intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:229

0
16
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai; Đánh giá được các đặc điểm, mức đa dạng di truyền của chúng; Tuyển chọn được các tổ hợp lai triển vọng và đưa ra giống cà chua chế biến ưu thế lai phục vụ sản xuất tại đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> DƯƠNG KIM THOA<br /> <br /> NGHIÊN C U NGU N V T LI U KH I ð U<br /> CHO T O GI NG CÀ CHUA ƯU TH LAI<br /> PH C V CH BI N<br /> <br /> ð NG B NG SÔNG H NG<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: Di truy n và ch n gi ng cây tr ng<br /> Mã s : 62 62 05 01<br /> Ngư i hư ng d n: 1. PGS. TS. Nguy n H ng Minh<br /> 2. GS.TS. Tr n Kh c Thi<br /> <br /> HÀ N I - 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> - Tôi xin cam ñoan r ng, ñây là công trình nghiên c u c a tôi. Các s<br /> li u và k t qu nghiên c u trong lu n án này là trung th c và chưa t ng ñư c<br /> công b trong b t kỳ m t công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam ñoan r ng, m i s giúp ñ cho vi c th c hi n lu n án<br /> ñã ñư c cám ơn và các thông tin trích d n trong lu n án này ñ u ñư c<br /> ch rõ ngu n g c.<br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> Dương Kim Thoa<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I CÁM ƠN<br /> ð hoàn thành lu n án này, tôi ñã nh n ñư c s quan tâm, giúp ñ c a các<br /> th y, cô giáo, các t p th , cá nhân cùng b n bè ñ ng nghi p.<br /> Tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n PGS.TS. Nguy n H ng Minh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i, GS.TS. Tr n Kh c Thi - Vi n Nghiên c u<br /> Rau qu , nh ng ngư i ñã t n tình hư ng d n, giúp ñ tôi trong su t quá trình th c<br /> hi n ñ tài cũng như hoàn ch nh lu n án.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn Lãnh ñ o Vi n Nghiên c u Rau - Qu , Vi n ðào<br /> t o Sau ñ i h c, các th y cô giáo B môn Di truy n Gi ng, Khoa Nông h c Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã giúp ñ và t o m i ñi u ki n thu n l i ñ<br /> tôi hoàn thành công trình nghiên c u này.<br /> Tôi xin trân tr ng c m ơn V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Nông<br /> nghi p và PTNT, GS.TS Tr n Kh c Thi ch nhi m ñ tài: “Nghiên c u ch n t o<br /> gi ng và k thu t s n xu t tiên ti n cho m t s lo i rau ch l c ph c v cho n i tiêu<br /> và xu t kh u (cà chua, dưa chu t, mư p ñ ng, dưa h u và t)” ñã h tr kinh phí<br /> ñ th c hi n ñ tài nghiên c u này.<br /> Tôi xin chân thành c m ơn các anh ch em B môn nghiên c u Rau và cây<br /> gia v , Vi n Nghiên c u Rau qu , các sinh viên th c t p t t nghi p t khóa 47 ñ n<br /> khóa 51 trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã c ng tác giúp ñ tôi trong su t th i<br /> gian h c t p và nghiên c u.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn s giúp ñ c a S Nông nghi p và Phát tri n<br /> Nông thôn H i Phòng, H i nông dân t nh B c Ninh, ban ch nhi m các h p tác xã<br /> ðoàn Xá, Huy n Ki n Th y, HTX C p ti n, Huy n Tiên Lãng,-H i Phòng, HTX<br /> Tân chi, Tiên Du- B c Ninh ñã t o ñi u ki n thu n l i ñ tôi th c hi n và hoàn<br /> thành lu n án.<br /> Sau cùng là gia ñình ñã luôn bên c nh ñ ng viên khích l , t o ñi u ki n v th i<br /> gian, công s c và kinh phí ñ tôi hoàn thành công trình nghiên c u này.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Hà N i, ngày<br /> tháng năm 2012<br /> Tác gi<br /> <br /> Dương KimThoa<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i cám ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các ký hi u, các ch viêt t t<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh m c các b ng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c các hình<br /> <br /> xi<br /> <br /> M ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính c p thi t c a ñ tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> M c tiêu nghiên c u c a ñ tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nh ng ñóng góp m i c a lu n án<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1 T NG QUAN TÀI LI U VÀ CƠ S<br /> <br /> KHOA H C C A<br /> <br /> ð TÀI<br /> 1.1<br /> <br /> Ngu n g c, s phát tri n s n xu t và phân lo i th c v t c a cà chua<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Ngu n g c, tình hình phát tri n s n xu t<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Phân lo i th c v t<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Ngu n gen cây cà chua và s d ng ngu n gen trong ch n t o gi ng<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Ngu n gen cây cà chua<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 13<br /> 15<br /> <br /> Nghiên c u t o ngu n v t li u kh i ñ u trong ch n t o gi ng<br /> cà chua<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> 22<br /> <br /> S d ng ngu n v t li u kh i ñ u trong ch n t o gi ng cà<br /> chua ch bi n<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> 15<br /> <br /> Nghiên c u và t o gi ng cà chua trên th gi i<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Nghiên c u và t o gi ng cà chua UTL trên th gi i<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> 25<br /> 30<br /> <br /> Nghiên c u và t o gi ng cà chua UTL ph c v ch bi n trên<br /> th gi i<br /> <br /> 30<br /> 39<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> T o gi ng cà chua<br /> <br /> Vi t Nam<br /> Vi t Nam<br /> <br /> 45<br /> <br /> 1.4.1<br /> <br /> Ch n t o gi ng cà chua<br /> <br /> 45<br /> <br /> 1.4.2<br /> <br /> T o gi ng cà chua UTL cho ch bi n t i Vi t nam<br /> <br /> 50<br /> <br /> CHƯƠNG 2 V T LI U- N I DUNG –PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> V t li u nghiên c u<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> ð a ñi m và th i gian nghiên c u<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> ð a ñi m<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Th i gian<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> CHƯƠNG 3 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N<br /> 3.1<br /> <br /> 58<br /> 65<br /> <br /> ðánh giá t p ñoàn các dòng, gi ng cà chua v hình thái, sinh<br /> trư ng, phát tri n, sâu b nh h i, năng su t và ph m ch t qu<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Phân nhóm các m u gi ng cà chua theo th i gian sinh trư ng<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> 65<br /> <br /> Phân nhóm các m u gi ng theo các ñ c ñi m sinh trư ng,<br /> hình thái, c u trúc cây<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> 70<br /> <br /> Phân nhóm các m u gi ng cà chua theo m t s ñ c ñi m v<br /> hình thái và ch t lư ng qu<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> 69<br /> <br /> Phân nhóm các m u gi ng cà chua theo các y u t c u thành<br /> năng su t<br /> <br /> 3.1.5<br /> <br /> 66<br /> <br /> Phân nhóm các m u gi ng theo m c ñ nhi m m t s sâu<br /> b nh h i chính trên ñ ng ru ng<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> 65<br /> <br /> 72<br /> <br /> ðánh giá ña d ng di truy n c a các m u gi ng cà chua b ng<br /> phương pháp marker phân t SSR<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> S n ph m ph n ng PCR<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> 74<br /> <br /> Phân tích nhóm c a 34 dòng cà chua d a trên d li u s n<br /> ph m PCR<br /> <br /> 74<br /> 76<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản