. Nguy n H u Lam, Ph. D 13
 14. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T m nhìn có hi u qu T m nhìn có hi u qu 1. Hình t -ng 2. *y ham mu0n, thèm khát 3. Kh thi 4. T1p trung 5. Linh ho t 6. Có th. truy'n t John P. Kotter, “Leading Change” Nguy n H u Lam, Ph. D 14
 15. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o T o ra t m nhìn có hi u qu B n nháp u tiên Vai trò c a liên minh lãnh o T m quan tr ng c a làm vi c ng i Vai trò c a trái tim và kh%i óc S$ l n x n c a quá trình Kho ng th i gian S n ph&m cu%i cùng John P. Kotter, “Leading Change” Truy'n t t*m nhìn Chu&n b m t báo cáo y s c s%ng - v i các hình nh, c m tH ch y u, và các ví d Truy n t m t cách y nhi t tình và th ng xuyên C ng c% liên t c Nguy n H u Lam, Ph. D 15
 16. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o Phát tri.n trên nh2ng i.m m nh B% trí các vai trò phù h p v i các tài n#ng B% trí các vai trò phù h p v i các nhu c u c a t ch c áp ng t%t các nhu c u cá nhân T ch và ki m soát Xác nh nhu c u ki m soát Nh n d ng nh ng kh'i x ng c n thi t Khuy n khích t$ ch càng nhi u càng t%t Nguy n H u Lam, Ph. D 16
 17. Ch ng 8 Ngh thu t Lãnh o ng viên Phát tri n trên các nhu c u n i t i Th hi n s$ tôn tr ng, tin t 'ng Tôn vinh các m%c quan tr ng Phát tri n s$ thân thi n Nh ng kU n#ng g n v i Lãnh o m i v ch t Nh2ng k3 n4ng Tiên oán Nh2ng k3 n4ng Nh2ng k3 n4ng T5 hi.u bi t b n thân T*m nhìn Lãnh o m&i v' ch t Nh2ng k3 n4ng Nh2ng k3 n4ng Làm t ng thích M6 r+ng t5 ch Các giá tr Nguy n H u Lam, Ph. D 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2