Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
139
lượt xem
28
download

Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một là Trung Quốc có quá trình công nghiệp hoá lâu đời hơn so với Việ t Nam và họ bắt đ ầu quá trình xuất khẩu công nghiệp ít nhất là trước Việ t Nam mộ t thập kỷ. Hai là: hạn ngạch xuất khẩu đã tạo thu ận lợi cho Trung Quốc. Ba là: Trun g Quốc được hưởng những ưu thế đặc biệt do sự có mặt của Hồng Kông và Đài Loan và hai lãnh thổ nà y bị mất ưu thế tương đối trong các ngành đó. Tất nhiên Việt Nam không thể giống Hồng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com M ột l à Trung Qu ốc có quá tr ình công nghi ệp hoá lâu đ ời h ơ n so v ới Việ t Nam v à h ọ bắt đ ầu quá tr ình xu ất khẩu công nghiệp ít nhất l à t r ư ớc Việ t Nam mộ t thập kỷ. H ai là: h ạn ngạch xuất khẩu đ ã t ạo thu ận lợi cho Trung Q u ốc. B a là: Trun g Qu ốc đ ư ợc h ư ởng những ư u th ế đ ặc biệt do sự có m ặt của Hồng Kông v à Đ à i Loan và hai lãnh th ổ n à y b ị mất ư u th ế t ươ ng đ ối trong các ng ành đ ó . T ất nhi ên Vi ệt Nam không thể giống Hồng Kông nh ư ng có bài h ọc v ề chiến lực phát triển: Việt Nam n ă m k ề cận với Hồng Kông v à Đ à i L oan có thu ận lợi h ơ n so v ới n ư ớc khác về góc đ ộ th ươ ng m ại với vị t rí đ ịa lý n ày. M ột đ i ểm nữa có lẽ l à bài h ọc chính, l à Vi ệt Nam có khả n ă ng thu hút kinh nghi ệm quốc tế trong khu vực bằng việc tạo môi t r ư ờng th ươ ng m ại t hu ận lợi . Đ i ều đ ó s ẽ kéo theo một cuộc cải tổ đ ể đ ạt đ ư ợc hiệu quả cao h ơ n và h ệ thống c ơ s ở hạ tầng hấp d ẫn với các t hi ết bị có chi phí cạnh tranh v à m ột mạng l ư ới chính sách r õ ràng đ ơ n g i ản. B ốn l à: Trung Qu ốc so với Việt Nam đ ư ợc h ư ởn g ư u th ế so qua s ự p há giá l ớn n ă m 1994 cùn g v ới tỷ lệ lạm phát nh ỏ , giảm đ á ng k ể ti êu d ùn g trong n ư ớc so vớ i giá quốc tế. C u ối c ùng có l ẽ l à chi phí kinh doanh ở T rung Quố c thấp h ơ n. M ức l ươ ng trung bình c ủa các ng ành Trung Qu ốc hiện nay thấp h ơ n V i ệt Nam. Mặt khác mức t iêu dùng và m ức thuế hầu nh ư t h ấp h ơ n ở V i ệt Nam. Ngo ài ra các doanh nghi ệp Tru ng Quốc ( đ ặc biệt l à doanh
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n gh i ệp H ươ ng Tr ấn) có thể hoạt đ ộng trong môi tr ư ờng tự do h ơ n, ít b ị h ạn chế h ơ n so v ới Việt Nam. N hi ều ý kiến cho rằn g Trung Quốc có ư u th ế cạnh t ranh hàng ma y m ặc l à d o n ư ớc n à y có n ền công nghiệp Dệt đ ồng bộ, v ì v ậy các nh à x u ất khẩu may mặc có thể t ìm ngu ồn ngu y ên li ệu vải trong n ư ớc. R õ r àng ngu ồn cung cấp trong n ư ớc l à thu ận lợi lớn, nhân tố nay quan t r ọng. Trong thực tế nghi ên c ứu mới đ â y v ề n ền công n ghiệp Trung Q u ốc cho thấy rằng có mộ t vấn đ ề t ìm th ấy ở Việt N am l à m ột ng ành c ông n ghi ệp May đ ầ y cạn h tranh đ ứng cạnh một ng ành D ệt kém hiệu q u ả cũng xu ất hiện ở Tru ng Quốc với một mức đ ộ n ào đ ó . T ừ những nghi ên c ứu tr ên v ề ng ành D ệt Ma y Trung Q u ố c, chúng t a có th ể đ ú c k ết đ ư ợc những kinh nghiệm l àm bài h ọc bổ ích cho h ư ớng phát triển ng ành Công nghi ệp Dệt Ma y Việt Nam v à thành ph ố H à N ội. b . Kinh nghi ệm củ a các n ư ớc NICs Đ ô ng á (Hàn Qu ốc, Đ à i Loan, S ingapore) V ào cu ối những n ă m 80 các n ư ớc n à y đ ã c ó l ư ợn g h àng D ệt Ma y x u ất khẩu rất lớn, chủ yếu sang các n ư ớc công nghiệp ph át triển. Có t h ể nó i đ â y là nh ững n ư ớc có thế mạnh về mặt h àng nà y và d ẫn đ ầu về m ặt h àng này, giá tr ị kim ngạch xuất khẩu cao nh ư ng đ ang ch ữn g lại v à có h ư ớng su y giảm. Tron g th ời gian tới sẽ có xu h ư ớng dịch chu yển s ang các n ư ớc đ ang phát tri ển nh ư V i ệt Nam , thay thế v ào đ ó l à các
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n gành công ngh i ệp kỹ thuật cao nh ư đ i ện tử, linh kiện máy m óc, công n gh ệ sạch .. Với những th ành t ựu đ ạt đ ư ợc đ ầu những n ă m 90 tr ở về t r ư ớc Công ng hi ệp Dệt Ma y ở các n ư ớc n à y cho n ư ớc ta những kinh n gh i ệm sau: P hát tri ển chiều sâu, t ă ng c ư ờng má y m óc thiết bị hiện đ ại nâng - c ao ch ất l ư ợng các sản phẩm cao cấp. Tổ chức các viện nghi ên c ứu t h ời trang v à m ẫu mốt. Các viện mẫu thời trang chỉ đ ó ng vai tr ò n gh iên c ứu thiết kế các m ẫu sản phẩm. Tiếp đ ó c ác m ẫu thời trang đ ư ợc đ ư a vào Catalloge và đ ư a v ề cho các doanh nghiệp sản xuất Dệt M a y có yêu c ầu trong từng v ùng c ủa cả n ư ớc. T i ến h ành chu yên môn hoá ngành D ệt Ma y. Tr ư ớc hết v ào cu ối - n h ữn g n ă m 70, nh ữ ng n ư ớc n à y ti ến h ành chu yên môn hoá ngành D ệt. N gành D ệt th oi đ ư ợc đ ầu t ư m ạnh m ẽ nhất do sản phẩm của ng ành ch ủ y ế u l à v ải th ành ph ẩm cung cấp ngu y ên li ệu cho ng ành May và các n gành khác có s ử dụng nh ư t rang trí n ội thất, bao bọc đ ệm ga g ối... Đ ến đ ầu nhữ ng n ă m 80 thì n gành Ma y đ ã đ ư ợc chu y ên môn hoá s âu. Các n ư ớc NICs tiến h ành chu yên môn hoá s ản phẩm của n g ành M a y cho t ừng khu vực, đ ịa ph ươ ng và c ả n ư ớc. N h ư v ậ y, từ các kinh nghi êm trên cho th ấy ng ành D ệt Ma y Việt N am đ an g m ới chỉ ở giai đ o ạn đ ầu của th ời k ỳ đ ầu củ a sự phát triển, l à m ột mảnh đ ất mầu mỡ ch ư a đ ư ợc khai phá hết. Với xu thế chu yển dịch t hu ận lợi nh ư t rên s ẽ tạo đ i ều kiện thuận lợi phát triển ng ành D ệt Ma y
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com V i ệt Nam nói chung v à Hà N ội nói ri ên g đ ạt kết quả khả quan trong t h ời gian tới. C h ươ n g II: Th ực trạng đ ầu t ư p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y q u ố c doanh thuộc sở công nghiệp H à N ội K hái quát tình hình phát tri ển ng ành D ệt Ma y quố c doanh thuộc I. s ở công nghiệp h à n ội trong những n ă m g ần đ â y 1 . Các đ ơ n v ị Dệt May quốc doanh thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội. T rong th ời k ỳ kế hoạch hoá tập trung quan li êu bao c ấp, việc thực h i ện giao nộp sản phẩm đ ã l àm cho ngành Công nghi ệp Dệt May kém p hát tri ển. Các doanh n ghiệp thực hiện theo chỉ ti êu pháp l ệnh từ tr ên x u ống theo từng n ă m, s ản ph ẩm sản x u ất ra chỉ đ á p ứ ng đ ủ nhu cầu t rong n ư ớc, do đ ó v i ệc kinh doanh sản phẩm Dệt Ma y rất yếu kém kh i c ó s ự thay đ ổi môi tr ư ờng kinh doanh. Trong quá tr ình đ ổi mới kinh tế đ • t ạo đ i ều kiện cho các th ành ph ần kinh tế phát triển mạnh m ẽ. Do đ ó n gành D ệt Ma y quốc d oanh thu ộc Sở Công nghiệp H à N ội (gọi tắt l à D ệt Ma y H à N ội) ng à y càn g có vai trò quan tr ọ ng. Các doanh nghiệp D ệt Ma y H à N ội đ ư ợc qu yền lựa chọn sản xuất kinh d oanh các mặt h àng mà Nh à n ư ớc cho ph ép m à doanh nghi ệp có khả n ă n g. Các doanh n gh i ệp thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội bao gồm 8 do anh nghiệp dệt v à 2 d oanh nghi ệp may trong đ ó c ó công ty d ệt 10/10 l à công ty c ổ phần. C ác doanh nghi ệp n à y cung c ấp các sản ph ẩm chủ yếu nh ư : v ải khổ r ộng, quần áo dệt kim , vải bạt bít tất, kh ă n bông, áo len, áo s ơ m i...
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N hìn chung, m ạng l ư ới sản xuất hoạt đ ộng rời rạc, m anh núm v à t ự phát, ch ư a có s ự li ên k ết giữa các doanh nghiệp các bộ phận với n hau trong m ạng l ư ới. Chính v ì nh ững hạn chế phát sinh đ ó l iên quan đ ến vấn đ ề thị tr ư ờn g, cập nhật thông tin, đ ầu t ư đ ổi mới th i ết bị công n gh ệ, thiếu hẳn một tầm nh ìn chi ến l ư ợc, thiếu sự cân nh ắc đ ến lợi ích c hung, và ch ư a t ạo đ ư ợc môi tr ư ờng đ ồ ng bộ cho sự vận đ ộng tr ên p h ươ n g di ện to àn ngành. Th ực trạng về thiết bị v à công ngh ệ củ a ng ành công nghi ệp Dệt 2. M a y qu ốc doanh thuộ c S ở Công nghiệp H à N ội. M á y móc thi ết b ị ng ành D ệt May rất lạc hậu, đ ặc biệt l à ngành D ệt, rất ít má y m óc đ ủ chất l ư ợng sản xuất, nhiều má y m óc cần phải s ửa chữa v à thay th ế. T h ực trạng về th iết bị công nghệ kéo sợi V ề thiết bị - T oàn ngành vào nh ững t h ập kỷ 80, t ình hình má y móc thi ết bị c ông ngh ệ c òn r ất lạc hậu, trải qua nhiều biến đ ổi v à s ự cạnh tranh k h ắc nghiệt của nền kinh tế thị tr ư ờng, d ần dần một số thiết bị đ ã q uá l ạc h ậu, cũ kỹ, sản xuất ra sợi có chất l ư ợng kém, không có khả n ă ng t iêu th ụ t rên th ị tr ư ờng, buộc các công ty trong ng àn h ph ải thanh lý, t h ải loại ho ặc tự cải tạo nâng cấp… V ề công nghệ - C ông ngh ệ kéo sợi của ng ành v ẫn ở t ình tr ạng lạc hậu mức tự đ ộn g hoá c òn r ất thấp, công nghệ kéo sợi chảy thô chiếm phần lớn, sản
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com x u ất các lo ại vải sợi chỉ số thấp. Sợi ch ải k ỹ chỉ có 3% sản l ư ợng, c ông ngh ệ kéo sợi pha PE không v ư ợt quá 16% tro ng suốt cả thập k ỷ 8 0. Đ ại bộ phận l à má y d ệt thoi khổ hẹp chỉ có thể sản xuất đ ư ợc loại v ải khổ hẹp ch ất l ư ợng thấp. B ư ớc v ào kinh t ế thị tr ư ờng, các d oanh n gh i ệp đ ã đ ầu t ư m ột số d ây tru yền mới, sử dụng công nghệ bông chải l iên h ợp tự đ ộng cao, sử dụng m áy ghép tự đ ộn g khống chế chất l ư ợng, ứng dụng rộng r ãi các k ỹ thuật tiến bộ về vi m ạch đ i ện tử v ào h ệ thống đ i ều kiển tự đ ộn g v à kh ống chế chất l ư ợng s ợi đ ể có sản p h ẩm sợi đ ạt chất l ư ợng cao. T h ực trạng về công ngh ệ thiết bị dệt kim C h ất l ư ợng trong ng ành m ay đ ư ợc đ á nh giá là hi ện đ ại h ơ n, vì đ â y l à ngàn h s ử dụng nhiều lao đ ộng. Tr ư ớc n ă m 1986, toàn b ộ máy Dệ t m á y m a y ở H à N ội l à c ủa Trung Quốc, Tiệ p Kh ắc v à Đ ô ng Đ ức cũ. T rong nh ững n ă m g ần đ â y, ph ần lớn thiết bị đ ã t hanh lý ho ặc chu yển g iao cho các doanh nghi ệp của Nh à n ư ớc đ ịa ph ươ ng, các h ợp tác x ã, t ổ sản xuất... S au n ă m 1986, m ộ t số thiết bị công nghệ đ ư ợc đ ầu t ư m ới. Má y d ệt kim chủ yếu nhập t ừ Nhật Bản, H àn Qu ốc, Đ à i Loan... đ ều thuộc t h ế hệ mới, trong đ ó n hi ều chủng loại đ ã đ ư ợc trang bị máy v i t ính...nên đ ã đ ạt đ ư ợc n ă ng su ất, chất l ư ợng cao, tính n ă ng s ử dụng r ộng, song công nghệ v à đ à o t ạo ch ư a đ ư ợc nâng cao t ươ ng x ứng, n ên m ới chỉ đ ạt 30% s ố m áy ph ù h ợp, số c òn l ại thuộc thế hệ cũ lạc hậu.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C h ất l ư ợng sợi trong nội đ ịa chất l ư ợng thấp, không đ ủ ti êu chu ẩn đ ể l àm ra s ản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, đ ặc biệt l à s ợi cottông c h ải k ỹ chất l ư ợng cao. Do đ ó p h ần lớn các doanh nghiệp đ ầu t ư m ới t rong giai đ o ạn n ày đ ều lựa ch ọn ph ươ ng án s ản ph ẩm dệt kim từ sợi P E/Co - d o ổ n đ ịnh đ ư ợc kích th ư ớc vải tr ên máy đ ịnh h ình. M á y d ệt kim đ an d ọc. Cho m ãi t ới n ă m 1994 m ột số máy dệt kim đ an d ọ c mới đ ư ợc đ ầu t ư b ổ xung. Tuy nh i ên m ặt h àng c ủa máy mớ i n h ập c ũng ch ỉ l à màn Tu yn, v ải valide (của công ty dệt 10/10, công t y d ệt Minh Khai, công ty dệt H à N ội...) trong khi mặt h àng c ủa nhóm m á y nà y là v ải tran g trí, thảm vải bọc đ ệm ô tô, vải xây dựng, l ư ới...th ì ch ư a đ ư ợc quan tâm. B i ểu 5 d ư ới đ â y cho th ấy số, n ếu ch ư a xét đ ến chất l ư ợng của má y m óc, ch ỉ xét về số l ư ợng th ì n ă n g l ực của ng ành công ngh i ệp Dệt May q u ố c do anh c òn quá nh ỏ bé. Với thực trạng n ày thì ngành D ệt Ma y k hông th ể trở th ành m ột ng ành có n ă ng l ực cạnh tranh cao trong thị t r ư ờng tron g n ư ớc cũ ng nh ư n ư ớc ngo ài. Trong xu h ư ớng hội nhập nh ư h i ện nay th ì ngành c ần thiết phải đ ư ợc đ ầu t ư t ho ả đ á ng v ới tiềm n ă ng p hát tri ển của ng ành. B i ểu 5: Một số thiết bị côn g nghệ dệt kim D K Hà N ội 4 3 27 D K Th ă ng Long 33 4 M ùa Đ ô ng 447 D ệt 10/10 21
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com D ệt M in h Khai 17 T ổng số 2 28 4 3 38 2 85 4 47 N gu ồn: Sở Côn g nghiệp H à N ội T h ực trạng về công ngh ệ thiết bị in nhuộm T ình h ìn h thi ết bị má y m óc công nghệ in nhuộm ở các nh à má y t u y ệt đ ại đ a s ố l à thi ết bị của Trung Quốc, tất cả đ ều l à thi ết b ị cổ đ i ển , lạc h ậu khổ hẹp, gia công vải 100 % cottong. Từ n ă m 1986 đ ến n a y là th ời kỳ chu yển san g nền kinh tế thị tr ư ờn g n ên các doanh n gh i ệp đ ầu t ư t heo chi ều sâu, nâng cao chất l ư ợng v à s ản xuất nhiều m ặt h àng phon g phú. Đ i ểm nổi bật trong th ời kỳ n à y là các nhà m áy đ ã đ ạt đ ư ợc tr ình đ ộ in nhu ộm v ư ợt bậc so với cũ do đ ã đ ầu t ư đ ổi m ới, x â y d ựng các ph òng thí nghi ệm hiện đ ại. Trong sản xuất có nh iều má y t ối tân nh ư c ác má y n hu ộm cao cấp, chống co, chố ng nh àu, cào lông, l áng cán…nên đ ã s ản xuất đ ư ợc nhiều mặt h àng in nh u ộm vải PE/Co, P etex và s ử lý sau khi đ ã h oàn t ất m à tr ư ớc kia không l àm đ ư ợc. Đ ối với ng ành in nhu ộm, chất l ư ợng sản phẩm không chỉ phụ t hu ộc v ào máy m óc thi ết bị m à còn ph ụ thuộ c rất nhiều v ào cô ng ngh ệ n h ư : hóa ch ất , thuốc n huộm, qu y tr ình công n gh ệ.. .Không có má y móc t ốt th ì không có s ản phẩm tốt , nh ư ng không có công n gh ệ cao th ì k hông có v ải in n huộm tố t đ ư ợc. Có thể nói má y móc tố t chỉ chiếm 5 0% còn công ngh ệ v à b í qu y ết nghề in nhuộm chiếm tới 50 % nữa t rong ch ất l ư ợng sản phẩm. Tại H à N ội, các thi ết bị v à công ngh ệ in n hu ộm v à hoàn t ất chủ yếu nằm ở các do anh nghiệp Nh à n ư ớc Trung
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ư ơ ng và đ ịa ph ươ ng, và h ầu nh ư 1 00% ph ải nhập ngoại. Các thiết bị đ ầu t ư t rong giai đ o ạn 19 59 – 1 969 đ ã q ua 40 n ă m s ử dụng, đ ến na y c h ỉ c òn dùng đ ể gia công một số mặt h à ng thông th ư ờng, cấp thấp v à c ần phải thay thế từ na y đ ến n ă m 2010. Các lo ại thiết bị đ ầu t ư t rong g iai đ o ạn 1970 – 1 985 h ầu hết vẫn đ ang s ử dụng nh ư ng đ a nghiêm t r ọng, cần đ ư ợc khôi phục, hiện đ ại hóa tha y thế các m á y có ảnh h ư ởng qu yết đ ịnh đ ến chất l ư ợn g s ản phẩm. Loại thiết b ị đ ầu t ư s au n ă m 1986 đ ến nay đ ều thuộc thế hệ A2, A3 c ò n t ố t, sử dụng ổn đ ịnh đ ến n ă m 2010. T h ực trạng thiết bị công nghệ ma y T h ủa s ơ k hai ngành công n ghi ệp may to àn qu ốc nói chung v à công n gh i ệp m ay H à N ội nói ri êng t ổ ch ức m ay d â y tru y ền bằng các ma y m a y đ ạp chân, dần thay thế bằng các má y ma y công nghiệp của Trung Q u ốc, Li ên Xô, CHLB Đ ức... đ ồn g thời bổ xung máy Nhật đ ể đ á p ứ ng y ê u c ầu chất l ư ợng của th ị tr ư ờng trong v à n ư ớc ngo ài. 3 . Tình hình v ề vố n của ng ành công n ghi ệp Dệt M ay qu ốc doanh thuộc S ở Công nghiệp H à N ội T ừ khi chu yển sang c ơ c h ế m ới, doanh nghiệp phải tự b ươ n tr ải t rên th ị tr ư ờng, giữa lú c đ ứng giữa tồn tại v à g ục ng ã trên th ị tr ư ờng t hì bài toán v ề vốn đ ầu t ư c hính là ph ươ ng th ức doanh nghiệp khẳng đ ịnh vị trí c ủa m ình. Tr ư ớc n ă m 1986, công tác đ ầu t ư k hông đ ư ợc q uan tâm gì đ ến th ì đ ến những n ă m đ ầu thập kỷ 90 đ ầu t ư m ới đ ư ợc c hú tr ọng. Kết quả quan trọn g của vốn đ ó l à t ă ng đ ầu t ư p hát tri ển, mở
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com r ộng n ă ng l ực sản xuất. Đ ể tồn tại tr ên th ị tr ư ờng, cách lựa chọn d u y n h ất của các doanh nghiệp Dệt May H à N ội l à ph ải đ ầu t ư c ải tạo, đ ổi m ới thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Ng ành D ệt Ma y đ ã đ ư ợc đ ầu t ư c ả về chiều r ộng lẫn chiều sâu. T h ực trạn g đ ầu t ư p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May quốc I I. d oanh thu ộc sở công nghiệp h à n ội trong những n ă m g ần đ â y T ình hình th ực hiện vốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành D ệt Ma y 1. T h ực trạng cho thấy ng ành d ệt v à ngà nh m ay là n h ững ng ành có r ất nhiều đ i ều kiện v à c ơ h ội phát triển nh ư ng ch ư a đ ư ợc đ ầu t ư đ ú ng m ức n ên còn nhi ều hạn ch ế. Trong những n ă m g ần đ â y, nh ận thức đ ú ng đ ắn đ ư ợc tầm quan trọng của ng ành d ệt ma y đ ối với phát triển c ủa kinh tế H à N ội cũn g nh ư c ả n ư ớc n ên ngành đ ã đ ư ợc chú trọng đ ầu t ư p hát tri ển. T ình hình đ ầu t ư c ho n gành đ ư ợc thể hiện trong bảng sau đ â y: T rong n ă m 1996 t ổng v ốn đ ầu t ư c ho toàn ngành là 16 t ỷ đ ồn g th ì s ang n ă m 1998 t ổng vốn đ ầu t ư t ă ng g ấp 1,5 lần. Đ ến n ă m 2000 thì v ốn đ ầu t ư đ ã t ă ng r ất cao 45 tỷ đ ồng, t ă ng g ấp h ơ n 2,8 l ần. Tổng vốn đ ầu t ư t rong 5 n ă m là 12 9 t ỷ đ ồ ng, chiếm 16,07% tổng vốn đ ầu t ư c ho c ác doanh n ghi ệp thuộc Sở Công nghiệp, đ ứng thứ hai sau ng ành c ơ k im khí (48,77%) và l ớn h ơ n c ả ng ành gi ầy da. Vốn đ ầu t ư c ho ngành d ệt qua các n ă m ch i ếm tỷ trọng chủ yế u trong tổng vốn đ ầu t ư c ho t oàn ngành. Ngành d ệt vốn l à m ột n g ành r ất yếu kém v à l ạc hậu về t hi ết bị v à công ngh ệ v à không có kh ả n ă ng s ản xuất ra các sản phẩm
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ạt chất l ư ợng tốt phục vụ cho n g ành ma y, ngành d ệt chủ yếu sản xuất r a các s ản phẩm nh ư k h ă n bông các lo ại, áo len, bít tất, sản phẩm dệt b ạt các loại, sản phẩm vải sản xuất ra chỉ ti êu th ụ đ ư ợc trong n ư ớc k hông th ể xuất khẩu . V ì s ự yéu kém đ ó n ên ngành d ệt l à ngành c ần n hi ều vốn đ ầu t ư p hát tri ển, tron g suốt 5 n ă m qua ngành d ệt luôn l à n gành có t ỷ trọng cao trong tổng vốn đ ầu t ư . Trong n ă m 1996 t ỷ trọng n à y là 1287,0 5% cao nh ất trong 5 n ă m q ua; và các n ă m sau t ỷ trọng n à y luô n cao và ở m ức khoản g 7 8%. Ng ành ma y là ngành có khá h ơ n s o v ới ng ành d ệt v ì ngành may là ngành s ử dụng nhiều nhân công, vốn đ ầu t ư c ho ngành may không c ần lớn nh ư n gành d ệt. Các sản phẩm m a y cung c ấp cho thị tr ư ờng chủ y ếu l à c ủa h ai công ty ma y l à công ty m a y 40 và công ty ma y Th ă ng Long. Các công t y d ệt khác sản phẩm m a y không ph ải l à s ản ph ẩm chủ yếu. Trong các công ty dệt, cô ng t y P h ươ ng Nam và công ty d ệt Minh Khai l à có h o ạt đ ộn g ma y vớ i số l ư ợng lớn h ơ n các công ty k hác, nh ư ng nhìn chung, s ản phẩm ma y của c ác công t y là không đ á ng k ể. Công ty Ph ươ n g Nam ch ủ yếu l à ma y g ia công xu ất khẩu cho n ư ớc ngo ài, trong nh ững n ă m g ần đ â y ch ủ yếu l à ma y gia công cho Hàn Qu ốc. N ă m 1996, ngành ma y ch ỉ chiếm một t ỷ trọng rất nhỏ tr ong t ổng vốn đ ầu t ư c ủa ng ành: 12,95%. Đ ến n ă m 1 998 t ỷ trọng n ày là 21,29%; n ă m 1999 là 20%; n ă m 2000 là 26,41%. G iai đ o ạn 1996 - 2000 ngành đ ã c ó m ột số dự án lớn nh ư : đ ầu t ư t hi ết b ị d ệt kiếm của công ty dệt Minh Khai, dự án đ ầu t ư d ây tru y ền kéo sợi c ủa c ông ty d ệt len M ùa Đ ô ng, d ự án đ ầu t ư t hi ết bị chu y ên dùng hi ện
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ại (giác mẫu, trải cắt vải...) của côn g t y ma y 40... đ ã đ ạt đ ư ợc những t hành công. Các doanh nghi ệp đ ã c ó nh ững kinh ngh iệm tron g việc lập d ự án, t ìm ngu ồn va y vốn đ ầu t ư , t ổ ch ức đ ấu thầu giả i ngân, đ ể triển k hai nh anh , các d ự án đ ư a công trình đ ầu t ư v ào khai thác, không l ỡ đ ầu t ư đ ể đ ạt hiệu quả cao sau đ ầu t ư : K inh nghi ệm về t ìm ngu ồn vốn thích hợp, triển khai nhanh dự án - đ ầu t ư , đ á p ứ ng kịp thời nh iệm vụ sản xuất kinh doanh của đ ơ n v ị ( công ty d ệt 19/5…) - Kinh nghi ệm về chu yển đ ổi dự án sản xuất kinh doanh, thực hiện dự á n đ ầu t ư m ới nhằm đ a d ạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất k inh doanh và đ ẩy n hanh mức t ă n g tr ư ởng sản xuất côn g nghiệp (công t y Tô Châu…) K inh nghi ệm về tổ ch ức thực hiện đ ấu thầu đ ể qu yết đ ịnh ph ươ ng - á n mua s ắm thiết bị v à đ ầu t ư x ây l ắp nh à x ư ởng tối ư u nh ất (công t y d ệt 19/5, công ty ma y 40...) K in h nghi ệp về lựa chọn thiết bị côn g nghệ đ ể đ ầu t ư n h ằm đ á p ứ ng xu t h ế hội nhập khu vực v à toàn c ầu (công ty d ệt M inh Khai...) V ốn v à c ơ c ấu kỹ thuật của vốn 2. T rong t ổng vốn đ ầu t ư l uôn có ba ph ần : phần cho mua sắm m áy móc t hi ết bị, phần cho xâ y lắp v à m ột phần cho xây dựng c ơ b ản. Vốn cho m ua s ắm máy móc thiết bị v à xâ y l ắp l à v ốn li ên q uan tr ực tiếp đ ến c h ất l ư ợ n g công trình, còn v ốn kiến thiết c ơ b ản khác không li ên quan t r ực tiếp đ ến công tr ình nh ư ng nó có m ột vai tr ò qu an tr ọn g không thể
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t hi ếu đ ư ợc trong quá tr ìn h đ ầu t ư . Ngành D ệt May l à ngành còn r ất y ế u k ém về công nghệ v à thi ết bị v ì th ế trong những n ă m qu a, ngành D ệt Ma y chủ yếu đ ầu t ư t hay th ế các m áy móc th iết b ị đ ã q uá c ũ v à l ạc h ậu. T ỷ trọng d ành cho mua s ắm máy móc thiết bị chiếm khoảng 72% tổng v ốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành; v ốn cho xây lắp chiếm 16,48% v à v ốn kiến t hi ết c ơ b ản khác l à 6,42%. Trong n ă m 1 996 t ỷ trọng vốn cho mua sắm m á y m óc th i ết bị l à 74 ,8%; n ă m 1997 là 18,66%; n ă m 1998 t ă ng lên t ới 79%; n ă m 1 999 là 72,09% và n ă m 2000 là 75,38%. Nhìn chung v ốn t hi ết bị l à r ất lớn trong tổng vốn đ ầu t ư c ủ a to àn n gành, v ốn xây lắp c hi ếm một tỷ lệ nhỏ v à v ốn k i ến thiết c ơ b ản khác chỉ có 6,42%. Nh ìn v ào t ỷ lệ n à y cho th ấ y, ng ành có ít các d ự án xâ y dựng những nh à má y h a y nh ững phân x ư ởng sản xuất mới m à ch ủ yếu l à mua s ắm má y móc t hi ết bị v à l ắp đ ặt ha y gia cố tr ên n ền bệ. Ng ành D ệt Ma y l à ngành c ần í t v ốn đ ầ u t ư c ho phát tri ển so với c ác ng ành khác, đ ể xây dựng nh à m á y m ới chỉ cần khoảng từ 800 000 đ ến 1 000 000 USD cho một xí n gh i ệp công suất 1 triệu sản phẩm / n ă m, mà ngành l ại có vai tr ò quan t r ọng trong sự phát triển kinh tế x ã h ội của th ành ph ố. N gu ồn vốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành D ệt Ma y quốc d oanh thuộc Sở 3. C ông nghi ệp H à N ội V ốn tín dụn g ư u đ ã i là v ốn do ngân sách Nh à n ư ớc cho các doanh n gh i ệp vay với l ãi su ất ư u đ ã i ho ặc với l ãi su ất rất thấp đ ể các doanh n gh i ệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tr ư ớc đ â y trong th ời kỳ kế
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h o ạch hoá, các doanh nghiệp Nh à n ư ớc l àm ă n không có hi ệu quả, thua l ỗ triền mi ên. Các doanh nghi ệp chủ yếu dựa v ào ngân sách Nhà n ư ớc đ ể phát triển sản xuất kinh doanh. B ư ớc sang nền kinh tế thị tr ư ờng, c ác doanh nghi ệp không đ ư ợc s ự bao cấp của Nh à n ư ớc, phải tự t ìm k i ếm nguồn vốn đ ể tồn tại. Các doanh nghiệp hu y đ ộng vốn bằng nhiều c ách: vay th ươ ng m ại hay đ ầu t ư b ằng n guồn vốn tự có. N gu ồn vố n tự có c àng l ớn th ì càng ch ứng tỏ doanh nghiệp lớn m ạnh v à ho ạt đ ộng ng ày cáng có hi ệ u qu ả. Nh ìn chung các doanh n gh i ệp Dệt Ma y quóc doanh thuộc Sở Công nghiệp H à N ộ i đ ã đ ư ợc cải c ách cho phù h ợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị tr ư ờng nh ư h i ện nay, nh ò đ ó đ ã t húc đ ẩy ng ành D ệt Ma y từng b ư ớc đ ư ợc ho àn t hi ện, đ i ều đ ó p hù h ợp T rong th ời k ỳ bao cấp, các doanh nghiệp dệt ma y g ần nh ư p h ụ t hu ộc v ào ngu ồn vốn của Nh à n ư ớc cho đ ầu t ư p hát tri ển. B ư ớc sang n ền kinh tế thị tr ư ờng các doanh nghiệp phải tự m ình v ươ n lên. Trong n ă m 1996, v ốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành ch ủ yếu l à d ựa v ào ngu ồ n v ốn ư u đ ã i c ủa Nh à n ư ớc chiếm đ ến 55,78% tổng vốn đ ầu t ư . Đ ến n ă m 1 997 v ốn tín dụng ư u đ ã i ch ỉ c òn là 51,57 %, n ă m 1998 là 44,12%; n ă m 1 999 là 38,48%; đ ến n ă m 2 000 ch ỉ c òn 23,71%. Tu y s ố vốn tín dụng ư u đ ã i có t ỷ trọng ng ày càng g i ảm nh anh qua các n ă m nh ư ng v ề số t u y ệt đ ối vẫn t ă ng nhanh. Đ ến n ă m 1998 v ốn tín dụng ư u đ ã i t ă ng g ấp h ơ n 1,1 l ần so với n ă m 1996 và n ă m 2000 t ă ng g ấp1,2 lần.
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đ ứn g thứ hai trong tỷ trọng vốn đ ầu t ư l à v ốn vay th ươ ng m ại ( các doanh nghi ệp vay th ươ ng m ại của ngân h àng Đ ầu t ư & P h át tri ển, n gân hàng Công Th ươ ng và ngân h àng Ngo ại Th ươ ng). N ă m 1996 v ốn v a y th ươ ng m ại l à kho ảng 5,3 tỷ đ ồng chiếm 33,33% tổng vốn đ ầu t ư t hì đ ến n ă m 1998 là 9,9 t ỷ đ ồng ch iếm 41,61%; n ă m 1999 là 10,2 t ỷ đ ồn g chiếm 42,36%; n ă m 200 0 là 19,4 t ỷ đ ồng chiếm 4 3,05%. Nh ư v ậ y n ă m 2000, v ốn vay th ươ ng m ại đ ã t ă ng nhanh g ấp 3,6 lần n ă m 1996. S ố vốn đ ầu t ư b ằng nguồn vốn tự bổ sung c àng l ớn th ì càng c h ứng tỏ sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Trong n ă m 1996, đ ầu t ư b ằng n gu ồn tự b ổ xung chiếm tỷ trọng rất nhỏ chỉ có 1 0,88% trong t ổng vốn đ ầu t ư . Nh ư ng trong su ốt ba n ă m qua, nh ờ có chiến l ư ợc phát triển d oanh nghi ệp đ ú ng đ ắn v à m ạnh dạn trong đ ầu t ư m à các doanh n gh i ệp đ ã đ ạt đ ư ợc nhiều th ành công trong s ản xuất kinh do anh. Vốn t ự có của doanh nghiệp d ành cho đ ầu t ư p hát tri ển ng ày càng l ớn v à t ă ng r ất nhanh qua các n ă m, t ốc đ ộ t ă ng c ủa vốn tự có t ă ng n hanh h ơ n c ả tốc đ ộ t ă ng c ủa vốn vay th ươ ng m ại. N ă m 1997 t ỷ trọng của vố n tự c ó trong t ổng vốn đ ầu t ư l à 11,71% t ă ng g ấp 1,33 lần n ă m 1996; n ă m 1 998 chi ếm 12,89% trong t ổn g vốn đ ầu t ư t ă ng g ấp 1,76 lần; n ă m 1999 c hi ếm 19,17% t ă n g g ấp 2,7 lần; n ă m 2000 con s ố n ày là 30,34% và t ă ng g ấp 7,7 lần n ă m 1996. N gu ồn vốn khác l à ngu ồn vốn nh ư c hu y ển qu yền sử dụng đ ất từ c ông ty n à y san g công ty khác, hay ch u y ển các máy m óc thiết b ị giữa c ác công ty v ới nh au. Nguồn vốn n ày chi ếm tỷ trọng nhỏ v à không
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com p h ản ánh xu h ư ớng vận đ ộng của vốn m à ch ỉ lẻ tẻ trong một v ài n ă m v à ở m ột v ài doan h nghi ệp. N h ư v ậ y trong 5 n ă m qua, xu h ư ớng phát triển của vốn v à c ơ c ấu n gu ồn vốn l à phù h ợp với nền kinh tế th ị tr ư ờng. Nh ìn chung, t ỷ trọng v ốn tín dụng ư u đ ã i trong 5 n ă m chi ếm khoảng 38,52%; vốn va y t h ươ ng m ại chiếm 40,11%; vốn tự có ch iếm 19,64% trong tổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành. Xu h ư ớng n ày là hoàn toàn h ợp lý v à ti ến tới N hà n ư ớc sẽ tạo đ i ều kiện cho doanh nghiệp tự chủ trong kinh doanh, x oá b ỏ các kh oản trợ cấp đ ặc biệt v à gi ảm vốn va y tín dụng ư u đ ã i x u ống tới d ư ới mức 10%. V ốn đ ầu t ư c ủa ng ành D ệt May phân theo h ình th ức đ ầu t ư 4. C ó th ể phân chia ra th ành b a hình th ức đ ầu t ư l à: Đ ầu t ư c hi ều sâu, đ ầu t ư m ở rộng v à đ ầu t ư m ới. Đ ầu t ư c hi ều sâu l à lo ại đ ầu t ư đ ổi mới m á y móc thi ết bị, thay thế cá c thiết bị hiện đ ại đ ể nhằm nâng cao chất l ư ợng sản ph ẩm. Đ ầu t ư c hi ều rộn g l à đ ầu t ư m ở rộng các c ơ s ở sản x u ất dựa t rên trình đ ộ thiết bị v à công ngh ệ ban đ ầu nh ằm t ă ng s ản l ư ợng sản phẩm sản xuất ra. Đ ầu t ư m ới l à đ ầu t ư x ây d ựng một xí n gh i ệp hay một nh à máy m ới có thể bao gồm cả xây dựng m ới v à đ ổi m ới thiết bị côn g nghệ. G iai đ o ạn 1996 - 2000, các d ự án chủ yếu tậ p trun g vào đ ầu t ư c hi ều sâu nâng cao chất l ư ợng sản ph ẩm, đ ầu t ư đ ổi mới, tha y thế dần c ác máy m óc thi ết bị cũ kỹ đ ã q u á h ạn sử dụng. Trong 5 n ă m qua các d oanh nghi ệp đ ầu t ư m ở rộng sản xu ất rất ít, v à không có d ự án xây
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com d ựng nh à máy m ới cho ng ành. V ốn gi ành cho m ở rộng sản xuất chỉ c hi ếm một tỷ lệ nhỏ khoảng 31,04% trong tổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn n gành. Các d ự án mở rộng sản xuất ch ỉ có các công ty phát triển mạnh n h ư c ông ty d ệt 1 9/5, công ty ma y 40...N ă m 1996 đ ầu t ư c hi ều rộng c hi ếm tỷ trọng l à 24,61% tr ong t ổng vốn đ ầu t ư ; n ă m 1997 là 27,04%; n ă m 1998 là 35.01%; n ă m 1999 là 34,97%; n ă m 2000 là 3 0,88%. Đ ầu t ư c ho chi ều sâu chiếm một tỷ trọ ng lớn h ơ n trong kho ảng từ 64% đ ến 7 5% và tính trong giai c ả giai đ o ạn l à kho ảng68,96%. Tỷ lệ đ ổi mới t hi ết bị h àng n ă m ngà y càng t ă n g. Th ực tế trong ng ành D ệt Ma y l à m á y móc thi ết bị đ ã q uá l ạc hậu đ ể có thể có một khả n ă n g c ạnh tranh, v ì th ế đ ể ng ành D ệt May phát triển th ì ph ải đ ư ợc đ ầu t ư m ột cách thích đ á ng. Trong nh ững n ă m đ ầu của kế hoạch 5 n ă m, t ỷ trọng d ành cho đ ầ u t ư c hi ều sâu, thay thế đ ổi mới công nghệ chiếm tỷ trọng lớn v ì t h ực tế ng ành D ệt May tr ư ớc hết cần phải nân g cao n ă n g l ực cạnh t ranh c ủa m ình. Và d ần dần máy móc thiết bị cũ dần đ ư ợc thay thế b ằng các côn g ngh ệ hiện đ ại h ơ n. Sau khi đ ã đ ầu t ư c hi ều sâu , s ản p h ẩm đ ư ợc thị tr ư ờn g chấp nh ận th ì các doanh nghi ệp bắt đ ầu mở rộng s ản xuất đ ể cun g cấp nhiều sản phẩm Dệt Ma y đ á p ứ nh nhu cầu trong n ư ớc v à xu ất khẩu. V ốn v à c ơ c ấu vốn đ ầu t ư q ua các n ă m c ủa các doanh nghiệp Dệt 5. M a y qu ốc doanh thuộc Sở Công ngh i ệp H à N ội N gành D ệt Ma y H à N ội trong thời gian qua đ ã m ở rộng đ ầu t ư t heo chi ều sâu, đ ầu t ư n âng cao ch ất l ư ợng sản phẩm, mặt h àng phong
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com p hú, nâng cao kim ng ạch xuất khẩu v à gi ải qu yết nhiều việc l àm cho n g ư ời lao đ ộng. Nhiều giám đ ốc doanh nghiệp đ ã n ă n g đ ộng, t ìm m ọi b i ện pháp giữ vững, mở rộng thị tr ư ờng trong v à ngoài n ư ớc đ ồng thời c hú tr ọng, quan tâm đ ến công tác thông tin quảng cáo, hội chợ…mạnh d ạn đ ổi mới ph ươ ng th ức bán h àng. T ập trung giải qu yế t cá c yếu tố l àm t ă ng giá thành s ản ph ẩm, đ ẩy m ạnh k hâu tiêu th ụ, tránh tồ n kho đ ể t ă ng hi ệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đ ã t ập trung n giên c ứu, t ìm ra ph ươ ng án c ụ thể cho từng giai đ o ạn phát triển của đ ơ n v ị, từ đ ó t ích c ực đ ầu t ư , m ạnh dạn va y vốn th ươ ng m ại v à hu y đ ộn g mọ i nguồn vốn khá c đ ể đ ư a các công trình đ ầu t ư v ào ph ục vụ s ản xuất, b ên c ạnh đ ó đ ã đ ẩ y m ạnh nghi ên c ứu ứng dụng tiến bộ của k ho a h ọc kỹ thuật, tích cực đ ổi m ới, cải tiến mẫu m ã s ản phẩm, n ă ng đ ộn g trong quá tr ình s ản xuất kinh doanh v à hoàn thi ện trong quản lý. T ích c ực đ à o t ạo lại đ ể công nh ân bắt kịp với tr ình đ ộ côn g n ghệ hiện đ ại v à thúc đ ẩy n ă ng su ất lao đ ộn g t ă ng cao. G iai đ o ạn 1996 - 2 000 t ổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành là 129 t ỷ đ ồn g chiếm 16,07% vốn đ ầu t ư c ho t ất cả các ng ành kinh t ế thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội, l à ngành chi ếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đ ầu t ư c h ỉ đ ứng sau ng ành c ơ k h í và da - g i ầ y. Công t y d ệt 19 /5 có tổng v ốn đ ầu t ư c hi ếm tỷ trọng lớn nhất trong số các d oanh nghiệp Dệt Ma y ( 27,16%); th ấp nhất l à công ty Ph ươ ng Nam . Công ty Ph ươ ng Nam là c ông t y đ ẹt qu y mô nhỏ, có hoạt đ ộng v à ch ủ yếu l à ma y gia công đ ể x u ất khẩu. Đ ối với công ty th ì ma y xu ất khẩu man g lại rất nhiều hiệu
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com q u ả. Trong 5 n ă m qua công ty g ần nh ư k hông có d ự án đ ầu t ư n ào l ớn. T rong n ă m 2000, công ty đ ầu t ư m ột số thiết bị phục vụ ch o m ay xu ất k h ẩu v à v ốn đ ầu t ư c h ỉ chiếm 0.43% tổng vốn đ ầu t ư t o àn ngàn h trong 5 n ă m . Công ty d ệt 19/5 có hoạt đ ộng đ ầu t ư t h ư ờng xu y ên và nhi ều n h ất trong to àn ngành. Các d ự án của côn g ty đ ều l à các d ự án lớn so v ới to àn ngành. Đ i ển h ình nh ư n ă m 1998, c ông ty đ ã đ ầu t ư x ây d ựng n hà x ư ởn g với tổng vốn đ ầu t ư l à 5,6 t ỷ đ ồng, đ â y là m ột dự án mở r ộng nh à x ư ởng trong số rất ít các dự án xây dựng nh à x ư ởng trong t oàn ngành. N ă m 2000, v ốn đ ầu t ư p hát tri ển đ ạt 19 tỷ đ ồng, lớn nhất t rong t ất cả các n ă m c ủa to à n ngành. Tron g 5 n ă m công ty đ ã g iành 35 t ỷ đ ồng cho đ ầu t ư p hát tri ển. Trong ng ành ma y, công ty may 40 c ũng c ó ho ạt đ ộng đ ầu t ư t ươ ng đ ối th ư ờng xu y ên, t ổng vốn đ ầu t ư 5 n âm c hi ếm 10,6% của to àn ngành. V ề c ơ c ấu nguồn vốn của từng công ty, t ỷ trọng vốn t ự có của t oàn ngành là 19,64% trong t ổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành. N ếu xét t rong t ừn g công ty th ì công ty Ph ươ ng Nam có t ỷ trọng vốn tự có l à l ớn nhất nh ư ng công ty ch ỉ có một dự án du y nhất đ ầu t ư b ằng vốn tự c ó và s ố vốn n ày r ất nhỏ chỉ có 0,5 tỷ đ ồn g. N ếu không xét đ ến công t y Ph ươ ng Nam thì công ty có t ỷ trọng vốn tự có lớn nhất l à công t y d ệt 10 /1 0 có tỷ trọng l à 44,77%, ti ếp theo l à công ty may Th ă ng Long; t h ấp nhất l à công ty d ệt len M ùa Đ ô ng và công ty d ệt kim Th ă ng Long. I II. Đ á nh giá nh ữn g kế t qu ả đ ạt đ ư ợc trong quá tr ình đ ầu t ư N h ững kết quả đ ạt đ ư ợc 1.
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com K ết thúc kế hoạch 5 n ă m cu ối c ùng c ủa thế kỷ 20, các doanh n gh i ệp thuộc Sở đ ã đ ạt đ ư ợc những kết quả đ á ng khích l ệ, tốc đ ộ phát t ri ển chung to àn n gành t ă ng cao. Qu y mô và n ă ng l ực tổ chức ng à y c àng đ á p ứ ng tốt h ơ n v ới nhu cầu của nền kinh tế, n hiều sản ph ẩm đ ã k h ẳng đ ịnh đ ư ợc vị trí tr ên th ị tr ư ờng trong n ư ớc v à qu ốc tế, t ă ng n gu ồn thu ngân sách thu hút th êm lao đ ộng, nh ìn chung đ ã p hát hu y đ ư ợc tác dụng đ ầu t ư , s ản phẩm xuất khẩu n g ày m ột t ă ng và đ ã x u ất đ i n hi ều n ư ớc tr ên th ế giớ i. Trong bối cảnh khó kh ă n chung c ủa to àn n gành Công nghi ệp Dệt Ma y th ì n gành D ệt Ma y H à N ội đ ã k hông n g ừn g v ươ n lên, kh ắc phục khó kh ă n đ ể tự m ình v ươ n lên nh ằm đ ạt m ục ti êu đ ề ra. Có đ ư ợc kết quả đ á ng khích l ệ n à y p h ải kể đ ến sự nỗ l ực củ a bản thân mỗi doanh nghiệp, đ ồng thời l à s ự q uan tâm của các c ơ q uan c ấp tr ên. M ặt h àng s ản xuất ra không ngừng nâng cao về chất l ư ợng, giá th ành h ạ, sức cạnh tranh không ngừng đ ư ợc nâng cao, sản p h ẩm đ á p ứ n g đ ư ợc nhu cầu của thị t r ư ờng. Nh ững kết quả đ ó đ ư ợc t h ể hiện tron g bảng tổng kết kết quả sản xuất của các d oanh nghiệp s au: V ề giá trị sản xuất công ngh iệp G iá tr ị sản xuất công n ghiệp đ ư ợc tính cho tất cả các sản phẩm đ ư ợc sản xuất ra trong n ă m và l ấy giá cố đ ịnh n ă m 199 4. Bi ể u 16 d ư ới đ â y th ể hiện đ ư ợc giá trị h àng hoá s ản xu ất ra qu y về th ơ ì đ i ểm n ă m 1 994 đ ể so sánh, qua biểu có thể thấy r õ đ ư ợc quá tr ình phát tri ển của n gành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản