intTypePromotion=1

Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPbank Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
67
lượt xem
14
download

Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPbank Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rong năm 2006 vừa qua, Việt Nam vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với mức tăng GDP là 8,2% cùng với tình hình chính trị ổn định , đặc biệt là với việc gia nhập WTO đã khiến cho vai trò và vị thế của VIệt Nam tăng lên trên trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó, các ngân hàng thương mại cổ phần(NHTMCP) đã rất nỗ lực trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm để nhằm nâng sức cạnh tranh. Trong hệ thống các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp mở rộng cho vay nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPbank Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG HOÀNG TH KIM ANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N HÒA NHÂN Ph n bi n 1: TS. H H u Ti n GI I PHÁP M R NG CHO VAY CÁC DOANH NGHI P NH Ph n bi n 2: GS.TS. Dương Th Bình Minh VÀ V A T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N VPBANK ĐÀ N NG Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã s : 60.34.20 Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 11 tháng 08 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U - T ñó ñưa ra các gi i pháp nh m m r ng cho vay ñ i 1. Lý do ch n ñ tài: v i các DNNVV Trong xu th toàn c u hoá, h i nh p kinh t qu c t , th c 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u hi n n n kinh t chuy n ñ i, các doanh nghi p nh và v a - Đ i tư ng nghiên c u: Lý lu n và th c tr ng v ho t (DNNVV) ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình phát tri n n n ñ ng cho vay t i ngân hàng TMCP VPBank Đà N ng ñ i v i kinh t c a ñ t nư c. N n kinh t Vi t Nam nói chung và ngành DNNVV. ngân hàng nói riêng ph i ñ i m t v i nh ng khó khăn thách th c - Ph m vi nghiên c u: Ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng l n nh t do tác ñ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái TMCP VPBank Đà N ng ñ i v i DNNVV t năm 2007 ñ n năm kinh t toàn c u. s c c nh tranh c a các DNNVV còn r t nhi u 2011. h n ch . M t trong nh ng tr ng i cho các DNNVV là kh năng 4. Phương pháp nghiên c u: ti p c n thu hút các ngu n v n bên ngoài g p khó khăn, ñ c bi t - Phương pháp lý lu n theo ch nghĩa duy v t bi n là ñ i v i ngu n v n cho vay ngân hàng. ch ng k t h p v i phương pháp kh o sát th c t , th ng kê, phân Nh n th c ñư c vai trò quan tr ng c a ngu n v n vay tích, t ng h p và so sánh... ngân hàng ñ i v i DNNVV cũng như th c t tình hình c p v n 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a chi nhánh ngân hàng VPBank Đà N ng nên vi c nghiên c u, Ph n ánh m i liên h t t y u, không th thi u gi a vi c tìm hi u, phân tích và ñánh giá th c tr ng ñ tìm ra các gi i pháp m r ng cho vay và DNNVV trong quá trình phát tri n chung ñ m r ng cho vay ñ i v i DNNVV t i Chi nhánh VPBank Đà c a ñ t nư c. Phân tích nh ng khó khăn vư ng m c c a N ng là v n ñ c n thi t. Vì v y tôi ch n ñ tài “Gi i pháp m DNNVV trong vi c ti p c n v n ngân hàng t ñó ñưa ra gi i r ng cho vay các DNNVV t i Ngân hàng TMCP VPBank Đà pháp c th trong vi c m r ng cho vay ñ i v i DNNVV t i ngân hàng VPBank Đà N ng. N ng” làm ñ tài nghiên c u. 6. K t c u lu n văn 2. M c ñích nghiên c u Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, n i dung chính c a lu n - H th ng hóa các v n ñ lý lu n v cho vay ñ i v i văn bao g m: DNNVV. Chương 1: Tín d ng ngân hàng thuơng m i và m r ng - Tìm hi u, phân tích, ñánh giá th c tr ng ho t ñ ng cho ho t ñ ng cho vay ñ i v i các DNNVV. vay v n ñ i v i DNNVV t i ngân hàng VPBank Đà N ng; phân Chương 2: Th c tr ng m r ng cho vay ñ i v i các tích ñánh giá nh ng khó khăn, vư ng m c trong vi c cho vay DNNVV t i Ngân hàng TMCP VPBank Đà N ng. cũng như ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV. Chương 3: M t s gi i pháp m r ng cho vay ñ i v i các DNNVV t i Ngân hàng TMCP VPBank Đà N ng.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 d/ Phân theo ñ m b o c a kho n vay: TÍN D NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I e/ Phân theo phương hoàn tr : VÀ M R NG CHO VAY Đ I V I CÁC DNNVV 1.2 M R NG HO T Đ NG CHO VAY C A NGÂN 1.1 TÍN D NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I HÀNG THƯƠNG M I Đ I V I CÁC DOANH NGHI P 1.1.1 Khái ni m và ñ c ñi m tín d ng Ngân hàng NH VÀ V A 1.1.1.1 Khái ni m tín d ng ngân hàng 1.2.1 Doanh nghi p nh và v a, ñ c ñi m cho vay DNNVV Tín d ng ngân hàng là ho t ñ ng mà ngân hàng c p tín 1.2.1.1 Khái ni m và vai trò c a DNNVV d ng cho khách hàng dư i hình th c cho vay, b o lãnh, chi t a/ Khái ni m: kh u thương phi u và gi y t có giá, cho thuê tài chính và các Căn c theo ngh ñ nh 56/2009/NĐ-CP ban hành ngày hình th c khác theo qui ñ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 30/6/2009 v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a ta có 1.1.1.2 Đ c ñi m tín d ng ngân hàng khái ni m DNNVV ñư c ñ nh nghĩa như sau: Doanh nghi p nh - Phân ph i tín d ng mang tính hoàn tr . và v a là cơ s kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñ nh - Ho t ñ ng tín d ng có s v n ñ ng ñ c bi t c a giá c pháp lu t, ñư c chia thành ba c p: siêu nh , nh và v a theo quy 1.1.2 Vai trò và phân lo i tín d ng ngân hàng mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v n tương ñương t ng tài s n 1.1.2.1 Vai trò c a tín d ng ngân hàng ñư c xác ñ nh trong b ng cân ñ i k toán c a doanh nghi p) a/ Tín d ng có vai trò r t quan tr ng trong vi c góp ph n ho c s lao ñ ng bình quân năm (t ng ngu n v n là tiêu chí ưu s n xu t và lưu thông hàng hoá phát tri n tiên) b/ Vai trò c a doanh nghi p trong n n kinh t b/ Tín d ng góp ph n n ñ nh ti n t và giá c : - DNNVV có vai trò trong s tăng trư ng c a n n kinh t c/ Tín d ng góp ph n n ñ nh ñ i s ng, t o công ăn vi c - DNNVV ñóng vai trò quan tr ng trong vi c t o công ăn làm, n ñ nh tr t t xã h i: d/ Tín d ng góp ph n ti t ki m ti n m t và chi phí lưu vi c làm góp ph n xóa ñói gi m nghèo và n ñ nh xã h i. thông cho xã h i: - DNNVV ñóng góp ñáng k vào ngu n ngân sách Nhà 1.1.2.2 Phân lo i tín d ng ngân hàng nư c. Tín d ng ñư c phân lo i theo nhi u hình th c khác nhau - DNNVV góp ph n gia tăng xu t kh u tuỳ theo yêu c u và m c tiêu qu n lý c a ngân hàng: - DNNVV góp ph n t o l p s phát tri n cân b ng và a/ Phân theo m c ñích tín d ng: chuy n d ch cơ c u kinh t theo vùng lãnh th b/ Phân theo th i h n tín d ng - DNNVV góp ph n ñào t o l c lư ng lao ñ ng cơ ñ ng, c/ Phân theo phương th c cho vay: linh ho t và có ch t lư ng
 4. 7 8 1.2.1.2 Đ c ñi m cho vay doanh nghi p nh và v a ñi m c th . Vi c m r ng cho vay cũng ph i tính ñ n vi c tăng - Ph m vi ho t ñ ng r ng và th i h n ña d ng, quy mô dư n c a m i khách hàng. cho vay nh - Tăng trư ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay DNNVV: - Ho t ñ ng theo nguyên t c thương m i và th trư ng Tăng trư ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay DNNVV là - Ho t ñ ng luôn hư ng t i hi u qu và tuân th nguyên thu nh p t ho t ñ ng cho vay ñ i v i DNNVV năm sau cao hơn t c hoàn tr năm trư c. - Ho t ñ ng tuân th theo quy ñ nh nghiêm ng t và quy b/ Ki m soát r i ro: ch riêng - Dư n x u: 1.2.2 M r ng cho vay DNNVV c a NHTM N x u là nh ng kho n n dư i tiêu chu n và có kh 1.2.2.1 Quan ni m v m r ng cho vay DNNVV c a năng m t v n, là các kho n n thu c các nhóm 3, 4 và 5 quy NHTM ñ nh t i Kho n 1 Đi u 6 ho c Đi u 7 c a Quy t ñ nh Vi c m r ng cho vay c a NHTM là vi c ñáp ng nhu 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 c a Ngân hàng nhà nư c. c u v n ngày càng tăng c a DNNVV ñ ng nghĩa v i vi c gia T l n x u trên t ng dư n là t l ñ ñánh giá ch t lư ng tín tăng v qui mô cho vay ñ i v i các DNNVV trên cơ s ki m soát d ng c a các t ch c tín d ng, nó ph n nh m t ñơn v ti n cho ñư c r i ro và nâng cao hi u qu tín d ng ñ i v i chi n lư c c a vay thì có kh năng khó thu h i là bao nhiêu. ngân hàng trong t ng th i kỳ. Dư n x u 1.2.2.2 M t s ch tiêu ñánh giá vi c m r ng cho vay T l n x u = x 100% DNNVV c a NHTM T ng dư n cho vay Vi c m r ng cho vay ñư c ph n ánh qua các nhóm ch Gi m t n n x u = T n x u năm nay - T l n x u tiêu sau: năm trư c < 0 a/ M r ng qui mô cho vay DNNVV: - Trích l p d phòng r i ro: - Tăng trư ng dư n cho vay DNNVV: Ch tiêu dư n Trích l p d phòng là m t trong nh ng bi n pháp mà ph n ánh lư ng v n vay mà khách hàng ñang còn n Ngân hàng ngân hàng có th áp d ng ñ gi m thi u t n th t khi có r i ro. t i m t th i ñi m c th . Dư n ròng = Dư n - D phòng cho vay - Tăng trư ng s lư ng DNNVV vay v n: ch tiêu ph n Theo Quy t ñ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày ánh s lư ng khách hàng c a ngân hàng qua các th i kỳ. 22/4/2005, qui ñ nh t i Chương 2 Đi u 9 M c d phòng chung - Tăng dư n bình quân khách hàng: ch tiêu ph n ánh v vi c trích d phòng r i ro chung b ng 0,75% t ng giá tr các lư ng v n vay bình quân/khách hàng ñang còn n t i m t th i kho n dư n g c t nhóm 1 ñ n nhóm 4.
 5. 9 10 - T l xóa n ròng: - Thông tin và trang thi t b công ngh : Y u t công Kho n xóa n ròng ngh , trang thi t b ngân hàng nh hư ng không nh t i ho t T l xóa n ròng = x 100% ñ ng cho vay hi n nay. T ng dư n cho vay b/ Các nhân t thu c DNNVV Kho n xoá n ròng = Kho n vay ñã xoá n – Kho n thu - Tình hình tài chính c a DNNVV. Tình hình tài chính bù ñ p thi t h i. c a doanh nghi p là cơ s quy t ñ nh vi c ngân hàng có th cho Kho n xóa n ròng là m c t n th t th t s , ph n nh m c vay ñư c hay không. r i ro trong ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng. Do v y, n u t l này cao cho th y ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng b t n th t - Vi c s d ng v n vay c a doanh nghi p: N u doanh l n, danh m c cho vay có ch t lư ng th p, ho t ñ ng kinh doanh nghi p s d ng ti n vay vào ñúng ñ i tư ng, ñúng m c ñích xin không hi u qu . vay thì h sơ xin vay mà khách hàng g i ñ n ngân hàng m i có Như v y, vi c m r ng cho vay c a ngân hàng là tăng giá tr th c ti n. t ng dư n vay c a khách hàng, tăng s lư ng khách hàng, .. trên - Tài s n ñ m b o: Đ ñ m b o thu h i ñư c n , ngân hàng cơ s ki m soát ñư c r i ro, ñ m b o l i nhu n và an toàn cho ph i xem xét m t cách th n tr ng t uy tín ñ n năng l c c a khách hàng ngân hàng. t ñó s áp d ng các phương pháp cho vay thích h p. 1.2.2.3 Các nhân t nh hư ng ñ n vi c m r ng cho vay c/ Các nhân t thu c môi trư ng kinh t - xã h i ñ i v i doanh nghi p nh và v a c a ngân hàng thương m i a/ Các nhân t thu c v Ngân hàng thương m i Ho t ñ ng c a các NHTM ch u nh hư ng r t l n c a - Chính sách tín d ng c a ngân hàng: Chính sách tín môi trư ng kinh t , chính tr và xã h i. d ng h p lý s giúp cho ngân hàng ho t ñ ng t t hơn, nâng cao - Môi trư ng kinh t hi u qu ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng. Môi trư ng kinh t phát tri n s t o ñi u ki n thu n l i - Chi n lư c kinh doanh c a ngân hàng: xây d ng cho cho ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng. mình m t chi n lư c kinh doanh hi u qu giúp cho các ngân - Môi trư ng pháp lý, chính tr , xã h i hàng có m t phương hư ng phát tri n ch c ch n Môi trư ng chính tr , xã h i n ñ nh cũng là m t ph n nhân t - Quy mô v n t có c a NHTM: Th hi n ti m l c, s c m nh quan tr ng thúc ñ y ho t ñ ng ñ u tư, t ñó ngân hàng cũng có th c a ngân hàng ñ m b o cho nhu c u vay v n c a doanh nghi p. - Đ i ngũ nhân viên tín d ng: Nhân t con ngư i quy t m nh d n m r ng ho t ñ ng tín d ng c a mình, giúp cho ngân hàng thu ñ nh ñ n s thành b i trong ho t ñ ng kinh doanh và ho t ñ ng ñư c nhi u l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng. cho vay c a ngân hàng.
 6. 11 12 CHƯƠNG 2: - Phát tri n ngu n nhân l c và ñào t o ngu n nhân viên, TH C TR NG M R NG CHO VAY qu n lý t t nhân s , nâng cao uy tín ph c v ngân hàng VPBank. Đ I V I DNNVV T I NHTM VPBANK ĐÀ N NG - L p và th c hi n k ho ch kinh doanh, m c t o l i c a 2.1. KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TM VPBANK ĐÀ N NG ngân hàng như k ho ch cân ñ i v n, k ho ch thu nh p - chi 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n NHTM VPBank Đà N ng phí... T i mi n Trung, chi nhánh VP Bank Đà N ng là chi - Thư ng xuyên nghiên c u và c i ti n nghi p v , ñ xu t nhánh th 4 c a chi nhánh VP Bank ñư c thành l p theo gi y các s n ph m, d ch v ngân hàng v i ñ a bàn ho t ñ ng, áp d ng phép QĐTL s 140/QĐ-HĐQT ban hành ngày 15/08/1995 do s các ti n b k thu t tiên ti n vào quy trình nghi p v và qu n lý k ho ch và ñ u tư thành ph Đà N ng c p. ngân hàng, nâng cao ch t lư ng s n ph m và kh năng ph c v ... Ngày 14/09/1995, chi nhánh VP Bank Đà N ng chính th c ñi - Th c hi n ch ñ b o m t nghi p v ngân hàng như v vào ho t ñ ng ñ t t i 112 Phan Châu Trinh- thành ph Đà N ng. s li u t n qu , thanh kho n ngân hàng, tài kho n ngân hàng 2.1.2. Ch c năng và nhi m v c a NHTM VP Bank Đà N ng 2.1.2.3. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý Ngân hàng VP 2.1.2.1. Ch c năng c a NHTM VPBank Đà N ng Bank Đà N ng Chi nhánh VPBank Đà N ng cũng như các ngân hàng Theo qui ch t ch c và ho t ñ ng thì Chi Nhánh chuyên doanh khác có ch c năng là ch y u sau: VPBank Đà N ng là ñơn v tr c thu c VPBank trung ương, h ch - Huy ñ ng v n ng n h n, trung và dài h n t các t toán kinh t ph thu c có con d u riêng theo quy ñ nh c a Ngân ch c kinh t và dân cư; hàng Nhà nư c. - Cho vay v n ng n h n, trung và dài h n ñ i v i các t 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng NHTM VPBank Đà N ng ch c kinh t và dân cư t kh năng ngu n v n c a ngân hàng; 2.1.3.1. Khái quát các ho t ñ ng c a NHTM VPBank Đà N ng - Th c hi n các nghi p v b o lãnh, thanh toán qu c t , Trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng, ngoài ho t ñ ng mua bán kinh doanh ngo i t và các lo i gi y t có giá, .... - Cung c p các d ch v giao d ch gi a các khách hàng và huy ñ ng v n nh m ch ñ ng ñư c ngu n v n thì ho t ñ ng s các d ch v ngân hàng khác theo quy ñ nh c a NHNN Vi t Nam. d ng v n ñư c xem là ho t ñ ng ch y u mà ngân hàng c n ph i 2.1.2.2. Nhi m v c a NHTM VPBank Đà N ng quan tâm nh m ñem l i ngu n thu nh p cho ngân hàng. - T ch c th c hi n công tác ho ch toán theo ñúng ch ñ nhà * Ho t ñ ng huy ñ ng v n nư c, Ngân hàng Nhà Nư c và Ngân hàng VPBank h i s . Ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng ch y u d a vào ngu n - Ch p hành t t ch ñ qu n lý ti n t , b o qu n các v n huy ñ ng bên ngoài ñ cho vay, quy mô c a ngu n v n huy ch ng t có giá, nh n c m ñ , th ch p b o ñ m an toàn kho qu ñ ng l n hay bé s quy t ñ nh quy mô kinh doanh và l i nhu n tuy t ñ i, th c hi n thu chi ti n t chính xác. mang l i cho ngân hàng.
 7. 13 14 Ngu n huy ñ ng t ti n g i c a các t ch c và ngu n năm g n ñây m c cao.Ngu n thu nh p ch y u v n là ngu n huy ñ ng khác gi m qua các năm và tăng năm 2011. Riêng ñ i thu t ho t ñ ng cho vay, chi m t tr ng r t cao, trên dư i 90% v i ngu n ti n huy ñ ng c a nhóm khách hàng là các t ch c, trong t ng ngu n thu nh p c a VPBank. doanh nghi p thì có xu hư ng gi m qua các năm, chi m t tr ng 2.2. PHÂN TÍCH TH C TR NG M R NG CHO VAY Đ I 24,38% t ng ngu n v n trong năm 2007 và ñ n năm 2011 ch V I CÁC DNNVV T I NGÂN HÀNG VPBANK ĐÀ N NG chi m 15,39% t ng ngu n v n huy ñ ng và ñ t m c 195,20 t Phân tích th c tr ng m r ng cho vay ñ i v i các ñ ng, b i vì ña s ñ u g i c a nhóm khách hàng này ch y u là DNNVV trên các m t sau: ti n g i không kì h n ch ñ ti n cho vi c ph c v m c ñích kinh 2.2.1. Th c tr ng m r ng qui mô cho vay doanh. 2.2.1.1 Tăng trư ng dư n cho vay các DNNVV * Ho t ñ ng cho vay: a. Tăng trư ng dư n cho vay và t tr ng cho vay Cho vay là ho t ñ ng mang l i l i nhu n ch y u cho DNNVV ngân hàng, ngân hàng VPBank Đà N ng luôn chú tr ng ñ n các Qua các ch tiêu ñã phân tích, xem qua b ng dư n cho s n ph m cho vay có th i h n ng n và quy mô nh . vay DNNVV thì DNNVV là ñ i tư ng cho vay chính c a T ng dư n cho vay ñ n năm 2011 th c hi n 1.731,26 t VPBank Đà N ng, t tr ng dư n cho vay DNNVV chi m trên ñ ng, tăng 19,79% so v i năm 2010. T tr ng c a dư n ng n 70% trong t ng dư n cho vay c a ngân hàng qua các năm t h n tăng d n qua các năm, t 68,57% năm 2007 ñ n năm 2011 là năm 2007 ñ n 2011 v i m c tăng trư ng dư n ñ u và tăng d n 72,58% và ñ t m c dư n 1.256,47 t ñ ng, trong ñó dư n trung qua các năm. Đi u này cho th y ngân hàng h t s c chú tr ng ñ n và dài h n có t tr ng gi m d n qua các năm, t tr ng năm 2007 ho t ñ ng ñ u tư cho DNNVV và xem ñây là ñ i tư ng khách trên t ng dư n là 31,43% ñ t m c dư n là 355,52 t ñ ng, th c hàng chính c n m r ng và khai thác. . hi n dư n năm 2011 là 474,79 t ñ ng chi m t tr ng 27,42% b. Tăng trư ng dư n cho vay theo cơ c u dư n trên t ng dư n vay. Đi u này cho th y cơ c u dư n có xu b1. Cơ c u dư n cho vay theo th i h n hư ng chuy n d ch t t n trung và dài h n sang n ng n h n. Hình th c tài tr v n cho các DNNVV ch y u v n là T c ñ tăng trư ng tín d ng n ñ nh và tăng cao trong năm 2011. cho vay ng n h n, dư n ng n h n cho vay DNNVVV chi m m t 2.1.3.2. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a NHTM t tr ng khá cao g n 70% trên t ng dư n cho vay DNNVV qua VPBank Đà N ng trong giai ño n 2007-2011 các năm. T c ñ tăng trư ng chưa cao, tuy nhiên năm 2011 dư Nh có s tăng trư ng ñ u ñ n trong các ho t ñ ng kinh n ng n h n cho vay DNNVV tăng 21,97% so v i năm trư c ñ t doanh, nên k t qu kinh doanh c a VPBank trong th i gian qua m c 1.015,34 t ñ ng chi m t tr ng ñ n 76,71% trong t ng dư không ng ng tăng lên. T c ñ tăng trư ng l i nhu n trong các n cho vay DNNVV.
 8. 15 16 b2. Cơ c u dư n cho vay theo thành ph n kinh t 2.2.1.3 Tăng trư ng dư n bình quân khách hàng Dư n vay c a VPBank t p trung ch y u là Cty CP và Qua b ng s li u trên, nh n th y s lư ng khách hàng Cty TNHH. Nhìn chung, so v i t c ñ tăng trư ng s lư ng các gia tăng t ng năm. Tuy nhiên dư n cho vay bình quân khách lo i hình doanh nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng thì t c hàng DNNVV gi m nh qua các năm. Đi u này cho th y ngân ñ tăng trư ng dư n vay v n còn th p, t c ñ tăng trư ng so v i hàng ch quan tâm ñ n m r ng v s lư ng khách hàng, thu hút năm trư c c a năm 2008 ch 5,12% ñ n năm 2011 ñ t 17,7%. lư ng khách hàng m i nhưng chưa m r ng dư n vay ñ i v i Ngân hàng c n ñ y m nh công tác tín d ng ñ i v i các lo i hình khách hàng, như không m r ng h n m c h n m c cho vay ñ i doanh nghi p trên hơn n a. v i các khách hàng cũ, ... M c tăng trư ng dư n bình quân b3. Cơ c u dư n cho vay theo phương th c cho vay khách hàng DNNVV trong năm 2011 gi m so v i năm trư c V phương th c cho vay, dư n vay theo h n m c v n 4,36%. chi m t tr ng cao hơn so v i t ng l n và d án ñ u tư và cho 2.2.1.4 Tăng trư ng thu nh p t ho t ñ ng cho vay DNNVV vay khác. Các doanh nghi p ñư c ngân hàng c p h n m c cho Năm 2011 l i nhu n thu t cho vay DNNVV ñ t 15,86 t vay trong m t th i h n nh t ñ nh thư ng là khách hàng truy n ñ ng v i m c tăng 52,38% so v i năm trư c chi m t tr ng th ng có m i quan h lâu năm, có uy tín v i ngân hàng, có tình 65,81% trong t ng l i nhu n c a VPBank. hình tài chính lành m nh, ti m năng phát tri n... 2.2.2 Phân tích th c tr ng ki m soát r i ro b4. Cơ c u dư n theo tài s n ñ m b o 2.2.2.1 Dư n x u M c tăng trư ng cho vay không có tài s n ñ m b o qua T l dư n n x u cho vay DNNVV trong nh ng năm các năm gi m nh , tăng ñ t bi n trong năm 2011. S tăng lên g n ñây nhìn chung có xu hư ng tăng lên. Đ i v i VPBank r t này cho th y VPBank có xu hư ng tăng cho vay không có tài s n th n tr ng trong vi c ñánh giá khách hàng khi cho vay nên v n ñ m b o ñ i v i các DNNVV, ñi u này cũng ph n ánh chính ñ n x u cũng ñư c ki m soát ch t ch . sách khách hàng là cho vay d a vào ñánh giá khách hàng ch 2.2.2.2 Trích d phòng r i ro chung không ph i d a vào quy mô v n hay thành ph n kinh t . Trích l p d phòng là m t trong nh ng bi n pháp mà 2.2.1.2 Tăng trư ng s lư ng DNNVV vay v n ngân hàng có th áp d ng ñ gi m thi u t n th t khi có r i ro. S lư ng khách hàng vay v n t i ngân hàng cũng gia Theo Quy t ñ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/05, tăng theo t ng năm, t ng s khách hàng là DNNVV t i VPBank qui ñ nh t i Chương 2 Đi u 9 M c d phòng chung v vi c trích năm 2007 là 275 doanh nghi p ñ n năm 2011 là 465 doanh d phòng r i ro chung b ng 0,75% t ng giá tr các kho n dư n nghi p. Trong ñó l i hình Cty CP gia tăng nhanh hơn các lo i g c t nhóm 1 ñ n nhóm 4. Năm 2011, m c d phòng là 5,16 t hình doanh nghi p khác. ñ ng, chi m 0,39% trên t ng dư n cho vay DNNVV
 9. 17 18 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TH C TR NG M R NG CHO - Dư n cho vay DNNVV cũng tăng nhanh năm 2011 VAY Đ I V I DNNVV T I NHTM VPBANK ĐÀ N NG V i nh ng k t qu kinh doanh ñã ñ t ñư c trong năm 2.3.1. K t qu ñ t ñư c: 2011 cùng v i t c ñ tăng trư ng và hoàn thành xu t s c m i ch * Đ i v i các DNNVV: tiêu k ho ch ñư c giao.. - S lư ng DNNVV vay v n, ñư c c p v n t i VPBank 2.3.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân c a vi c m r ng cho Đà N ng ñã tăng ñ u qua các năm. Dư n cho vay ñ i v i vay DNNVV c a ngân hàng VPBank Đà N ng DNNVV trong các năm ñ u tăng và chi m t tr ng khá cao trong 2.3.2.1 Nh ng h n ch : ho t ñ ng cho vay c a ngân hàng. - S lư ng các DNNVV có gia tăng ngày càng tăng nên - Ngu n v n cho vay k p th i ñáp ng nhu c u v n c a ngân hàng cũng g p r t nhi u khó khăn trong vi c xác ñ nh doanh nghi p t o ñi u ki n phát tri n s n xu t kinh doanh hàng khách hàng hóa, d ch v … - Cơ c u cho vay DNNVV còn có m t s ñi m còn chưa - Ngu n v n cho vay còn là ngu n h tr k p th i giúp h p lý. m t s doanh nghi p vư t qua các cu c kh ng ho ng, suy thoái - Ngân hàng ph i ñ i m t v i hàng lo t khó khăn trong kinh t tránh ñư c nguy cơ phá s n. vi c thu th p và x lý thông tin v DNNVV. - Các bi n pháp ki m soát r i ro trong cho vay ng n h n - N x u v n không gi m qua các năm góp ph n làm hi u qu c a vi c ñ u tư v n cho vay tăng lên. - Th t c vay v n ch m và ph c t p, gây khó khăn cho - Thông qua d ch v tư v n cho DNVVN, nhi u doanh DNNVV khi vay v n t i ngân hàng, m t cơ h i cho vay nghi p ñã xây d ng ñư c phương án s n xu t t i ưu, k p th i - Đ i ngũ cán b chưa ñ ng b v ki n th c, tu i tác, thái ñi u ch nh v i s thay ñ i c a môi trư ng kinh doanh. ñ ph c v khách hàng. - Ngu n v n cho vay ñã t o ñi u ki n thu n l i giúp cho 2.3.2.2 Nguyên nhân: các DNNVV góp ph n quan tr ng trong vi c gi i phóng và phát * Nguyên nhân t phía Ngân hàng: tri n s c s n xu t, huy ñ ng và phát huy ñư c n i l c vào xây - M ng lư i giao d ch c a ngân hàng VPBank t i TP.Đà d ng và phát tri n kinh t - xã h i. N ng chưa r ng * Đ i v i ngân hàng VPBANK Đà N ng - N x u do vi c thu h i n t n ñ ng. - Thu hút ñư c lư ng khách hàng trong ho t ñ ng cho - Vi c t p trung ngu n v n vay trung và dài h n cho vay, ñó là thành ph n khách hàng DNNVV doanh nghi p mang tính r i ro cao hơn, th i gian thu h i v n lâu. - V cơ c u cho vay, VPBank ñã r t tích c c trong vi c m r ng - Th t c vay v n ch m và ph c t p làm l th i cơ kinh cho ng n h n th hi n qua ch s tăng trư ng dư n cho vay. doanh và k ho ch th c hi n d án c a doanh nghi p
 10. 19 20 - Còn t n t i m t s b ph n cán b l n tu i, tác phong, CHƯƠNG 3 thái ñ không ñáp ng ñư c v i công vi c M TS GI I PHÁP M R NG CHO VAY Đ I V I * Nguyên nhân t phía DNNVV: CÁC DNNVV T I NHTM VPBANK ĐÀ N NG - Quy mô doanh nghi p nh và v a c a doanh nghi p, v n ch s 3.1. Đ NH HƯ NG C A HO T Đ NG CHO VAY Đ I V I h u nh , năng l c tài chính chưa cao, giá tr tài s n th p. DNNVV C A NHTM VPBANK ĐÀ N NG NĂM 2010 -2020 - Thi u các d án kh thi. 3.1.1. Đ nh hư ng phát tri n thành ph Đà N ng năm 2010-2020 - Không ñ v n t có ñ m b o ñ tham gia vào các d án 3.1.1.1 Đ nh hư ng phát tri n c a thành ph Đà N ng theo quy ñ nh c a ngân hàng. - Xây d ng thành ph Đà N ng tr thành ñô th hi n ñ i, - Không ñáp ng tiêu chí ñánh giá doanh nghi p vay v n văn minh, phát tri n n ñ nh và b n v ng. ngân hàng - Chuy n ñ i cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, - Các doanh nghi p chưa th c s h p tác v i ngân hàng. hi n ñ i hóa. - S gia tăng DNNVV v s lư ng ñã b c l ñi m y u v - Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng sinh thái ch t lư ng c a các DNNVV - G n tăng trư ng kinh t v i ti n b , công b ng xã h i. - B n thân m t s DN thi u ý th c trong v n ñ s d ng - T o nhi u vi c làm cho ngư i lao ñ ng, nâng cao trình v n vay ngân hàng và tr n vay. ñ dân trí. Tăng cư ng ñ u tư cho khu v c nông thôn, mi n núi. - Trình ñ khoa h c k thu t l c h u, tay ngh công nhân - Phát huy s c m nh t ng h p c a m i thành ph n kinh th p kém. t ; ña d ng hóa các lo i hình s n xu t kinh doanh, tăng cư ng - Các DNNVV không t ch ñ ng tìm ñ n chi nhánh giao lưu kinh t v i các ñ a phương trong nư c và qu c t . ngân hàng, không ñ t tin năng l c 3.1.2. Đ nh hư ng phát tri n c a NHTM VPBank Đà N ng * Nguyên nhân khác - Tăng trư ng dư n lành m nh, t o m i ñi u ki n thu n - T phía Nhà nư c: Cơ ch pháp lý còn thi u ñ ng b , l i cho DNVVN vay v n. T c ñ tăng dư n hàng năm b ng t h th ng pháp lu t liên quan m c dù ñã ñư c b sung, s a ñ i 20 - 25%/ năm thư ng xuyên nhưng v n còn nhi u vư ng m c, chưa ñáp ng - Cơ c u t tr ng cho vay h p lý ñ i v i các DNNVV ñư c nh ng ñòi h i th c t . - Ti p t c th c hi n hi n ñ i hoá ngân hàng, m r ng, - T môi trư ng kinh t : t l l m phát l n phát tri n các d ch v ngân hàng: Đ nh hư ng tăng t c ñ thu - S lư ng ngân hàng c ph n và ngân hàng thương m i d ch v t 20 - 25%, ña d ng hoá d ch v như chi t kh u ch ng nư c ngoài tăng nhanh, các ngân hàng này là ñ i th c nh tranh t có giá, th c hi n nghi p v b o lãnh v i ch t lư ng cao. không nh c a VPBank.
 11. 21 22 - Tích c c, ch ñ ng tìm ki m các khách hàng m i mà 3.2.4. Hoàn thi n n i dung qui trình m t s s n ph m tín ch y u là DNVVN. d ng ñ i v i DNNVV - Gi m t i thi u n x u, trích d phòng r i ro h p lý - Đ i v i s n ph m bao thanh toán - Th c hi n chính sách khách hàng theo t ng tiêu chu n - Đ i v i s n ph m cho vay không ñ m b o b ng tài s n khách hàng. 3.2.5. Nâng cao hi u qu công tác th m ñ nh cho vay DNNVV - VPBank Đà N ng s chú tr ng ñào t o ñ i ngũ cán b Ngân hàng c n thi t l p m ng thông tin n i b ch t ch , có trình ñ chuyên môn cơ ch truy n tin thông su t gi a các b ph n có liên quan trong 3.2. GI I PHÁP M R NG CHO VAY Đ I V I DNNVV toàn b h th ng ngân hàng. Ph i có s th n tr ng trong các T I NHTM VPBANK ĐÀ N NG bư c th m ñ nh nh m ñưa ra quy t ñ nh ñúng ñ n 3.2.1. Xây d ng m ng lư i khách hàng, thu hút thêm lư ng 3.2.6. Tăng cư ng h tr ho t ñ ng tư v n ñ i v i DNNVV khách hàng. - H tr tư v n cho DNNVV trong ho t ñ ng kinh doanh L p ñ án báo cáo VPBank h i s thành l p thêm m t s phòng giao d ch m i t i các ñ a ñi m giao d ch phù h p như: ñ a ng n h n và dài h n. bàn Hòa Minh, Hòa Khánh, C m L , khu công nghi p Thu s n, - H tr tư v n cho DNNVV trong vi c xây d ng, ch nh khu công nghi p An Đ n ... ñ n và nâng cao các m t c a DNNVV 3.2.2. Tăng cư ng huy ñ ng v n ph c v nhu c u vay v n k p th i 3.2.7. C i ti n th t c, cơ ch c p cho vay cho DNNVV - Đưa ra các s n ph m d ch v ngân hàng ña d ng, h p Đơn gi n hóa các th t c vay v n m t cách h p lý, v a d n, thu hút khách hàng. ñ m b o các quy trình c n thi t v a t o ra s nhanh g n trong - Nghiên c u áp d ng các s n ph m, d ch v huy ñ ng vi c gi i quy t vay v n. v n linh ho t 3.2.8. Nâng cao trình ñ cán b nhân viên và phát tri n - M r ng ho t ñ ng thanh toán th ngu n nhân l c -Thư ng xuyên ti p xúc các khách hàng truy n th ng . - Đào t o cán b cho t ng th i kỳ, ñáp ng yêu c u c a 3.2.3. Đa d ng hóa và linh ho t các phương th c cho vay công vi c c v s lư ng và ch t lư ng. DNNVV - Có chính sách sàng l c, s d ng có hi u qu ñ i ngũ - Ưu tiên cho vay các DNNVV tùy m i lĩnh v c cán b , tr hóa ñ i ngũ cán b s năng ñ ng trong vi c ñi sâu ñi - Th c hi n chính sách lãi su t cho vay linh ho t sát trong quá trình cho vay - Áp d ng nhi u hình th c cho vay - Nâng cao ý th c ñ o ñ c ngh nghi p c a ñ i ngũ cán - M r ng cho vay trung và dài h n b cho vay.
 12. 23 24 - Ch ñ thư ng ph t công b ng, nghiêm minh - Đ y m nh vi c phát các Công ty cho thuê tài chính t i - Tăng cư ng tính k lu t, tính k cương ñ i v i m i cán các ñ a bàn ñ ph c v cho các DNNVV. b nhân viên - K p th i ñưa ra các chính sách ñi u ch nh ñ y m nh và 3.2.9. Tăng cư ng h th ng thông tin và hi n ñ i hóa công phát tri n hơn n a ngu n quĩ h tr DNNVV ngh ngân hàng - Phát tri n và nhân r ng các trung tâm tư v n h tr - T ch c t t quá trình thu th p và x lý, t ng h p và DNNVV. khai thác thông tin nh m góp ph n phòng ng a nh ng r i ro - Xây d ng qu h tr lãi su t cho các DNNVV trong cho vay. 3.3.2. Đ i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - Thành l p m t b ph n chuyên trách trong vi c thu - Xây d ng h th ng thông tin chung giúp cho vi c th m th p, t ng h p, phân tích và lưu tr thông tin và khách hàng và ñ nh vay v n ñư c nhanh chóng, chính xác, an toàn, h n ch r i các thông tin kinh t khác có liên quan. ro, ngu n v n vay ñ n v i DNNVV k p th i - Tăng cư ng hơn n a hi u qu c a m ng thông tin trong - B sung và ñưa ra các cơ ch , văn b n, bi n pháp c th n i b ngân hàng. phù h p v i môi trư ng kinh doanh, môi trư ng pháp lý, hành 3.3. M T S KI N NGH NH M M R NG HO T Đ NG chính c a nhà nư c. CHO VAY Đ I V I DNNVV - Có cơ ch cho vay v n riêng ñ i v i các DNNVV 3.3.1. Ki n ngh v i cơ quan qu n lý Nhà nư c - Tham mưu cho Chính ph ñ ban hành các chính sách - Hoàn thi n khung pháp lý cho DNNVV h tr DNNVV, t o ñi u ki n cho các doanh nghi p này ti p c n - Nâng cao vai trò ñích th c c a hi p h i doanh nghi p trong ñư c v i ngu n v n c a ngân hàng. tư cách c a m t t ch c ngh nghi p, c n có các ho t ñ ng c th 3.3.3. Ki n ngh v i ñ i v i NHTM VPBank hơn trong vi c h tr thông tin v cơ ch chính sách, ch ñ , - VPBank tri n khai k p th i, hư ng d n c th vi c thi thông tin v th trư ng giá c , công ngh , k thu t cho các hành các văn b n. DNNVV. - Có nh ng yêu c u mang tính thuy t ph c ñ m r ng - Xây d ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c có ch t m ng lư i giao d ch t i TP.Đà N ng nh m ñưa s n ph m ñ n t n lư ng ph c v cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a các DNNVV tay khách hàng - Ti p t c hoàn thi n các chính sách h tr nh m phát huy - Không ng ng nâng cao, phát tri n ngu n nhân l c vai trò c a các DNNVV. - Xem xét, ñánh giá hi u qu tín d ng
 13. 25 26 - Hoàn thi n h th ng th ch , th t c hành chính ñơn K T LU N gi n và linh ho t. 3.3.4. Đ i v i các doanh nghi p nh và v a Trong nh ng năm qua, doanh nghi p nh và v a có v trí - Ph i có gi i pháp t o v n t có quan tr ng trong n n kinh t qu c dân, ñã ñóng góp ñáng k vào - Các doanh nghi p ph i xây d ng ñư c phương án kinh s tăng trư ng kinh t và gi i quy t hàng lo t các v n ñ xã h i khác. Hi n nay, có kho ng hơn 10 tri u lao ñ ng ñang làm vi c doanh có hi u qu , có tính kh thi cho các doanh nghi p nh và v a, ñây là m t thành qu có ý - Đ i m i, hi n ñ i hóa trang thi t b công ngh s n xu t: nghĩa h t s c thi t th c trong khi tình tr ng th t nghi p nư c ta - Coi tr ng phát tri n ngu n nhân l c n i b ñang có chi u hư ng gia tăng. Tuy nhiên, thi u v n ñ s n xu t - C n tranh th s giúp ñ c a các cơ quan ch c năng kinh doanh, ñ u tư trang thi t b , c i ti n công ngh ,… ñang là - T ñánh giá nâng cao s c c nh tranh c a chính mình m t trong nh ng khó khăn nh t hi n nay c a các DNNVV. Vì v y c n thi t ph i h tr v n cho các DNNVV trong nư c phát tri n, nâng cao kh năng c nh tranh trong ti n trình h i nh p. Đ tài “Gi i pháp m r ng cho vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a t i Ngân hàng TMCP VPBank Đà N ng” Đây là v n ñ quan tâm không ch c a VPBank Đà N ng mà nó c n ñư c quan tâm, chú tr ng h u h t các ngân hàng thương m i trong nư c. V i chính sách khuy n khích phát tri n các DNNVV nư c ta hi n nay c a Đ ng và Nhà nư c, các NHTM c n có k ho ch, gi i pháp c th nh m h tr cho vay ñ i v i các DNNVV, t o ñi u ki n cho các doanh nghi p này phát tri n. Do h n ch v trình ñ lý lu n, kinh nghi n th c ti n cũng như th i gian nghiên c u nên ñ tài ch c không tránh kh i nh ng thi u sót. Vì v y r t mong ñư c s ñóng góp ý ki n c a các th y cô và các b n quan tâm ñ ñ tài ñư c hoàn thi n hơn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2