intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn: Thơ Nôm Đường luật (từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương)

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

245
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nằm trong hướng nghiên cứu thơ Nôm Đường luật từ góc độ thể loại văn học, luận án tập trung nghiên cứu thể loại này trong giai đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương, coi như thuộc thế kỷ XIX, là giai đoạn phát triển đến đỉnh cao của thể loại, mà điểm trọng yếu là tìm hiểu, xác định những đặc trưng của nó về mặt nội dung và về mặt hình thức nghệ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn: Thơ Nôm Đường luật (từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> ---*---<br /> <br /> NGUYỄN THANH PHÚC<br /> <br /> THƠ NÔM ĐƢỜNG LUẬT<br /> (TỪ HỒ XUÂN HƢƠNG ĐẾN TRẦN TẾ XƢƠNG)<br /> <br /> Chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM<br /> Mã số: 50433<br /> <br /> LUẬN ÁN PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học :<br /> Giáo sư: LÊ TRÍ VIỄN<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - 1996<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu<br /> trong Luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Ký tên<br /> <br /> Nguyễn Thanh Phúc<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... 1<br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................ 3<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 3<br /> 2. Lịch sử vấn đề : .................................................................................................. 4<br /> 2.2. Nghiên cứu thơ Nôm Đƣờng luật nhƣ là bộ phận trong mối liên quan với<br /> tổng thể là tác phẩm , tác giả.......................................................................................... 6<br /> 3. Mục đích nghiên cứu : ....................................................................................... 9<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu : ................................................................... 9<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu : ............................................................................... 13<br /> 6. Những đóng góp mới của luận án .................................................................... 14<br /> 7. Bố cục của luận án : ......................................................................................... 15<br /> CHƢƠNG MỘT: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THƠ NÔM ĐƢỜNG<br /> LUẬT ................................................................................................................................... 17<br /> CHƢƠNG HAI: HỆ THỐNG ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ THƠ NÔM ĐƢỜNG LUẬT THẾ<br /> KỶ XIX ................................................................................................................................ 39<br /> 2.1.Đề tài, chủ đề thiên nhiên .......................................................................... 40<br /> 2.2. Đề tài, chủ đề vịnh sử, vịnh truyện, triết lý nhân sinh khẳng định đạo lý và<br /> khí tiết nhà Nho............................................................................................................ 47<br /> 2.3. Đề tài tự vịnh, tự thuật, tự trào và chủ đề tâm sự, khát vọng cá nhân. ..... 55<br /> 2.4. Đề tài cuộc sống xã hội, đất nƣớc, con ngƣời và chủ đề yêu nƣớc........... 67<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƢƠNG BA HỆ THỐNG HÌNH TƢỢNG KHÔNG GIAN - THỜI GIAN ........ 75<br /> 3.1. Hình tƣợng không gian ............................................................................. 75<br /> 3.2. Hình tƣợng thời gian ................................................................................. 90<br /> CHƢƠNG BỐN: CẤU TRÚC BÀI THƠ VÀ NHỊP ĐIỆU CÂU THƠ .............. 102<br /> 4.1 Cấu trúc bài thơ Nôm Đƣờng luật thất ngôn bát cú ................................. 102<br /> 4.2. Nhịp điệu câu thơ Nôm Đƣờng Luật ...................................................... 133<br /> CHƢƠNG NĂM: HỆ THỐNG NGÔN NGỮ THƠ NÔM ĐƢỜNG LUẬT THẾ<br /> KỶ XIX .............................................................................................................................. 146<br /> 5.1. Hệ thống ngôn ngữ gần với Đƣờng thi ................................................... 146<br /> 5.2. Hệ thống ngôn ngữ dân tộc ..................................................................... 159<br /> 5.2.1. Bộ phận từ thuần Việt: ..................................................................... 160<br /> 5.2.2. Ngôn ngữ văn học dân gian : ........................................................... 167<br /> 5.2.3 Ngôn ngữ đời thƣờng . ............................................................. 170<br /> PHẦN KẾT LUẬN .................................................................................................... 190<br /> 1. Thế giới nghệ thuật thơ Nôm Đƣờng luật ( thế kỷ XIX) ............................... 190<br /> 2. Quan niệm nghệ thuật về con ngƣời trong thơ Nôm Đƣờng luật (thế kỷ XIX)<br /> ........................................................................................................................................ 193<br /> 3. Kết luận chung ............................................................................................... 195<br /> THƢ MỤC THAM KHẢO........................................................................................ 201<br /> PHẦN PHỤ LỤC ....................................................................................................... 210<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2