intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:233

135
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan về cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, thực trạng cấu trúc vốn vốn luân chuyển và quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu nghiên cứu mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận án, kiểm định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM<br /> --------o0o--------<br /> <br /> BÙI ĐAN THANH<br /> <br /> CẤU TRÚC VỐN VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN TÁC<br /> ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH<br /> CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số<br /> <br /> : 62340201<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> NGƯT, PGS. TS. ĐOÀN THANH HÀ<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - Năm 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi tên: Bùi Đan Thanh<br /> Hiện đang công tác: Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP. HCM<br /> Là nghiên cứu sinh khóa 18 của trường Đại Học Ngân hàng TP. HCM<br /> Tên đề tài: “CẤU TRÚC VỐN VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN TÁC ĐỘNG<br /> ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP CỦA<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ<br /> MINH”, mã số: 62.34.02.01.<br /> Người hướng dẫn khoa học: NGƯT, PGS., TS. ĐOÀN THANH HÀ<br /> Luận án này được thực hiện tại Trường Đai Học Ngân hàng TP. Hồ Chí<br /> Minh.<br /> Tôi xin cam đoan luận án nghiên cứu này là kết quả làm việc của chính cá<br /> nhân tôi dưới sự hướng dẫn của NGƯT, PSG.TS. Đoàn Thanh Hà.<br /> Để hoàn thiện luận án này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ qúy báu<br /> của nhiều cá nhân và tập thể. Trước tiên, tôi xin cảm ơn tập thể Giảng viên<br /> trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy, cung cấp cho<br /> tôi các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn<br /> người hướng dẫn khoa học Thầy Đoàn Thanh Hà đã hết sức nhiệt tình, sâu sát<br /> trong quá trình hướng dẫn tôi thực hiện luận án nghiên cứu này.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của cơ quan và gia đình đã tạo điều<br /> kiện cho tôi mọi mặt để tôi chuyên tâm nghiên cứu, cùng với sự giúp đỡ của bạn<br /> bè đã bổ sung các kiến thức còn thiếu của tôi trong lĩnh vực nghiên cứu.<br /> Trong quá trình thực hiện và trình bày kết quả luận án nghiên cứu, do hạn chế<br /> về mặt thời gian, số liệu cũng như kiến thức và kinh nghiệm của chính tôi nên<br /> không thể tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn thêm từ<br /> Quý thầy cô; sự chia sẻ, đóng góp của người thân, bạn bè và các đọc giả để tôi có<br /> thể nghiên cứu tốt hơn nữa.<br /> Năm 2016<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu từ<br /> viết tắt<br /> <br /> Diễn giải đầy đủ<br /> Tiếng Anh<br /> <br /> CTTC<br /> DN<br /> DNNVV<br /> DNTN<br /> EPS<br /> <br /> Earning Per Share<br /> <br /> EU<br /> FEM<br /> <br /> European Union<br /> Fixed effects model<br /> <br /> GDP<br /> GLS<br /> <br /> Gross Domestic Product<br /> Generalized least squares<br /> <br /> M&M<br /> NHTM<br /> OECD<br /> <br /> Modilligani and Miller<br /> <br /> OLS<br /> <br /> Organization for Economic<br /> Cooperation and Development<br /> Ordinary Least Squares<br /> <br /> P/E<br /> <br /> Price to Earning Ratio<br /> <br /> PT<br /> REM<br /> <br /> Random effects model<br /> <br /> SMEs<br /> TNHH<br /> TP.HCM<br /> TSS<br /> VCSH<br /> VLC<br /> WTO<br /> <br /> Small and Medium enterprises<br /> <br /> Worrld Trade Organnization<br /> <br /> Tiếng Việt<br /> Cho thuê tài chính<br /> Doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi<br /> cổ phiếu<br /> Liên minh châu Âu<br /> Mô hình các yếu tố tác động<br /> cố định<br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> phương pháp bình phương nhỏ<br /> nhất tổng quát<br /> Modilligani và Miller<br /> Ngân hàng thương mại<br /> Tổ chức Hợp tác và Phát triển<br /> Kinh tế<br /> Phương pháp bình phương nhỏ<br /> nhất<br /> Hệ số giá trên thu nhập một cổ<br /> phiếu<br /> Phương trình<br /> Mô hình các yếu tố tác động<br /> ngẫu nhiên<br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tổng Tài Sản<br /> Vốn chủ sở hữu<br /> Vốn luân chuyển<br /> Thương mại Thế giới<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .......................................................................1<br /> 2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .......................................................3<br /> 3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..........................3<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu:...................................................................................3<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu: ......................................................................................3<br /> 4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................4<br /> 4.1. Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................4<br /> 4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ...............................................................................4<br /> 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ....................................................5<br /> 6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN ..................................................................................7<br /> CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN<br /> VỐN LUÂN CHUYỂN TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP ......................................................................................................... 8<br /> 1.1 LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN, VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ HIỆU<br /> QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP .......................................8<br /> 1.1.1 Cấu trúc vốn ................................................................................................8<br /> 1.1.1.1. Khái niệm .............................................................................................8<br /> 1.1.1.2. Lý thuyết về cấu trúc vốn theo quan điểm truyền thống ....................10<br /> 1.1.1.3. Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm hiện đại ................................11<br /> 1.1.2. Vốn luân chuyển .......................................................................................16<br /> 1.1.2.1 Khái niệm ............................................................................................16<br /> 1.1.2.2 Các chỉ tiêu đo lƣờng ..........................................................................17<br /> 1.1.3 Quan niệm về hiệu quả và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp .......21<br /> 1.1.3.1. Quan niệm về hiệu quả ......................................................................21<br /> 1.1.3.2. Quan niệm về hiệu quả quản trị tài chính ..........................................22<br /> 1.1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị tài chính của doanh nghiệp .23<br /> 1.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN, VỐN LUÂN CHUYỂN VỚI<br /> HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NGHIÊN<br /> CỨU THỰC NGHIỆM..........................................................................................25<br /> 1.2.1. Cấu trúc vốn và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp .......................25<br /> 1.2.1.1 Việc sử dụng nợ vay trong cấu trúc vốn và hiệu quả quản trị tài chính<br /> .........................................................................................................................25<br /> 1.2.1.2. Việc sử dụng vốn sở hữu trong cấu trúc vốn và hiệu quả quản trị tài<br /> <br /> chính ................................................................................................................25<br /> 1.2.1.3 Các nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc vốn .....................................26<br /> 1.2.2. Vốn luân chuyển và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp ................32<br /> 1.2.2.1. Khoản phải thu tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của doanh<br /> nghiệp ..............................................................................................................32<br /> 1.2.2.2. Hàng tồn kho tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của doanh<br /> nghiệp ..............................................................................................................33<br /> 1.2.2.3. Khoản phải trả tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của doanh<br /> nghiệp ..............................................................................................................33<br /> 1.2.2.4. Chu kỳ luân chuyển tiền mặt tác động đến hiệu quả quản trị tài chính<br /> của doanh nghiệp ............................................................................................34<br /> 1.2.2.5. Các nghiên cứu thực nghiệm về vốn luân chuyển .............................35<br /> 1.3. THẢO LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ ......................................................................43<br /> CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN, VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ<br /> HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ................................................... 46<br /> 2.1. SƠ LƢỢC VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .......................................46<br /> 2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các quốc gia trên thế giới ...........46<br /> 2.1.2. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam ....................................46<br /> 2.2. THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ<br /> CHÍ MINH .............................................................................................................47<br /> 2.3. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .................................................49<br /> 2.4. THỰC TRẠNG VỐN LUÂN CHUYỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ<br /> VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .......................................54<br /> 2.5. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CẤU TRÚC VỐN VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN<br /> CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ<br /> CHÍ MINH THÔNG QUA CUỘC KHẢO SÁT ...................................................60<br /> 2.5.1. Phƣơng pháp thực hiện .............................................................................60<br /> 2.5.2. Mẫu nghiên cứu ........................................................................................61<br /> 2.5.3. Kết quả khảo sát .......................................................................................62<br /> 2.5.3.1. Thống kê mô tả mẫu quan sát ............................................................62<br /> 2.5.3.2. Kết quả đánh giá ................................................................................63<br /> 2.6. HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ<br /> VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH GIAI ĐOẠN 2006-1014 ....................74<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2