intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:187

0
30
lượt xem
3
download

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm xác định những yếu tố về mặt khí hậu thời tiết, các tính chất lý hóa học đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An ảnh hưởng xấu đến sản xuất cam và đề xuất biện pháp kỹ thuật bón phân và tưới nước nhằm nâng cao nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cam trên loại đất này. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tính chất lý hóa đất và một số biện pháp thâm canh cam trên đất đỏ bazan ở Phủ Quỳ - Nghệ An

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> NGUY N QU C HI U<br /> <br /> NGHIÊN C U TÍNH CH T LÝ HÓA ð T<br /> VÀ M T S<br /> TRÊN ð T ð<br /> <br /> BI N PHÁP THÂM CANH CAM<br /> BAZAN PH QUỲ - NGH AN<br /> <br /> LU N ÁN TI N SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: ð t và dinh dư ng cây tr ng<br /> Mã s : 62 62 15 01<br /> Ngư i hư ng d n: PGS.TS. H<br /> <br /> QUANG ð C<br /> <br /> PGS.TS. NGUY N NHƯ HÀ<br /> <br /> HÀ N I, 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên c u c a tôi, các s li u, k t<br /> qu nêu trong lu n án là trung th c và chưa ñư c s d ng ñ b o v b t kỳ<br /> m t lu n án hay công trình khoa h c nào. Tôi xin cam ñoan r ng các thông<br /> tin trích d n s d ng trong lu n án ñ u ñư c ghi rõ ngu n g c, m i s giúp<br /> ñ ñã ñư c c m ơn.<br /> <br /> Tác gi lu n án<br /> <br /> NCS. Nguy n Qu c Hi u<br /> <br /> ii<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Tác gi lu n án xin bày t lòng bi t ơn s u s c t i PGS.TS. H Quang<br /> ð c, PGS.TS. Nguy n Như Hà là nh ng ngư i hư ng d n khoa h c tr c ti p<br /> ñã góp nhi u ý ki n quan tr ng trong t nh ng bư c nghiên c u ban ñ u và<br /> c trong quá trình th c hi n vi t lu n án.<br /> T p th cán b Trung tâm Nghiên c u Cây ăn qu và Cây công nghi p<br /> Ph Quỳ, T p th cán b Trung tâm Nghiên c u th c nghi m Rau hoa qu<br /> Gia Lâm, giúp ñ tôi trong su t th i gian nghiên c u.<br /> T p th các th y cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trư ng, cán b Vi n<br /> ðào t o Sau ñ i h c, Ban Giám hi u Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã<br /> tr c ti p ñóng góp nhi u ý ki n quý báu cho tác gi hoàn thành lu n án này.<br /> Tác gi xin chân thành cám ơn:<br /> GS.TS Vũ H u Yêm, GS.TS Vũ M nh H i ñã ñóng góp nhi u ý<br /> ki n quý báu liên quan ñ n n i dung nghiên c u c a ñ tài.<br /> C m ơn các nhà khoa h c trong nghành, các ñ ng nghi p, b n bè và<br /> ngư i thân trong gia ñình ñã ñ ng viên, giúp ñ tôi trong quá trình công tác<br /> và h c t p.<br /> <br /> Tác gi<br /> <br /> NCS. Nguy n Qu c Hi u<br /> <br /> iii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i c m ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c ch vi t t t<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh m c b ng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c hình<br /> <br /> xi<br /> <br /> M<br /> <br /> 1<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> ð tv nñ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> M c ñích nghiên c u<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa c a ñ tài<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nh ng ñóng góp m i c a lu n án<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U<br /> 1.1<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nh ng nghiên c u v ñ t ñ bazan<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Nghiên c u v ñ t ñ (Ferralsols) trên Th gi i<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Nh ng nghiên c u v ñ t ñ (Ferrasols)<br /> <br /> Vi t Nam<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Nh ng nghiên c u v ñ t ñ bazan<br /> <br /> Ph Quỳ - Ngh An<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Nh ng nghiên c u v cây cam quýt<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Ngu n g c, giá tr s d ng và tình hình s n xu t cam quýt<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Yêu c u sinh thái c a cây cam quýt<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> ð t và dinh dư ng cho cây cam quýt<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Tình hình s d ng phân bón cho cam quýt<br /> <br /> 36<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Tình hình s d ng phân bón cho cây cam trên th gi i<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Tình hình s d ng phân bón cho cây cam<br /> Ngh An<br /> <br /> 36<br /> <br /> Vi t Nam và t i<br /> 38<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chương 2<br /> <br /> ð I TƯ NG, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP<br /> <br /> NGHIÊN C U<br /> 2.1<br /> <br /> 44<br /> <br /> ð i tư ng, v t li u và ñ a ñi m nghiên c u<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> ð i tư ng nghiên c u<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> V t li u nghiên c u<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> ð a ñi m nghiên c u<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> N i dung nghiên c u<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> 45<br /> <br /> ðánh giá ñi u ki n t nhiên, tình hình s n xu t cam t i vùng<br /> Ph Quỳ - Ngh An<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> 45<br /> <br /> Nghiên c u m t s tính ch t ñ t ñ bazan tr ng cam t i Ph<br /> Quỳ- Ngh An<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Nghiên c u bi n pháp k thu t thâm canh nâng cao năng<br /> su t, ch t lư ng cam trên ñ t ñ bazan<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> 45<br /> <br /> Ph Quỳ - Ngh An<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 45<br /> 46<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Phương pháp ñi u tra, thu th p s li u<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u m t s tính ch t ñ t ñ bazan tr ng cam<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u các bi n pháp k thu t thâm canh cam<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.3.4<br /> <br /> Phương pháp ñánh giá hi u qu kinh t<br /> <br /> 53<br /> <br /> 2.3.5<br /> <br /> Phương pháp k th a<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.3.6<br /> <br /> Phương pháp phân tích s li u và x lí th ng kê<br /> <br /> 54<br /> <br /> Chương 3 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N<br /> <br /> 55<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> ði u ki n t nhiên và th c tr ng s n xu t cam<br /> <br /> vùng Ph Quỳ -<br /> <br /> Ngh An<br /> <br /> 55<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> ði u ki n t nhiên vùng Ph Quỳ - Ngh An<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Tình hình s n xu t m t s cây ăn qu và cây công nghi p dài<br /> ngày<br /> <br /> Ph Quỳ - Ngh An<br /> <br /> 55<br /> <br /> 63<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản