intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
11
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận thực tiễn kiểm soát trong môi trường xử lý thông tin bằng máy tính, thực trạng kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 1. -1- -2- Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐOÀN TH NG C TRAI VĂN PHÚ LONG Ph n bi n 1: ............................................................................ THI T K TH T C KI M SOÁT TRONG CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ B O HI M XÃ H I T I B O HI M Ph n bi n 2: ............................................................................ XÃ H I THÀNH PH ĐÀ N NG Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t Chuyên ngành: K toán nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng Mã s : 60.34.30 vào ngày ....... tháng ...... năm....... TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – 2011
 2. -3- -4- M Đ U ñang dùng, cũng như có quy n ti p c n toàn b h th ng thông tin, có 1. T ng quan nghiên c u máy ch ñ gi l p h th ng công ngh thông tin ph c v cho quá Hi n nay, công ngh thông tin ngày càng ñư c ng d ng r ng rãi trình nghiên c u. trong các doanh nghi p cũng như các ñơn v hành chính, s nghi p. V i yêu c u c p thi t ñó và ñi u ki n nghiên c u c a mình, tôi Trong môi trư ng x lý thông tin b ng máy tính, v n ñ ki m soát c g ng vi t ñ tài: Thi t k th t c ki m soát trong chương trình c n ñư c chú tr ng ñ c bi t do thi u các d u v t ki m toán thư ng có qu n lý B o hi m xã h i t i B o hi m xã h i thành ph Đà N ng. trong các h th ng x lý th công, nên r t khó phát hi n gian l n và 3. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài sai sót. Vi c nghiên c u thi t k các th t c ki m soát trong các - Đánh giá nh ng r i ro có th x y ra chương trình x lý d li u, ch y u là các ph n m m k toán ñang - Thi t k các th t c ki m soát các chương trình qu n lý t i BHXH ñư c nhi u ngư i quan tâm, và ñã có m t s ñ tài nghiên c u v v n thành ph Đà N ng. ñ này. Tuy nhiên vi c nghiên c u các th t c ki m soát trong các 4. Đ i tư ng nghiên c u và ph m vi nghiên c u chương trình qu n lý B o hi m xã h i cho ñ n nay chưa ñư c tác gi - Các chương trình ñang s d ng t i B o hi m xã h i thành ph Đà nào th c hi n. N ng và 7 qu n, huy n tr c thu c 2. Tính c p thi t c a ñ tài - S li u th c t c a các chương trình t năm 2008 ñ n năm 2010 B o hi m xã h i là m t ngành m i: thành l p vào ngày 5. Phương pháp nghiên c u 16/02/1995 nhưng ñã ñ m ñương m t kh i lư ng công vi c kh ng l . - S li u c a t t c các chương trình ñư c ch a trên 3 máy ch Ch tính riêng trên ñ a bàn thành ph Đà N ng năm 2009: ñ t t i phòng Server BHXH thành ph và 7 máy ch ñ t t i 7 qu n - T ng thu b o hi m xã h i (BHXH), b o hi m y t (BHYT), b o huy n. Chép t t c d li u các nơi v t p trung t i 1 máy ch phòng hi m th t nghi p (BHTN) là: 741,294 t ñ ng. Công ngh thông tin ñ ph c v nghiên c u; - T ng chi BHXH+BHYT+thanh toán khám ch a b nh cho b nh - Th nghi m tr c ti p chương trình gi l p nhân BHYT là hơn 863,814 t ñ ng. - Nghiên c u c u trúc c a chương trình. V i hơn 30.000 ñ i tư ng nh n lương hưu và tr c p BHXH - Nghiên c u sai ph m ñã x y ra trên các phương ti n thông tin thư ng xuyên (nh n ti n hàng tháng), hơn 120.000 ngư i lao ñ ng ñ i chúng ñóng ti n hàng tháng cho cơ quan BHXH. Hơn 570.000 ngư i tham - Ph ng v n các tác gi l p trình t i Trung tâm công ngh thông gia BHYT. tin – B o hi m xã h i Vi t Nam và nhân viên phòng Công ngh V i kh i lư ng ñ i tư ng và kinh phí l n như trên, t t y u ph i thông tin BHXH thành ph Đà N ng. áp d ng công ngh thông tin vào công tác nghi p v v i hơn 10 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài chương trình l n nh . Tuy nhiên, cho ñ n th i ñi m này, BHXH - Trên cơ s phân tích nh ng r i ro có th x y ra, cũng như gi ñ nh thành ph Đà N ng nói riêng và ngành BHXH toàn qu c nói chung tình hu ng và ti n hành th c nghi m tác gi ñã làm rõ nguy cơ và trên chưa thi t k ñư c các th t c ki m soát các chương trình. cơ s ñó thi t k các th t c ki m soát trong chương trình qu n lý Do ñi u ki n là trư ng phòng Công ngh thông tin t năm 2006 BHXH t i BHXH thành ph Đà N ng. ñ n nay, tôi ñã tham gia quá trình thi t k h th ng các chương trình
 3. -5- -6- - Đ tài có tính th c ti n cao, có kh năng ñưa vào áp d ng th c t - Đ i tư ng bên trong: phân quy n s d ng ñ m i nhân viên s t i BHXH thành ph Đà N ng nói riêng và ngành BHXH trên toàn qu c d ng ph n m m ph i có m t kh u riêng và ch truy c p ñư c trong nói chung. gi i h n công vi c c a mình. 7. K t c u c a Lu n văn - Đ i tư ng bên ngoài: Thi t l p công c b o v ch ng truy c p Chương 1: Cơ s lý lu n v th t c ki m soát trong môi trư ng x trái phép ñ ngăn cách gi a m ng n i b và m ng internet. Thi t l p lý thông tin b ng máy tính. m t kh u k t n i ñ h không th truy c p trái phép vào h th ng. Chương 2: Kh o sát th c tr ng ki m soát trong chương trình qu n b. Ki m soát d li u lý BHXH t i BHXH thành ph Đà N ng. - Nh p li u càng s m càng t t Chương 3: Thi t k các th t c ki m soát trong chương trình qu n - Sao lưu d li u ñ ñ phòng b t tr c lý BHXH t i BHXH thành ph Đà N ng. 1.1.2. Ki m soát ng d ng Chương 1 Ki m soát ng d ng bao g m ki m soát d li u và ki m soát quá CƠ S LÝ LU N V TH T C KI M SOÁT TRONG MÔI trình nh p d li u. TRƯ NG X LÝ THÔNG TIN B NG MÁY TÍNH a. Ki m soát d li u 1.1 M T S V N Đ V THI T K TH T C KI M SOÁT Ki m soát tính h p l , h p pháp c a ch ng t : các ch ng t ph i TRONG QUÁ TRÌNH X LÝ THÔNG TIN B NG MÁY TÍNH ñ m b o tính h p l , h p pháp. Ki m tra s phê duy t c a ch ng t . Thi t k th t c ki m soát quá trình x lý thông tin bao g m thi t b. Ki m soát quá trình nh p li u k th t c ki m soát chung và th t c ki m soát ng d ng. Đ ñ m b o các vùng d li u c n l p ñ u có ñ y ñ thông tin và 1.1.1 M c ñích thi t k th t c ki m soát chung tránh nh ng thông tin mâu thu n nhau. Đ ñ m b o ñ tin c y và trung th c c a quá trình x lý thông 1.2 B N CH T C A H TH NG MÁY TÍNH tin b ng máy tính (Computer Information Systems – CIS: x lý thông 1.2.1 Gi i thi u chung v h th ng máy tính tin b ng máy tính). H th ng máy tính bao g m thi t b (ph n c ng-hardware) , Th t c ki m soát chung ñư c xây d ng gi ng nhau cho b t kỳ chương trình qu n lý ph n c ng (h ñi u hành-Operating System) và chương trình ng d ng nào trong môi trư ng CIS. N u quá trình các chương trình ng d ng (ph n m m-software). ki m soát chung không hi u qu thì có th có ti m năng sai s tr ng 1.2.1.1 Ph n c ng y u trong t ng ng d ng. G m các thi t b , linh ki n c u thành nên b máy. B ph n chính Th t c ki m soát chung bao g m ki m soát ñ i tư ng s d ng c a ph n c ng là ñơn v x lý trung tâm CPU (Central Processing và ki m soát d li u. Unit), các thi t b quan tr ng kèm theo là mainboard, b nh RAM, a. Ki m soát ñ i tư ng s d ng c ng, chip (hay card r i) ñ h a… tùy m c ñích s d ng mà có thêm Đ i tư ng s d ng ñư c chia 2 lo i ñ i tư ng bên trong và ñ i các thi t b khác như ñĩa ngoài thông qua c ng USB, băng t …. tư ng bên ngoài. 1.2.1.2 H ñi u hành
 4. -7- -8- H ñi u hành là m t chương trình ch y trên máy tính, dùng ñ d li u th ng nh t hơn. Tuy nhiên, dư i góc ñ ki m soát, h qu n tr ñi u hành, qu n lý các thi t b ph n c ng và các tài nguyên ph n CSDL t i ph i ñ i phó v i r i ro b truy c p ho c s a ñ i trái phép m m trên máy tính. ho c s a ñ i trái phép do chia s d li u cho nhi u ngư i dùng. Vì 1.2.1.3 Ph n m m v y, các ñơn v s d ng h qu n tr CSDL c n thi t l p th t c ki m Ph n m m là m t t p h p nh ng câu l nh ñư c vi t b ng m t soát d li u ñ ki m soát ti n trình nh p li u, x lý và lưu tr d li u. ho c nhi u ngôn ng l p trình theo m t tr t t xác ñ nh nh m t ñ ng 1.2.2.3 T ch c h th ng thông tin th c hi n m t s nhi m v ho c ch c năng ho c gi i quy t m t bài Thư ng ñư c t ch c ñ s d ng chung tài nguyên nên h th ng toán nào ñó. máy tính giúp lưu tr s li u nhi u nơi, nhưng cũng t o ñi u ki n 1.2.2 Các ñ c tính c a h th ng máy tính cho vi c t n công h th ng. S v n hành chính xác c a h th ng máy tính ph thu c vào: 1.3 THI T K TH T C KI M SOÁT TRONG MÔI 1.2.2.1 Phương pháp x lý d li u TRƯ NG X LÝ D LI U B NG MÁY TÍNH Phương pháp x lý d li u là cách mà d li u ñư c nh p vào và 1.3.1 Nh ng v n ñ c n quan tâm khi thi t k th t c ki m soát x lý b i máy tính. Các chương trình ng d ng thư ng áp d ng 3 trong môi trư ng x lý thông tin b ng máy tính phương pháp x lý thông tin cơ b n sau: a. V n ñ thi u thông tin h tr cho ki m soát n i b a. Phương pháp nh p theo lô/x lý theo lô (batch entry/batch Do ñ c trưng c a môi trư ng CIS d x y ra thi u thông tin h tr cho processing): d li u ñư c tích lũy theo các lo i giao d ch (như chi ki m soát n i b . ti n m t, chuy n ti n) và ñ u ñư c x lý theo lô. Quy trình x lý theo b. V n ñ hi u bi t v h th ng máy tính lô thư ng th c hi n t i m t th i gian nh t ñ nh (hàng ngày, hàng Ngư i thi t k th t c ki m soát các chương trình qu n lý c n tu n, hàng tháng). n m ki n th c v h th ng máy tính, v thi t k h th ng công ngh b. Phương pháp nh p tr c tuy n/ x lý theo lô (online entry/batch thông tin (CNTT) và cơ ch v n hành c a chúng. Đây là cơ s ñ processing): T ng nghi p v ñư c nh p tr c ti p vào máy tính khi ñánh giá ñúng v h th ng máy tính và thi t k các th t c ki m soát phát sinh. M t t p tin giao d ch dư i d ng có th ñ c ñư c b ng máy m t cách hi u qu . tính ñư c tích lũy khi các giao d ch ñư c nh p vào. T p tin này sau 1.3.2 Kh năng x y ra các r i ro khi s d ng các chương trình ñó ñư c s d ng ñ c p nh t t p tin ch . qu n lý c. Phương pháp nh p tr c tuy n/x lý tr c tuy n (Online entry/online - Thi u s ki m tra t ng bư c như h th ng th công: H processing): Là phương pháp cho phép cung c p thông tin k p th i th ng th công d ki m tra vì ngư i dùng có th nhìn bao quát s t ng th i ñi m. Trong phương pháp này, t ng nghi p v ñư c x lý li u, nghi p v phát sinh, ñi u này khó th c hi n h th ng CIS. ngay khi nh n ñư c và th c hi n ngay t t c các bư c công vi c. - Tính th ng nh t c a quá trình x lý: H th ng CIS d b 1.2.2.2 Lưu tr d li u mâu thu n d li u, quá trình x lý có th không th ng nh t. Trư c khi các h qu n tr CSDL t p trung xu t hi n, các chương - Vi c l y thông tin không ñư c phép: do s d ng chung tài trình ng d ng lưu tr d li u c a mình trong nh ng t p tin riêng. nguyên nên có th x y ra l y thông tin không ñư c phép. Hi n nay, h qu n tr CSDL t p trung giúp qu n lý d li u t t hơn,
 5. -9- - 10 - - M t d li u: d m t d li u, nh hư ng nghiêm tr ng ñ n ho t d. Các quá trình ki m soát quy n s d ng thi t b , các chương trình ñ ng c a ñơn v . và h sơ d li u: 1.3.3 Các th t c ki m soát ch y u trong môi trư ng x lý thông Có 3 lo i quá trình ki m soát liên quan ñ n vi c b o v thi t tin b ng máy tính b CNTT, các chương trình và d ki n là: 1.3.3.1 Th t c ki m soát chung •Các quá trình ki m soát v t ch t Các quá trình ki m soát chung bao g m 4 lo i ñư c trình bày •Các quá trình ki m soát quy n s d ng tách bi t dư i ñây: •Các quá trình ki m soát b n sao lưu và khôi ph c a. K ho ch v t ch c e. T m quan tr ng c a quá trình ki m soát chung C n s phân tách trách nhi m trong n i b h th ng CIS ñ làm R t quan tr ng n u các quá trình ki m soát chung không hi u gi m kh năng c a sai s và sai ph m qu , thì có th có ti m năng sai s tr ng y u trong t ng ng d ng b. Các th th c ñ ki m soát các chương trình c a máy tính b ng máy tính. M c ñích c a vi c ki m soát chung này là ñ ñ m b o r ng 1.3.3.2. Th t c ki m soát ng d ng ñơn v ki m soát ñ y ñ m t s khía c nh c a các chương trình máy a. Các quá trình ki m soát ng d ng (Application controls) tính và các tài li u ch ng minh liên quan. Các tài li u ch ng minh v các th th c ki m soát thư ng g m Quá trình ki m soát ng d ng là ñ ñ t ñư c các m c tiêu chi 4 ph n chính: ti t liên quan ñ n t ng quá trình ng d ng c th . Các yêu c u c a h th ng: Ph n này c a quy n s tay chu n - Ki m soát ñ u vào (Input controls) m c gi i thi u các m c ñích chung c a m i h th ng. K c ñ u vào Các quá trình ki m soát ñ i v i d li u ñ u vào ñư c thi t k ñ và ñ u ra c a h th ng ñó. ñ m b o tính chính xác c a d li u ñưa vào s lý h th ng CIS Tài li u ch ng minh vi c l p trình: Bao g m các sơ ñ v n - Ki m soát quy trình x lý d li u (Processing controls) ñ ng chi ti t và các yêu c u c th c a vi c khai tri n ho c ng d ng Ki m soát tính trình x lý d li u nh m ñ m b o tính tin c y và chương trình, cũng như c a vi c kh o sát và thay ñ i nó. chính xác c a các ho t ñ ng x lý. Nh ng hư ng d n s d ng chương trình: Nh ng n i dung này - Ki m soát thông tin ñ u ra (Output Controls) ñ c p ñ n s v n hành c a máy tính và do ñó ñ c p ñ n các l ch Các quá trình ki m soát thông tin ñ u ra là s ki m tra cu i cùng trình v n hành và hư ng d n các chương trình máy tính khác nhau. v s chính xác và ñ y ñ c a các k t qu x lý. Nh ng hư ng d n cho ngư i s d ng: Nh ng hư ng d n cho K T LU N CHƯƠNG 1 ngư i s d ng ñ c p ñ n vi c ai s nh n ñ u ra và các th th c ph i Đ có cơ s khoa h c trong vi c thi t k các th t c ki m soát tuân theo khi d li u có sai s ho c ñ u ra không s d ng ñư c. trong môi trư ng x lý thông tin b ng máy tính, c n nghiên c u chi c. Các quá trình ki m soát ph n c ng: ti t cơ s lý lu n ñ thi t k các th t c ki m soát chung, và th t c Các quá trình ki m soát ph n c ng ñư c nhà s n xu t cài vào ki m soát ng d ng trong các chương trình máy tính. thi t b ñ phát hi n ra các h ng hóc c a thi t b . Môi trư ng x lý thông tin b ng máy tính có nh ng v n ñ riêng bi t v i nhi u kh năng phát sinh nh ng r i ro nghiêm tr ng. N u
 6. - 11 - - 12 - như h th ng x lý thông tin b ng th công, tình hu ng x u nh t là - Hi n có 12 chương trình ñang s d ng t i B o hi m xã h i k t qu báo cáo, s sách không ñúng nhưng ta có th t ng bư c g thành ph Đà N ng và 7 qu n huy n. Nhưng trong th i gian có h n, r i và l p l i báo cáo, s sách ñúng. tác gi ch nghiên c u m t chương trình ñ c trưng nh t ñó là chương Nhưng môi trư ng x lý thông tin b ng máy tính, có th cơ trình Xét duy t h sơ B o hi m xã h i, tính toán ch ñ hưu trí, Tai quan – ñơn v không th ho t ñ ng trong th i gian dài n u r i ro m t n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p, T tu t hàng tháng và m t l n (h u h t s li u và chương trình x y ra mà không có phương án ñ i phó t h t các ch ñ hư ng BHXH ch tr m ñau, thai s n, vi n phí và b o ñ u. hi m th t nghi p), các chương trình còn l i, nói v góc ñ thi t k th Cơ s lý lu n v các th t c ki m soát trong môi trư ng x lý t c ki m soát s g n gi ng nhau. Đ tài cũng có kh o sát m t ph n thông tin b ng máy tính ngày càng phát tri n theo s phát tri n nhanh c a chương trình qu n lý ñ i tư ng hư ng ch ñ hàng tháng chóng c a lĩnh v c công ngh thông tin và lĩnh v c ki m soát n i b BHXHNET. M t khác ñ ñ m b o th i gian, ñ tài ch ch n m t ch ng d ng trong môi trư ng CIS. ñ Hưu trí ñ ñưa vào th nghi m kh năng sai sót khi ñ i tư ng hưu Chương 2 b nh p li u sai th i ñi m hư ng ch ñ . KH O SÁT TH C TR NG KI M SOÁT TRONG 2.1.3 Phương pháp kh o sát CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ B O HI M XÃ H I T I BHXH - S li u c a t t c các chương trình ñư c ch a trên 3 máy ch ñ t THÀNH PH ĐÀ N NG t i phòng Server BHXH thành ph và 7 máy ch ñ t t i 7 qu n 2.1. THI T K KH O SÁT huy n. Chép t t c d li u các nơi v t p trung t i 1 máy ch phòng Đ có cơ s thi t k các th t c ki m soát trong chương trình Công ngh thông tin ñ ph c v nghiên c u; qu n lý BHXH c n ph i kh o sát th c tr ng ki m soát trong các - Th nghi m tr c ti p chương trình gi l p chương trình hi n hành, xác ñ nh các r i ro ñã và có kh năng x y ra. - Nghiên c u c u trúc c a chương trình. Vì v y tác gi ñã ti n hành kh o sát th c tr ng ki m soát trong - Nghiên c u sai ph m ñã x y ra trên các phương ti n thông tin ñ i chương trình qu n lý BHXH t i BHXH thành ph Đà N ng. chúng 2.1.1 M c tiêu kh o sát - Ph ng v n các tác gi l p trình t i Trung tâm CNTT – B o BHXH - Kh o sát c u trúc chương trình, tìm hi u các th t c ki m soát Vi t Nam và nhân viên phòng CNTT BHXH thành ph Đà N ng. hi n t i. 2.1.4 Th c hi n kh o sát - Kh o sát các gian l n ñã x y ra và xác ñ nh các gian l n có th 2.1.4.1 Các bư c ti n hành x y ra liên quan ñ n chương trình qu n lý B o hi m xã h i. - Bư c 1: Phân tích tài li u c a chương trình, ñánh giá r i ro 2.1.2. L a ch n ñ i tư ng kh o sát - Bư c 2: Phân tích CSDL c a chương trình, ñánh giá r i ro - Các chương trình ph i quan tr ng, mang ñ c trưng riêng c a - Bư c 3: thu th p t t c d li u BHXH các qu n huy n và máy ch ngành B o hi m xã h i phòng Server ñ m b o yêu c u c a nghiên c u. - Đ i tư ng: các h sơ ñưa vào chương trình ñ nghiên c u ph i - Bư c 4: Gi l p máy ch nghiên c u t i phòng công ngh thông tin ñ i di n cho t ng th i kỳ thay ñ i ch ñ theo quy ñ nh c a Nhà -Bư c 5: Ch n ng u nhiên 50 h sơ nh ng th i kỳ khác nhau: nư c;
 7. - 13 - - 14 - + Nhóm 1: ch n 10 ñ i tư ng v hưu theo Ngh ñ nh Ngày 20/12/2004 T ng Giám ñ c BHXH Vi t Nam ñã ban 218/CP ngày 27/12/1961 (ngư i ñư c hư ng ch ñ ph i ngh hành quy t ñ nh 2057/QĐ-BHXH quy ñ nh qu n lý, khai thác, vi c hư ng ch ñ t ngày 01/01/1962 ñ n trư c ngày s d ng Chương trình ng d ng “Xét duy t và qu n lý ñ i 01/09/1985) tư ng hư ng b o hi m xã h i (BHXHSoft-01)” th c hi n th ng + Nhóm 2: ch n 10 ñ i tư ng v hưu theo Ngh ñ nh 236/CP nh t trong h th ng BHXH Vi t Nam. (ngư i ñư c hư ng ch ñ ph i ngh vi c hư ng ch ñ t ngày 2.2.1.2. Ngôn ng l p trình, h qu n tr cơ s d li u 01/09/1985 ñ n trư c ngày 01/04/1993) a. Ngôn ng l p trình: Chương trình hi n ñang s d ng ngôn + Nhóm 3: 10 ñ i tư ng v hưu theo Ngh ñ nh 43/CP ñư c ng l p trình Visual Foxpro, ưu ñi m là d s d ng, ho t ñ ng hư ng ch ñ ph i ngh vi c hư ng ch ñ t ngày 01/04/1993 ñ n t t c trên máy có c u hình y u. Như c ñi m: b o m t kém, ñ c trư c ngày 01/01/1995 bi t là chương trình có nhi u ngư i s d ng dùng chung CSDL thông + Nhóm 4: 10 ñ i tư ng v hưu theo Ngh ñ nh 12/CP có hi u qua m ng n i b . l c (ngư i ñư c hư ng ch ñ ph i ngh vi c hư ng ch ñ t ngày b. H qu n tr CSDL: Chương trình s d ng h qu n tr CSDL 01/01/1995 ñ n trư c ngày 01/01/2007) Microsoft SQL 2000. V i ưu ñi m: m nh, d s d ng, tính b o + Nhóm 5: 10 ñ i tư ng v hưu theo Lu t BHXH (ngư i m t cao. D li u c a chương trình ñư c ch a trên máy ch ñư c hư ng ch ñ ph i ngh vi c hư ng ch ñ t ngày (Server), máy ch này ñ t t i phòng Công ngh thông tin. 01/01/2007) 2.2.1.3. C u trúc chương trình - Bư c 6: Nh p li u các s li u trên vào chương trình sai - Chương trình có 7 m c chính: H th ng, Danh m c, Xét th i ñi m, ch y chương trình ñ rút ra sai l ch. duy t ch ñ , Xét duy t h sơ BHXH t nguy n, Tìm ki m- - Bư c 7: Nh p li u các s li u trên c ý sai quá trình công ñi u ch nh, Báo cáo-T ng h p, Gi i thi u tác c a ñ i tư ng, ñ c k t qu . - Cơ s d li u: v i 40 tables trong CSDL Xetduyet hi n t i, - Bư c 8: Th nghi p truy c p vào máy ch ñ nghiên c u CSDL này ñư c lưu trên máy ch (Server) trư ng h p gian l n s a ñ i s li u trên máy ch không thông 2.2.2 Các th t c ki m soát trong chương trình qu n lý BHXH qua chương trình hi n nay: Ngày 16/02/1995, Chính ph ban hành Ngh ñ nh 19/CP 2.1.4.2 X lý s li u “V vi c thành l p B o hi m xã h i Vi t Nam” (có hi u l c cùng S li u ñư c nh p và x lý trên máy tính v i ph n m m ngày) cho ñ n nay, tác gi ñã nghiên c u t t c các văn b n c a SPSS và ph n m m Excel. S d ng các thu t toán th ng kê ñ BHXH Vi t Nam ban hành, k c quy t ñ nh m i nh t v t ch c tính t ng theo t ng nhóm, t l ph n trăm (%) ñ tính toán khi như Quy t ñ nh s 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 c a T ng thay ñ i th i gian hư ng ch ñ c a các nhóm ñ i tư ng và các Giám ñ c BHXH Vi t Nam quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n b ng bi u ñ minh h a. h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i ñ a phương và các văn 2.2 K T QU KH O SÁT b n khác cho ñ n th i ñi m hi n t i. K t qu là cho ñ n nay, t t c 2.2.1 C u trúc c a chương trình xét duy t h sơ BHXH các nghi p v BHXH các t nh, thành ph ñ u tác nghi p thông qua 2.2.1.1. Cơ s pháp lý c a vi c s d ng chương trình các chương trình nhưng không h có m t th t c ki m soát b t kỳ
 8. - 15 - - 16 - chương trình BHXH nào, th hi n qua các sai ph m th c t ñã x y ra kh u s d ng chương trình c a các nhân viên tác nghi p là ñi u r t và k t qu th nghi m c a tác gi . d x y ra. 2.2.3 Các sai ph m ñã và có th x y ra c. Sai ph m t nhân viên các phòng nghi p v 2.2.3.1 Các sai ph m th c t ñã x y ra - Xác ñ nh sai th i ñi m tham gia BHXH ho c th i ñi m Trong th i gian qua, có nhi u sai ph m ñã ñư c phát hi n và b hư ng ch ñ : Xác ñ nh sai th i ñi m tham gia BHXH ho c th i truy t trư c pháp lu t th hi n các bài báo “L ñư ng dây làm gi ñi m hư ng ch ñ c a ñ i tư ng s d n ñ n áp d ng sai các quy h sơ b o hi m xã h i” BHXH t nh Thái Bình. Báo ñi n t Nhân ñ nh thì s ti n ph i ñóng BHXH và s ti n hư ng s sai l ch. s Vi t Nam “Ba cán b BHXH Thái Bình “ăn” ti n”. Báo ñi n t - Không lo i tr th i gian gián ño n ñóng BHXH: Theo quy Tu i tr online “V tham ô ti n m m t ngư i nghèo Ninh Thu n: ñ nh c a Lu t BHXH (trư c kia Ngh ñ nh 12/NĐ-CP cũng quy ñ nh tù treo cho 9 b cáo”, hay báo ñi n t c a Thanh tra Chính ph : như Lu t), th i gian tham gia BHXH c a ngư i lao ñ ng ñư c c ng “Nh ng sai ph m t i B o hi m xã h i t nh Cao B ng” (ph l c d n, do ñó n u không chú ý r t d nh p nh m mà không lo i tr th i ñính kèm). gian gián ño n không tham gia BHXH c a ngư i lao ñ ng. Trong ñó r t nhi u trư ng h p có s ti p tay c a cán b cơ quan - Không công nh n th i gian ñương nhiên ñư c tính là th i BHXH. Vì v y, c n thi t ph i thi t k các th t c c n thi t ñ gi m gian tham gia BHXH: Theo quy ñ nh c a Lu t BHXH th i gian thi u sai ph m. ngh hư ng ch ñ thai s n dù không ph i ñóng BHXH nhưng ñư c 2.2.3.2 Các sai ph m có th x y ra tính là th i gian tham gia BHXH, vì th r t d nh m l n khi nh p li u a. Sai ph m t ngư i l p trình vào các chương trình th i gian này. trư ng h p này, ngư i Ngư i l p trình có th có ñ ng cơ ñ làm tăng lương hưu m t hư ng lương hưu s b thi t thòi. trư ng h p c th r i thông ñ ng chia s chênh l ch tăng thêm. - Chuy n x p lương sai t lương cũ sang lương m i: Ch ñ Đ th c hi n ngư i l p trình có th quy ñ nh m t t h p phím lương và ph c p sinh ho t nhi u l n thay ñ i lương ñ ng, lương nào ñó ñ cho phép ñăng nh p tr c ti p vào chương trình, cho phép trăm ñ ng, lương h s . Vi c chuy n ñ i r t d nh m l n vì quy ñ i tăng, gi m, s a theo ý ñ riêng. lương theo t ng th i kỳ v n th c hi n b ng th công. b. Sai ph m t nhân viên phòng Công ngh thông tin - Truy c p vào m ng công vi c mà mình không ñư c phép - Thay ñ i d li u không thông qua chương trình: Nhân viên + Chương trình chưa theo dõi ñư c user gi i quy t ch ñ vì th phòng CNTT t ý vào CSDL không thông qua chương trình, s a trong CSDL không th theo dõi ñư c ngư i xét duy t. ch a, xóa d li u mà không ñ l i d u v t chương trình chính vì ch + Vi c b o m t tài kho n c a ngư i s d ng cũng r t sơ sài nên chương trình chính m i theo dõi t ng ngư i s d ng ñã thao tác như d b l tài kho n s d ng chương trình. th nào trong CSDL. + Hi n t i khi phân quy n chương trình theo lo i ñ i tư ng (xét - L y tài kho n truy c p vào chương trình c a ngư i duy t hưu trí, tai n n lao ñ ng, b nh ngh nghi p, t tu t hàng tháng) khác: Do ñ c trưng c a nhân viên phòng Công ngh thông tin và hi n ñang có 2 ngư i cùng ñang ph trách m t ph n vi c c th . thư ng xuyên s a máy cho phòng khác, vi c h i và bi t tên, m t Hai ngư i cùng chia nhau s h sơ và cùng nh p vào chương trình.
 9. - 17 - - 18 - + N u ngư i th 2 truy c p vào d li u do ngư i th nh t xét b. Th c hi n th nghi m:L y ng u nhiên 50 ñ i tư ng (10 ñ i tư ng duy t r i s a l i s li u thì ngư i th nh t s không bi t ñư c s thay m i nhóm), tìm ñ n b ng ghi thông tin c a ngư i y trong chương ñ i này. trình qu n lý H sơ BHXH, c ý nh p sai th i ñi m hư ng và ghi l i 2.2.4 Các r i ro khác có th x y ra k t qu (Ph l c Danh sách ñ i tư ng ñưa vào th nghi m chương - R i ro m t cơ s d li u do ngư i qu n lý máy ch : Ngư i trình). C ng k t qu th nghi m c a 10 ngư i trong nhóm ta có k t qu n lý máy ch trong quá trình thao tác can thi p CSDL như sao lưu qu th nghi m như sau: (backup), ch nh s a … có th vô tình hay c ý xóa toàn b CSDL. Nhóm 1 th nghi m ñưa sang nhóm Đ th 1- Nhóm 1 nh p sai - M t cơ s d li u do hư h ng thi t b lưu tr : CSDL lưu tr khác thành các nhóm khác trên c ng c a máy ch , là m t thi t b v t lý nên vi c hư h ng hoàn Nhóm Nhóm Lương T l % toàn có th x y ra. N u b hư h ng thì trư ng h p x u nh t là m t g c x lý toàn b CSDL. N u vi c ñó x y ra, thì kh c ph c kh n trương cũng 1 1 22.534.400 100,00 ph i 3 năm m i nh p tương ñ i cơ b n d li u hi n hành. 2 20.298.000 90,08 - R i ro do d li u không th ng nh t: Do s d ng nhi u 3 16.917.100 75,07 chương trình ñ c l p nhau nên nguy cơ 1 ngư i ñư c nh p vào 4 18.000.800 79,88 t ng chương trình không th ng nh t v i nhau. 5 13.681.200 60,71 - M t k t n i ñư ng truy n: M i h sơ c a m t ñ i tư ng Th c hi n tương t cho 4 nhóm còn l i, k t qu cho th y: khi b ñang nh p vào chương trình ñư c lưu nhi u b ng (tables) chuy n sang nhóm khác, lương hưu có th ch còn 60,71% so v i khác nhau, vi c m t k t n i ñư ng truy n có th nh hư ng ñ n lương g c và lương hưu có th tăng lên 115,83% so v i nhóm g c. s toàn v n c a d li u. 2.2.5.2 S a ñ i s li u không thông qua chương trình - M t d li u do ph n m m làm h ng ho c do virus: a. Tình hu ng gi ñ nh: Nhân viên phòng Công ngh thông tin có th Virus máy tính và các ph n m m gián ñi p (trojan) có th mã s a ñ i m c lương hi n hư ng c a 1 ñ i tư ng b ng cách vào CSDL, hóa ñ t ng ti n ho c phá ho i CSDL. Nguy cơ này ph bi n s a d li u ñ i tư ng v i m c lương cao hơn. N u thành công có th hơn trên môi trư ng máy tính ñư c n i m ng online như b o thông ñ ng v i ñ i tư ng cùng chia s kho n chênh l ch này. hi m xã h i thành ph Đà N ng b. Th c hi n th nghi m 2.2.5 Minh h a k t qu th nghi m các sai ph m - Vào chương trình 2.2.5.1 Nh p sai th i ñi m hư ng ch ñ BHXH - L y m t ñ i tư ng b t kỳ a. Tình hu ng gi ñ nh - Ti n lương hi n hư ng hàng tháng: 2.972.487 ñ ng Nhân viên nghi p v c tình nh p sai th i ñi m hư ng ch ñ - Thoát kh i chương trình, vào CSDL SQL r i vào table BHXH c a ñ i tư ng hưu trí ñ tăng lương hưu và th c hi n ăn chia DOITUONG ph n chênh l ch tăng v i ñ i tư ng hư ng lương hưu, và ngư c l i - Nh p vào câu l nh tìm ñ ñ i tư ng c n s a có th làm gi m m c lương hưu c a ñ i tư ng khác. - S a l i m c lương m i: 15.000.000
 10. - 19 - - 20 - - Thoát kh i CSDL, vào l i chương trình: lương hưu ñã thay ñ i THI T K CÁC TH T C KI M SOÁT TRONG lên 15.000.000 ñ ng CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ BHXH T I BHXH TP ĐÀ N NG 3.1 Ki m soát sai ph m t ngư i l p trình, nhân viên phòng Công ngh thông tin, nhân viên các phòng nghi p v 3.1.1 Ki m soát sai ph m t ngư i l p trình C n có quy ñ nh c th v vi c in và lưu tr mã ngu n c a chương trình. M i l n thay ñ i mã ngu n, ph i ti n hành in n và lưu tr c n th n. B o m t b n in này ñ ñ m b o an toàn cho chương K T LU N CHƯƠNG 2 trình và giúp ñ i chi u khi s c x y ra ñ có th h i c u v trách Qua th c t kh o sát th c tr ng ki m soát trong chương trình nhi m c a ngư i l p trình. qu n lý b o hi m xã h i t i BHXH thành ph Đà N ng ñã cho ta Vi c văn b n hóa mã ngu n và tài li u phân tích thi t k h nh ng ñánh giá chi ti t m c ñ r i ro c a toàn h th ng các chương th ng cũng như vi c lưu tr , tra c u (theo quy trình b o m t) ph i trình qu n lý. ñư c ch ñ ng ñ t ra t lúc kh o sát, thi t k chương trình. BHXH Ngôn ng l p trình, h qu n tr CSDL cơ b n ñáp ng ñư c yêu Vi t Nam nên ñưa yêu c u trên tr thành quy trình b t bu c khi xây c u hi n t i. Tuy nhiên nh ng nguy cơ phát sinh sai ph m là r t l n. d ng các chương trình qu n lý. Đ c bi t, kh o sát ñã ch ng minh có nhi u ngư i trong cơ quan 3.1.2 Ki m soát sai ph m t nhân viên phòng Công ngh thông BHXH d dàng thay ñ i nh ng s li u n u h mu n. tin Nh ng sai ph m th c t ñã x y ra ñư c ñăng t i trên nh ng 3.1.2.1 Thay ñ i d li u không thông qua chương trình phương ti n thông tin ñ i chúng th i gian qua theo ñánh giá c a cá a. Yêu c u nhân tôi ch là b n i c a t ng băng. Nh ng h sơ ñã b s a ñ i có th - Thi t k th t c ki m soát nh p d li u t máy tr m vào máy s l n hơn nhi u. Cùng v i th i gian, nh ng nguy cơ s càng tăng lên ch : xây d ng n i quy yêu c u phòng CNTT ph i thi t ñ t ñ h ñi u khi m t s ngư i phát hi n ra nh ng khe h qu n lý và khai thác nó. hành máy ch ghi l i t t c l n truy c p, th i gian truy c p vào máy Có nh ng thay ñ i r t ñơn gi n như nh p sai th i ñi m hư ng ch c a t ng máy tr m c th (thi t ñ t t i even logs). Ch m t ngư i ch ñ BHXH nhưng làm cho lương hưu tăng lên hơn 15% và ngư c có th truy c p d li u này và s li u s ñư c sao lưu sang phòng l i làm gi m lương hưu hơn 39% như s li u minh h a. khác theo ñ nh kỳ hàng tháng ñ ph c v vi c ñ i chi u khi c n. Kh o sát th c tr ng ki m soát trong chương trình qu n lý b o Theo h ñi u hành Microsoft Windows hi n hành, n i dung các even hi m xã h i t i BHXH thành ph Đà N ng là cơ s ñ thi t k th t c logs thì không can thi p vào ñ thay ñ i ñư c. ki m soát trong chương trình qu n lý BHXH t i BHXH thành ph Đà Khi th c hi n nghiêm túc th t c này, nhân viên b ph n Công N ng nói riêng và BHXH trên toàn qu c nói chung. ngh thông tin n u t ý thay ñ i s li u thì khi ñ i chi u th i gian s li u b thay ñ i v i even logs thì s th y không có máy tr m nào truy c p vào máy ch trong th i gian y. Ta d dàng xác ñ nh ñư c l i c a Chương 3 nhân viên Công ngh thông tin.
 11. - 21 - - 22 - b. Th t c - Quy ñ nh chương trình ph i xây d ng các “b y” các ñi u - Thi t l p t p tin even logs v i tên g i “Danh sách truy c p máy ki n ràng bu c ñ h n ch sai sót ch tháng năm”. 3.1.3.2 Không lo i tr th i gian gián ño n ñóng BHXH - Sao lưu file vào ñĩa CD ROM (ch ñ c và ghi, không s a xóa) a. Yêu c u ñã dán nhãn niêm phong. B sung rõ m u ch t s BHXH c n thêm tiêu th c: s l n - Giao cho 1 ngư i b n qu n theo ch ñ b o m t. Yêu c u gián ño n, t ng th i gian gián ño n. ngư i b n qu n sao lưu hàng tháng sang ñĩa c ng ñ ki m tra ñ tin Vi c b sung này r t d dàng vì s li u l y ra t chương c y c a ñĩa CD ROM. trình qu n lý Thu SMS. Nhưng n u có nh ng thông tin này s - Ngư i b o qu n m xem n i dung c a files even logs xem có giúp ngư i s d ng chương trình Xét duy t h sơ hư ng ch ñ ñ t yêu c u th hi n ngư i truy c p hay không. C th như thi t l p BHXH khó sai sót hơn. sau: Ví d ph n thông tin ngư i truy c p b. Thi t k 3.1.3.3 Không công nh n th i gian ñương nhiên ñư c tính là th i gian tham gia BHXH M u ch t s hi n hành M u ch t s b sung 3.1.2.2 L y tài kho n truy c p vào chương trình c a ngư i khác Nhân viên phòng công ngh thông tin có th ñang nh p vào - Th i gian tham gia BHXH chương trình b ng cách s d ng b t h p pháp tài kho n c a nhân tính ñ n tháng 12 năm 2008 viên nghi p v . là 01 năm 01 tháng Quy ñ nh ngư i s d ng (nhân viên nghi p v ) ph i ñ i m t - Có 2 kho ng th i gian kh u trư c khi cho nhân viên phòng Công ngh thông tin s d ng tài gián ño n, t ng th i gian kho n c a mình trong vi c s a ch a, cài ñ t chương trình. Ho c ñ i gián ño n là 0 năm 3 tháng ngay m t kh u sau khi ñư c bàn giao tài kho n s d ng. M u ch t s BHXH c n thêm tiêu th c: s tháng ngh thai s n. M t khác cũng b t bu c quy ñ nh th i gian có hi u l c c a m t M u ch t s hi n hành M u ch t s b sung kh u, bu c ngư i s d ng ph i thay ñ i m t kh u ñ nh kỳ. Đi u này - Th i gian tham gia BHXH là công c h n ch vi c s d ng trái phép tài kho n ñăng nh p tính ñ n tháng 12 năm 2008 là (user/pass word ) ñăng nh p vào chương trình. 01 năm 01 tháng 3.1.3 Ki m soát sai ph m t nhân viên các phòng nghi p v - Th i gian ngh thai s n: 3.1.3.1 Xác ñ nh sai th i ñi m 5 tháng t 3/2008 ñ n 7/2008 - Phân công ngư i nh n h sơ ti n hành phân lo i ñ i 3.1.3.4 Chuy n x p lương sai t lương cũ sang lương m i tư ng theo th i ñi m hư ng và theo Ngh ñ nh áp d ng cho ñ i Quy ñ nh th t c ñ i chi u chéo l n nhau gi a các chuyên viên tư ng ñó, dán nhãn lo i ñ i tư ng và cán b xét duy t ch ñ nh p li u và có quy ñ nh rõ trách nhi m ki m tra c a lãnh ñ o phòng khi nh p li u vào chương trình ph i ñ i chi u l i m t l n n a.
 12. - 23 - - 24 - Ch ñ BHXH trong vi c ki m tra nhân viên. Hi n chuy n x p lương STT Tên cơ Ngày gi Ngư i Ký Ngư i Ngày gi Tình Ch ký ngư i cũ sang lương m i do ñ c thù ti n lương c a chúng ta qua nhi u th i s d sao lưu sao lưu gia nh n ph c h i tr ng d ch u trách kỳ và có r t nhi u cá bi t nên v n làm b ng th công. Vì v y vi c quy li u sao o li u sau nhi m ph c ñ nh ph i có ñ i chi u chéo l n nhau là vô cùng quan tr ng ñ tránh lưu ph c h i h i th sai sót. 01 Xét 01/06/201 Văn Nguy 01/06/20 T t 3.1.3.5 Truy c p vào m ng công vi c mà mình không ñư c phép duy t 1, 16h30 Phú n Qu c 11, - Ch nh s a chương trình ñ có ph n theo dõi user nào ñã xét Long B o 16h45 duy t, ñã ch nh s a, xóa t ng h sơ ñ i tư ng c . 3.2.2 M t cơ s d li u do hư h ng thi t b lưu tr Chương trình Xét duy t h sơ hư ng b o hi m xã h i thì l i - Trong h ñi u hành máy ch có m c thi t ñ t cơ ch t ñ ng không có ph n L ch s c p nh t này. Quy ñ nh v ph n l ch s c p chia d li u và lưu trên nhi u ñĩa (RAID) n u thi t ñ t ch ñ này nh t d li u này c n ph i áp d ng b t bu c cho t t c các chương (RAID 5 ho c MIRROR) thì có h ng 1 ñĩa c ng cũng không m t d trình s d ng trong ngành ñ quy trách nhi m c th . li u, lúc ñó h ñi u hành s báo cho chúng ta sao lưu k p th i. - M i lo i ñ i tư ng ch nên phân công cho 1 ngư i xét duy t, Vì v y quy ñ nh b t bu c ph i thi t ñ t cơ ch RAID ho c trong trư ng h p s h sơ quá nhi u thì phân cho 1 ngư i ch u trách MIRROR cho ñĩa. nhi m chính và sau m i ñ t xét duy t c n in ra b ng danh sách chi Ngoài ra, ph i có thi t b lưu ñ nơi khác v i phòng máy ch ti t các ñ i tư ng trong t ng lo i ñ ñ i chi u v i quy t ñ nh ñã in. ñ ñ phòng trư ng h p cháy n thì còn có kh năng ph c h i. - Quy ñ nh nh p h sơ vào chương trình thì ph i in ngay quy t 3.2.3 R i ro do d li u không th ng nh t ñ nh hư ng ch ñ hưu c a h sơ y ra ngay, ñ ng th i ngư i xét Xây d ng M t ph n m m tích h p nh ng ch c năng chung duy t ph i ký ngay vào b ng in ra, không ñ in sau ñ lo i tr s li u (Enterprise Resource Planning – ERP) c a toàn cơ quan b o hi m xã b ngư i khác s a. N u ngư i khác s a thì s có l ch gi a quy t ñ nh h i thành ph nói riêng và toàn ngành nói chung. V i 12 chương và danh sách chi ti t. trình hi n hành, d li u không th ng nh t là vi c không tránh kh i, 3.2 Ki m soát các r i ro khác có th x y ra c n có k ho ch xây d ng ph n m m ERP càng s m càng t t. 3.2.1 R i ro m t cơ s d li u do ngư i qu n lý máy ch 3.2.4 M t k t n i ñư ng truy n - Xây d ng l ch sao lưu h p lý ñ ph c h i l i d li u khi c n, Hi n nay, h th ng m ng c a BHXH thành ph Đà N ng khá l ch sao lưu nên hàng ngày, và sao lưu m i tu n, m i tháng và m i y u, không ñ ng b do xây d ng t ng th i ñi m khác nhau, l i theo l n có thay ñ i chương trình qu n lý. mô hình m c n i ti p nên r t d m t k t n i ñư ng truy n. Yêu c u - Đ nh kỳ ph c h i (restore) s li u ñ ñ m b o nh ng files sao trư c tiên là ph i xây d ng m t h th ng m ng n i b ñ ng b , hoàn lưu là tin c y, tránh trư ng h p m t s li u và làm ñ ng tác ph c h i ch nh. M t khác cũng nên trang b b tích ñi n UPS cho toàn b các s li u thì m i phát hi n ra nh ng files sao lưu b h ng, không th máy cơ quan và h th ng m ng (các Switch,Hub m ng, Router). ph c h i d li u ñư c n a. Quy ñ nh m i chương trình ph i có m c ki m tra d li u, sau khi BIÊN B N BÀN GIAO B N SAO LƯU – PH C H I KI M TRA quét ph i cung c p danh sách và cho phép b sung nh ng trư ng h p Tháng 06 năm 2011. thi u d li u do m t k t n i ñư ng truy n. Có th t ñ ng quét d
 13. - 25 - - 26 - li u ñ phát hi n l i d li u c a ngư i s d ng c th khi h ñăng quan tr ng làm cho k t qu c a vi c x lý nghi p v b ng máy tính nh p vào chương trình. Vi c quét theo ngư i s d ng s giúp cho tr nên tin c y hơn. vi c ki m tra d li u thi u do m t k t n i không t n quá nhi u th i gian. K T LU N 3.2.5 M t d li u do ph n m m làm h ng ho c do virus Đ tránh r i ro này, c n th c hi n m t s bi n pháp sau: Sau khi kh o sát h th ng các chương trình qu n lý B o hi m xã - Cài ñ t máy ch làm ch c năng tư ng l a (Firewall) ñ h n ch h i t i BHXH thành ph Đà N ng, r t nhi u r i ro ñư c b c l qua virus máy tính lây lan t môi trư ng internet. quá trình nghiên c u. - Cài ñ t các chương trình phòng ch ng virus máy tính thích h p N u không kh n trương thi t k các th t c ki m soát các ñ h n ch tác h i c a virus, ñ c bi t là các chương trình có b n chương trình qu n lý thì h u qu x u có th x y ra. Cùng v i th i quy n. gian, nguy cơ s l n d n. Cũng không lo i tr vi c các h sơ hi n - Quy ñ nh m i phòng ban (ho c m i qu n huy n) có m t ngư i ñang qu n lý có th ñã b s a ñ i. Thi t k th t c ki m soát càng có ki n th c công ngh thông tin, t t c các USB trư c khi ñưa vào ch m, chúng ta có th ph i xây d ng thêm các th t c ñ ki m tra s d ng t i cơ quan ph i qua ngư i này ki m tra thì m i ñư c ñưa tính chính xác c a các h sơ hi n có. vào s d ng. Di t th công các files virus máy tính t n t i trên USB. Hy v ng ñ tài s góp ph n vào công tác qu n lý ñ ngành B o K T LU N CHƯƠNG 3 hi m xã h i ph c v ñ i tư ng ñư c t t hơn, góp ph n vào công tác Đ ñ t ñư c m c tiêu thi t k các th t c ki m soát chương trình an sinh xã h i c a ñ t nư c. qu n lý b o hi m xã h i t i BHXH thành ph Đà N ng, c n thi t Tôi xin chân thành c m ơn quý Th y Cô ñã d y tôi trong quá thi t k th t c ki m soát ñ phòng ch ng các sai ph m t ngư i l p trình h c t p t i trư ng. trình, nhân viên phòng công ngh thông tin ñ n nhân viên nghi p v . Tôi xin chân thành c m ơn Cô giáo Ti n s Đoàn Th Ng c Trai Cũng như ki m soát các r i ro t ph n c ng và ph n m m. Các gi i ñã hư ng d n tôi hoàn thành ñ tài này. pháp c th trong t ng trư ng h p ñã ñư c tác gi ñ xu t thông qua kinh nghi m th c t làm vi c c a mình trên cơ s lý lu n môn h c ki m soát n i b . Có nh ng gi i pháp vư t ra ngoài t m x lý c a cơ quan b o hi m xã h i thành ph Đà N ng như văn b n hóa mã ngu n ñ i v i các chương trình do b o hi m xã h i Vi t Nam cung c p. Nhưng cũng có nh ng gi i pháp có th áp d ng ngay và có hi u qu l p t c trong vi c gi m thi u sai ph m như cài ñ t files even logs theo dõi nh ng tài kho n ñư c s d ng ñ truy c p vào máy ch ch a CSDL. N u áp d ng tri t ñ nh ng ñ xu t mà tác gi ñã nghiên c u trên vào th c t cơ quan BHXH thành ph Đà N ng thì s góp ph n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản