intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án phó tiến sỹ " Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

199
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ khoa học toán lý " Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử " chuyên ngành vật lý lý thuyết.Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý học. Cơ học lượng tử là phần mở rộng và bổ sung của cơ học Newton (còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý và hóa học như vật lý chất rắn, hóa lượng tử, vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án phó tiến sỹ " Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử "

 1. '!' .. "'.. a BC p~ BOC.TRtING~HQCCEUIENNGHIEPVA D~ NGIm m-AMI BDad m6 ETh'E mtfdNGB6I HOC TONGBOP -===================================~======== Ng1V"bv1Jn ~9 .. ,...' ..." "" n OAe EQ( J)OI DG IHONGmm GUIi MO.R(8G onA If mtJIi~ mtfdHG L~G flf 1* !rQntit an Pho !rUn 81 Khoa h9c ToSn Ji " .. .. ~ 1y th~et -I:a hitu 10201 c.1l1V"&n Dganh V~t - 1966 !DImrPROBOem .IE t ~.. """"-""""'::."""'" """"-~~" ' :. " , "', ,'\ ',0', , , "t., ..1:.1 i'i:~L. I ~i ..' ': i' j J "~'li'\"~:'~"" ,.."..-,1 .., I hJ 'h::hL,;,: t:l)\} f . " 1 :.' "-.'t ~ , I ,. ~ ~ ~
 2. hoc Ul,am ~ B~.an V&t Ji Ji thwet cq trim ~ - . -~ - KiDh ihoa T&t 1i h9O ~6Ds h~ ~~ phS Jib Chi ... ~ , .- IDl\IDg ~C11 h~~ dAn s If~1n 11690 Glao - Giao 811 PhO.tUn sl. I. - DucmgTan P1d G18.o all It TUn .1. . , Ng\fO'i nhen xet 11 u~ ,~en xet as , CO' qUBn nhen xet, ,," . , .. L$ an se ~ bao vi tid gOi d:~ng chlIm 1$ .8n Nha - - ~ ¥ h9c ~Ang h9$>T.P. JIb Chi n..mc hW t(l1 J4iI1h vao hbi nga;y thq nibn 1989 Co 121' t1m hiAu lu'n an tCl-i !lhll vien 'lrIICIng d:~ h9c Tang hC1.P~~ phS gb Ch! I[~ va t~ ']hit vi~n Q~c 'gia. . a
 3. . fIij fJlu lincm doi ~ khcug ihc,i glan can ~n nhat Qua 1; thUY6t tI'lZCmgluvng t& tU'C'ngdot t{nh la nhoa Poincare" .Doi me; Poincare xu§:t phat t~ quan ni~m v~t ly cho rlng khong , .. ", .. , . thai gian cua ly thuygt tuong do1 hiP la dang nhEt va d~ hll6ng, vi vb cae d~c trtmg e~h~ lll9'llg t~ khong dU?c tbay d~l khi tlnh ti~ bo~c quay h~ t9a dQ ichong then. gia.'1. .. ..""........ co 10 tham so, cae vi t~ Qua no la ceo tOaD lfuo~ P01ncace . tu. 4 - xung l~g Pp.va 4-j;enXO'1110 en xung luvng ~;"V m .. ,.." '.. Nhom conformal Ie Mom d01 Dmg ch~a Mom ioincare nhu mQt Mom con. h"homconformal la nhom co 15 tham 80, cac ".. "'" , - vi ill cua no bao gam 10 vi tll cua MOil. poincare V8 ngoa1 ra ", "".. ~ , C9J1 co vi tll D wong ung vc11. phep bien d01 co den tO8 d9 T8 KjA tlJ\;1ng ling vai phep blin d~1 conformal die trllllg. Nhoc conformal Is nhom r~ .nhSt g1lt ~t bi en hinh non anh sang.. thUt ~t bien conformal c, neng luvng cao d~c cac thlJc G:i.~ ngb1~m :tEh1 Xf hptolD-had1"Onpbi
 4. ~Dibg~ Db1'~. A-~a1-C1.i'-'~,'t v".4'11 Jf;Q- h* c&. c ~S ohq 1;12,,", .. D&b1,. rO r~g chaing II:i.Dh.Uu.~S1 Tlj,.g .' . .. quA1;12110 qlq 1. 1uft Quathe glat 12.1,octbb, ~~8 ,. giG gh 4'~Dh'~ DUt't h1,D r~h ~1't1 cgng trbh 11 thl1ye1: Db'. 11&. hf .1,~o dd1 =g -v6i tbltC 11~1i. c~ vit 1i h~t Ilguds. ta olio rh8' s1iu 461 x.ing ta 161 thc1a' - 'th,. chi - h1fn 11&~ dU1 Db(t Ii cbo mic v~ d'a' J18l1gt4J. aliA 11 tbu1it th5ug Dbgt ~wng taer' Steu d~1.g' si' BP dit m§t trft -1:\1 .0 do trons ph~ hOt, bOb chI ad t12am tdl y cqA s6 04C 1; thuy't tbSD8 Dhlt,-s1&u d61 ~g co tb~ .~~~ quy3t . ~ dUVc kIlla oph thuft' Qua vh cft h1e:tuc07 ~~~. 1i . thu1'1: 'boD« Db't 1cfn (gred unU"1c:atj.on)-, V.V.. .0$0 1f 1inttyet1:12&Dg .«, t~ t,*o 121fl1 ~4t ~" ~iiu hS~ 4.1 (supergraY1'ty), sUI1 day Csuperatring) diu "flu d\P1C ":~Id1ai .. ... f1" . thee y t,aoDg 81@a dQ1%Qbg; ,BAn luin in J)gbteD oaia, DJQ't S 'vCn cD ~gquaDh s c&c Dbol\ 01 ~g .; r~, n01 trill. Saa etay '1. w.t#.~ cae v~ 4 . 4:8 d1 8a11DgbUn o. .-. cae, ~~t qa&'.h c~ tl
 5. -> -'.-. -Xh1o .at blim thvc lup 81eU kbong glan bar80111e Va . .Uu t1'llCmgg1a1 t:Ccb cu8 nm)1Iitac gi8 (;olperin. Ogievet- vA cOns 8¥ - blM tbiic lufn c!1tVC xk1 tbw nhin 18 raOta day-c dl1 a~ "'~cblt Chi nb't cac li thu;ret sleu dol xUng';' r§.t:g Ii ;; 2 cbUa 481=g trong SU(2). JIbe, hlnb tbde lufn ~;rtcac bn>ermul'tiplet cU: s1eu dO1 JJ. 2 chzqe 110 1;. bO1. cac s1€u tralmg tU1 t:Coh - cie 8ieu truang kboag bt rUg ~Qc bb1 cae di'u klin hincbe cO t:Cnh ch!t ap dlt. Do do.' d01 vcn eac sUu tr~g' gial ticb. co tb' 8P dpg phuong pbap Jibu steu tm~g. tAng
 6. hUb. .~ ta cae fhlDs c1Gs 1IIfIt8to"& aO1;~ bo~ v~ aOt ~ :tera1ont\tcmgtaa .. D'tiauft c ~s~u a 4~1 . miDg. Ph1lCmg trlm ~t~1Q11 trong .~ inatanton ' ." , 11 .., 1_0. cua boeQl1 CAP D8h1faa ch~ xac 9'a tIlc1Dg \fIIg
 7. Cb~g I , « ~, mfOjt001 D}.riG, POINCJJiE n'clc ilf R~rm dA 1;0 '........ ;fJJ\ ~ mane die trlln~ uhf!' mon V$O 11nh "vc Ch~g ne,b1& c~ trong &) ~~ Sia tr-lnh ~y cae kiln thuc ca b6D ~ v~ t:b&I d8r Poincare \Fa cae ',1DC1fmg r clla no I 1110111 Ding vA nh~tn auperoonfor~81. con:f'o.rmel. %thom81311 d6i ,~. .., ..'A , . , 1.- ~~J?o1nce.~: lbomPoincare t ngquat P 1a Mom 'tIt ~ ole Ph~p bign d~1 tw98d~ co dvng: V ~- ' I\~xv +.p (I.1) , ~ 11 1.119. 'trong do trfn c~ pbep b1Sn d~l Loren t6ng qUt la ~,\, 1e Yecta tbh uSn 4- *98 dQ. Ibom Po1Acue htPP~ Jabomcon cui P @1I ~e phep bi en d~1 (1.1) ..61. ~etl\. 1 va ~~1. 1h,6Ephil Vf1l n8ng cue MOlD Po1Jtcare hfP ki h1fu u.~o' T:i.en ~ bS::t bib tllO'ng dot eua lith uygt lU911« tit # ~ ';0 " ... . tLlO'!lg tum d. dQi phat b1E!11Mil 8au: ,"V()1. phep 'tie clol Po~nca" htp, v.cta treng thai bien cfAl thee bl~u c1dn ., Ci>" ~..'1;a , .,. .. , cae . Uh t,c cue ahOmcJo. la Dboll 10 them eS, u~ Pi" Vi t~ 1i. 4 vi ta tb;m tUn va 6 vi t&i quay. ,-, .f,\" .., ..' dall 40 -c,a gi8 trinh bBy dQi 80 cac vi tll. cue JIhOm phUO'J1gPh~p pn6n 1091 ~e bl~u dien rQincare, bit Cbs cIQ.J , .." t ,." A."',,- ,cua cae -.as 1 II1r cue dQl so nhC)1,P, ~ 1h cae gia tr:1, rieng .11& , ~. . . , , .. A 2.- Cae Sp!nCf Loren t Cee spina la cae yeu to cue lchuJ18 ' '" . ~. ~'" . t ' $ian Teet a phllC he 1 en 1 ~U th\1c h1tn o1eu d,i
 8. ". 10fl spinal 8pinO' oh1ral-'t~1 'i~!-;6 khaaS- ~-d;i;)'~ sp1nO'Ohiral phs1 (oh! 84 cO eft..). Cae eptAO' ha1. thUh do
 9. ~.. . ", " , bay ct.i 8 6 vi tl.: cua nholn s1€\.< Sau do tac"l1i hum , b .. ""~' . " """ dOi Dmg. phan 1001 oac leudieD uat tha quy cue d~l v EO' ,.~ bi & c1 .., .."" co net d~c .Di~t . ~-" , 401 xung. vaG eu ten cua del 80 nay slc¥ "1a ca'; boson va cac :fermion n~m trong cims m9t sUu da. tUJ.I~;J va cO cims 11116:1luvng. 4.- ~ieu khBn~~~ - s~ t.rsmpg: "'- .. ~ . i~ ..Lrongt;Leu III\lC nay teie gie. trlnh 1187hbh tbalC 1. ~81eukhiiDg gian Y8 s1Cu tmang dot vc11 slall doi %Ung III1nl11a1 vat 1 vi t{, splnO' (N.1)- StEIl kbang sian ls kbqg1an m& rSiDg cb.m cac t08 d9 khong thO1. g1an thOng thuDon.s . va c&e toe d Q spinO' ph8n €1ao been. BUu traang ls cac 'tzuOng ne dpm trang SUIl ][bong gian. Hlnb th&ic 1ujn. slau traOng cho phep mOt~ 89n gbe cae eta . tuyen slell dol' %Iing. 1.egrangian b(t bien, 1i tbQet nh1'u bLh n cac guy tIc Fe7D- cO th~ phat b1~u trio lofD b(t .Ugp tbeo ng& ngii 8:!.e~ truoemg. ~ .~ . 5.- Jgom con1'orMl: .111Jbomconforlla1 cu8 kh6ng thO1 glaD .. , ,~ 18 Dhomcac ~ep ~~ d01 't98 d9 bao g~m: - cac phep bi&n-a&l cue Mom Foincare, - Phep Mill dA! co din toa dQ ][bong thCn. g1an , .~~ . ~> 0 (I.2) %~ % .. - Phep bl.Sn etAl eon1'orma1 dIe trung ~ . or.1{xl (~ -~ . x2), tT(-x} 1-=.-c2x2 (I. 1) lIhom conformal co 15 them 86. cac v1 tu. 141'i1,&\'" \ ~ D .. , I va K}\. ' Sau do tae gi~ trlnh 18y d,1 86 cao vi tal, gisi thIGhvat Ii oao pbep'b1fn et~l (I.2) ya (I.3>,.tr1nh b8y , II Jt I- dien cam 8inh cas Maclcey, Salam de phuO'Ag phap cae bieu .,. .. III II' L a II A ao dtnb quy lut~ bi.u do! cna toen hr tmcmg doi YC1 cae , !It_" ., phep billU.l 401 cua ahom confer_l.
 10. , 6 - ~O. auperooafo~ 1IItOa ~omu. 1a .. . .. 0- .ahOa 00a1'01"881 cia- .. oa- .~ T1 ~ 8p1AO'. ~ DI too thimll do1 .& kla ta pb8t t1tb yao 481 a8 .. .. .."".. S JJI/ . ap1DG' ~. fI.c'" mOtvi. tll vo haons ooafo1'1l812 n tw . cae hi tl..m bop YJ _0 .tJtb cf41 84 8UpU'OOllfOr8al I. I trinh -7. Cb U. .. sIiu WI XIfBG ROBO J! .' d:r YCh~I ~.~ (2f -. -~ 1.- bayC"'Q nhna at Ian la...1 "Zm'Ia' ~ aptDCt beJIbc)a nhOm DD8 ..' *'., aia. do1 " II'" *'.6' ... acbuung ~. 110'*g Dltft cua t nnh 461 mag Po1ncar.. ~ &91 Dbo. 40 18 81eu 481 11 1 (I ki h1.jQ 86 ...1 1a; spina). cO thi .0. r9ag at cao Dho. 81eu clSl ~g all;. Jl vi tu. &pUla (Ii> 1). ]flu 117 »ft tg sp1Da @ 18 bilu d11a fXI 8b c~ clSI xUng t1"ODgSU(]I) ta 00 cfel s4 81811 ., *' . ~ . '~. *' dot XIIIIg110'rOag ...t hVJ»IIOt each kb&tg tIa thl8mB dol ~ 4ft =a . khong thCtt g!.8D hong Sf (]f). va . ~. . .. I 'fruimg h9P 40'!1 paD JIb t oua 818u QU~D1Dg..., rOD& 18 trWl1g h9P steu cI41 Dug wb rpng kIt hgp Wi
 11. ~ ~t b1lu G1b bit kbI qQ7 cu8 do-1 at) aie\:! (!ci " .. fI! 'fI! bi11 khu1luogng m Va , 80 l\l9Xlg merr~g SU(2) ~~ die trung " Y va Buperieospin~. .." .. '" If! ' tllBuperspin cae da tqen dui - xmlg . 50"(2) tbazang duvc g91 18 c8c hypermult1plet. CII\.ttrUc(3, I) 'A J. .,. '" to eas JDQt bien dieD bat kha quy Db., Bau (8 : spin, I,1soapin) (Y,T + 1/2~(Y,'-'/2)E9(Y + 1/~) ~ (Y-1/2,T). - Ichong gian 2.- SiBil khon.r u-iAD Stell tr.Km~r Steu lID dS1 X!ing SU{2) co cae 1;98 ~~I r§ng t~ ling ven sieu {x}'\, ~i t-e-l} (1-= 1,2) (II.4) 81&\1 ~-raCtng H = 2 (Tilt t&t 18 2-sUu t~) dlZQ'c r . %80 dtnhnhU" -.UI. . .' . 1 J ~* e:q>{-1 (ZZ+ zZ-+' exp[Hit"S + S~}]J( exp(1~ .eJCp[i(~Q 1-GvJ~(o)cxr[-i(qG+G.¥J]" (II.5) zZ+)J (-i.)(J'4~J e-xp expr..i(~S ...S-iJj exp[i( zZ + 1 trong do ta da 4n Teo cae.Q h1iu Bau d~ phan biit 2 vI tlr spinO'. - -2 -1 " Q... , Sco( !! Qco(~ 8.!! QJc 0 I""""" . .. . 0 t;r',I"..f,-'!..J.Ij!.:'nU~ij "c' "'r\"""\ f'~"\,.~.,i ! 11i\.,:It.:~:h')'.\..t" .Ili. ! ""1 \' N "", ,'. ~...,~-, ":.~ :"'.. ; I L ", " J
 12. Tat ~_Uu irWq 80 4Pah Db" (II.5) t. 00 till rUt ra q\:.y luft bi'n d~l -81 day OU~,tell tras d51 Tas. cao phep ~ : ' 30' ,Q~ ,Z 'b1h d&1 -, ~ [~ ' p J (II.9) ' = 1> J = -i ~ ~~ , ) (11.10 [SOl.' + (CT~~)~ s6 ~ - ( t) oa/4 .~] = i,,~. '. ( S~ () .it 1 (11.11) /o("I"T' -i~ ~ [Q-.,1J = +(~1t7} ()ML'h-Zi~ .T '" ;, %- (11.12) ~ of oc. / (Q~lt] = i~~ l -(?o-Jt)Oc~cp-2i~~~ ~~ . J (11.13) i* [Z ,t1 ' = . (II.14) * . [ Z+, ~] = i (I1.15) dm quy 1ujt b13n d~1 cua sUu traOong -rr . -"V - 0 rh 'J ) ) ( ~J + i (~~v{}.;z. + I t1-~\I az, r (JUG) ~ 12
 13. - T(+fC.!n'i-'l!.\T (~-L +;;- a_ VT", ;J= + (Ih4..6.) { L :-'£~.: ..)] fIV ~tr , . ~ u~ + i[(it-~"if) +($f)}(),M "'1: (* -7 rz)~ - -- -- I 'i) (* - '12 J.. r ' 1 -2: '? i. J (11.17) . - - '?~)+ (iJ~ -~: 7~- ~I(-&f.z [T2, 1>1== {TZ + - (~'1 - 7~~)~ + ~ (~~+7?):z + +~(*+rr?):z-J 1> ' (II.18) - -~ - 0 '\ fT3 3 t1\ (T ,TJ \ d 3 + 2-(~z;&.+ -& -~ - -t ~ - ?ail J + . a~ . . - (&'l).£... of-(-&if)3% At (II.19) - v~if)~,M +1 (-e-~~ 0- r ~:Z J . TIl' kha1 ~r1h: 2-aUIl trutmg 2. 1 0(' !>. ~(Xf-f-,~,'1.,'1.JZ) =2: '".",P.m!n!pt
 14. ' x ~(P,"- ~(~l(A.l (J',z) +(-~""(n~:(a:.~aI'41-(p-4itJC~l (1(,%}1 '(",,".i)r~1~..1 J .. rl!J-l, h)(ec...JC,PnJ P ".,. I .. (rr.21) . [-2., Tj,., [fjJ..J 1 -- _5 -; ..1rA'[~(J.;.,J ...!!-fD(f",lr*,JfjArl' l Z r (r:,z)) - tz ,"",of '(~I/..iJ( pJ(,.J' ).... ' ,ft)[C!CcIC,..) - .,.i (-I)'"!L-
 15. . , = (~,~,'l)P(y,t"5)lo) (ot +f(~-i~,."e- -i:~JI"'l) ,(+-'t),Ct- ~y~(y,o.o)J~" (; ":-) PhuoJag trlu (11.24) db ifa ,hll'aDg U:bIa ..R 461 " , .., Ted cac t1'W'Ag thUhplah: /. \ ~ k- 1ft!Pi!P!a! i«t ... ~". ~ 1 -. -nfJ. ~ (pr"',~). ~... c. I "'~ «,.l[ft r ,'.' 3") (.) x ,-O ~ {; y- ,;
 16. ~ ( "\1.0. A(I), / (I) ') < "IJI) A ' l.t{~);S(X?I= -\,4\~(~t(,,91 ::- . "r8lp(;c) ()(1);, (II.2'O A('~x'.» +f ~ = = < r:()() (x'» , A < A(x) ,:(":") > (II.)O)
 17. (0,.) (I) = t (,,) :: A0' 'f(:"" 1.!- (f', J , . (%) ~~CX) - ~p ()() - J.. f (2-) . .L( ~ (:., c ~ f"-.,' -'\ ~(:') (0(0/2.) . - 4-1:('j Jy"-J - '~0c). :: 2. out (](,) -r, ~CA pJ:i ~) T ( X) ( y Cl'r e< I !:IC~ Cae h~ th.:c ma ta thu c!ll9'C trons tieu ~c I1~Y cO ., ngbla hinh h9C 1"0.rang: Cluing Is bf qua c~ bitt 'QuiD. tIs!! tieD troDg !lieu. khong glan.ar, -r~D.g. Ct:!lmrta' TIT. .. A 3nu XHONG GUN HARaDXIC S1eu. tnrCong me dt.nh trcZ1g Bien 1chong gf.:.aJJ (II.4) , Jl."'. .1. - diem la ch.1la que nhUu thanh phJl::! :Ch;a1 trieD (theo }O nhuvc '." .b.. -i. . , .. }SC lay ~tla cua oae tQ8 c!Q spinO' vO(~ I -e-~ Va co MIln phb spin cao th i:ta. i)~ IDat~ cao hypermultlplrt thanh TV! superspin va superiaospin thgp. c~ ph!! ~~t c~c d1'11 k1~JJ hil11 chEl len cae sieu tlVong
 18. dl:U4 cua "'foIchl. e1! ~ '" ,':""~,II'jC\!,"" va 1: "ft ~II ,~:.-ru ,..' .. "'I .. 'I; w u.~'I!a"": .9 1.- vi,f'c.t.lnt';l£ifl:l,siu kb6Dg paD con 1tb1 46i vat ceo phep b1h de:1 rie:.t' ;:~.Lnng JT. '2 .-: h'JII (II..) 18 khao Bat neat kb6ng pem . . (IIi.') "1.~ ' 1 ~:, -+i;e.2. 1 -&1...; i~ , cacsieu i~ nonS slea. Bhang g1an con nb 00 '1d1a1f:r1~n,~h 'Phh ~. hone ~rahUn. hlnh tbac 1uIa . 81h ::..~g dUng ca 8~ DB)' kheng cO dnh hi~p bitn StJ(2} case. (XU.1) chi thiza !1l'>indlS1 xUng trong 0(2) (hey U(1) }. .'." . 1'~~g vTt81e.u. kbang glen harmonic ls: dUng mOt 8ieu &Sng t~ tf (:rn.2). d~ng then. dim V80 bien so g1aJ1' COIl ., '" a .. thuy't dLrcY1dQIlgbi~p bi4n d~c'btft mc1i d~trlnh bsJ' 1i sri(2). Caa bilin so a:1i.phsi lien hi cac bi~\1 di~n.. U(1) vM c8eb1~1i. dien o~ sr;(2); 40 ls cae tQa d~ harsonic ~
 19. , - r i ~I , ' ~ /It. . M - 2.r( ...uri»J) lAc,L$j) , "" = )(r . , ...Q..1; -e-fut. -v~ :=' -+ - f . ~ -,~- = '6:. u. -V-. 0(.' Stillkbang glen con Ten cac tQ& d~: - . +l -J /4 .+ S ' ' it:, l )(A U (III.J) ~CII. .do1 ribg nO 1& k!n dol Wi cac pb.p M;n s1e\l d51 Ding Sa", va ct. got 1& slell ihOnggiaD can gist t{ch. 31h ~1UOna :zac dtnh trone; 81 en kh3ng g:t8lt cen gi81 -t{ch d!lllC sgl 18 siill ~mOoag g:tal tich: ' + -+'" ~ J; tlf' ~ (i) = ':t (x...,-& 1" , U-) :: .:t.(ZA'U)' (III.4) ~ . SUa. 1;mdng g:t:l t:Cch (III.4) khan~ P:-;9 thu;c -a-, t';. va 1101chan.s ~ DUIg "t!ci1 1](1) Is. q. S1en tro~ g181 t[ch cO 1d1e! ~ rJ.ln th4nh phh nha sau I ~('f) FCII' ~ '\U(q--t) -'1-~-('i-" ]! (~/LI) = (XA,u) + ~ TO( ("p. 1"') ~ t7Ot'1 ("A .IA' T (..+-&'1-) N\(4'?,,-. ,LI) + (i"'~+)N(1-2}~.Ll1+( e+!T"".&'"f\;:r-~KA,~I) -t ( i+.e:+'-a."!';;"(1-3)("AI") - (-e-"t.+)-ft+"'.1.(4-1)" '\ + .. :;;Ho- \~,IAJ /~ + ( i't-~+) 3> (4t"'4t'St./ 14) . (iJ+-e--f") (III.5) , .. ... ...a- .. khat trien(III.5) cae truong tts8Dh puan trong pi}\1 thl1~. 118)41 cac ~a 4~ khOu& thOotg!sn xA' C~)J1 vea cac t9a . d~ h8Z"1lOG1cf u ..at tballli phln de} 101 co khat tr1~n th~o cac t9s d~ harmnic, v!. dv. dot vO1 P{q)c.XA' uZ): - .., 00 .L :1-~- - 'P()q ~ 'ft"'" \ ...J..) U. (i... + ' . ' ...Ll (III.6) . .f );; J 1.1. J ) ( %",1&"'::0 (~) '1". ("f"'f.1 n cac t~ feil'" 1n'tq ;11 ;}n)(xA) cbl conphv. . -to %" va 18 Me 11111.1d1;. bit kit. QI.1Y l1oan toM . do1 1!
 20. wi isosp1n + q/2. Bhl! Tir, :mng cuaSU(2) .n m§i; 8~~U tmODg ~ Dhlen t;mag tbfc t.; chi gia:t t!cb.ch~ Tah~ 1.soeptn. ~ o8c ~iil 1$1 c~ 18OS'pU1~~ Dhlit, cac 18ospm cOn 41 ~ . '/, , ~c tv do b6 ~rv ho"c C8Cbjc t\1' do sause. , .3.- Mq ~ ca~ t/.'We~.muJt1-nlet c~ !d~1il d&i. ~r"2 ~"'g si€cu t=~~ gi~i t!ch: H7Pft1IIIlltip1et 7~U8 chUB 1aoftoublet TQ huOng 'fi 1.eosingletsp1,na D1rao TO kbOiluvng. ( if'
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2