intTypePromotion=3

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển các giải thuật sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điều khiển động cơ xoay chiều

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
23
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển các giải thuật sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điều khiển động cơ xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất một số thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông động cơ xoay chiều, đề xuất một số thuật toán ước lượng tốc độ và từ thông rotor để cung cấp cho bộ điều khiển tốc độ và từ thông của động cơ xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật: Nghiên cứu phát triển các giải thuật sử dụng mạng nơ ron cho ước lượng tham số và điều khiển động cơ xoay chiều

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> -----------------------------<br /> <br /> LÊ HÙNG LINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI THUẬT SỬ DỤNG<br /> MẠNG NƠ RON CHO ƢỚC LƢỢNG THAM SỐ VÀ ĐIỀU<br /> KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> ……..….***…………<br /> <br /> LÊ HÙNG LINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI THUẬT SỬ<br /> DỤNG MẠNG NƠ RON CHO ƢỚC LƢỢNG THAM<br /> SỐ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa<br /> Mã số: 62 52 02 16<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TSKH. PHẠM THƢỢNG CÁT<br /> 2. TS. PHẠM MINH TUẤN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả đƣợc<br /> viết chung với các tác giả khác đều đƣợc sự đồng ý của đồng tác giả trƣớc khi đƣa<br /> vào luận án. Các kết quả trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố<br /> trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Hùng Linh<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Học viện Khoa học và<br /> Công nghệ, Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt<br /> Nam, Phòng Công nghệ tự động hóa đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học<br /> tập, nghiên cứu.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới PGS.TSKH. Phạm<br /> Thƣợng Cát và TS. Phạm Minh Tuấn, hai thầy đã định hƣớng và tận tình hƣớng dẫn<br /> để tôi có thể hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và<br /> Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo và các đơn vị trong Nhà<br /> trƣờng đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi có thể thực hiện nghiên cứu.<br /> Tôi xin cảm ơn các cán bộ Phòng Công nghệ Tự động hóa – Viện Công nghệ<br /> thông tin, các đồng nghiệp thuộc Khoa Công nghệ Tự động hóa - Trƣờng Đại học<br /> Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã động viên và trao<br /> đổi kinh nghiệm trong quá trình hoàn thành luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân, các bạn đồng<br /> nghiệp - những ngƣời luôn dành cho tôi những tình cảm nồng ấm, luôn động viên<br /> và sẻ chia những lúc khó khăn trong cuộc sống và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có<br /> thể hoàn thành quá trình nghiên cứu.<br /> Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Hùng Linh<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. iii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .................................................v<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................ ix<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1<br /> TỔNG QUAN .............................................................................................................5<br /> 1.1 Đặt vấn đề ........................................................................................................5<br /> 1.2 Tổng quan về phƣơng pháp điều khiển động cơ xoay chiều .......................6<br /> 1.3 Các vấn đề nghiên cứu của luận án .............................................................19<br /> CHƢƠNG 2<br /> PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ VÀ TỪ THÔNG CHO<br /> ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU CÓ NHIỀU THAM SỐ BẤT ĐỊNH ............................20<br /> 2.1 Mô hình động cơ xoay chiều.........................................................................21<br /> 2.1.1 Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha..................................................22<br /> 2.1.2 Chuyển đổi các hệ trục tọa độ tham chiếu ...............................................23<br /> 2.1.3 Mô hình hai pha của động cơ không đồng bộ ba pha ..............................25<br /> 2.2 Phát triển thuật toán điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha có<br /> nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (d,q) ..............................................27<br /> 2.2.1 Xây dựng mô hình toán học bộ điều khiển ..............................................28<br /> 2.2.2 Xây dựng thuật toán điều khiển tốc độ động cơ ......................................29<br /> 2.2.3 Xây dựng bộ điều chỉnh dòng ..................................................................32<br /> 2.2.4 Kết quả mô phỏng kiểm chứng ................................................................34<br /> 2.3 Phát triển thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông động cơ không đồng<br /> bộ ba pha có nhiều tham số bất định trên hệ trục tọa độ (,) ......................39<br /> 2.3.1 Xây dựng mô hình bộ điều khiển .............................................................39<br /> 2.3.2 Xây dựng thuật toán điều khiển tốc độ và từ thông rotor ........................44<br /> 2.3.3 Kết quả mô phỏng ....................................................................................48<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản