Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

807
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật BHXH.Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Bảo hiểm xã hội

 1. Luật Bảo hiểm xã hội
 2. 2 Quèc héi Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 71/2006/QH11 Quèc héi n−íc céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 9 (Tõ ngμy 16 th¸ng 5 ®Õn ngμy 29 th¸ng 6 n¨m 2006) LuËt b¶o hiÓm x· héi C¨n cø vμo HiÕn ph¸p n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngμy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nμy quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi. Ch−¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. LuËt nμy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi; quyÒn vμ tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng, cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm x· héi; tæ chøc b¶o hiÓm x· héi; quü b¶o hiÓm x· héi; thñ tôc thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi vμ qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi. 2. LuËt nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm tiÒn göi vμ c¸c lo¹i b¶o hiÓm mang tÝnh kinh doanh. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. Ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc lμ c«ng d©n ViÖt Nam, bao gåm: a) Ng−êi lμm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n, hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ ®ñ ba th¸ng trë lªn; b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; c) C«ng nh©n quèc phßng, c«ng nh©n c«ng an;
 3. 3 d) SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan nghiÖp vô, sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn m«n kü thuËt c«ng an nh©n d©n; ng−êi lμm c«ng t¸c c¬ yÕu h−ëng l−¬ng nh− ®èi víi qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n; ®) H¹ sÜ quan, binh sÜ qu©n ®éi nh©n d©n vμ h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n phôc vô cã thêi h¹n; e) Ng−êi lμm viÖc cã thêi h¹n ë n−íc ngoμi mμ tr−íc ®ã ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 2. Ng−êi sö dông lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc bao gåm c¬ quan nhμ n−íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c; c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi, tæ chøc quèc tÕ ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, hé kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c, tæ chøc kh¸c vμ c¸ nh©n cã thuª m−ín, sö dông vμ tr¶ c«ng cho ng−êi lao ®éng. 3. Ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp lμ c«ng d©n ViÖt Nam lμm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc hîp ®ång lμm viÖc mμ c¸c hîp ®ång nμy kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ m−êi hai th¸ng ®Õn ba m−¬i s¸u th¸ng víi ng−êi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nμy. 4. Ng−êi sö dông lao ®éng tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp lμ ng−êi sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy cã sö dông tõ m−êi lao ®éng trë lªn. 5. Ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn lμ c«ng d©n ViÖt Nam trong ®é tuæi lao ®éng, kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. 6. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn b¶o hiÓm x· héi. Ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc, ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn sau ®©y gäi chung lμ ng−êi lao ®éng. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nμy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. B¶o hiÓm x· héi lμ sù b¶o ®¶m thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp cña ng−êi lao ®éng khi hä bÞ gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp do èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thÊt nghiÖp, hÕt tuæi lao ®éng hoÆc chÕt, trªn c¬ së ®ãng vμo quü b¶o hiÓm x· héi. 2. B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc lμ lo¹i h×nh b¶o hiÓm x· héi mμ ng−êi lao ®éng vμ ng−êi sö dông lao ®éng ph¶i tham gia. 3. B¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn lμ lo¹i h×nh b¶o hiÓm x· héi mμ ng−êi lao ®éng tù nguyÖn tham gia, ®−îc lùa chän møc ®ãng vμ ph−¬ng thøc ®ãng phï hîp víi thu nhËp cña m×nh ®Ó h−ëng b¶o hiÓm x· héi. 4. Ng−êi thÊt nghiÖp lμ ng−êi ®ang ®ãng b¶o hiÓm thÊt nghiÖp mμ bÞ mÊt viÖc lμm hoÆc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, hîp ®ång lμm viÖc nh−ng ch−a t×m ®−îc viÖc lμm.
 4. 4 5. Thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lμ thêi gian ®−îc tÝnh tõ khi ng−êi lao ®éng b¾t ®Çu ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ®Õn khi dõng ®ãng. Tr−êng hîp ng−êi lao ®éng ®ãng b¶o hiÓm x· héi kh«ng liªn tôc th× thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lμ tæng thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 6. Møc l−¬ng tèi thiÓu chung lμ møc l−¬ng thÊp nhÊt do ChÝnh phñ c«ng bè ë tõng thêi kú. 7. Th©n nh©n lμ con, vî hoÆc chång, cha ®Î, mÑ ®Î, cha vî hoÆc cha chång, mÑ vî hoÆc mÑ chång cña ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi; ng−êi kh¸c mμ ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm nu«i d−ìng. §iÒu 4. C¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi 1. B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc bao gåm c¸c chÕ ®é sau ®©y: a) èm ®au; b) Thai s¶n; c) Tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; d) H−u trÝ; ®) Tö tuÊt. 2. B¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn bao gåm c¸c chÕ ®é sau ®©y: a) H−u trÝ; b) Tö tuÊt. 3. B¶o hiÓm thÊt nghiÖp bao gåm c¸c chÕ ®é sau ®©y: a) Trî cÊp thÊt nghiÖp; b) Hç trî häc nghÒ; c) Hç trî t×m viÖc lμm. §iÒu 5. Nguyªn t¾c b¶o hiÓm x· héi 1. Møc h−ëng b¶o hiÓm x· héi ®−îc tÝnh trªn c¬ së møc ®ãng, thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ cã chia sÎ gi÷a nh÷ng ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi. 2. Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®−îc tÝnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng cña ng−êi lao ®éng. Møc ®ãng b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn ®−îc tÝnh trªn c¬ së møc thu nhËp do ng−êi lao ®éng lùa chän nh−ng møc thu nhËp nμy kh«ng thÊp h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu chung. 3. Ng−êi lao ®éng võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn ®−îc h−ëng chÕ ®é h−u trÝ vμ chÕ ®é tö tuÊt trªn c¬ së thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi. 4. Quü b¶o hiÓm x· héi ®−îc qu¶n lý thèng nhÊt, d©n chñ, c«ng khai, minh b¹ch, ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®−îc h¹ch to¸n ®éc lËp theo c¸c quü thμnh phÇn cña b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc, b¶o hiÓm x· héi tù nguyÖn vμ b¶o hiÓm thÊt nghiÖp.
 5. 5 5. ViÖc thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ dμng, thuËn tiÖn, b¶o ®¶m kÞp thêi vμ ®Çy ®ñ quyÒn lîi cña ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 6. ChÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc ®èi víi b¶o hiÓm x· héi 1. Nhμ n−íc khuyÕn khÝch vμ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia b¶o hiÓm x· héi. 2. Nhμ n−íc cã chÝnh s¸ch −u tiªn ®Çu t− quü b¶o hiÓm x· héi vμ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c ®Ó b¶o toμn, t¨ng tr−ëng quü. Quü b¶o hiÓm x· héi ®−îc Nhμ n−íc b¶o hé, kh«ng bÞ ph¸ s¶n. L−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi, tiÒn sinh lêi cña ho¹t ®éng ®Çu t− tõ quü b¶o hiÓm x· héi ®−îc miÔn thuÕ. §iÒu 7. Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi 1. X©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc, chÕ ®é, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi. 2. Ban hμnh vμ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. 3. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. 4. Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, th«ng tin vÒ b¶o hiÓm x· héi. 5. Tæ chøc bé m¸y thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi; ®μo t¹o, båi d−ìng nguån nh©n lùc lμm c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi. 6. Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hμnh ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vμ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. 7. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 8. C¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi. 2. Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi. 3. Bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi. 4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ b¶o hiÓm x· héi trong ph¹m vi ®Þa ph−¬ng theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. §iÒu 9. HiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi 1. Nhμ n−íc khuyÕn khÝch ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ vμ ph−¬ng tiÖn kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó b¶o ®¶m ¸p dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi hiÖn ®¹i. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi.
 6. 6 §iÒu 10. Thanh tra b¶o hiÓm x· héi 1. Thanh tra lao ®éng - th−¬ng binh vμ x· héi thùc hiÖn chøc n¨ng thanh tra chuyªn ngμnh vÒ b¶o hiÓm x· héi. 2. Tæ chøc, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña thanh tra chuyªn ngμnh vÒ b¶o hiÓm x· héi ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra. §iÒu 11. QuyÒn vμ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc c«ng ®oμn 1. Tæ chøc c«ng ®oμn cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) B¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi; b) Yªu cÇu ng−êi sö dông lao ®éng, tæ chøc b¶o hiÓm x· héi cung cÊp th«ng tin vÒ b¶o hiÓm x· héi cña ng−êi lao ®éng; c) KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. 2. Tæ chøc c«ng ®oμn cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi lao ®éng; b) KiÕn nghÞ, tham gia x©y dùng, söa ®æi, bæ sung chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; c) Tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thi hμnh ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 12. QuyÒn vμ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i diÖn ng−êi sö dông lao ®éng 1. §¹i diÖn ng−êi sö dông lao ®éng cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) B¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi sö dông lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi; b) KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. 2. §¹i diÖn ng−êi sö dông lao ®éng cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi sö dông lao ®éng; b) KiÕn nghÞ, tham gia x©y dùng, söa ®æi, bæ sung chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; c) Tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thi hμnh ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 13. ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm to¸n 1. H»ng n¨m ChÝnh phñ b¸o c¸o Quèc héi vÒ qu¶n lý vμ sö dông quü b¶o hiÓm x· héi. 2. §Þnh kú ba n¨m, KiÓm to¸n nhμ n−íc thùc hiÖn kiÓm to¸n quü b¶o hiÓm x· héi vμ b¸o c¸o kÕt qu¶ víi Quèc héi. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, theo yªu cÇu cña Quèc héi, Uû ban th−êng vô Quèc héi hoÆc ChÝnh phñ, quü b¶o hiÓm x· héi ®−îc kiÓm to¸n ®ét xuÊt.
 7. 7 §iÒu 14. C¸c hμnh vi bÞ nghiªm cÊm 1. Kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña LuËt nμy. 2. Gian lËn, gi¶ m¹o hå s¬ trong viÖc thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi. 3. Sö dông quü b¶o hiÓm x· héi sai môc ®Ých. 4. G©y phiÒn hμ, trë ng¹i, lμm thiÖt h¹i ®Õn quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña ng−êi lao ®éng, ng−êi sö dông lao ®éng. 5. B¸o c¸o sai sù thËt, cung cÊp sai lÖch th«ng tin, sè liÖu vÒ b¶o hiÓm x· héi. Ch−¬ng II QuyÒn, tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng, ng−êi sö dông lao ®éng, tæ chøc B¶o hiÓm x· héi §iÒu 15. QuyÒn cña ng−êi lao ®éng Ng−êi lao ®éng cã c¸c quyÒn sau ®©y: 1. §−îc cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi; 2. NhËn sæ b¶o hiÓm x· héi khi kh«ng cßn lμm viÖc; 3. NhËn l−¬ng h−u vμ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ, kÞp thêi; 4. H−ëng b¶o hiÓm y tÕ trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) §ang h−ëng l−¬ng h−u; b) NghØ viÖc h−ëng trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp h»ng th¸ng; c) §ang h−ëng trî cÊp thÊt nghiÖp; 5. Uû quyÒn cho ng−êi kh¸c nhËn l−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi; 6. Yªu cÇu ng−êi sö dông lao ®éng cung cÊp th«ng tin quy ®Þnh t¹i ®iÓm h kho¶n 1 §iÒu 18; yªu cÇu tæ chøc b¶o hiÓm x· héi cung cÊp th«ng tin quy ®Þnh t¹i kho¶n 11 §iÒu 20 cña LuËt nμy; 7. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ b¶o hiÓm x· héi; 8. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi lao ®éng 1. Ng−êi lao ®éng cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) §ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña LuËt nμy; b) Thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ viÖc lËp hå s¬ b¶o hiÓm x· héi; c) B¶o qu¶n sæ b¶o hiÓm x· héi theo ®óng quy ®Þnh; d) C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngoμi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy, ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp cßn cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
 8. 8 a) §¨ng ký thÊt nghiÖp víi tæ chøc b¶o hiÓm x· héi; b) Th«ng b¸o h»ng th¸ng víi tæ chøc b¶o hiÓm x· héi vÒ viÖc t×m kiÕm viÖc lμm trong thêi gian h−ëng trî cÊp thÊt nghiÖp; c) NhËn viÖc lμm hoÆc tham gia kho¸ häc nghÒ phï hîp khi tæ chøc b¶o hiÓm x· héi giíi thiÖu. §iÒu 17. QuyÒn cña ng−êi sö dông lao ®éng Ng−êi sö dông lao ®éng cã c¸c quyÒn sau ®©y: 1. Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; 2. KhiÕu n¹i, tè c¸o vÒ b¶o hiÓm x· héi; 3. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi sö dông lao ®éng 1. Ng−êi sö dông lao ®éng cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) §ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 92 vμ h»ng th¸ng trÝch tõ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng cña ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 91 cña LuËt nμy ®Ó ®ãng cïng mét lóc vμo quü b¶o hiÓm x· héi; b) B¶o qu¶n sæ b¶o hiÓm x· héi cña ng−êi lao ®éng trong thêi gian ng−êi lao ®éng lμm viÖc; c) Tr¶ sæ b¶o hiÓm x· héi cho ng−êi lao ®éng khi ng−êi ®ã kh«ng cßn lμm viÖc; d) LËp hå s¬ ®Ó ng−êi lao ®éng ®−îc cÊp sæ, ®ãng vμ h−ëng b¶o hiÓm x· héi; ®) Tr¶ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi cho ng−êi lao ®éng; e) Giíi thiÖu ng−êi lao ®éng ®i gi¸m ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 41, §iÒu 51 vμ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 55 cña LuËt nμy; g) Cung cÊp tμi liÖu, th«ng tin liªn quan theo yªu cÇu cña c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn; h) Cung cÊp th«ng tin vÒ viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ng−êi lao ®éng khi ng−êi lao ®éng hoÆc tæ chøc c«ng ®oμn yªu cÇu; i) C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngoμi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy, h»ng th¸ng ng−êi sö dông lao ®éng tham gia b¶o hiÓm thÊt nghiÖp ®ãng b¶o hiÓm thÊt nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 102 vμ trÝch tõ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng cña ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 102 cña LuËt nμy ®Ó ®ãng cïng mét lóc vμo quü b¶o hiÓm thÊt nghiÖp. §iÒu 19. QuyÒn cña tæ chøc b¶o hiÓm x· héi Tæ chøc b¶o hiÓm x· héi cã c¸c quyÒn sau ®©y: 1. Tæ chøc qu¶n lý nh©n sù, tμi chÝnh vμ tμi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 9. 9 2. Tõ chèi yªu cÇu tr¶ b¶o hiÓm x· héi kh«ng ®óng quy ®Þnh; 3. KhiÕu n¹i vÒ b¶o hiÓm x· héi; 4. KiÓm tra viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi; 5. KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn x©y dùng, söa ®æi, bæ sung chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi vμ qu¶n lý quü b¶o hiÓm x· héi; 6. KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; 7. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20. Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc b¶o hiÓm x· héi Tæ chøc b¶o hiÓm x· héi cã c¸c tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x· héi; h−íng dÉn thñ tôc thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi lao ®éng, ng−êi sö dông lao ®éng thuéc ®èi t−îng tham gia b¶o hiÓm x· héi; 2. Thùc hiÖn viÖc thu b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña LuËt nμy; 3. TiÕp nhËn hå s¬, gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi; thùc hiÖn viÖc tr¶ l−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn vμ ®óng thêi h¹n; 4. CÊp sæ b¶o hiÓm x· héi ®Õn tõng ng−êi lao ®éng; 5. Qu¶n lý, sö dông quü b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o toμn vμ t¨ng tr−ëng quü b¶o hiÓm x· héi; 7. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n, h−íng dÉn nghiÖp vô vÒ b¶o hiÓm x· héi; 8. Giíi thiÖu ng−êi lao ®éng ®i gi¸m ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 vμ kho¶n 2 §iÒu 41 cña LuËt nμy; 9. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi; l−u tr÷ hå s¬ cña ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 10. §Þnh kú s¸u th¸ng, b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi. H»ng n¨m, b¸o c¸o ChÝnh phñ vμ c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vμ sö dông quü b¶o hiÓm x· héi; 11. Cung cÊp ®Çy ®ñ vμ kÞp thêi th«ng tin vÒ viÖc ®ãng, quyÒn ®−îc h−ëng chÕ ®é, thñ tôc thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi khi ng−êi lao ®éng hoÆc tæ chøc c«ng ®oμn yªu cÇu; 12. Cung cÊp tμi liÖu, th«ng tin liªn quan theo yªu cÇu cña c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn; 13. Gi¶i quyÕt kÞp thêi khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi; 14. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ b¶o hiÓm x· héi;
 10. 10 15. C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng III B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc Môc 1 ChÕ ®é èm ®au §iÒu 21. §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é èm ®au §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é èm ®au lμ ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vμ d kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy. §iÒu 22. §iÒu kiÖn h−ëng chÕ ®é èm ®au 1. BÞ èm ®au, tai n¹n rñi ro ph¶i nghØ viÖc vμ cã x¸c nhËn cña c¬ së y tÕ. Tr−êng hîp èm ®au, tai n¹n ph¶i nghØ viÖc do tù huû ho¹i søc khoÎ, do say r−îu hoÆc sö dông ma tuý, chÊt g©y nghiÖn kh¸c th× kh«ng ®−îc h−ëng chÕ ®é èm ®au. 2. Cã con d−íi b¶y tuæi bÞ èm ®au, ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc con vμ cã x¸c nhËn cña c¬ së y tÕ. §iÒu 23. Thêi gian h−ëng chÕ ®é èm ®au 1. Thêi gian tèi ®a h−ëng chÕ ®é èm ®au trong mét n¨m ®èi víi ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vμ c kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy tÝnh theo ngμy lμm viÖc kh«ng kÓ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn vμ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng th× ®−îc h−ëng ba m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi d−íi m−êi l¨m n¨m; bèn m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng tõ ®ñ m−êi l¨m n¨m ®Õn d−íi ba m−¬i n¨m; s¸u m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng tõ ®ñ ba m−¬i n¨m trë lªn; b) Lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ Bé Y tÕ ban hμnh hoÆc lμm viÖc th−êng xuyªn ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè tõ 0,7 trë lªn th× ®−îc h−ëng bèn m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi d−íi m−êi l¨m n¨m; n¨m m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng tõ ®ñ m−êi l¨m n¨m ®Õn d−íi ba m−¬i n¨m; b¶y m−¬i ngμy nÕu ®· ®ãng tõ ®ñ ba m−¬i n¨m trë lªn. 2. Ng−êi lao ®éng m¾c bÖnh thuéc Danh môc bÖnh cÇn ch÷a trÞ dμi ngμy do Bé Y tÕ ban hμnh th× ®−îc h−ëng chÕ ®é èm ®au nh− sau: a) Tèi ®a kh«ng qu¸ mét tr¨m t¸m m−¬i ngμy trong mét n¨m tÝnh c¶ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn; b) HÕt thêi h¹n mét tr¨m t¸m m−¬i ngμy mμ vÉn tiÕp tôc ®iÒu trÞ th× ®−îc h−ëng tiÕp chÕ ®é èm ®au víi møc thÊp h¬n.
 11. 11 3. Thêi gian h−ëng chÕ ®é èm ®au ®èi víi ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy tuú thuéc vμo thêi gian ®iÒu trÞ t¹i c¬ së y tÕ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vμ c«ng an nh©n d©n. §iÒu 24. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi con èm ®au 1. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi con èm ®au trong mét n¨m ®−îc tÝnh theo sè ngμy ch¨m sãc con tèi ®a lμ hai m−¬i ngμy lμm viÖc nÕu con d−íi ba tuæi; tèi ®a lμ m−êi l¨m ngμy lμm viÖc nÕu con tõ ®ñ ba tuæi ®Õn d−íi b¶y tuæi. 2. Tr−êng hîp c¶ cha vμ mÑ cïng tham gia b¶o hiÓm x· héi, nÕu mét ng−êi ®· hÕt thêi h¹n h−ëng chÕ ®é mμ con vÉn èm ®au th× ng−êi kia ®−îc h−ëng chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. §iÒu 25. Møc h−ëng chÕ ®é èm ®au 1. Ng−êi lao ®éng h−ëng chÕ ®é èm ®au theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 23 vμ §iÒu 24 cña LuËt nμy th× møc h−ëng b»ng 75% møc tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc. 2. Ng−êi lao ®éng h−ëng tiÕp chÕ ®é èm ®au quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 23 cña LuËt nμy th× møc h−ëng ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) B»ng 65% møc tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc nÕu ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ®ñ ba m−¬i n¨m trë lªn; b) B»ng 55% møc tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc nÕu ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ®ñ m−êi l¨m n¨m ®Õn d−íi ba m−¬i n¨m; c) B»ng 45% møc tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc nÕu ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi d−íi m−êi l¨m n¨m. 3. Ng−êi lao ®éng h−ëng chÕ ®é èm ®au theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 23 cña LuËt nμy th× møc h−ëng b»ng 100% møc tiÒn l−¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc. 4. Møc h−ëng chÕ ®é èm ®au tÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy nÕu thÊp h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu chung th× ®−îc tÝnh b»ng møc l−¬ng tèi thiÓu chung. §iÒu 26. D−ìng søc, phôc håi søc khoÎ sau khi èm ®au 1. Ng−êi lao ®éng sau thêi gian h−ëng chÕ ®é èm ®au theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña LuËt nμy mμ søc khoÎ cßn yÕu th× ®−îc nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ tõ n¨m ngμy ®Õn m−êi ngμy trong mét n¨m. 2. Møc h−ëng mét ngμy b»ng 25% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i gia ®×nh; b»ng 40% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i c¬ së tËp trung. Môc 2 ChÕ ®é thai s¶n
 12. 12 §iÒu 27. §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é thai s¶n §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é thai s¶n lμ ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vμ d kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy. §iÒu 28. §iÒu kiÖn h−ëng chÕ ®é thai s¶n 1. Ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng chÕ ®é thai s¶n khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Lao ®éng n÷ mang thai; b) Lao ®éng n÷ sinh con; c) Ng−êi lao ®éng nhËn nu«i con nu«i d−íi bèn th¸ng tuæi; d) Ng−êi lao ®éng ®Æt vßng tr¸nh thai, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p triÖt s¶n. 2. Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vμ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nμy ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ®ñ s¸u th¸ng trë lªn trong thêi gian m−êi hai th¸ng tr−íc khi sinh con hoÆc nhËn nu«i con nu«i. §iÒu 29. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi kh¸m thai Trong thêi gian mang thai, lao ®éng n÷ ®−îc nghØ viÖc ®Ó ®i kh¸m thai n¨m lÇn, mçi lÇn mét ngμy; tr−êng hîp ë xa c¬ së y tÕ hoÆc ng−êi mang thai cã bÖnh lý hoÆc thai kh«ng b×nh th−êng th× ®−îc nghØ hai ngμy cho mçi lÇn kh¸m thai. Thêi gian nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu nμy tÝnh theo ngμy lμm viÖc kh«ng kÓ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn. §iÒu 30. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi sÈy thai, n¹o, hót thai hoÆc thai chÕt l−u Khi sÈy thai, n¹o, hót thai hoÆc thai chÕt l−u th× lao ®éng n÷ ®−îc nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n m−êi ngμy nÕu thai d−íi mét th¸ng; hai m−¬i ngμy nÕu thai tõ mét th¸ng ®Õn d−íi ba th¸ng; bèn m−¬i ngμy nÕu thai tõ ba th¸ng ®Õn d−íi s¸u th¸ng; n¨m m−¬i ngμy nÕu thai tõ s¸u th¸ng trë lªn. Thêi gian nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu nμy tÝnh c¶ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn. §iÒu 31. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi sinh con 1. Lao ®éng n÷ sinh con ®−îc nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n theo quy ®Þnh sau ®©y: a) Bèn th¸ng, nÕu lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng; b) N¨m th¸ng, nÕu lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ Bé Y tÕ ban hμnh; lμm viÖc theo chÕ ®é ba ca; lμm viÖc th−êng xuyªn ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè tõ 0,7 trë lªn hoÆc lμ n÷ qu©n nh©n, n÷ c«ng an nh©n d©n; c) S¸u th¸ng ®èi víi lao ®éng n÷ lμ ng−êi tμn tËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ng−êi tμn tËt;
 13. 13 d) Tr−êng hîp sinh ®«i trë lªn, ngoμi thêi gian nghØ viÖc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vμ c kho¶n nμy th× tÝnh tõ con thø hai trë ®i, cø mçi con ®−îc nghØ thªm ba m−¬i ngμy. 2. Tr−êng hîp sau khi sinh con, nÕu con d−íi s¸u m−¬i ngμy tuæi bÞ chÕt th× mÑ ®−îc nghØ viÖc chÝn m−¬i ngμy tÝnh tõ ngμy sinh con; nÕu con tõ s¸u m−¬i ngμy tuæi trë lªn bÞ chÕt th× mÑ ®−îc nghØ viÖc ba m−¬i ngμy tÝnh tõ ngμy con chÕt, nh−ng thêi gian nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n kh«ng v−ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy; thêi gian nμy kh«ng tÝnh vμo thêi gian nghØ viÖc riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng. 3. Tr−êng hîp chØ cã cha hoÆc mÑ tham gia b¶o hiÓm x· héi hoÆc c¶ cha vμ mÑ ®Òu tham gia b¶o hiÓm x· héi mμ mÑ chÕt sau khi sinh con th× cha hoÆc ng−êi trùc tiÕp nu«i d−ìng ®−îc h−ëng chÕ ®é thai s¶n cho ®Õn khi con ®ñ bèn th¸ng tuæi. 4. Thêi gian h−ëng chÕ ®é thai s¶n quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vμ 3 §iÒu nμy tÝnh c¶ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn. §iÒu 32. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi nhËn nu«i con nu«i Ng−êi lao ®éng nhËn nu«i con nu«i d−íi bèn th¸ng tuæi th× ®−îc nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n cho ®Õn khi con ®ñ bèn th¸ng tuæi. §iÒu 33. Thêi gian h−ëng chÕ ®é khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai 1. Khi ®Æt vßng tr¸nh thai ng−êi lao ®éng ®−îc nghØ viÖc b¶y ngμy. 2. Khi thùc hiÖn biÖn ph¸p triÖt s¶n ng−êi lao ®éng ®−îc nghØ viÖc m−êi l¨m ngμy. 3. Thêi gian nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vμ kho¶n 2 §iÒu nμy tÝnh c¶ ngμy nghØ lÔ, nghØ TÕt, ngμy nghØ h»ng tuÇn. §iÒu 34. Trî cÊp mét lÇn khi sinh con hoÆc nhËn nu«i con nu«i Lao ®éng n÷ sinh con hoÆc ng−êi lao ®éng nhËn nu«i con nu«i d−íi bèn th¸ng tuæi th× ®−îc trî cÊp mét lÇn b»ng hai th¸ng l−¬ng tèi thiÓu chung cho mçi con. Tr−êng hîp chØ cã cha tham gia b¶o hiÓm x· héi mμ mÑ chÕt khi sinh con th× cha ®−îc trî cÊp mét lÇn b»ng hai th¸ng l−¬ng tèi thiÓu chung cho mçi con. §iÒu 35. Møc h−ëng chÕ ®é thai s¶n 1. Ng−êi lao ®éng h−ëng chÕ ®é thai s¶n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 29, 30, 31, 32 vμ 33 cña LuËt nμy th× møc h−ëng b»ng 100% møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña s¸u th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc. 2. Thêi gian nghØ viÖc h−ëng chÕ ®é thai s¶n ®−îc tÝnh lμ thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Thêi gian nμy ng−êi lao ®éng vμ ng−êi sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 36. Lao ®éng n÷ ®i lμm tr−íc khi hÕt thêi h¹n nghØ sinh con
 14. 14 1. Lao ®éng n÷ cã thÓ ®i lμm tr−íc khi hÕt thêi h¹n nghØ sinh con quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 31 cña LuËt nμy khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Sau khi sinh con tõ ®ñ s¸u m−¬i ngμy trë lªn; b) Cã x¸c nhËn cña c¬ së y tÕ vÒ viÖc ®i lμm sím kh«ng cã h¹i cho søc khoÎ cña ng−êi lao ®éng; c) Ph¶i b¸o tr−íc vμ ®−îc ng−êi sö dông lao ®éng ®ång ý. 2. Ngoμi tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng cña nh÷ng ngμy lμm viÖc, lao ®éng n÷ ®i lμm tr−íc khi hÕt thêi h¹n nghØ sinh con vÉn ®−îc h−ëng chÕ ®é thai s¶n cho ®Õn khi hÕt thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 31 cña LuËt nμy. §iÒu 37. D−ìng søc, phôc håi søc khoÎ sau thai s¶n 1. Lao ®éng n÷ sau thêi gian h−ëng chÕ ®é thai s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30, kho¶n 1 hoÆc kho¶n 2 §iÒu 31 cña LuËt nμy mμ søc khoÎ cßn yÕu th× ®−îc nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ tõ n¨m ngμy ®Õn m−êi ngμy trong mét n¨m. 2. Møc h−ëng mét ngμy b»ng 25% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i gia ®×nh; b»ng 40% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i c¬ së tËp trung. Môc 3 ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp §iÒu 38. §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp lμ ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vμ ® kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy. §iÒu 39. §iÒu kiÖn h−ëng chÕ ®é tai n¹n lao ®éng Ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng chÕ ®é tai n¹n lao ®éng khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. BÞ tai n¹n thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) T¹i n¬i lμm viÖc vμ trong giê lμm viÖc; b) Ngoμi n¬i lμm viÖc hoÆc ngoμi giê lμm viÖc khi thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu cña ng−êi sö dông lao ®éng; c) Trªn tuyÕn ®−êng ®i vμ vÒ tõ n¬i ë ®Õn n¬i lμm viÖc trong kho¶ng thêi gian vμ tuyÕn ®−êng hîp lý; 2. Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn do bÞ tai n¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. §iÒu 40. §iÒu kiÖn h−ëng chÕ ®é bÖnh nghÒ nghiÖp Ng−êi lao ®éng ®−îc h−ëng chÕ ®é bÖnh nghÒ nghiÖp khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:
 15. 15 1. BÞ bÖnh thuéc danh môc bÖnh nghÒ nghiÖp do Bé Y tÕ vμ Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ban hμnh khi lμm viÖc trong m«i tr−êng hoÆc nghÒ cã yÕu tè ®éc h¹i; 2. Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn do bÞ bÖnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. §iÒu 41. Gi¸m ®Þnh møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 1. Ng−êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®−îc gi¸m ®Þnh hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Sau khi th−¬ng tËt, bÖnh tËt ®· ®−îc ®iÒu trÞ æn ®Þnh; b) Sau khi th−¬ng tËt, bÖnh tËt t¸i ph¸t ®· ®−îc ®iÒu trÞ æn ®Þnh. 2. Ng−êi lao ®éng ®−îc gi¸m ®Þnh tæng hîp møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Võa bÞ tai n¹n lao ®éng võa bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp; b) BÞ tai n¹n lao ®éng nhiÒu lÇn; c) BÞ nhiÒu bÖnh nghÒ nghiÖp. §iÒu 42. Trî cÊp mét lÇn 1. Ng−êi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 30% th× ®−îc h−ëng trî cÊp mét lÇn. 2. Møc trî cÊp mét lÇn ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Suy gi¶m 5% kh¶ n¨ng lao ®éng th× ®−îc h−ëng n¨m th¸ng l−¬ng tèi thiÓu chung, sau ®ã cø suy gi¶m thªm 1% th× ®−îc h−ëng thªm 0,5 th¸ng l−¬ng tèi thiÓu chung; b) Ngoμi møc trî cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nμy, cßn ®−îc h−ëng thªm kho¶n trî cÊp tÝnh theo sè n¨m ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi, tõ mét n¨m trë xuèng th× ®−îc tÝnh b»ng 0,5 th¸ng, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®−îc tÝnh thªm 0,3 th¸ng tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ. §iÒu 43. Trî cÊp h»ng th¸ng 1. Ng−êi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 31% trë lªn th× ®−îc h−ëng trî cÊp h»ng th¸ng. 2. Møc trî cÊp h»ng th¸ng ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Suy gi¶m 31% kh¶ n¨ng lao ®éng th× ®−îc h−ëng b»ng 30% møc l−¬ng tèi thiÓu chung, sau ®ã cø suy gi¶m thªm 1% th× ®−îc h−ëng thªm 2% møc l−¬ng tèi thiÓu chung; b) Ngoμi møc trî cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nμy, h»ng th¸ng cßn ®−îc h−ëng thªm mét kho¶n trî cÊp tÝnh theo sè n¨m ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi, tõ mét n¨m trë xuèng ®−îc tÝnh b»ng 0,5%, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x·
 16. 16 héi ®−îc tÝnh thªm 0,3% møc tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña th¸ng liÒn kÒ tr−íc khi nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ. §iÒu 44. Thêi ®iÓm h−ëng trî cÊp 1. Thêi ®iÓm h−ëng trî cÊp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 42, 43 vμ 46 cña LuËt nμy ®−îc tÝnh tõ th¸ng ng−êi lao ®éng ®iÒu trÞ xong, ra viÖn. 2. Tr−êng hîp th−¬ng tËt hoÆc bÖnh tËt t¸i ph¸t, ng−êi lao ®éng ®−îc ®i gi¸m ®Þnh l¹i møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng th× thêi ®iÓm h−ëng trî cÊp míi ®−îc tÝnh tõ th¸ng cã kÕt luËn cña Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa. §iÒu 45. CÊp ph−¬ng tiÖn trî gióp sinh ho¹t, dông cô chØnh h×nh Ng−êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mμ bÞ tæn th−¬ng c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¬ thÓ th× ®−îc cÊp ph−¬ng tiÖn trî gióp sinh ho¹t, dông cô chØnh h×nh theo niªn h¹n c¨n cø vμo t×nh tr¹ng th−¬ng tËt, bÖnh tËt. §iÒu 46. Trî cÊp phôc vô Ng−êi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn mμ bÞ liÖt cét sèng hoÆc mï hai m¾t hoÆc côt, liÖt hai chi hoÆc bÞ bÖnh t©m thÇn th× ngoμi møc h−ëng quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 cña LuËt nμy, h»ng th¸ng cßn ®−îc h−ëng trî cÊp phôc vô b»ng møc l−¬ng tèi thiÓu chung. §iÒu 47. Trî cÊp mét lÇn khi chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp Ng−êi lao ®éng ®ang lμm viÖc bÞ chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp hoÆc bÞ chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ lÇn ®Çu do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp th× th©n nh©n ®−îc h−ëng trî cÊp mét lÇn b»ng ba m−¬i s¸u th¸ng l−¬ng tèi thiÓu chung. §iÒu 48. D−ìng søc, phôc håi søc khoÎ sau khi ®iÒu trÞ th−¬ng tËt, bÖnh tËt 1. Ng−êi lao ®éng sau khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th−¬ng tËt do tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh tËt do bÖnh nghÒ nghiÖp mμ søc kháe cßn yÕu th× ®−îc nghØ d−ìng søc phôc håi søc khoÎ tõ n¨m ngμy ®Õn m−êi ngμy. 2. Møc h−ëng mét ngμy b»ng 25% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i gia ®×nh; b»ng 40% møc l−¬ng tèi thiÓu chung nÕu nghØ d−ìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i c¬ së tËp trung. Môc 4 ChÕ ®é h−u trÝ §iÒu 49. §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é h−u trÝ §èi t−îng ¸p dông chÕ ®é h−u trÝ lμ ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy.
 17. 17 §iÒu 50. §iÒu kiÖn h−ëng l−¬ng h−u 1. Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vμ e kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy cã ®ñ hai m−¬i n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn ®−îc h−ëng l−¬ng h−u khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Nam ®ñ s¸u m−¬i tuæi, n÷ ®ñ n¨m m−¬i l¨m tuæi; b) Nam tõ ®ñ n¨m m−¬i l¨m tuæi ®Õn ®ñ s¸u m−¬i tuæi, n÷ tõ ®ñ n¨m m−¬i tuæi ®Õn ®ñ n¨m m−¬i l¨m tuæi vμ cã ®ñ m−êi l¨m n¨m lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ Bé Y tÕ ban hμnh hoÆc cã ®ñ m−êi l¨m n¨m lμm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn. Tuæi ®êi ®−îc h−ëng l−¬ng h−u trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 2. Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy cã ®ñ hai m−¬i n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn ®−îc h−ëng l−¬ng h−u khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Nam ®ñ n¨m m−¬i l¨m tuæi, n÷ ®ñ n¨m m−¬i tuæi, trõ tr−êng hîp LuËt sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam hoÆc LuËt c«ng an nh©n d©n cã quy ®Þnh kh¸c; b) Nam tõ ®ñ n¨m m−¬i tuæi ®Õn ®ñ n¨m m−¬i l¨m tuæi, n÷ tõ ®ñ bèn m−¬i l¨m tuæi ®Õn ®ñ n¨m m−¬i tuæi vμ cã ®ñ m−êi l¨m n¨m lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ Bé Y tÕ ban hμnh hoÆc cã ®ñ m−êi l¨m n¨m lμm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn. §iÒu 51. §iÒu kiÖn h−ëng l−¬ng h−u khi suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vμ e kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ hai m−¬i n¨m trë lªn, bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn, h−ëng l−¬ng h−u víi møc thÊp h¬n so víi ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng l−¬ng h−u quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña LuËt nμy khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Nam ®ñ n¨m m−¬i tuæi, n÷ ®ñ bèn m−¬i l¨m tuæi trë lªn; 2. Cã ®ñ m−êi l¨m n¨m trë lªn lμm nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vμ Bé Y tÕ ban hμnh. §iÒu 52. Møc l−¬ng h−u h»ng th¸ng 1. Møc l−¬ng h−u h»ng th¸ng cña ng−êi lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña LuËt nμy ®−îc tÝnh b»ng 45% møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i §iÒu 58, §iÒu 59 hoÆc §iÒu 60 cña LuËt nμy t−¬ng øng víi m−êi l¨m n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× tÝnh thªm 2% ®èi víi nam vμ 3% ®èi víi n÷; møc tèi ®a b»ng 75%.
 18. 18 2. Møc l−¬ng h−u h»ng th¸ng cña ng−êi lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt nμy ®−îc tÝnh nh− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy, sau ®ã cø mçi n¨m nghØ h−u tr−íc tuæi quy ®Þnh th× gi¶m 1%. 3. Møc l−¬ng h−u h»ng th¸ng thÊp nhÊt b»ng møc l−¬ng tèi thiÓu chung. §iÒu 53. §iÒu chØnh l−¬ng h−u L−¬ng h−u ®−îc ®iÒu chØnh trªn c¬ së møc t¨ng cña chØ sè gi¸ sinh ho¹t vμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Møc ®iÒu chØnh cô thÓ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 54. Trî cÊp mét lÇn khi nghØ h−u 1. Ng−êi lao ®éng ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi trªn ba m−¬i n¨m ®èi víi nam, trªn hai m−¬i l¨m n¨m ®èi víi n÷, khi nghØ h−u, ngoμi l−¬ng h−u cßn ®−îc h−ëng trî cÊp mét lÇn. 2. Møc trî cÊp mét lÇn ®−îc tÝnh theo sè n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ n¨m thø ba m−¬i mèt trë ®i ®èi víi nam vμ n¨m thø hai m−¬i s¸u trë ®i ®èi víi n÷. Cø mçi n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× ®−îc tÝnh b»ng 0,5 th¸ng møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 55. B¶o hiÓm x· héi mét lÇn ®èi víi ng−êi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h−ëng l−¬ng h−u 1. Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vμ e kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy ®−îc h−ëng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) §ñ tuæi h−ëng l−¬ng h−u theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nμy mμ ch−a ®ñ hai m−¬i n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi; b) Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn mμ ch−a ®ñ hai m−¬i n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi; c) Sau mét n¨m nghØ viÖc nÕu kh«ng tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ cã yªu cÇu nhËn b¶o hiÓm x· héi mét lÇn mμ ch−a ®ñ hai m−¬i n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi; d) Ra n−íc ngoμi ®Ó ®Þnh c−. 2. Ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d vμ ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu 2 cña LuËt nμy ®−îc h−ëng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn khi phôc viªn, xuÊt ngò, th«i viÖc mμ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó h−ëng l−¬ng h−u. §iÒu 56. Møc h−ëng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn Møc h−ëng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn ®−îc tÝnh theo sè n¨m ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi, cø mçi n¨m tÝnh b»ng 1,5 th¸ng møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 57. B¶o l−u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi Ng−êi lao ®éng khi nghØ viÖc mμ ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó h−ëng l−¬ng h−u theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vμ §iÒu 51 hoÆc ch−a h−ëng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn theo
 19. 19 quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 vμ §iÒu 56 cña LuËt nμy th× ®−îc b¶o l−u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 58. Møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh l−¬ng h−u, trî cÊp mét lÇn ®èi víi ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi tr−íc ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 1. Ng−êi lao ®éng thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng nμy th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña n¨m n¨m cuèi tr−íc khi nghØ h−u. 2. Ng−êi lao ®éng cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña toμn bé thêi gian. 3. Ng−êi lao ®éng võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh, võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi chung cña c¸c thêi gian; trong ®ã thêi gian ®ãng theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. §iÒu 59. Møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh l−¬ng h−u, trî cÊp mét lÇn ®èi víi ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn tr−íc ngμy LuËt b¶o hiÓm x· héi cã hiÖu lùc 1. Ng−êi lao ®éng thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng nμy th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng cña sè n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi tr−íc khi nghØ h−u nh− sau: a) Tham gia b¶o hiÓm x· héi trong kho¶ng thêi gian tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 1995 ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 th× tÝnh b×nh qu©n cña tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña s¸u n¨m cuèi tr−íc khi nghØ h−u; b) Tham gia b¶o hiÓm x· héi trong kho¶ng thêi gian tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2001 ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 th× tÝnh b×nh qu©n cña tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña t¸m n¨m cuèi tr−íc khi nghØ h−u. 2. Ng−êi lao ®éng cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña toμn bé thêi gian. 3. Ng−êi lao ®éng võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh, võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi chung cña c¸c thêi gian; trong ®ã thêi gian ®ãng theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy.
 20. 20 §iÒu 60. Møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó tÝnh l−¬ng h−u, trî cÊp mét lÇn ®èi víi ng−êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi tõ ngμy LuËt b¶o hiÓm x· héi cã hiÖu lùc 1. Ng−êi lao ®éng thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng nμy th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña m−êi n¨m cuèi tr−íc khi nghØ h−u. 2. Ng−êi lao ®éng cã toμn bé thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña toμn bé thêi gian. 3. Ng−êi lao ®éng võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi thuéc ®èi t−îng thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh, võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do ng−êi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi chung cña c¸c thêi gian; trong ®ã thêi gian ®ãng theo chÕ ®é tiÒn l−¬ng do Nhμ n−íc quy ®Þnh th× tÝnh b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. §iÒu 61. §iÒu chØnh tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi 1. TiÒn l−¬ng ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lμm c¨n cø tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 94 cña LuËt nμy ®−îc ®iÒu chØnh theo møc l−¬ng tèi thiÓu chung t¹i thêi ®iÓm h−ëng chÕ ®é h−u trÝ. 2. TiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó lμm c¨n cø tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 94 cña LuËt nμy ®−îc ®iÒu chØnh trªn c¬ së chØ sè gi¸ sinh ho¹t cña tõng thêi kú theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 62. T¹m dõng h−ëng l−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi h»ng th¸ng Ng−êi lao ®éng ®ang h−ëng l−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi h»ng th¸ng bÞ t¹m dõng h−ëng l−¬ng h−u, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi h»ng th¸ng khi thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. ChÊp hμnh h×nh ph¹t tï nh−ng kh«ng ®−îc h−ëng ¸n treo; 2. XuÊt c¶nh tr¸i phÐp; 3. BÞ Toμ ¸n tuyªn bè lμ mÊt tÝch. Môc 5 ChÕ ®é tö tuÊt §iÒu 63. Trî cÊp mai t¸ng 1. C¸c ®èi t−îng sau ®©y khi chÕt th× ng−êi lo mai t¸ng ®−îc nhËn trî cÊp mai t¸ng:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2