intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án phó tiến sỹ " Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động trong lâm nghiệp "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
241
lượt xem
87
download

Luận án phó tiến sỹ " Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động trong lâm nghiệp "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Luận án phó tiến sỹ kinh tế " Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động trong lâm nghiệp " qua thực tiễn của tỉnh Đồng Nai và lâm trường Hiếu Liêm chuyên ngành kinh tế chính trị.Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng rừng, quản lý bảo vệ rừng, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,... của rừng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án phó tiến sỹ " Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động trong lâm nghiệp "

 1. TRrfitNG -B~I HQ,C'rO'NG-H'qP ", THANH PHO HO CHI MINH NGUYEN DANH AN ;, A ~ AI'" A-" " . .. HIEV OVAKINH TE- XA DOl VA UTI ICU KIND TE . . CUACANHANNGIrUI LAOBONGTRONGLAM HGHIEP (Qua thzpc tiJn caa link Bong, N.ai va lam tnccYngHieu Liem) CHUYENNGANHKINH TE CHINH TR! 5.02.01 . ...-,,-,.- - .~ _. . ,,- - ""'- ,., I~" , ':- , 'j :i' Jl;! c, :. I .. , .. I ! '. 'I,J' 'y',i ,~ , . , : i" . i , ~~-.. >"-'-.. i i } '" J , . TOM TAT i . '. ' -_.~ .. an Pko Tien Sl Kink te Luq,n, .' ',"; ,-'" ITHANH PHO H(J CHI MINH NAM 1989
 2. t..P I ~~C;/'), N6-A- LU~N AN BU'Q'C~HOANTHANH T~I : Y/;z. BQ'mon Kirih te chfnhtrj, khoa Kinh te h9C TrU'b-ngB{lih9CTang hQ'pThanh ph5 Ht3Chi Minh t ~ ~ TRAN TRUNG H~U NgU'ai h11'ungdaD khoa h9c: Nha giao u'n tu Giao 811'I, Ph6 tieD 81 ldnh te Ng11'b-inh,n xet thli- nhiit : . . .. ~ i Ng11'b-inh~n xet th11-hai': . CO' qJ;ian nh~n xeSt : Lu~n an se QU'
 3. I. TiNH CHAT CHUNG CUA LU!N AN Tinh dip baeh eua a~ tai nghien en-n. Van d~ hi~u qua kinh t~ - xii h9i va IQ'i lch Idnh Ie chiem 111Ql tff d~c bi~t tlOug Idnh te h«;>c hlnh Ir!. V! c Vi~c nghien cu-u tlnh chill, nQi dung, cO' ch~ thl!c hi~n cua hi~u qua kinh te - xii hQi va IQ'i lch kinh te III m9t d~c tnrng quaD tr9ng nhltt ci'la khoa h9c qUaD If kinh te xii hQi clnl nghla, Ia cat diu 116ili~n If lu~n veS-i th1!c ti@n quan If kinh doanh ~a hQi chi] nghla. Sl)' nghi~p xay dl!ng ch~ nghla xii hQi noi chung, 51! nghi~p tl
 4. ph\l11ltru hi~nqua kinh te -- xa hQi trong lam 1Jghi~p va s\r vi ph~m tho b¥o hri f~h ca uhan
 5. a - n1.1'6-ca, nhi~u nhA khoa hc1ii nghien CUll t t hi~u qua kinh t~ n6i chung, c6 oi san vAo tu-ng nganh nh1.1' hi~u quzl kinh t~ trong c~ng nghi~p, n~ng nghi~p cung nbirng phU'O'ngphap daub gill vAtlnh toan (1). Con van - o~ hi~u qua kinh t~ - xii hQi va hi~u qu& kinh te xli h}i trong lam nghi~p thl h!lU 111mchU'a c6 Gong trlnh nao nghien cuu If Vi~t Nam. Ph{lm tru nay tuy ds dU'qc su- d\lng trong mic van ki~n sach baa kinh te Vi~t Nam va thlrc ti~n quan If kinh doanh tu- m~t vAi Dam tro' l{li day, song nQi dung cua no chU'a dU'qc IU'qng h6a, nhilt la trong lam nghi~p. - Viln o~ lQ'i fch kinh tiC. oU'Q'cnhi~u nhA H.oa hc dii trong vA ngoai nU'o-cnghien cu.u v~ m~t ban chift, vi td~ val fro va mlSi quart h~ giira cae lo{li JQ'i 1eh (xii h9i, t~p thi3 vAca nhan) dU'&ichu nghia xii hQi. Nbln chung, da 85 cae tac gia nghien cuuvn6i tr~n blnh di~n chung va nhirng kef lu~n, rut ra y~ cO'ban 18 thlSng nhilt. Trong m~t 56 bai viet, oii pilau t1ch lqi 1ch kinh t~ thAnh eae h~ tilting (1) Xem : B>aoXuan Sam, IlJ chu:c l{Ji san "uat VI quan h? hq,chloan kink te trong lien Mt lien doanh, Mo Nhan Dan ngay 6-8-1985; Nguyln Huy ; v~n ae nong nghif;p tiC san xu/it nM ten san xuat lfm xii hlji cM nghia.. nghien cwn kink te. sf) 6-1985 ; Nguyln Sinh Cuc : Nang sItaelao aljng tTong nang nghi?p, thOng ki, Ha Nlji, 1984 ; Nguyln Tuy : RiCngva xay d,!ng van riCng, NXB nong nghi?p. Hii Nlji 1985; Vgnyln Tl&ifng : Q:si lu{it nang caD flanK suf£t.nghiin cwu kink t~. so 4-19R4 ; Nguyln Van Trl&(mg: Bbi m6-i tl& duy tTor~gxay d1!ng v5T/,Twng, tq,p chi lam nghi?p stJ12-1985; Vii, Vi?t Linh : Moi quan h? giiia. nang suat laD aljng, trang bi kj thu~ va hi?u qna sUodlfng tai san co dink tTong lam nghi?p, Tq,p chi Lam nghi?p 55 2-1987 v.v... 3
 6. th6ng ;(hac nhau'phu hqp vo-i cae th8nh phJin kinh te dang t~n t_~iva chi ra 8t}'lac GOngqua ll;\i giil-a cae lcri ieh kinh t~ ttong mgt so h~' th5ng va giil-a Clleh~ th5ng lcri feh kinh t~ trong tho-i ky qua og (I). Tuy v~y, viln oe Icri feh kinh te trong cae IInh C\l th~, nhilt '180lcri lch . vl!c kinh te trong Him nghi~p, VAhO'n nil-a Iqi ieh kinh te CUB d nhan ngtro-i lao GQngtrong Him nghi~p trong Gi~u ki~n phat tri~n kinh t~ hang h6a co cO' diu nhi~u th8.nh philo theo o!nh htro-ng xii hgi chii nghia con it Glrcrc nghien cu-u mQt each san slie va co h~ th5ng. - Tiep thu nhil-ng th8.nh tt}'u CUBcae lac gia trong va ngoai ntro-c oii nghien cuu villi o~ nay, v~n d\lng, ttr
 7. - tru hi~u qua kinb t~ xii hQi trong Him nghi~p l~ m1}.c dlch - phll'O'ng ti~n cua nhirng dO'n vi san xullt kinh doanh lam nghi~p, 19'i lch kinh t5 ca uban ngll'b-i lao ttQng tTong Urn nghi~p veS-i uaD di~m 19'ilch kinh te chlnh q - lAquaDdi~mhi~u qua ldnh te xii h~i clIng cO' ch~ th'!c bi~n chung. . 9~ th1!c hi~n m1}.cc1lch 8:y, nhi~m V\1 d~t ra la tillq blnh pilau tlch kiuh t~ - chlnh tri ban chat, vi tri. val tro va nQi dung cua hi~u qua kinh te -- xii hQi tTong Jam nghi~p trong ml)i lien h~ hiru cO' veS-i uy lu~t kinh t8 q cO' ban cua chu ngh'ia xii hQi;.xac dinh TOva aily au hO'll nira tlnh cha:t, v! td, val fro cua lQ'i lch ca nhan ngU'M lao dQng trong lam nghi~p ireD CO's~ phep bi~n chti-ng cua con ngll'b-i tron~ hl}c thuyet M!c Lenin; Xac dinh m6 hlnh san xuih kinh doanh cua vung ru-ng - fa mQt hlnb thti-c t~ chti-c san xui£t C1}. lam cho hi~u qua Idnh te--- th~ xii hQi va l(}'i fcb kinh t~ dU'(}'c th'!c hi~n trong lam nghi~p tren CO'8(Ynh~n thd-c, v~n d1}.ng thong cac quy M lu~t kinh te cua chu ngh'ia xii hQi. NgU'o-ivHh cling ng Ut v~ khat quat hoa nhirng l hi~n tll'(}'ngkinh t~ dii va dang di~n ra trong th1!c lien san xu!lt kinh doanh cua ng~nh lam nghi~p, trong d6 co Lam tnro-ng Hieu Liem (B~ng Nai)) gop phfin nho vao vi~c th'!c hi~n nhi~m V1}. «tang cU'o-ngcong tac ti>ng ket th'!c ti~n va nghien cuu Ij lu~n hoan chinh h~ thong cae quart di~ill vI; i illeS-i»illa hQi nghi Ban chap hcmh Trung U"O'ng thli- 6 (Kh6a VI) du d~ fa. Hin ' , v " , ? Net mO-I ve m~t kh oa h 9C cua I ~n an : Thu. nhilt: Xuift pilat lu- quy lu~t kinh t~ CO'l)an ('ua cbu ngh'ia xii hQ1, Bin d~u tieD (y V1~t Nam neu Ji~n mQt 5,
 8. dieh '~o h~ th5ng tfnhehil"t, vi trl, vai iro va nQidung ena - xiihc}i trong lam oghi~p.N6 la mQt hi~u qua kinh te ph~m tru eua hH san xut1t xii hQi chu nghla, la hlnh thue bi~ri hi~n cua S,! lien bi? xii h9i. Ph~m tru hi~u qua kinh i~ xii hgi TQng'hO'n hi~u qua kinh' Ie, no quyth dinh mue t\ong, 15i song va khung dnh s5ng cna ngU'o-ilao Mng lam nghi~p. Tren cO' slYdo dU'a ra mgt h~ thong chi lieu danh gia hi~u qua kinh te - xii hQI troog lam nghi~p. Thu- 'hai: xac dinh l
 9. hQc cho vi~c nghien ell-U,xay d\fng va CIJ.h~ hoa cO'ch~ t qUaIlIf kinh t~ m&i trong lam nghi~p, theo tinh th~n B~i hQi VI eua Bang, g6p ph~n giai quyet m~t so van d~ dii va dang nay sinh ra xoay quanh nhfrng vrln ct~ nay trong th\rc ti~n'"san Axuiit kinh doanh lam nghj~p It TllJ'6'ct~. - Nh u-ng Ie IU{lnI y I u~n nay eorl eo th e SIT d \lng 1, tal }.. ' A).' , ?A ? et 8m H~u tham khao trong vi~c giltng d{lYVa bien SO{ln Bach glaD IchoR kinh te ehinh tr! ph~n xii hQi chu nghia v~ v8:na~ co li~n quan. ' A, C0'80'IY I1l\'D ' P hU'O'Dg P hap Iu~n cua IU~D aD. A , A ? ? va Phu-O'ng phap nghien cuu la v~n d\lng phl1'O'ngpbap bi~n chung duy v~t vA cae quaIl di~m duy v~t I!ch su., quan di~m h~- thong vao vi~c phan dch d~c di~m t\f nhien Idnh te xii h~i cua san xullt lam nghi~p, phan tfeh nhfrng bi~u hi~n va lac h{li clla che oQ l~p flung quaD lieu baa ciip trong CO'chc qUaD If lam nghi~p va nhfrng bAi hQCkinh nghi~m thanh c8ng va chU'a th~lllh cong CUR B1)ng Nai, trong deSco lam trl1'o-ng Hieu Liem, d~ khai quat hoa thanh nhirng van d~ eo tinh qui lu~t nh~m Dang caD hi~u qua kinh t~ -- xii hQi va phat buy tri~t dt3nhan to eon ngl1'M trong lam nghi~p xay d,!ng n~n lam nghi~p 1&/1xii hQi chu nghia. Cae van ki~n cua B{li h~j Bang c~ng san Vi~t Nam Ian thll- IV, V va VI, cae ugh! quy~t san ky B{li h(!i VI dii neu ten nhfrng quaIl di~m CO'ban trong vi~e nghien ell-u va gill quyet nhirni nhi~m V\l kinh te xii h~i dang d~t ra eua 011'&0fa. Cae quaD di~m do, nhi(t Ia quaIl di~m v~ chinh Bach CO'cS:u .kinh t~ nhi~u thanh ph~n, gild phong mQi naag l\fc san xuiit, phat tri~n kinh 7
 10. te hang hoa co coooau nhi~u thbh ph1in theo d!nh hu-o-ng xa hQiohu nghia, dieu oh10h cO' can kinh ie, khai thac m
 11. Ht Iu~n If lu~n kinh t~ chfnh tr! v6-ith1!c ti~n quan If kinh t~ xa hQi chu nghia. VB:n o~ nay OtrQ'c d~t ra cang ro rang va cap bach trong Hnh doanh ngh~ rung. Di~n tich ca mr6-c co rlrn~ che phil chI COnkhoan8 28%, cHit khong con rung len t6-i 13 tri~u ha (1)" Ngoai nhung nguyen nhan xii h9i va kil1h t~ ma. m9i ngtro-i o~u thong nhilt, Iu~n an cho ring con rnQt nguyen nhan nua d~n t6-i rung hi tan Fha nghiem trQng chtra OtrQ'ca~ c~p va pha[l tlch aily duo fM la, trong mQt tho-j gian dill, lam nghi~p ca ntr6-c phat tri~n theo htr6-ng tai san xllat theo chi~u rQng, van d~ hi~u qua kinh te-xilhQi chtra atrQ'c neu fa va dc oinh dung d~n, o~y au. Trong Him nghi~p co nhi~u chi tieu khac nhau a~ phan anh hi~u qua cua san xuat. Song Iau nay, roo-i chI Ia ho~c chu y~u Ii 8& dv.ng chi lieu hi~u qua kinh te, cOn chi lieu hi~u qua xii h~i thtro-ng bi coi nh~ ho~c ohtra aU'Q'cxac a!nh ro n~i dung. HO'n nua. chi lieu liii su~t trung blnh cua von rung = gia tr! bhg ti~n cua san ph!1m t~~~~~ gia tr! cua von rung thU'o"ng dung Hiu nay ail kh3ng th~ dauh gia atrQ'c day au vA chinh xac hi~u qua kinh te trong lam nghi~p thi I~i cang kh3ng th~ noi Ien chrQ'c hi~u qua kinh te - xii hQi trong lam nghi~p" Sau ao d1!a vao nhung Iu~n ai~m chu nghia Mac-lenin Va kinh nghi~ro trong vi~c quan If kinh t~ Him nghi~p cua ta, Iu~n an ail phan rich va chi 1'0r)ing: -----.- (1) Nguon: TlJng Mt va phzccmg hu:frng dlJi mfri co' eM quart if lam tru:cmg, B(i Lam nghi?JJ,Hii N(ii 7-1989. 9
 12. -'- Trinh U9 phat tri~n CUlll,!c hri ho~t uQng san xu~t kinh doanh. - Van de hi~u qua lA mQt bQ ph~n can thanh rat quaIl trng CURchien ItrQ'c phat tri~o kinh t~ xii h~i. Neu nhtr ban than phll'O'ng an chien }U'(rc, ke ho~ch san xuat kinh doanh kh~ng oam baG hi~u qua thl se khong c6 au phtrO'ng li~n oap ti-ng mi hu diu va l'c chat boa, ehe oQ sO-hii'u xii hQi chu nghi'a ve tU' v~t Ii9U san xuf{t Oll'Q'c th~1'chi~n v~ kinh fe, yen diu cua quy lu~t kinh te CO' ban cua chu nghi'a xii hQi OtrQ'c 1hl.1'c hi~u. Tifft 2 : Ban chat va nQi dung CUR hi~u qua kiuh t~- xii hQi trong lam nghi~p. 1. Cach tier c~n (mang Hnh chat phtrO'ng phIlp lu~n) Culllu~n an o~ v~ch TOban chat va nQi dung cua hi~u qua kinh te - xii hQi trong lam nghi~p lA : . - Vi~o tien hanh ph an dch kinh te -chl11h tT! ooi v&i ph{lm tru nay phiii gltn vo-i quy lu~t kinh te cO'ban cua chu oghi'a xa h9i. Tli- Slf phao tlch ogh gn ~ n9i v dung cua quy lu~t kinh te CO' ban cua chu nghi'a xii hQi 14 kh~ng nglrng nang cao phuc I
 13. d~ng va at! ph at tri~n tt! do, loan di~n cua m6i thilnh vien . ". - trong xii h~i tren CO'ICt kh6ng ngu-ng phat tri~n va ho£1n - - ->- ... th I~n Den san xuat xa h 91 ehu ngh Ia. Iu~n L. eh ? ro rang ~ 'A A' A /in 1 quy In~t kinh te CO' an thong chI noi Jeu tl9ng 1\1'e eo' b ban cua n~n san'"xu«t - h
 14. Dong nghi~p (xetv~ m~t rirng, Qat rirng 1&uoi tuvng lao oi)ng vA tuH~u slm xuat cO"ban), lam nghi~p theo ngbi3 TQng con gCim ca Ilnh vl!c thu c6n~ nghj~p va c6ng nghi~p rirng (trong UOct)ng nghi~p cha bi(fn g6, lam san 1& b~ ph~n chu y~u) ma Gong nghj~p rung thuQc ph1ilm trll dng ' nghj~p (cong nghi~p rung). VI v~y, trang ' "A ," v ~ 9 '" san xu!!.t \00 hd oan h rung can t{ln (\lng hem nang tong I h
 15. - utin phan bi~t chi phi bo ra lliQt I)1n band~u va chi phi thU'o-ng xuyen. Trong chi phi thU'b-ng xuyen din b~ sung them 2 y~u t(): chi phi thuQc quy dill chuy~n V&.0 san phllm lam Dong nghi~p (Cqd) vAgia tt'i tan thftt trong san xu!(t nhu- do char rung, ti~n ph~t do vi ph{lUlhqp tH3ng (Gtt ). - C~n dc dinh ro cac ngu~n dt! tru)( elm ~uat trong lam nghi~p (v()n san xuat, s1fc Iao dQng, ngui5n tal nguyen nhU' cUt, nU'{Yc, ung, quy ti~n bQ khoa h9c ky thu~t)va r c~n xu. Ii su-c lao dQng vit
 16. Tom l:~d,hi~u qua kinh tt tt l~ thu~n vlS-i lCfinhu~n va ty J~ ngh!ch vlS-iehi phi s~n xu~t. C~n sa. d\lng o()ng b9- c! 3 "hI deu neu tr8n mlS-ixac o!nh chlnh xachi~u qua kinh t~ trong Him nghi~p. B'8 chu-ng minh, lu.n an clAnchu-ng s() li~u Clia lam tr\1'(yn~Hi~u Liem trong 3 nam (1986, 1987, 1988) va c6 nh"n xet: m~c du chi phlsan xu~t thll'o-ng xuyen cua Dam tau tang hngvon co G!nh giam dlln xuong .:lIrai con so 1 va hi~u qua BIT d~mg Iao d:~ng 85ng chu-ng l{li ho~c oi xuong. (1) Nguon: Bao cao khai quat {ink kinh tZJ chll:c san xuat kink doanh va xay d7j:ngrii:ng dla lam tru:(mg Bieu Liem Bong Nai (Thiing 4-1982 den 7-1989) tr~nk bay tr;Lih~i ugh! Lam nghiw toan quac. 14
 17. b, Hj~u qua xii h~i trong lam nghi~p baa g1)m m~t lo{l.tnhung yen t5 m6-i kh~ng th~ than tom het trong hi~u qua kinh te: ". :"' 'A ' "'A :. 'A l '-" - 5 I! P}1at trIeD va cal t h Ittll (!eU J~]yn I ao w;>ng va l1~j dung lao d~ng coa ngU'o-ilam rung: phai xoa bo dJin tlnh chat n~ng llh9c, cU'o-ngo{) lao i1Qngcao va tll;h ("hat nguy hi~m coa lao d{)ngugh~ rkng, lam sac clio lac oQug cila h9 tro- Ben nh~ nhang va an to[tn hO"n,co tlnh ky- lu~t va tluh ky thu~t, - 51! pMt tri~n ho1;1tdQng xii h{)1 cua nhii-ng n@;U'o-i lam rkng. kh5i IU'Q'ngtho-i gian nhan r&i va vi~c su. dvng tho-i glaD nhan rM d~ tkng bU'6-cthl!c hi~n sl! phat tri~n tl! do loan di~n coa con ngU'o-i.Phili baa dam ngAy Gang tot hO"n cac quy~n kinh "' te - xii hQi coa ngtro-iA, lam , ' :' ' '" "' '" xa t }HHlhh P 0, t h ! tran: b ao rlrng song quyen Vtt sue . khoe va fight ngO"i, quy~n h9c t~P. quy~n ihrQ'c bao (;am v~ v~t chat khi (')mdau va tu5i giA, quy~n duQ'c su. dvng cac thanh tV'u van hoa ngh~ thu~t... - 51! pilat tri~n coa moi tru'o'ug h.r nhipn va mOl trU'o-ng do con nguo-i Iden tl}.ODen. Con nguo-i Is m{)t th8nh vieu clla h~ sinh thai rkng. M9i hOlilt u9ng coa con nguo-i tac dQng va lam thay d5i CaB b~ng sinh thai drng. Van d~ tal san xuat mOt truo'ug tl! nhien la mQt bQ pb~n can thanh va eullg la ti1;n d~ d~ thoa man nhu diu ngu'o-i lao don g 110" rtrna, h~ n ~ 'h . Lam trU'o-ngCOB phai th~lJg qua vj~c xay dV'ng xii h{)i coa mQt vung rlrng, giai quyet cac van o~ xii h{)i coa cQng Q;)ngI&n d~ t{l.o ra mQt b~u kh6ng khf xii h{)i thu~n IQ'i trong nhung t~p th~ nglrM lao d~ng sinh song va n6 tro- thanh o{)ng hrc kinh t~, 15
 18. Vi~c Dang cao hi~u qua xii hQi trong Him nghi~p g1in 1i~n v&i vi~c xay dt!ng ph at tri~n nhfrng ket cflu Idnh t~- xii h~i h~ ding: nba l-t (cap dat vuo-n, nha l-t) lQ.ng Him nghi~p va th! tdlU vung rung, cae' Gongtrinh phuc l
 19. - T6m l{li,hi~u qua kinh te xii h~i trong lam nghi~p quy~t dinh mu-c song v~t cMit va van hoa, loi song va khung canh song cua xii h~i vung rung mA Lam trtro-Dg Hieu 1i8m dii tom g9n l:;ti troDg kbIln hi~u : «GiEnl rung, d~p xii hQi, no du va hl.lDhphuc clIo m3i nglfo-h. CHUaNG II: LaI ICH KINH TE CUA cA NHAN NGUC)'I LAO BONG LA BONG LUC TRUC TIEP, THEN CHaT VA QUytT BINH 'BE NANG CAO HI~U QUA KINH TE xl HQI "--. Nang cao hi~u qua kinh t~ - xii hQi trong lam nghi~p - l~ m\lC dich - phU'O"ng ti~n d~ d{lt t&i ID\lCdfch m\lc lieu : tilt ea VIh{lnh phuc cua con ngU'~tidU'&i chu nghia xii hQi. Gi!i phap chien IU'Crc: phat buy tri~t d~ nhan to con ngdri. Bo IAphep bi~n chu-ng cua con ngll"o-i trong hQe thuy~t Mac L6 Nin. Con ngU'o-lho{lt dqng trong kinh te co 19'i fch kinh te. Chi co xac chef m&i khl)ng din ditn v~t chB:t. Tifft I : QuaIl di~m 19'i feh kinh te Ia quaD di~m hi~u qua kinh te. 1. Noi theo ligon ngfr quail If kinh te, quaD di~ri119'i fch kinh te cblnh Ii\ quaD di~m hi~u qua kinh t~. Che dQ t.p flung quaD lieu baa clip keo dai trong lam nghi~p d1i vi ph\tm n~ng n~ quan di~m nay -- Bi~u do th~ hi~n l:t ch3 : M~t la, ehU'a eo phU"O"ngn san xllllt kinh doanh co a can eu- khoa hoc va eo tinh bien thU'c bao dam bien . " . qua kinh tg - xii hQi cao nh~m th\l"c hi~n cae 19'i feh kinh tiL Biixuftt hi~n nhi~u
 20. - Hai la, kh6ng t~ll tr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản