Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 3

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
141
lượt xem
34
download

Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần lớn các xí nghiệp may làm hàng gia cô ng để xuất khẩu nên hiệu quả của ngành còn thấp. Ngành Dệt Ma y phát triển chưa bến vững và có thân phận làm thuê, phụ th uộc đáng kể vào nước ngoài. Ngu yên nhân chính của tình trạng này là do mức đầu tư vào ngành Dệt Ma y rất thấp và cơ cấu chưa phù hợp. Để ngành Dệt Ma y thực sự là một ngành công ngh iệp mũ i nhọn và phát triển bền vững thì cần có nhữn g giải pháp tháo gỡ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c hi ếm lĩnh. Phần lớn các xí nghiệp may l àm hàng gia cô ng đ ể xuất k h ẩu n ên hi ệu quả của ng ành còn th ấp. Ng ành D ệt Ma y p hát tri ển ch ư a b ến vững v à có thân ph ận l àm thuê, ph ụ th uộc đ á ng k ể v ào n ư ớc ngo ài. N gu yên nhân chính c ủa t ình tr ạng n ày là do m ức đ ầu t ư v ào ngành D ệt M a y r ất thấp v à c ơ c ấu ch ư a phù h ợp. Đ ể ng ành D ệt Ma y thực sự l à m ột ng ành công ngh i ệp mũ i nhọn v à phá t tri ển bền vững th ì c ần có n h ữn g giải pháp tháo gỡ cho ng ành phát tri ển. B i ểu 28: Kim ngạch nhập khẩu của ng ành D ệt Ma y quốc doanh thuộc S ở công nghiệp H à N ội D ệt Min h Khai 1 61400 5 7 3995 9 73000 6 3 8000 D ệt kim H à N ội 1 86008 7 1 70000 1 398577 2 7 6500 D ệt M ùa Đ ô ng 1 0000 2 20006 3 00996 1 1 0287 C T Ph ươ ng Nam 5 96640 0 3 83399 0 D ệt 10/10 8 86324 2 97290 1 89316 6 400 M a y 40 1 0666000 4 55000 1 2207500 1 9 7600 D ệt 19/5 1 60000 1 95000 0 5 77625 N hu ộm Tô Châu 0 4 39070 0 0 T h ă ng Long 9 0615 0 2 04000 8 0735 N gu ồn: Sở kế hoạch & đ ầu t ư H à N ội C ông nghi ệp Dệt Ma y Việ t Nam cũ ng nh ư D ệt May H à N ội l à m ộ t n hà xu ất khẩu non trẻ, n ên ph ải tiến v ào các th ị tr ư ờng phi hạn ngạch c ó tính c ạnh trang rất cao, ch ủ yếu l à ở Đ ô ng á. Ph ần lớn hợp đ ồng x u ất khẩu h àng may m ặc đ ư ợc thực hiện d ư ới d ạng h ợp đ ồn g gia công,
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t rong đ ó n g ư ời mua cun g cấp cho ng ư ời sản xuất tron g n ư ớc vải nhập k h ẩu, sau đ ó l ại mua th ành ph ẩm. Trong th ươ ng m ại h ình th ức n à y đ ư ợc gọi l à CMT (c ắt ma y v à tô đ i ểm ). Ban đ ầu loại hợp đ ồn g n ày có l ợi cho các nh à s ản xu ất do c òn thi ếu k i ến thức về marketing tr ên th ị t r ư ờng quốc tế. Tu y nhi ên hi ện nay lợi ích của cách tiếp cận với xuất k h ẩu một cách thụ đ ộng n ày là không hi ệu quả. Ng ư ời sản xuất đ ư ợc c oi nh ư l à t ạo ra giá trị gia t ă ng th ấp, đ ặc biệt l à tro ng tình hình kh ủng h o ảng hiện na y ở c hâu á. T rong ngành D ệt Ma y có m ột sự thiếu cân bằng r õ r ệt giữa c ơ c ấu c ủa h ai ng ành may và d ệt. Ma y mặc trở th ành l ĩnh vực hoạt đ ộng có h i ệu quả v à có kh ả n ă ng ph ục vụ xu ất khẩu, m ặc d ù h i ện na y ng ành v ẫn hoạt đ ộng ở mức thấp. Ng ành m ay m ặc d ù phát t ri ển nhờ lao đ ộng r ẻ, có hiệu quả, hệ thốn g trao đ ổi n goại hối rộng r ãi và th ực tế, thủ tục x u ất nhập khẩu thuận lợi cho các nh à xu ất khẩu, chính sách cởi mở đ ối v ới các nh à đ ầu t ư n ư ớc ngo ài. Gi ờ đ â y n gành may m ặc đ ang đ ứng t r ư ớc một vấn đ ề l à làm th ế n à o đ ể du y tr ì kh ả n ă ng c ạnh tranh của m ình trong môi tr ư ờn g cạnh tranh hiện na y, đ ể đ a d ạn g hoá sản phẩm, đ a d ạng hoá th ị tr ư ờng, đ ồng thời chu yển h ư ớn g từ gia công CMT sang c ác hình th ức khác đ em l ại nhiều thuận lợi h ơ n. Tu y nhiên hình th ức g ia công này kh ôn g th ể áp dụng cho ng ành d ệt đ ang ho ạt đ ộng rất yếu k ém. Rõ ràng ngành d ệt đ ang c ần đ ư ợc đ ầu t ư t hêm v ốn v à ho ạt đ ộng c ó hi ệu qủa m ang tính cạnh tranh quốc tế. V ấn đ ề đ ổi mới thiết bị v à công ngh ệ: b.
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com V i ệc lựa chọn thiết bị v à công ngh ệ hiện đ ại, ph ù h ợ p kh ả n ă ng s ản xuất v à tr ả nợ của do anh nghiệp luôn luôn l à v ấn đ ề đ ư ợc đ ặt ra t rong ph ươ ng án đ ầu t ư . Đ ại đ a s ố các do anh nghiệp có qu y mô nhỏ, v ốn ít, nếu đ ầu t ư t hi ết bị công nghệ của các n ư ớc Châu Âu th ì kh ấu h ao thi ết bị sau đ ầu t ư t rong giá thành s ản p h ẩm quá cao, sản phẩm k hó tiêu th ụ l àm gi ảm khả n ă ng c ạnh tranh. V ì v ậ y cá c dự án chỉ lựa c h ọn thiết b ị đ ư ợc sản xuất ở Châu á (H àn Qu ốc, Đ à i Loan, Trung Q u ốc, ấn Đ ộ…) hoặc thiết bị chế tạo ở các n ư ớc châu á nh ư ng theo c ông ngh ệ châu Âu, giá th ành r ẻ gấp n hi ều lần nh ư ng tu ổi thọ thấp h ơ n v à tiêu hao nhi ều ngu y ên li ệu, n ă ng l ư ợng h ơ n các thi ết bị c ùng lo ại c ủa các h ãng ch âu Âu ch ế tạo, đ ó l à th ực tế m à ch ư a có gi ải p háp tháo g ỡ. Trong cả n g ành ch ỉ có một dự án của công ty d ệt Minh Khai đ ầu t ư t hi ết bị dệt k i ếm, nh ư ng v ẫn ở dạng đ ầu t ư t h ă m dò, t ừng b ư ớc mở r ộng sản xuất. Tổng mức đ ầu t ư c ủa các dự án l à quá nh ỏ, chỉ d ư ới 10 t ỷ đ ồng trở xuống. Tu y t ỷ lệ đ ổi mới thiết bị ng ày m ột t ă ng nh ư ng c h ư a đ ủ đ ể tạo ra mộ t b ư ớc đ ột phá cũng nh ư y êu c ầu đ ò i h ỏi của xu t h ế phát triển chung nh ư h i ện na y. Do đ ó t ốc đ ộ t ă ng tr ư ởng sản xuất k inh doanh c ủa nhiều doanh nghiệp c òn ch ậm v à cò n m ột số doanh n gh i ệp c òn t ụt hậu, đ i ều n ày tác đ ộng trực tiếp v ào s ự t ă ng tr ư ởng c hung c ủa to àn ngành. c . V ấn đ ề lao đ ộng C ông nghi ệp Dệt Ma y Hà N ội đ ư ợc đ á nh giá còn nhi ều thiếu sót v à n h ư ợc đ i ểm:
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C ác k ỹ s ư , các cán b ộ kỹ thuật có tr ình đ ộ c ơ b ản ch ư a th ực sự - v ững v àng, ch ủ yếu l à do công nhân hành ngh ề lâu n ă m chu yển sang p h ụ trách các ph òn g k ỹ thuật. Hiện nay các k ỹ s ư c ông ngh ệ Dệt Ma y c ó trình đ ộ sáng tạo trong m ôi tr ư ờng mới c òn thi ếu. C án b ộ nghi ên c ứu mẫu mốt, thời trang, các họ a sĩ th iết kế trong - m ấ y n ă m g ần đ â y đ ã c ó nhi ều sáng tạo, thiết kế ra nhiều mẫu m ã đ á p ứ ng đ ư ợc nhu cầu cho ng ư ời ti êu dùng tro ng và ngoài n ư ớc. Nh ư ng do c h ư a đ ư ợc đ à o t ạo sâu, ch ư a có s ự trao đ ổi giao l ư u v ới các cán bộ t hi ết kế trong n ư ớc v à n ư ớc n go ài nên trình đ ộ c òn h ạn chế. C ông nhân trong ngành ch ủ yếu l à công nhân lâu n ă m, trình đ ộ - t a y ngh ề c òn h ạn chế. Do đ ó t rong th ời gian gần đ â y c ần phải đ à o t ạo l ại ph ù h ợp với công ngh ệ mới. N h ư v ậ y lao đ ộn g trong ng ành công nghi ệp Dệt May rất dồi d ào v ề số l ư ợng nh ư ng b ộ phận các cán bộ kỹ thuật, kỹ s ư t hi ết kế tr ình đ ộ c òn y ếu. Nếu không có giải pháp xâ y dựng đ ội ngũ cán bộ cho ng ành, c ó các bi ện pháp kịp th ời , thích h ợp th ì ngành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn t hành p h ố H à N ội sẽ thiếu cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong th ời g ian dài. d . V ề vốn l ư u đ ộng của doanh nghiệp V ốn l ư u đ ộn g của doanh n ghiệp c òn thi ếu đ ã n hi ều n ă m nay. Các d oanh nghi ệp đ ều thiếu vốn l ư u đ ộ ng không đ ủ mua ngu y ên v ật liệu n ên kh ả n ă ng bán ch ịu cho các doanh nghiệp m ay tối đ a ch ỉ đ ư ợc 30 n gà y, trong khi đ ó m ua c ủa n ư ớc ngo ài l ại đ ư ợc trả chậm 3 tháng với
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com g iá c ả vừa phải m à ch ất l ư ợng tốt. Chính v ì vâ y vi ệc ti êu th ụ trong n ư ớc củ a ng ành D ệt Ma y g ặp th êm nhi ều khó kh ă n. Nhìn chung v ốn k inh doanh c ủa các doanh n ghiệp Dệt Ma y ch ư a phù h ợp với nền kinh t ế thị tr ư ờng v à khi hàng hóa đ ư ợc trao đ ổi tr ên th ị tr ư ờng theo n gu yên t ắc “tiền trao cháo múc”th ì nhu c ầu vốn l ư u đ ộng cũng t ă ng t heo vòng chu chu y ển h àng hóa trên th ị tr ư ờng. Hiện nay vốn Nh à n ư ớc cấp mới chỉ đ á p ứ ng đ ư ợc 20%, nh ư ng s ố vốn l ư u đ ộng thực sự h o ạt đ ộng chỉ có 10%. Nếu trừ đ i tài s ản bị mất m á t, s ố lỗ của doanh n gh i ệp ch ư a b ị xử lý th ì trên s ổ sách số vốn c òn th ấp h ơ n. Q ua nh ững thực t r ạng tr ên ch o th ấy r ằng đ ể ng ành D ệt Ma y H à N ội ph át triển có sức cạnh tranh th ì trong th ời gian tới cần giải qu yế t m ột số vấn đ ề c òn t ồn tại nh ư s au: T h ị tr ư ờng xuất khẩu ch ư a ổ n đ ịnh, thị tr ư ờng trong n ư ớc ch ư a - k hai thác h ết T rang thi ết bị c òn thi ếu v à r ất lạc hậu - T ình hình đ ầu t ư m ang tính ch ắp vá v à ch ư a đ ồng bộ - S ản phẩm ch ư a đ a d ạng, m ẫu m ã nghèo nàn và đ ơ n đ i ệu , chất - l ư ợng thấp v à ch ư a đ á p ứ ng đ ư ợc nhu cầu th ị tr ư ờng T hi ếu nhiều lao đ ộng l àn h ngh ề v à có n ă n g l ực tr ên m ọi lĩnh vực - Đ ể Công n ghi ệp Dệt Ma y phát triển m ạnh h ơ n n ữa trong thời gian t ới, ng ành c ần phải có b iện pháp kh ắc phục những tồn tại n ày. Đ â y c ũng l à bài toán hóc búa đ ặt ra cho ng ành công nghi ệp Dệt Ma y H à N ội. Trong thời gian tới, Công n ghiệp Dệt Ma y c òn ph ải nỗ lực h ơ n
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n ữa đ ể khẳng đ ịnh vai tr ò c ủa m ình trong quá trình công nghi ệp hoá đ ất n ư ớc nói chung v à thành ph ố H à N ội nói ri êng. T ừ những thực trạng tr ên c ủa ng àng công nghi ệp Dệt Ma y quốc d oanh thu ộc Sở Công nghiệp H à N ội cho thấ y n g ành ch ư a khai thác h ết kh ả n ă ng n ộ i lự c c ủa ng ành v ề cả ba yếu tố: máy móc thiết bị công n gh ệ, vốn v à lao đ ộn g. Đ ứng tr ư ớc xu thế chung củ a n g ành D ệt Ma y t rong c ả n ư ớc v à trong khu v ực, đ ò i h ỏi ng ành ph ải có h ư ớng đ i h ợp lý v à bi ện pháp kịp thời củng cố v à t ă ng c ư ờng nguồn lực thúc đ ẩy ng ành p hát tri ển. C h ươ ng III P h ươ ng h ư ớng v à gi ải pháp tiếp tục đ ầu t ư p hát tri ển các doanh nghiệp d ệt m ay quốc doanh thuộ c Sở công nghiệp H à n ội I . ph ươ ng h ư ớng phát triển ng ành công nghi ệp Dệt May Việt Nam C ă n c ứ xâ y dựng đ ịnh h ư ớn g phát triển ng ành công nghi ệ p D ệt Ma y: a . Chi ến l ư ợc phát triển kinh tế x ã h ội củ a thủ đ ô H à N ội V ới vị trí l à trung tâm chính tr ị – k inh t ế – x ã h ội v à quan h ệ quốc t ế của cả n ư ớc, trong những n ă m v ừa qua mặc d ù n ền kinh tế – x ã h ội c ủa thủ đ ô H à N ội phải đ ối mặt với nh iều kh ó kh ă n ga y g ắt do ảnh h ư ởng của t ình hình chung c ả n ư ớc v à khu v ực, đ ặc biệt l à cu ộc khủng h o ảng t ài chính ti ền tệ Châu á, song đ ư ợc sự qu an tâm của các cấp, các n gành c ủa trung ư ơ ng k ết hợp với sự l ãnh đ ạo củ a Đ ản g U ỷ, UB NDTP c ùng v ới tinh thần chủ đ ộng khắc p h ục khó kh ă n c ủa các đ ơ n v ị sản x u ất kinh doanh, của ng ư ời lao đ ộng thủ đ ô , tình hình kinh t ế x ã h ội
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com v ẫn gi ành đ ư ợc nhữn g thắng lợi đ á ng k ể . Sau h ơ n 10 n ă m đ ổi mới, đ ặc b iệt trong những n ă m g ần đ â y n ền kin h tế H à N ội đ ang b ắt đ ầu k h ởi sắc. Giá tr ị sản xu ấ t côn g nghi ệp H à N ội t ă ng bình quân hàng n ă m 14,4 %, t ốc đ ộ t ă ng GDP b ì nh quân hàng n ă m là 1 0 – 1 2% . Công n gh i ệp Dệt Ma y H à N ội dựa tr ên n ền tảng c ơ s ở ch iến l ư ợc p hát triển k inh t ế x ã h ội của thủ đ ô H à N ội. Trong đ ó c ó đ ề cập đ ến ph ươ ng h ư ớng phát triể n nh ư s au: Ư u tiên phát tri ển các ng ành công nghi ệp mũi nhọn t ươ ng ứ ng - v ới vị trí của nó tại thủ đ ô t ro ng ssó phát tri ển ng ành Công ngh i ệp Dệt M a y g ắn liền với quá tr ình Công nghi ệp hoá của thủ đ ô . C hi ến l ư ợc con ng ư ời thủ đ ô v à phát tri ển nguồn nhân l ực. Đ â y là - v ấn đ ề chiến l ư ợc h àng đ à u. Phát tri ển co n ng ư ời tr ên t ất cả các ng ành k inh t ế nh ư ng v ẫn tập trung cao v ào các ngành ngh ề sử dụng nhiều l ao đ ộng nh ư D ệt Ma y , lắp ráp đ i ện tử…Phát triển nguồn nhân lực k hông ch ỉ cho phạm vi H à N ội m à còn cho c ả n ư ớc v à trong t ươ ng lai c òn cho c ả quốc tế. P hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y gắn liền với phát triển các - n gành d ịch vụ th ươ ng m ại, thông tin quảng cáo đ ể đ ạt hiệu quả cao t rong phát tri ển kinh tế – x ã h ội của thủ đ ô . b . Ph ươ ng h ư ớng phát triển ng ành D ệt Ma y Việt Nam N gành D ệt Ma y l à ngành đ ầu t ư v ốn khôn g nhiều so với một số n gành công nghi ệp khác, có khả n ă ng gi ải qu yết công ă n vi ệc l àm và t ích lu ỹ t ư b ản cho phát triển. Ng ày 4/8/1998 Th ủ t ư ớng Chính Phủ ký
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com q u y ết đ ịnh số 161/1998/Q Đ - T Tg phê du y ệ t qu y ho ạch tổng thể phát t ri ển ng ành D ệt May Việt Nam từ 1996 đ ến 2001 với mục ti êu và p h ươ n g h ư ớng nh ư s au: M ục ti êu phát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May Việt Nam đ ến - n ă m 2001 là h ư ớng ra xuất khẩu t ă ng thu n go ại tệ, đ ảm b ảo cân đ ối trả n ợ v à tái s ản x u ất ,mở rộng các c ơ s ở sản xuất trong ng ành, tho ả m ãn t iêu dùng tron g n ư ớc về số l ư ợng, chất l ư ợng, chủng loại v à giá c ả, t ừng b ư ớc đ ư a ngành côn g n ghi ệp Dệt Ma y trở th ành ngành xu ất khẩu m ũi nhọn, góp phần t ă ng tr ư ởng kin h tế, giải qu yết việc l àm , th ực h i ện đ ư ờng lối công nghiệp hoá đ ất n ư ớc. C ùng v ới mụ c ti êu chung thì n gành công nghi ệp Dệt May Việt Nam xây dựng mục ti êu c ụ thể của n gành : B i ểu 19: Mục ti êu ngành D ệt Ma y Việt Nam K im ng ạch xuất khẩu (tr.USD) 2 000 3 000 4 0 00 V ải dệt (tr.m2) 1 000 1 800 2 000 Q u ần áo xuất khẩu (tr.sản phẩm) 5 10 7 30 9 5 0 Q u ần áo nội đ ịa (tr.sản phẩm) 2 40 3 20 6 00 N gu ồn: qu y hoạch tổng thể phát triển ng ành công nghi ệp Dệt May Việ t N am P h ươ ng h ư ớng hoạt đ ộng của ng ành D ệt Ma y Việt Nam trong thời - g ian t ới sẽ l à: + V ề đ ầu t ư c ông n gh ệ: kết hợp h ài ho à gi ữa đ ầu t ư t heo chi ều sâu, cải t ạo, mở rộng v à đ ầu t ư m ới; nh anh chóng thay thế những thiết bị v à
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c ông ngh ệ lạc hậu, nâng cấp những thiết bị c òn kh ả n ă ng khai th ác,b ổ x un g th i ết bị đ ể nâng cao ch ất l ư ợn g sản phẩm. + V ề thị tr ư ờng ti ê u th ụ: Du y tr ì c ủng cố phát triển quan hệ ngoại t h ươ ng v ới các thị tr ư ờng tru yền thốn g, thâm nhập v à t ạo đ à p hát tri ển v ào các th ị tr ư ờng có tiềm n ă ng và th ị tr ư ờn g khu vực. Từng b ư ớc t hâm nh ập v ào th ị tr ư ờng kinh tế khu vực AFTA v à th ị tr ư ờng kinh tế t h ế g i ới WTO. Đ ối với thị tr ư ờng trong n ư ớc, đ á p ứ ng nhu cầu các mặt h àng D ệt M a y v ới chất l ư ợng cao, giá th ành h ạ, đ a d ạng hoá mặt h àng, đ á p ứ ng t h ị hiếu v à h ợp với túi tiền của mọi tầng lớp nhân dân. + V ề ph át triển ngu y ên li ệu : phát triển v ùng ngu yên li ệu b ông x ơ , t ơ t ằm đ ể chủ đ ộng về ngu yên v ật liệu, h ạ giá th ành s ản phẩm v à thu h ẹp n h ập khẩu n gu yên li ệu . + V ề đ à o t ạo công nhân kỹ thuật: phát triển nhiều h ình th ức v à c ấp đ à o t ạo đ ể t ă ng s ố l ư ợng cán bộ v à công nhân k ỹ thuật. N h ững mục ti êu trên là m ục t iêu chung cho c ả ba v ùng qu y ho ạch p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May tr ên c ả n ư ớc bao gồm: V ùng qu y ho ạch I: gồm th ành ph ố Hồ Chí Minh v à m ột số tỉnh s ông Bé, Đ ồng Nai, Tâ y Ninh, Long An th uộc đ ồng bằng sông Cửu L ong và mi ền Đ ô ng Nam B ộ. V ùng qu y ho ạc h II: G ồ m th ành ph ố H à N ộ i v à m ột số tỉnh thuộc đ ồn g bằng sông Hồng v à V ĩn h Phú, Nghệ An, H à T ĩnh.
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com V ùng qu y ho ạch III:gồm th ành ph ố Đ à N ẵng v à m ột số tỉnh Quảng N am, Th ừa Thi ên Hu ế, Khánh Ho à, Qu ảng Ng ãi... T hành ph ố H à N ội thuộc v ùng qu y ho ạch thứ II t rong qu y h o ạch t ổng thể phát triển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y. Với lợi thế thu ận lợi l à trung tâm thành ph ố lớn v à là th ủ đ ô c ủa cả n ư ớc. Do vậy dựa v ào q u y ho ạch phát triển chung của cả v ùng tron g c ả n ư ớc đ ể x â y d ựng n ên đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành D ệt May H à N ội hợp lý từ na y đ ến n ă m 2 010. Ph át tri ển công nghiệp Dệt May rộng lớn cả về qu y mô sản xuất, v à ch ất l ư ợn g sản xuất củ a ng ành qu y ho ạch, góp phần v ào p hát tri ển c hung c ủa to àn ngành công nghi ệp Dệt Ma y Việt Nam. I I. Ph ươ n g h ư ớng phát triển ng ành D ệt M a y trên đ ịa b àn Hà N ội M ục ti êu ph át tri ển n g ành D ệt Ma y th ành p h ố H à N ội 1. V i ệc xâ y d ựn g mục ti êu là c ần thiết cho việc xây dựng đ ịnh h ư ớng p hát tri ển của ng ành công nghi ệp Dệt Ma y tr ên đ ịa b àn. Các m ục ti êu đ ề ra sẽ giúp các nh à qu ản lý, các nh à t ổ c h ức sản xuất biết đ ư ợc cần p h ải l àm gì trong th ời gian tới, xây dựng đ ư ợc các b ư ớc thực hiện n h ằm đ ạt đ ư ợc mục ti êu đ ề ra. V à khi k ết thúc mộ t qiai đ o ạn nhờ việc đ ề ra các m ục ti êu cho phép chú ng ta đ á nh giá đ ư ợc hiệu qủa thực hiện c ủa công việc. Việc đ ư a r a các m ục ti êu là s ự kết hợp h ài hoà gi ữa các y ế u tố v à ph ải chú ý đ ến tín h mềm mại u yển chu yển giữa các mục ti êu k hông đ ư ợc áp dụng một cách máy m óc v à c ứng nhắc. Từ những c ă n c ứ tr ên và các c ơ s ở cho sự phát triển của ng ành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn H à N ội m ục ti êu t ừ nay đ ến n ă m 2010 nh ư s au:
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com M ục ti êu t ổng quát - S ản phẩm Dệt Ma y phải h ư ớng ra thị tr ư ờng n ư ớc ngo ài và co i t r ọng thị tr ư ờng trong n ư ớc. Đ a d ạng hoá sản phẩm Dệt Ma y, đ ổi mới c ông ngh ệ nhằm nâng cao chất l ư ợng v à h ạ giá th ành s ản phẩm, mở r ộng t h ị tr ư ờng ra n ư ớc ngo ài, t ă ng nhanh h ạn ngạch xuất khẩu. Đ ặc b i ệt l à ph ải quan tâm đ ến mẫu mốt, thể hiện thời trang của thị tr ư ờng t h ế giới, tạo đ ộng lực thúc đ ẩ y thị tr ư ờng trong n ư ớc phát triển . M ục ti êu c ụ thể: - T rên c ơ s ở phân tích khả n ă ng đ ầu t ư m ới v ào ngành công nghi ệp D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà N ộ i cũng nh ư c ó s ự ư ớc l ư ợng tham khảo p h ươ n g h ư ớng phát triển ng ành D ệt Ma y tr ên ph ạm vi cả n ư ớc mục t iêu c ụ thể cho giai đ o ạn từ nay đ ến n ă m 2010 nh ư s au: B i ểu 21: Mục ti êu s ản l ư ợng ng ành May ( Phân b ổ th eo k ế hoạch 5 n ă m Đ ơ n v ị:Tấn) S ản phẩm chủ yếu N ă m 2 000 2 005 2 010 S ản phẩm ma y nội đ ịa 8 0 1 10 2 00 T rong đ ó s ản phẩm dệt kim 15 25 30 S ản phẩm ma y xuất khẩu 1 70 2 20 3 00 T rong đ ó s ản phẩm dệt kim 3 0 60 80 T ổng c ộng 2 50 3 30 5 00 N gu ồn: Sở Kế h oạch & Đ ầu t ư H à N ội
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đ ể đ ạt đ ư ợc những mục ti êu trên ngành công ngh i ệp Dệt May tr ên đ ịa b àn Hà N ội chủ tr ươ ng d ự kiến nguồn vốn đ ầu t ư v à xây d ựng t hêm m ộ t số nh à má y m ới. Ta sẽ xét trong phần giải pháp thực hiện đ ịnh h ư ớn g p hát tri ển ng ành . P h ươ ng h ư ớn g phát triển ng ành D ệt May H à N ội 2. Đ ịnh h ư ớng mặt h àng D ệt May - V i ệc đ ư a ra đ ịnh h ư ớng mặt h àng D ệt Ma y l à r ất cần thiết nó sẽ g iúp cho ngành D ệt Ma y biết đ ư ợc tron g giai đ o ạn từ nay đ ến n ă m 2 010 c ần ư u tiên phát tri ển th êm n h ững mặt h àng m ới v à xác đ ịng đ ư ợc thứ tự phát triển sản phẩm của ng ành D ệt Ma y. + V ề m ặt h àng d ệt: phấn đ ấu ho àn toàn t ự tú c nhất l à v ải dệt phục vụ c ho ngành may, trên c ơ s ở sử dụng hết công suất của các c ơ s ở sản x u ất hiện có. + Đ ối với mặt h àng d ệt t hoi: Đ â y là m ặt h àng s ản xu ất với công nghệ k há đ ơ n gi ản, với ngu y ên li ệu thô ban đ ầu l à t ơ , s ợi, bông…Giá đ ầu t ư t h ấp . Sản phẩm bao gồm các loại phục vụ cho n g ành may, v ải bạt, k h ă n bông. T ừ nay đ ến n ă m 2010 t ập trung phát triển các mặt h àng: V ải dệt phụ c v ụ cho ma y nội đ ịa v à m ay xu ất kh ẩu K h ă n b ông qu y chu ẩn với nhiều kích th ư ớc khác nhau b ên c ạnh đ ó v ẫn phát triển các sản phẩm dệt khác. + Đ ối với mặt h àng d ệt kim: sản xuất các sản phẩm đ a d ạng v à di ện sử d ụn g rộng, vẫn sản xuất các mặt h àng: áo Polo – s hirt; T – s hirt ; s ợ i C atton và Pe/Co; bít t ất; m àn tu yn, qu ần áo thể thao; quần áo lót nam
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n ữ; thảm trải nh à…Trong th ời gian tới sẽ phát triển các mặt h àng ch ủ l ực: Q u ần áo dệt kim B ít t ất M àn tu yn + V ề mặt h àng may: Phát tri ển phong phú đ a d ạng, cả i ti ến m ẫu m • p hù h ợp với thị tr ư ờng trong n ư ớc v à th ế giới. Sử dụng ngu y ên li ệu v à v ải dệt cu ng cấp từ ng ành d ệt. Ngo ài các s ản p hẩm may m ặc phục vụ t rên th ị tr ư ờng hiện n ay, tron g giai đ o ạn từ nay đ ến 2 010 sẽ h ư ớng tớ i p hát tri ển ma y mặc các loại sản phẩ m cao c ấp phục vụ cho ti êu dùng n ội đ ịa v à th ị tr ư ờng xuất khẩu nh ư s au: . M ay comple . M ay qu ần áo jean + . May áo s ơ m i jacket - Đ ịnh h ư ớng về thị tr ư ờng S au khi chu y ển sang chính sách mở cửa v à chu yển s ang nền kinh t ế thị tr ư ờn g, m ọi th ành ph ần kinh t ế c ó th ể tự do kin h doanh sản xuất t heo kh ả n ă ng hi ện có đ ể cung cấp các mặt h àng cho th ị tr ư ờng có nhu c ầu. Cũng trong thời đ i ểm n ày các s ản phẩm h àng hoá c ủa n ư ớc ngo ài n h ập khẩu tr àn vào Vi ệt Nam. Các mặt h àng nà y có s ức h ấp dẫn rất c ao b ởi mẫu m ã phon g phú đ a d ạng, chất l ư ợng tốt m à giá c ả phải c h ă ng. Tron g th ời gian từ nay đ ến 2010 , đ ịnh h ư ớng phát triển n g ành c ông nghi ệp Dệt May tr ên đ ịa b àn Hà N ội nh ư s au:
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com * Đ ối với thị tr ư ờng trong n ư ớc: + N gành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn thành ph ố H à N ội coi thị tr ư ờn g t rong n ư ớc l à then ch ốt. + Đ á p ứ ng nhu cầu về sản ph ẩm Dệt Ma y cho lao đ ộng công nghiệp c ác t ỉnh phía Bắc v à B ắc Tru ng Bộ. + M ở rộng thị tr ư ờng thông qu a các h ình th ức ti êu th ụ tới các tỉnh m i ền Nam , m iền Trung, Th ành ph ố Hồ Chí Minh, th ành ph ố Đ à N ẵng. * Đ ối với thị tr ư ờng xuất kh ẩu + T i ếp tục giữ vững mối quan hệ ổn đ ịnh với thị tr ư ờng tru yền thống. Đ ối với thị tr ư ờng có dung l ư ợng lớ n nh ư N ga và các n ư ớc Đ ô ng Âu s ẽ có triển vọng trong thời gian tớin nhờ việc b ư ớc đ ầu đ ã t ìm ra l ối t hoát cho ph ươ ng th ức t hanh toán. + P hát tri ển th êm th ị tr ư ờn g mới nh ư M ỹ, Can a đ a, Nh ật Bản thông qua t ìm hi ểu về thị hiếu nhu cầu của từng n ư ớc, tổ chức tr ên m ạng l ư ới t hông tin ti ếp thị quảng cáo ở n ư ớc ngo ài. 3 . Các yếu tố b ên ngoài tác đ ộn g đ ến h ình thành xâ y d ựng đ ịnh h ư ớ ng p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May H à N ội N ga y sau khi giành đ ư ợc đ ộc lập, Đ ảng v à Nhà N ư ớc luôn chú t r ọng đ ến ng ành D ệt May cả n ư ớc v à ở H à N ội, coi phát triển ng ành D ệt Ma y l à đ i ều kiện cần thiết đ ể phục vụ tốt nhu cầu mặc của con n g ư ời. Do vậ y tr ong quá trình phát tri ển , Đ ảng v à Nhà n ư ớc có nhiều c hính sách h ỗ trợ công nghiệp Dệt May, cụ thể nh ư : chính sách v ề ti êu t h ụ nội đ ịa trong từng v ùng, t ừng đ ịa ph ươ ng trong toàn qu ốc; chính
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com s ách h ợp tác kinh doanh với n ư ớc ngo ài; chính sách b ảo hộ h àng s ản x u ất trong n ư ớc; chính sách về khu yến khích xuất khẩu; chính sách k hu y ến khích đ ầu t ư n ư ớc ngo ài vào ngành D ệt Ma y; chính sách chống b uôn l ậu; chính sách thuế... H i ện nay cuộc khủng hoảng t ài chính t i ền tệ trong khu vực đ ã g ây nên nh ững biến đ ộng không nh ỏ trong h o ạt đ ộng sản xuất kinh doanh tron g các công ty Dệt Ma y tr ên c ả n ư ớc v à c ủa H à N ội. Các sản phẩm nội đ ịa bị h àng ngo ại nh ập tr àn lan tr ốn t hu ế ch èn ép nên tiêu th ụ chậm. Hong biến đ ộng của thị tr ư ờng dẫn đ ến khó kh ă n v ề sản xuất kinh do anh. 4 . V ấn đ ề thực lực của ng ành D ệt Ma y H à N ội S au nh ữn g n ă m th ực hiện chính sách đ ổi mới kinh tế của Đ ảng v à N hà N ư ớc đ ã g ặp phải rất nhiều khó kh ă n v ề tha y đ ổi cách n ghĩ, cách l àm . R ất nhiều doanh nghiệp đ ã p h ải tr ă n tr ở t ìm cách g ỡ rối đ ể đ ư a d oanh nghi ệp củ a m ình thoát kh ỏi khủng hoảng. Nh ìn chung trên toàn n gành đ ã c ó nhi ều đ ơ n v ị t ìm ra co n đ ư ờng đ ú ng đ ắn, nh ư ng c ũ ng rất n hi ều doanh ngh iệp đ ã p há s ản, giải thể do sản xuất kinh doanh không h i ệu quả. Nh ư ng th ế n ào ch ă ng n ữa th ì t ất cả các doanh nghiệp đ ều p h ải n hìn th ực trạng của m ình đ ể phân tích hợp lý, từ đ ó x ây d ựng n gành D ệt Ma y H à N ội cũng không nằm ngo ài nh ữn g thực trạng của H à N ội v à c ủa nền kinh tế. N h ờ có chính sách củ a Đ ảng v à Nhà N ư ớc m à các doanh nghi ệp N hà N ư ớc v à ngành công nghi ệp Dệt Ma y đ ư ợc q u y ền tự chủ qu yết đ ịnh mọi đ ố i sách của m ình. Trong th ời gian gần đ â y, công nghi ệp Dệt
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com M a y Hà N ội đ ã c ó b ư ớc phát triển mạn h mẽ, góp phần tích cực v ào p hát tri ển kinh tế x ã h ội của thủ đ ô v à c ả n ư ớc. Các đ ơ n v ị ma y tr ên đ ịa b àn đ ã m ạnh dạn giám nghĩ giám l àm và đ ư ợc sự đ ồng ý của của c ác c ơ q uan h ữu quan, họ đ ã đ ư a công ngh ệ v ào s ản xuất góp phần v ào v i ệc nâng cao chất l ư ợng, cải tiến m ẫu m ã phong phú đ a d ạng.Chính n h ờ sự mạnh dạn tr ên đ ã đ ư a công ngh i ệp Dệt Ma y H à N ội tiến một b ư ớc d ài so v ới thời kỳ bao c ấp v à đ em l ại hiệu quả kinh tế x ã h ội góp p h ần xây d ựn g nền kinh tế x ã h ội của thủ đ ô . T rong quá trình nghiên c ứu v à kh ảo sát nắm bắt t ình hình th ực tế đ ã c ho th ấy rằng t ình hình s ản xuất kinh doanh ng ành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn thành ph ố H à N ội c òn phân tán t ự phát. Do các n ă m tr ở về t r ư ớc v à cho các n ă m tr ở lại đ â y vi ệc tổ ch ức sản xuất tr ên đ ịa b àn k hông đ ư ợc tổ chức quản lý tập trung, qu y m ô nhỏ, th iết b ị lạc hậu cũ n át. Ngành công ngh i ệp Dệt Ma y H à N ội ch ư a có đ ơ n v ị dẫn đ ầu ha y m ột trung tâm n ghi ên c ứu đ ịnh h ư ớng, h ư ớng dẫn về mẫu m ã ki ểu d áng, tiêu chu ẩn chất l ư ợng c ùng v ới qu y chế chính sách cần thiết cho c ông tác qu ản lý v à s ản xuất các sản phẩm về Dệt Ma y. D o vi ệc tổ chức của ng ành ch ư a h ợp lý , các đ ơ n v ị sản xuất h àng D ệt Ma y ch ư a có s ự li ên k ết, t h ống nhất trong sản xuất, c òn mang tính t ự phát. Đ i ều tất yếu xả y ra l à khi t ổ chức sản xuất ch ư a h ợp lý, thiếu s ự li ên k ết, thống nhất th ì t ất yếu dẫn đ ến việc quản lý rất khó kh ă n, t hi ếu chặt chẽ. Sự quản lý lỏng lẻo dẫn đ ến nả y sinh nhiều vấn đ ề m à c ác đ ơ n v ị của ng ành không th ể kiểm soát đ ư ợc nh ư : vi ệc l àm nhái
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n hãn hi ệu, m ẫu m ã, làm hàng gi ả kém chất l ư ợng đ ã g â y thi ệt hại v à ả nh h ư ởng đ ến x ã h ội v à cho ngành. T heo s ố liệu đ i ều tra, khảo sát cho thấy ng ành công nghi ệp Dệt M a y trên đ ịa b àn, hi ện nay cô n g ngh ệ sản xuất c òn l ạc hậu so với cả n ư ớc v à th ế giới. Các dây tru yền sản xuất các sản phẩm dệt v à ma y đ ều có tuổi th ọ cao (từ những n ă m 1960) đ • h ết khấu hao, c á c công n gh ệ hầu nh ư đ ều xuất xứ từ Li ên Xô, Trun g Qu ốc v à m ột số n ư ớc chế t ạo. T ình tr ạng cá c công n gh ệ sản xuất đ ang tron g tình tr ạnh hoạt đ ộng c ầm chừng, chắp vá.Tu y tron g những n ă m v ừa qua đ ã c ó đ ầu t ư đ ổi m ới nh ư ng s ố máy móc thiết bị cũ kỹc hiếm tỷ trọng lớn trong khi các n ư ớc khác đ ã c ó ti ến bộ đ á ng k ể T rong s ản xuất Dệt Ma y, ngu y ên li ệu đ ó ng vai trò quan tr ọng v à c ó ả nh h ư ởng quan trọng qu yết đ ịnh đ ến chất l ư ợng sản phẩm v à hi ệu q u ả sản xuất. Ng ành D ệt Ma y sử d ụng các n gu y ên li ệu dệt l à bông s ơ v à x ơ s ợi tổng hợp, len, đ ay, t ơ t ằm...Trong đ ó q u an tr ọng nhất l à b ôn g s ơ v à x ơ s ợi tổng hợp. Tr ong nh ữn g n ă m qua v ới đ i ều kiện thực t ế, ng ành s ản xuất ngu y ên li ệu bông, t ơ t ằm đ ã đ ạt đ ư ợc những kết quả đ á ng ghi nh ận. Tu y nhi ên so v ới tiềm n ă ng phát tri ển v à nhu c ầu của n gành D ệt Ma y, sản xuất ngu yên li ệu vẫn c òn kiêm t ốn. Tr ên đ ịa b àn t rong m ấy n ă m q ua ph ải nhập 100% x ơ s ợi tổng hợp, 90% bông x ơ c ho s ản xuất của ng ành. Đ i ều n ày đ ã l àm thi ệt hại rất lớ n cho ng ành D ệt M a y trên đ ịa b àn. Đ â y là v ấn đ ề hạn chế nhập kh ẩu, t ă ng c ư ờng tự túc n gu yên li ệu đ ảm bảo chất l ư ợng cao.
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N hu c ầu sản phẩm Dệt Ma y l à r ấ t l ớn , m à hi ện tại n ă ng l ực của n gành ch ư a đ á p ứ ng đ ủ cho thị tr ư ờng cả về số l ư ợng, kiểu dáng, mẫu m ã. Hi ện nay xu thế chuộn g h àng ngo ại đ ang d ần d ần trở n ên ph ổ b i ến . Bởi v ì hàng Vi ệt Nam nói chung vẫn ch ư a đ á p ứ ng đ ư ợc những đ ò i h ỏi của ng ư ời dân. T ừ n h ững c ơ s ở tr ên s ẽ giúp cho ng ành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà N ội sẽ vạch ra đ ư ợc mục ti êu, ph ươ ng h ư ớn g, đ ó l à khuôn m ẫu tổng q uát cho đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành, đ ồn g thời l à c ơ s ở cho các q u y ết đ ịnh đ ú ng đ ắn trong quá tr ình th ực hiện đ ịnh h ư ớng phát triển n gành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà N ội. I II. Đ ịnh h ư ớng kế hoạch 2001 – 2 005 c ủa các doanh nghiệp Dệt May q u ố c doanh thuộc Sở Công nghiệp H à N ội T ốc đ ộ t ă ng tr ư ởng b ình quân kho ảng 14%/n ă m. - T ỷ trọng giá trị sản xuất h àng công nghi ệp chiếm 14,5%. - Đ ầu t ư đ ổ i m ới công nghệ, giảm dần tỷ lệ xuất khẩu h àng gia - c ông, t ă ng s ản phẩm sản xuất (m ay, kh ă n bông các lo ại). C ủng cố m ở rộng sản xuất, xây mới khâu sản xuất sợ i. - T rong n ă m 2001 ch ủ tr ươ ng đ ầu t ư c ủa các doanh nghiệp Dệt May t hu ộc Sở Công Nghiệp nh ư s au: B i ểu 22: Các dự án đ ầu t ư 2 001 c ủa các doanh nghiệp Dệt May quốc d oanh thu ộc Sở công nghiệp h à n ội D ệt Min h Khai T h ực hiện 01 - 12 1 3206
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com D K Th ă ng Long D i chu yển v à m ở rộng đ ịa đ i ểm, thực hiện 3 8864 2 001 D ệt 19/5 2 2000 T h ực hiện 01 - 02 D ệt 10/10 T h ực hiện 2 00 1 1 6632 D ệt M ùa Đ ô ng T h ực hiện 2001 6 000 D ệt kim H à N ội T h ực hiện 2001 9 531 N hu ộm Tô Châu T h ực hiện 2001 2 000 T h ực hiện 01 - 02 C ông ty ma y 40 9 000 M a y Th ă ng Long 1 300 T h ực hiện 2001 T ổng 3 6106 I V. M ột số giải pháp nhằm thực hiện phát triển công n ghiệp Dệt M a y t rên đ ịa b àn thành ph ố H à N ội C ổ phần hóa v à s ắp xếp lại các doanh nghiệp Nh à n ư ớc 1) N hìn chung các doanh nghi ệp Nh à n ư ớc l à thi ếu qu yền tự q uản v à m ối l iên h ệ giữa hoạt đ ộng sản xuất kinh do anh v à s ự chỉ đ ạo ng ư ợc lại rất y ế u. Các doanh nghiệp Nh à n ư ớc ho ạt đ ộng tron g một môi tr ư ờng khó k h ă n do s ự tự quản c òn b ị hạn chế. Đ ể khắc phục những hạn chế n ày t hì ph ải cải cách các nhân tố sau: T ă ng c ư ờng sự tự quản - - Đ ư a ra các h ệ thống khu yến khích li ên quan đ ến cả quản lý v à lao đ ộn g C ập nhật hệ thố ng hoá thông tin tài chính - X oá b ỏ các khoản trợ cấp đ ặc b iệt -
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C ổ phần hoá các doanh ngh iệp về mặt h ành chính và chín h tr ị - c àng nhi ều c àng t ốt, trong đ ó đ ảm b ảo rằng một phần vốn thu đ ư ợc sẽ đ ư ợc gi ành đ ể trợ qiúp cho đ i ều chỉnh c ơ c ấu, bao gồm các khoả n va y ( theo lãi su ất th ươ ng m ại) đ ể trang bị lại má y móc. S ắp xếp lại các do anh nghiệp c òn là m ột biện pháp đ ể thu hút vốn đ ầu t ư v à làm cho các doanh nghi ệp n ày ho ạt đ ộng có hiệu quả h ơ n. Hai xí n gh i ệp l à xí nghi ệp mũ H à N ội v à xí nghi ệp bông H à N ội l à ha i đ ơ n v ị n h ỏ v à ho ạt đ ộng không có hiệu quả. Xí nghiệp mũ H à N ội trong n ă m 9 5 l ỗ 86 triệu đ ồng, n ă m 1996 l ỗ 200 triệu đ ồn g, đ ến n ă m 1997 đ ã đ ư ợc sát nhập với công ty dệt kim H à N ội. Xí nghiệp bông H à N ội t rong n ă m 1994 l ỗ 672 triệu đ ồng v à n ă m 1995 l ỗ 404 t ri ệu đ ồng, đ ến n ă m 1994 đ ư ợc sát nhập v ào công ty Tô Châu. N ă m 1999 công ty d ệt 10 /10 đ ã t i ến h ành c ổ phần hóa trở th ành công t y c ổ phần dệt 10 /1 0 thuộc sở công nghiệp quản lý. T rong n ă m 2000 ch ủ tr ươ ng ti ến h ành c ổ pbần hóa công ty Ph ươ ng N am và côn g t y d ệt kim H à N ội nh ư ng trên th ực tế đ ến nay tiến tr ình n à y còn r ất chậm. Cần tiếp tục đ ẩ y mạnh v à s ớm ho àn thành vi ệc sắp x ếp lại các d oanh nghiệp Nh à n ư ớc đ ể khai thác có hiệu quả việc sử d ụn g c ơ s ở vật chất kỹ thuật hiện có, đ ất đ ai nhà x ư ởn g lực l ư ợng la o đ ộn g, đ ội nhũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho phát triển ng ành công n gh i ệp. 2 . Gi ải pháp về sự mất cân đ ối tro ng đ ầu t ư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản