intTypePromotion=1

Luận văn: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chia sẻ: Nguyen Bao Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
10
download

Luận văn: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn có vai trò đặc biệt quan trọng của đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - khu vực kinh tế năng động nhất của cả n-ớc. Đây là tuyến giao thông vận tải thủy lớn và quan trọng của cả n-ớc, là đầu mối giao th-ơng của Đông Nam Bộ với cả n-ớc và thế giới. Đồng thời đây cũng là nguồn cung cấp n-ớc chính cho sinh hoạt và sản xuất, nguồn cung cấp thủy sản, vật liệu xây dựng phong phú......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ BOÄ NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM Chöông trình baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng traùnh thieân tai ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU CAÁP NHAØ NÖÔÙC – MAÕ SOÁ KC-08.29 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP KHCN ÑEÅ OÅN ÑÒNH LOØNG DAÃN HAÏ DU HEÄ THOÁNG SOÂNG ÑOÀNG NAI - SAØI GOØN PHUÏC VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS.TS. Hoaøng Vaên Huaân Tham gia thöïc hieän: Giang Kim Ñöùc Nguyeãn Vaên Ñieån 5982-11 21/8/2006
 2. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé ch−¬ng tr×nh qu¶n lÝ c¬ Së d÷ liÖu phôc vô dù b¸o xãi lë bê h¹ du s«ng ®ång nai – sµi gßn 1. §Æt vÊn ®Ò : H¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng cña ®èi víi sù ph¸t triÓn cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam - khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt cña c¶ n−íc. §©y lµ tuyÕn giao th«ng vËn t¶i thñy lín vµ quan träng cña c¶ n−íc, lµ ®Çu mèi giao th−¬ng cña §«ng Nam Bé víi c¶ n−íc vµ thÕ giíi. §ång thêi ®©y còng lµ nguån cung cÊp n−íc chÝnh cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, nguån cung cÊp thñy s¶n, vËt liÖu x©y dùng phong phó... §· cã nhiÒu dù ¸n ®o ®¹c, kh¶o s¸t, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu qu¸ tr×nh diÔn biÕn, biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− nghiªn cøu vÒ vai trß cña h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¸c ®éng cña con ng−êi ®èi víi sù biÕn ®æi cña dßng s«ng. Tuy nhiªn, c¸c nguån tµi liÖu nµy ph©n t¸n r¶i r¸c ë nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ, ch−a ®−îc tËp hîp l¹i. NhiÒu khu vùc kh«ng cã tµi liÖu hoÆc cã rÊt Ýt, thiÕu ®ång bé, thiÕu tÝnh liªn tôc, rÊt cÇn ph¶i hÖ thèng l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch ®o ®¹c th−êng xuyªn, ®Þnh kú. ViÖc x©y dùng mét ng©n hµng c¬ së d÷ liÖu (CSDL) ®Ó phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vµ l©u dµi vÒ h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn lµ cÇn thiÕt, ®Æc biÖt trong c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o s¹t lë nh»m phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai vµ lµ c«ng cô trî gióp ®¾c lùc trong viÖc nghiªn cøu còng nh− c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé. 2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña ch−¬ng tr×nh qu¶n lý cSDL: 2.1. Môc ®Ých: - HÖ thèng hãa nh÷ng tµi liÖu c¬ b¶n phôc vô dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. - Khai th¸c, bæ sung, cËp nhËt c¸c nghiªn cøu vÒ lßng dÉn h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. - Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña®Ò tµi KC 08.29 2.2. Yªu cÇu: - Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL ph¶i trùc quan, dÔ sö dông vµ cµi ®Æt, ®ång thêi cã thÓ cËp nhËt vµ bæ sung. 3. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cña §Ò tµi KC 08.29: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL ®−îc x©y dùng trªn phÇn mÒm Access, ch¹y trong m«i tr−êng Windows. Ch−¬ng tr×nh ®· liªn kÕt ®−îc c¸c d÷ liÖu kh«ng gian (b¶n ®å) Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 1
 3. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé vµ d÷ liÖu phi kh«ng gian (tµi liÖu thuû v¨n, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, xãi båi,...) gióp cho viÖc qu¶n lý, cËp nhËt, truy xuÊt thuËn tiÖn, nhanh chãng. 3.1 Th«ng tin trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL: 3.1.1 D÷ liÖu kh«ng gian: - B¶n ®å nÒn: b¶n ®å sè c¸c tØnh h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn gåm c¸c líp: s«ng suèi, hå chøa, hµnh chÝnh, ®Þa danh, giao th«ng,… - C¸c b¶n ®å sè chuyªn ®Ò: b¶n ®å thæ nh−ìng, b¶n ®å ®Þa m¹o, b¶n ®å t©n kiÕn t¹o. 3.1.2 D÷ liÖu phi kh«ng gian (d÷ liÖu thuéc tÝnh) 3.1.2.1 Bé tµi liÖu c¬ b¶n: a. Hå chøa th−îng nguån: - Cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c hå chøa th−îng nguån s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ nhiÖm vô, quy m«, kÝch th−íc cña c¸c c«ng tr×nh. - Cung cÊp th«ng tin vÒ dung tÝch, l−u l−îng ®Õn, l−u l−îng x¶ ngµy trong c¸c n¨m cña hå TrÞ An vµ DÇu TiÕng. b. Thñy v¨n: - Cung cÊp sè liÖu vÒ mùc n−íc giê, l−u l−îng cña c¸c tr¹m thñy v¨n c¬ b¶n: Biªn Hßa, Vòng Tµu, Nhµ BÌ, Phó An, Thñ DÇu Mét, BÕn Løc,... tõ n¨m 2000 – th¸ng 2/2005, sè liÖu vÒ l−u l−îng, vËn tèc thùc ®o b»ng m¸y ADCP cña mét sè ®ît ®o n¨m 2003 vµ 2005. c. §Þa h×nh: C¸c b×nh ®å vµ mÆt c¾t ngang cña c¸c khu vùc ®o trong nhiÒu n¨m, b×nh ®å tuyÕn luång §ång Nai, tuyÕn luång Sµi Gßn - Vòng Tµu, tuyÕn luång Soµi R¹p, tuyÕn luång s«ng Dõa, tuyÕn luång ThÞ V¶i. d. §Þa chÊt: - C¸c th«ng tin vÒ c¸c hè khoan ®Þa chÊt, tÝnh chÊt c¬ lý vµ ®Þa tÇng cña mét sè khu vùc däc s«ng thuéc h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. 3.1.2.2 Th«ng tin vÒ c¸c kÕt qu¶ vÒ nghiªn cøu xãi lë, biÕn ®æi lßng dÉn vµ quy ho¹ch chØnh trÞ: a. Xãi båi: - Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng xãi båi toµn bé h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn, vÞ trÝ, tèc ®é cña c¸c ®iÓm s¹t lë. - C¸c h×nh ¶nh hiÖn tr¹ng xãi, båi theo c¸c ®ît kh¶o s¸t tõ n¨m 2001 - 2005. b. BiÕn h×nh lßng dÉn: - C¸c h×nh ¶nh vÒ diÔn biÕn h×nh th¸i s«ng c¸c khu vùc nghiªn cøu. c. Quy ho¹ch chØnh trÞ: Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 2
 4. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - C¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch chØnh trÞ c¸c khu vùc träng ®iÓm: Biªn Hßa, Thanh §a, Nhµ BÌ, M−¬ng Chuèi, Soµi R¹p. d. C«ng tr×nh b¶o vÖ bê: - Th«ng tin, h×nh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ bê ®· x©y dùng vµ c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng. e. KÕt qu¶ nghiªn cøu: - Th«ng tin vÒ nh÷ng tµi liÖu thu thËp, tµi liÖu tham kh¶o phôc vô thùc hiÖn ®Ò tµi KC.08.29 - C¸c kÕt qu¶, chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cho nghiªn cøu, khai th¸c vµ qu¶n lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: - C¸c th«ng tin l−u tr÷ trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL lµ nguån tµi liÖu quan träng phôc vô cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. ViÖc thu thËp vµ qu¶n lý c¸c tµi liÖu c¬ b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng trong ch−¬ng tr×nh sÏ gióp truy xuÊt vµ khai th¸c th«ng tin ®−îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. 4.1. øng dông cho nghiªn cøu vµ dù b¸o s¹t lë, phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai: Ch−¬ng tr×nh ®· tËp hîp c¸c tµi liÖu, c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ diÔn biÕn lßng dÉn, h×nh th¸i s«ng h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn, x¸c lËp ®−îc quy luËt biÕn ®æi lßng dÉn. CSDL lµ nguån tµi liÖu ®Çu vµo, kÕt hîp víi c¸c c«ng cô kh¸c nh− m« h×nh to¸n Mike 11, Mike 21C tÝnh to¸n dù b¸o s¹t lë. 4.2. øng dông cho c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL l−u tr÷ c¸c tµi liÖu c¬ b¶n (®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, thñy v¨n, bïn c¸t,...) tµi liÖu quy ho¹ch chØnh trÞ s«ng c¸c khu vùc träng ®iÓm, tµi liÖu quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i thñy - bé... C¸c tµi liÖu nµy ®−îc l−u tr÷ vµ cËp nhËt th−êng xuyªn sÏ gióp nh÷ng ng−êi qu¶n lý cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ hÖ thèng h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn vµ n¾m b¾t kÞp thêi vÒ nh÷ng biÕn ®æi cña dßng s«ng, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ khai th¸c hîp lý. 5. H−íng dÉn cµi ®Æt vµ sö dông phÇn mÒm Qu¶n lý CSDL : 5.1 H−íng dÉn cµi ®Æt : 5.1.1 Yªu cÇu vÒ m¸y tÝnh : M¸y tÝnh cã cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh øng dông Microsoft Office Access. 5.1.2. Cµi ®Æt: - ChÐp toµn bé th− môc Phan mem QLDLCB vµo m¸y. - Më th− môc Dolgis ActiveX 5.5.5.12 vµ nhÊn Set up Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 3
 5. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Chó ý : Do phÇn mÒm liªn kÕt víi mét sè ch−¬ng tr×nh øng dông nh−: Microsoft Word, Auto Cad, Map Infor vµ ch−¬ng tr×nh xem ¶nh nªn ®Ó sö dông ®−îc phÇn mÒm th× ph¶i khai b¸o l¹i ®−êng dÉn ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh ®ã. 5.2 H−íng dÉn sö dông Ch−¬ng tr×nh qu¶n l ý CSDL: 5.2.1 Chøc n¨ng c¸c thanh c«ng cô vµ c¸c thao t¸c c¬ b¶n: 5.2.1.1 Xem b¶n ®å: a. Phãng to, thu nhá: - BÊm chän nót . - NhÊp chuét tr¸i trong vïng b¶n ®å ®Ó phãng to b¶n ®å, nhÊp chuét ph¶i ®Ó thu nhá. HoÆc cã thÓ bÊm gi÷ chuét tõ bªn tr¸i vµ tõ trªn xuèng, b¶n ®å sÏ phãng to theo khung h×nh ch÷ nhËt. Ng−îc l¹i, bÊm gi÷ chuét tõ bªn ph¶i vµ tõ d−íi lªn, b¶n ®å sÏ thu nhá b. Di chuyÓn b¶n ®å: BÊm chän , nhÊn gi÷ chuét ®Ó di chuyÓn b¶n ®å ®Õn vÞ trÝ míi c. Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å ChØ chän ®−îc ®èi t−îng thuéc líp d÷ liÖu dang truy cËp - BÊm chän , nhÊp chän vµo ®èi t−îng cÇn xem th«ng tin d. Xem toµn bé b¶n ®å - BÊm chän , toµn bé b¶n ®å sÏ thu gän trong khung nh×n. e. Xem b¶n ®å theo tû lÖ x¸c ®Þnh: BÊm chän , xuÊt hiÖn hép héi tho¹i vµ nhËp tû lÖ cña b¶n ®å muèn xem f. In b¶n ®å: - BÊm chän , xuÊt hiÖn hép tho¹i. Khai b¸o khæ giÊy, h−íng in, lÒ in. - Chän ®Ó chän tû lÖ in vµ khu vùc cÇn in - Chän ®Ó chän m¸y in - Chän OK g. BËt/ t¾t hiÓn thÞ c¸c líp b¶n ®å - BÊm chän , xuÊt hiÖn hiÖn hép tho¹i Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 4
 6. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - §¸nh dÊu chän vµo « ®Ó hiÓn thÞ líp b¶n ®å - §¸nh dÊu vµo « nÕu muèn líp b¶n ®å ®ã cã thÓ chØnh söa. ChØ cã thÓ chän duy nhÊt mét líp ®Ó chØnh söa - BÊm chän / hoÆc chän lu«n 5.2.1.2 T¹o thªm ®èi t−îng trªn b¶n ®å: a. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®iÓm: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o ®èi t−îng d¹ng ®iÓm - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc b. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®−êng: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o ®−êng. §Ó b¾t dÝnh víi ®èi t−îng ®· cã, ta ®ång thêi bÊm gi÷ phÝm Ctrl, ®Ó vÏ ®−êng th¼ng gãc, ta bÊm gi÷ ®ång thêi phÝm Shift. - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc c. Thªm ®èi t−îng d¹ng ®a gi¸c - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c cÇn t¹o. T−¬ng tù ta còng ®ång thêi bÊm gi÷ phÝm Ctrl hoÆc Shift ®Ó b¾t dÝnh ®èi t−îng hoÆc vÏ ®−êng th¼ng gãc. - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc d. Thªm ®èi t−îng d¹ng nh∙n: - BÊm chän - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ cÇn t¹o nh·n - BÊm chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc 5.2.1.3 HiÖu chØnh ®èi t−îng trªn b¶n ®å a. Thay ®æi vÞ trÝ ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng - BÊm chän hoÆc ®Ó di chuyÓn hoÆc xoay ®èi t−îng - BÊm chuét t¹i vÞ trÝ míi trªn b¶n ®å hoÆc cã thÓ bÊm gi÷ chuét vµ kÐo ®Õn vÞ trÝ míi b. Xãa ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng, nÕu cÇn chän nhiÒu ®èi t−îng th× bÊm gi÷ ®ång thêi phÝm Shift - BÊm chän ®Ó xãa - Chän nÕu muèn xãa, nÕu kh«ng ®ång ý xãa c. Thay ®æi thuéc tÝnh ®èi t−îng - Chän ®èi t−îng cÇn thay ®æi Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 5
 7. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - BÊm chän , xuÊt hiÖn hép tho¹i - Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vÒ mµu kÝch cì, kiÓu ch÷,… Chän nÕu chÊp nhËn thay ®æi, ®Ó bá qua nh÷ng thay ®æi 5.12.4. Liªn kÕt ®èi t−îng kh«ng gian vµ d÷ liÖu a. T¹o liªn kÕt - Chän d÷ liÖu cÇn liªn kÕt - Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å - BÊm nót - Sau khi t¹o xong liªn kÕt, khi ta bÊm vµo ®èi t−îng trªn b¶n ®å th× d÷ liÖu t−¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn. Ng−îc l¹i, bÊm chän vµo d÷ liÖu th× ®èi t−îng t−¬ng øng trªn b¶n ®å sÏ ®−îc chän b. Bá liªn kÕt - Chän d÷ liÖu cÇn bá liªn kÕt - Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å - BÊm nót 5.1.2.5 L−u c¸c thay ®æi trªn b¶n ®å - BÊm chän - Chän nÕu muèn l−u vµ nÕu muèn bá qua c¸c thay ®æi 5.2.2 §¨ng nhËp vµo ch−¬ng tr×nh: NhÊp ®óp vµo biÓu t−îng cña ch−¬ng tr×nh trªn mµn h×nh, cöa sæ ch−¬ng tr×nh xuÊt hiÖn Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 6
 8. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - NhËp vµ - Chän nót ®Ó vµo ch−¬ng tr×nh chÝnh - Muèn tho¸t khái ch−¬ng tr×nh, chän Sau khi ®¨ng nhËp, cöa sæ chÝnh cña ch−¬ng tr×nh sÏ xuÊt hiÖn nh− sau: Chän môc cÇn khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin Ch−¬ng tr×nh cã 2 chÕ ®é sö dông: Khai th¸c vµ cËp nhËt - ChÕ ®é Khai th¸c: chØ ®−îc xem vµ khai th¸c th«ng tin, kh«ng thÓ cËp nhËt hoÆc chØnh söa d÷ liÖu - ChÕ ®é CËp nhËt: cho phÐp söa ®æi, cËp nhËt d÷ liÖu. ChØ cã nh÷ng ng−êi cã trong danh s¸ch cËp nhËt (môc Ng−êi truy cËp) míi cã quyÒn söa ch÷a, cËp nhËt d÷ liÖu. 5.2.3 Qu¶n lý, khai th¸c, cËp nhËt d÷ liÖu (chÕ ®é CËp nhËt) - §Ó khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin, chØ cÇn nhÊp chuét vµo môc cÇn quan t©m - §Ó tho¸t vµ vÒ mµn h×nh tr−íc ®ã, bÊm chän D−íi ®©y sÏ h−íng dÉn c¸ch khai th¸c, cËp nhËt th«ng tin mét sè môc tiªu biÓu, c¸c môc kh¸c hoµn toµn t−¬ng tù. 5.2.3.1 Môc Hå chøa th−îng nguån a.§Ó khai th¸c th«ng tin: - Chän trong danh s¸ch cÇn xem th«ng tin Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 7
 9. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Th«ng tin vÒ hå chøa - Chän , khi ®ã mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn: XuÊt d÷ liÖu Chän kho¶ng thêi sang Excel Xem gian gian xem d÷ biÓu liÖu ®å - NhËp kho¶ng thêi gian cÇn xem d÷ liÖu trong « vµ . Ch−¬ng tr×nh sÏ hiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ mùc n−íc, l−u l−îng x¶...cña hå vµ tù ®éng tÝnh c¸c gi¸ trÞ, min, max, trung b×nh. - §Ó xuÊt c¸c d÷ liÖu sang d¹ng Excel, bÊm - §Ó xem biÓu ®å c¸c ®−êng Qx¶ ~t, bÊm Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 8
 10. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé b. CËp nhËt d÷ liÖu: D÷ liÖu kh«ng gian -Cã thÓ thªm ®èi t−îng kh«ng gian vµo b¶n ®å nh− ®· tr×nh bµy ë môc 5.2.1.2. VÝ dô ®Ó thªm mét hå chøa vµo b¶n ®å ta lµm nh− sau - NhËp tªn hå míi vµo vµ nhËp c¸c th«ng sè hå chøa vµo b¶ng - BÊm ®Ó vÏ hå trªn b¶n ®å - T¹o liªn kÕt gi÷a th«ng tin vµ hå võa vÏ - NÕu cã file Word ®Ýnh kÌm th× ta kÐo thanh cuén ë cuèi b¶ng sang ph¶i, bÊm chuét t¹i cét File Word vµ chØ ra ®−êng dÉn ®Õn file ®ã. Sau khi ®· cã file, ta chØ cÇn bÊm vµo vÞ trÝ tªn hå chøa, ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng më file nµy ra. §ãng file nµy sÏ trë l¹i ch−¬ng tr×nh D÷ liÖu thuéc tÝnh: Cã thÓ nhËp sè liÖu tõ bµm phÝm hoÆc tõ c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. VÝ dô, ®Ó cËp nhËt th«ng tin vÒ l−u l−îng hå chøa - Chän hå chøa cÇn cËp nhËt, nÕu ch−a cã hå nµy th× ta thªm vµo trong - BÊm - Di chuyÓn ®Õn dßng cuèi cïng cña b¶ng d÷ liÖu (dïng thanh cuén hoÆc dïng phÝm PageDown) - NhÊp chuét vµo dßng cuèi cïng ®Ó nhËp sè liÖu 5.2.3.2 Môc Thñy v¨n - BÊm chän - BÊm chän tr¹m thñy v¨n cÇn xem - Chän th«ng tin cÇn xem: , , , Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 9
 11. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - BÊm ®Ó xem chi tiÕt Xem th«ng tin . Cã 2 chÕ ®é xem: vµ Xem Chän kho¶ng thêi XuÊt d÷ liÖu gian gian xem d÷ biÓu sang Excel ®å liÖu Xem : - BÊm chän, xuÊt hiÖn mµn h×nh nh− sau - NhËp kho¶ng thêi gian ®o - Tõng mÆt c¾t sÏ cã mét file ma trËn sè liÖu vËn tèc ë d¹ng Excel. NhÊp ®óp vµo « ký hiÖu mÆt c¾t sÏ xuÊt hiÖn file Excel nµy - §ång thêi mçi mÆt c¾t sÏ cã file ¶nh tr−êng ph©n bè vËn tèc t−¬ng øng. NhÊp ®óp vµo « sÏ xuÊt hiÖn file ¶nh nµy Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 10
 12. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé §Ó cËp nhËt d÷ liÖu: - Di chuyÓn ®Õn dßng cuèi cïng cña b¶ng d÷ liÖu (dïng thanh cuén hoÆc dïng phÝm PageDown) - NhÊp chuét vµo dßng cuèi cïng ®Ó nhËp sè liÖu - BÊm ®Ó phãng to khu vùc cÇn thªm mÆt c¾t vËn tèc - BÊm ®Ó vÏ s¬ häa vÞ trÝ mÆt c¾t - BÊm chän ®èi t−îng vµ d÷ liÖu råi bÊm - NhËp file Excel vµ file ¶nh t−¬ng øng cho tõng mÆt c¾t b»ng c¸ch bÊm vµo « vµ råi chØ ra ®−êng dÉn tíi c¸c file nµy 5.2.3.3 Môc ®Þa h×nh - Chän trong cöa sæ chÝnh ch−¬ng tr×nh, xuÊt hiÖn mµn h×nh sau: - Chän khu vùc ®o vÏ ®Þa h×nh hoÆc tuyÕn luång trong danh s¸ch - BÊm nót ®Ó xem th«ng tin - Chän n¨m kh¶o s¸t, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn mét danh s¸ch con liÖt kª c¸c mÆt c¾t ngang cña n¨m ®ã - §Ó xem file b×nh ®å, chän < Më file Cad b×nh ®å> - §Ó xem file mÆt c¾t ngang, chän §Ó cËp nhËt thªm th«ng tin vÒ ®Þa h×nh: - Chän n¨m cã sè liÖu g¾n kÕt - NhÊp ®óp vµo « vµ
 13. §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Xem ¶nh minh häa VÞ trÝ s¹t lë Th«ng tin vÒ vÞ trÝ s¹t lë Mçi vÞ trÝ xãi, båi sÏ cã th«ng tin vÒ vÞ trÝ, tèc ®é,... vµ h×nh ¶nh minh häa. §Ó xem h×nh ¶nh minh häa, nhÊp ®óp vµo « sÏ xuÊt hiÖn ¶nh. §Ó thªm th«ng tin, g¾n kÕt h×nh ¶nh còng lµm t−¬ng tù nh− trªn. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2