intTypePromotion=1

Luận văn:Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
91
lượt xem
23
download

Luận văn:Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh kon tum', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước tỉnh Kon Tum

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG PHAN QU C HÒA HOÀN THI N CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY C P NƯ C T NH KONTUM Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2011 -1-
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đoàn Gia Dũng Ph n bi n 1: TS. Nguy n Xuân Lãn Ph n bi n 2: TS. Đ Ng c M Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011. Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. -2-
 3. M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài C p nư c hi n nay ñang ñư c th c hi n các huy n, th trong toàn t nh v i cơ c u t ch c b máy qu n lý m i huy n, th có m t ñơn v c p nư c. Trong nh ng năm qua các trung tâm c p nư c này t n t i ñ c l p và ñã ñáp ng nhu c u nư c s ch cho nhân dân trong t nh, nư c s ch ñã ñ n các b n làng trong t nh. Tuy v y mô hình t ch c c a các ñơn v này v n còn nhi u b t c p trong vi c th c hi n ñ ng b các m c tiêu an sinh v cung c p nư c s ch ñ n m i ngư i dân, nh t là các huy n nghèo như: SaTh y, ĐăkGlei... kh năng ti p c n ngu n nư c s ch v i m i ngư i dân còn b h n ch , nhi u vùng sâu, vùng xa các ñơn v tuy n huy n không có ngu n l c ñ ñáp ng mong ñ i c a ngư i dân. Hi n tư ng khai thác các ngu n nư c m t và ngu n nư c ng m không theo qui ho ch chung toàn t nh... Đi u này gây ra nh ng tranh ch p gi a các ñơn v c p nư c các huy n, th khi th c hi n các m c tiêu xã h i. T t c th c t ñó c n ph i hoàn thi n mô hình t ch c c a công ty b o ñ m phúc l i chung cho m i ngư i dân trong t nh và phát tri n các kh năng cung c p nư c s ch m t cách b n v ng. V i g n 200 lao ñ ng và ch c năng kinh doanh: S n xu t, cung c p nư c s ch trên ñ a bàn t nh KonTum; L p ñ t h th ng c p nư c sinh ho t; S n xu t và tiêu th nư c tinh khi t ñóng bình; Đ i lý mua, bán, ký g i hàng hoá, v t tư thi t b ñi n nư c; Tư v n ñ u tư, d ch v kh o sát, thi t k , giám sát thi công công trình c p thoát nư c, ñi n dân d ng, công nghi p. Chính nh ng v n ñ trên tác gi ñã nh n th y r ng ñi u c t lõi c a công ty lúc này là thay ñ i, ñi u ch nh, v ch ra ñư c m t mô hình ñúng ñ n, hoàn thi n cho cơ c u t ch c b máy qu n lý c a ñơn v mình ñ ñưa doanh nghi p ngày càng phát tri n m nh m . Qua quá trình nghiên c u v cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty c p nư c t nh KonTum, tác gi nh n th y nh t thi t c n ph i “Hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty c p nư c t nh KonTum ”, ñó là lý do ñ tác gi ch n làm ñ tài nghiên c u cho lu n văn th c sĩ c a mình. Qua ñó giúp tác gi th y ñư c t m quan tr ng c a công tác t ch c b máy qu n lý c a công ty, ñ ñưa công ty phát tri n m t cách b n v ng và lâu dài. 2. M c ñích nghiên c u Nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n v cơ c u t ch c c a doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng. Nghiên c u, phân tích ñánh giá th c tr ng cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty, phân tích các h n ch c a vi c duy trì mô hình t ch c b máy qu n lý c a các trung tâm c p nư c các huy n, th hi n nay trong lĩnh v c cung c p nư c s ch. Trên cơ s ñó ñ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty ñư c tri n khai h u hi u. -3-
 4. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty c p nư c KonTum, trong ñó t p trung vào nghiên c u h th ng ch c năng nhi m v ; mô hình t ch c qu n lý; cơ ch v n hành và t ch c lao ñ ng trong cơ c u t ch c b máy qu n lý. - Ph m vi nghiên c u: Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty c p nư c KonTum, các ñơn v c p nư c trong toàn t nh, các ch trương chính sách cung c p nư c s ch cho nhân dân trong toàn t nh KonTum. 4. Phương pháp nghiên c u Trong lu n văn, tác gi s d ng nghiên c u trư ng h p, nghiên c u các v n ñ lý lu n cũng như th c ti n m t cách logic, khoa h c, ñ ng th i v n d ng các phương pháp c th khác như: so sánh, phân tích - t ng h p, mô hình hoá, s d ng thông tin th c p k t h p v i quan sát và thu th p ý ki n c a nhi u cán b , chuyên gia ñang công tác trong doanh nghi p... ñ trình bày các v n ñ lý lu n và th c ti n. 5. Nh ng ñóng góp c a lu n văn Đ tài nghiên c u s làm rõ nh ng lu n ñi m khoa h c v cơ c u t ch c b máy qu n lý, t m quan tr ng c a cơ c u t ch c doanh nghi p và vi c th c hi n nhi m v c a doanh nghi p; nh ng lu n c ñ l a ch n m t mô hình t ch c và phân tích nh ng y u t quy t ñ nh ñ n vi c l a ch n mô hình cho phù h p v i yêu c u v phát tri n doanh nghi p trong giai ño n m i - giai ño n công nghi p hóa, hi n ñ i hóa và h i nh p. Đóng góp c a ñ tài là ñưa ra m t mô hình t ch c b máy qu n lý công ty phù h p v i các y u t n i t i và môi trư ng ho t ñ ng c a doanh nghi p. Như v y, v n chưa có công trình nghiên c u chuyên sâu nào t p trung vào v n ñ : “Hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty c p nư c KonTum” m t cách có h th ng v m t lý lu n và th c ti n ñ ñưa ra nh ng gi i pháp c n thi t nh m hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý t i m t doanh nghi p ñó là Công ty c p nư c T nh KonTum. 6. K t c u c a Lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, danh m c các hình, b ng, bi u ñ và danh m c các tài li u tham kh o, lu n văn g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v cơ c u t ch c b máy qu n lý Chương 2: Công ty c p nư c KonTum và th c tr ng cơ c u t ch c c a công ty Chương 3: Hoàn thi n cơ c u t ch c c a công ty c p nư c KonTum -4-
 5. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ 1.1 - CƠ C U T CH C DOANH NGHI P 1.1.1. M t s khái ni m cơ b n 1.1.1.1. Cơ c u t ch c Theo Peter F. Drucker, cơ c u t ch c là cách t ch c các quá trình và các ch c năng trong m t t ch c, cũng như các m i quan h gi a chúng v i nhau. Hellriegel và Slocum thì cho r ng cơ c u t ch c là m t h th ng chính th c c a các m i quan h công vi c; nó v a phân chia, v a ph i h p các công vi c v i nhau. Đ i v i Jame Stoner và Edward Freeman, cơ c u t ch c là s s p x p và các m i quan h l n nhau c a các b ph n h p thành và các v trí trong m t t ch c. Còn Stephen P.Robbins và Neil Barnwell cho r ng, cơ c u t ch c xác ñ nh các công vi c ñư c s p ñ t như th nào, ai có trách nhi m báo cáo cho ai và cơ ch ph i h p chính th c cũng như các hình th c ph i h p ph i tuân th . Theo giáo trình Qu n tr h c - PGS, TS Lê Th Gi i (ch biên), TS Nguy n Xuân Lãn, ThS Nguy n Phúc Nguyên, ThS Nguy n Th Loan - Nhà xu t b n Tài chính 2007, khái ni m r ng cơ c u t ch c là m t h th ng chính th c v các m i quan h v a ñ c l p v a ph thu c trong t ch c, th hi n nh ng nhi m v rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên k t v i các nhi m v khác trong t ch c như th nào nh m t o ra m t s h p tác nh p nhàng ñ ñáp ng m c tiêu c a t ch c. T các ñ nh nghĩa trên cho th y, tuy các nhà nghiên c u lý thuy t t ch c có nh ng cách di n ñ t b ng t ng khác nhau, nhưng t u trung cơ c u t ch c g m 4 y u t cơ b n: Th nh t - S chuyên môn hóa Th hai - M c ñ tiêu chu n hóa Th ba - S ph i h p Th tư - Quy n hành: T nh ng y u t cơ b n trên s t o cho cơ c u t ch c 3 ñ c trưng cơ b n sau: Th nh t - Tính chính th c hóa; Th hai - Tính t p trung hóa; Th ba - Tính ph c t p 1.1.1.2. Qu n lý Hi n nay có r t nhi u quan ni m v qu n lý, có quan ni m cho r ng: Qu n lý là hành chính là cai tr ; có quan ni m l i cho r ng: Qu n lý là ñi u hành, ñi u khi n, là ch huy. Các quan ni m này không có gì khác nhau v n i dung mà ch khác nhau cách dùng thu t ng . 1.1.1.3. B máy qu n lý B máy qu n lý là cơ quan ñi u khi n ho t ñ ng c a toàn b doanh nghi p bao g m c khâu s n xu t kinh doanh tr c ti p cũng như khâu ph tr , ph c v c ho t ñ ng s n xu t t i doanh nghi p cũng như lao ñ ng ti p th ngoài dây chuy n s n xu t, c h th ng t ch c qu n lý cũng như h th ng các phương th c qu n lý doanh nghi p. B máy qu n lý là l c lư ng ñ chuy n -5-
 6. nh ng ý ñ , m c ñích, chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p thành hi n th c, bi n nh ng n l c ch quan c a m i thành viên trong doanh nghi p thành hi u qu s n xu t kinh doanh. 1.1.1.4. T ch c b máy qu n lý doanh nghi p T ch c b máy qu n lý doanh nghi p là d a trên nh ng ch c năng, nhi m v ñã xác ñ nh c a b máy qu n lý ñ s p x p v l c lư ng, b trí v cơ c u, xây d ng mô hình và làm cho toàn b h th ng qu n lý c a doanh nghi p ho t ñ ng như m t ch nh th có hi u l c nh t. 1.1.1.5. Cơ c u t ch c b máy qu n lý Cơ c u t ch c b máy qu n lý là nh ng b ph n có trách nhi m khác nhau, nhưng quan h và ph thu c l n nhau ñư c b trí theo t ng khâu, t ng c p qu n lý ñ t o thành m t ch nh th nh m th c hi n m c tiêu và ch c năng qu n lý xác ñ nh. 1.1.2. Các lo i cơ c u t ch c b máy qu n lý Có r t nhi u cách ti p c n khác nhau trong vi c phân lo i cơ c u t ch c b máy qu n lý c a nhi u nhà nghiên c u, vì m c tiêu nghiên c u, trong ph n dư i ñây chúng ta s phân tích các lo i cơ c u t ch c b máy qu n lý ph bi n d a vào cách phân lo i truy n th ng. 1.1.2.1. Cơ c u t ch c d ng ñơn gi n H u h t các t ch c b t ñ u như m t d án kinh doanh v i m t c u trúc ñơn gi n. Cách thi t k t ch c này ph n ánh ngư i ch như là ch t ch, t t c nhân viên báo cáo tr c ti p cho bà ta ho c ông ta. 1.1.2.2. Cơ c u t ch c d ng ch c năng C u trúc ch c năng ch y u gia tăng ñ nh hư ng ch c năng ñ làm cho nó tr thành hình th c và ch ñ o cho các t ch c. Gi i qu n tr có th ch n l a cách t ch c c u trúc c a nó b ng cách nhóm g p các nhà chuyên môn tương t ho c có chuyên môn ngh nghi p liên quan v i nhau. 1.1.2.3. Cơ c u t ch c theo s n ph m C u trúc s n ph m là ki u thi t k t ch c t o thành t các b ph n ho c ñơn v ñ c l p. Xây d ng trên b ph n hóa s n ph m m i b ph n hoàn toàn t tr , ñ c l p v i m t nhà qu n tr ñơn v ch u trách nhi m v thành tích và n m gi quy n h n ra quy t ñ nh tác nghi p và chi n lư c. 1.1.2.4. Cơ c u t ch c d ng ma tr n C u trúc ch c năng mang l i nhi u thu n l i t vi c t n d ng chuyên môn hóa. C u trúc b ph n t p trung nhi u hơn vào k t qu nhưng ph i ch p nh n s trùng l p các ho t ñ ng và ngu n l c. Th có c u trúc nào k t h p chuyên môn hóa ch c năng v i vi c t p trung vào b ph n hóa s n ph m không? Đó ñư c g i là c u trúc ma tr n. 1.1.2.5. Cơ c u t ch c n n t ng nhóm Trong m t c u trúc d a trên nhóm, toàn th t ch c bao g m các nhóm ho c ñ i th c hi n công vi c c a t ch c. Trong c u trúc như th , t ch c v n hành mà không tuyên b r ng thành viên nhóm có quy n hành ra các quy t ñ nh -6-
 7. nh hư ng ñ n h , b i vì không có chu i m nh l nh c ng nh c trong các công vi c ñã ñư c dàn x p. 1.1.2.6. Cơ c u t ch c không ranh gi i M t trong nh ng cách th c thi t k t ch c cu i cùng là t ch c không ranh gi i. T ch c không ranh gi i không ñư c xác ñ nh ho c gi i h n b i ph m vi ho c lo i hình theo c u trúc truy n th ng. Nó làm m ñi ranh gi i xung quanh m t t ch c b ng cách gia tăng s tương tác l n nhau v i môi trư ng. Th nh tho ng nó ñươc g i là t ch c m ng, t ch c h c t p, không rào c n, t ch c modul ho c t ch c o. C u trúc không ranh gi i ñi t c qua t t c các khía c nh c a t ch c, các chuyên gia ch c năng ñư c ñ t vào các b ph n ñ th c hi n các công vi c phân bi t. 1.2 - TI N TRÌNH THI T K CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ 1.2.1. Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n cơ c u t ch c b máy qu n lý Trong các nhân t nh hư ng ñ n vi c thi t k t ch c như: tu i tác c a t ch c ñó, qui mô c a t ch c, hình th c s h u, công ngh , s th t thư ng c a môi trư ng, s l a ch n chi n lư c, các nhu c u c a thành viên (công nhân viên), và ki u cách th i thư ng hi n hành. ñây ch ñi sâu phân tích b n bi n có nh hư ng nhi u ñ n thi t k t ch c ñó là: công ngh , môi trư ng, s l a ch n chi n lư c và y u t nhân viên c a t ch c. 1.2.1.1. Công ngh nh hư ng ñ n cơ c u t ch c 1.2.1.2. Môi trư ng nh hư ng ñ n cơ c u t ch c 1.2.1.3. Chi n lư c nh hư ng ñ n cơ c u t ch c 1.2.1.4. Nhân viên nh hư ng ñ n cơ c u t ch c 1.2.2. Xác ñ nh m c tiêu thi t k cơ c u t ch c b máy qu n lý M c tiêu cơ b n c a vi c thi t k cơ c u t ch c b máy qu n lý c a doanh nghi p nh m nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ñ ng c a cơ c u t ch c b máy qu n lý, làm cho cơ c u t ch c c a doanh nghi p th t s v ng m nh ñ s c ñ m nh n vai trò, ch c năng t ch c và ñi u hành m i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 1.2.3. Phân chia các công vi c trong t ch c Phân chia công vi c là bư c ñ u tiên trong phân chia các b ph n chuyên môn hóa trong t ch c. Vi c phân chia lao ñ ng ñ c p ñ n m c ñ chuyên môn hóa trong các công vi c. Nh ng nhà qu n tr phân chia nhi m v chung c a t ch c thành nh ng công vi c c th g n v i nh ng ho t ñ ng nh t ñ nh. Các ho t ñ ng qui ñ nh nh ng gì mà ngư i th c hi n công vi c ñó ph i làm và làm cho xong. 1.2.4. Nhóm g p các công vi c vào b ph n, khu v c Cơ s h p lý ñ phân nhóm các công vi c v n là s c n thi t là ph i ph i h p chúng. Nh ng công vi c ñư c chuyên môn hóa là nh ng ph n riêng r , có liên quan v i nhau c a nhi m v chung mà mu n hoàn thành nó thì ph i c n hoàn thành t ng công vi c. Th c hi n nhóm các nhân viên theo nh ng lĩnh v c chuyên môn ngh nghi p và các ngu n l c ñ th c hi n các nhi m v ; Nhóm -7-
 8. g p t t c các ch c năng trong m t khu v c ñ a lý dư i s giám sát c a m t nhà qu n tr . Nhìn chung nó thư ng ñư c s d ng trong nh ng t ch c ho t ñ ng nhi u khu v c ñ a lý khác nhau. 1.2.5. Xác ñ nh ch c năng, nhi m v và quy n h n Trên cơ s b n mô t công vi c, vi c phân chia công vi c, nhóm g p các công vi c, b ph n ch c năng, xem xét v qui mô, ñ c ñi m s n xu t kinh doanh, t m h n qu n tr và c p qu n tr ...chúng ta ti n hành xác ñ nh ch c năng, nhi m v và quy n h n trong cơ c u t ch c b máy qu n lý, ñó là quy n ra các quy t ñ nh, trách nhi m b t bu c ph i hoàn thành nhi m v ñư c giao và nghĩa v là s ch p nh n ho c t nguy n trong công vi c c a ngư i nhân viên c p dư i c a nhà qu n tr . 1.2.6. Đ nh biên trong cơ c u t ch c b máy qu n lý Ch c năng qu n tr c a vi c xác ñ nh biên ch hay ñ nh biên ñư c ñ nh nghĩa là “vi c s p x p các cương v trong cơ c u t ch c b máy qu n lý qua vi c xác ñ nh nh ng ñòi h i v nhân l c, d tr nhân l c, tuy n m l a ch n, s p x p, ñ b t, ñánh giá, b i hoàn và ñào t o con ngư i m t cách có k t qu ”. Rõ ràng ñ nh biên g n ch t v i vi c t ch c là vi c ñ nh ra các cơ c u hư ng ñích c a các vai trò, nhi m v và v trí công tác ñã ñư c phân nhi m. TI U K T Trong chương 1, lu n văn ñã ñ c p ñ n cơ s lý lu n v cơ c u t ch c b máy qu n lý, phân tích nh ng nhân t nh hư ng ñ n cơ c u t ch c b máy qu n lý, xác ñ nh m c tiêu vi c thi t k cơ c u t ch c, xem xét các lo i cơ c u t ch c, ti n trình thi t k cơ c u t ch c b máy qu n lý và các ng d ng c a vi c thi t k t ch c. T ñó h th ng và trình bày các n i dung, các công vi c, cách th c ti n hành vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý. D a trên nh ng v n ñ v cơ s lý lu n ñư c trình bày và phân tích chương này, trên cơ s ñó ñ ñánh giá th c tr ng cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty cũng như ñưa ra các căn c , yêu c u, gi i pháp ñ hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty c p nư c KonTum. -8-
 9. CHƯƠNG 2 CÔNG TY C P NƯ C KONTUM VÀ TH C TR NG CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY 2.1 - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRI N C A CÔNG TY C P NƯ C KONTUM 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n Công ty c p nư c KonTum là doanh nghi p nhà nư c ho t ñ ng kinh doanh, công ty ñư c giao nhi m v cung c p nư c s ch ph c v nhân dân trên ñ a bàn th xã KonTum (nay là thành ph KonTum) - t nh KonTum, ñư c thành l p t năm 1983. Thông tin t ng quát c a công ty: -Tên g i ñ y ñ c a doanh nghi p: Công ty c p nư c KonTum -Tên giao d ch ñ i ngo i: KonTum Water Supply Company -Tên giao d ch vi t t t: KOWACO -Đ a ñi m: S 01 Tr n Phú (n i dài)-TP.KonTum -T nh KonTum 2.1.2. Đ c ñi m s n xu t kinh doanh và ngu n nhân l c 2.1.2.1. Đ c ñi m s n xu t kinh doanh Công ty c p nư c KonTum là công ty s h u 100% v n nhà nư c, Công ty ñư c phép kinh doanh trong nh ng lĩnh v c sau: - S n xu t và cung c p nư c s ch ph c v sinh ho t trên ñ a bàn thành ph KonTum; - Xây d ng, l p ñ t các công trình c p thoát nư c; - Tư v n ñ u tư, d ch v kh o sát, thi t k , giám sát thi công công trình c p thoát nư c, dân d ng, công nghi p; - Đ i lý mua bán, ký g i hàng hoá, v t tư thi t b ñi n nư c; - S n xu t nư c u ng tinh khi t ñóng chai. 2.1.2.2. Đ c ñi m ngu n nhân l c Hi n nay công ty có t ng s lao ñ ng là 177 ngư i (tính ñ n 31/12/2010), ñư c chia thành 9 b ph n. 2.1.3. K t qu ho t ñ ng kinh doanh V i ñ c ñi m kinh doanh c a công ty, s n ph m chính là nư c s ch, các s n ph m khác như: nư c ñóng bình, xây l p, tư v n... không ñáng k . - Nhìn chung k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a công ty r t tích c c, nhưng k t qu chưa cao (l i nhu n còn th p, t su t l i nhu n không tăng mà còn quá th p), giá tiêu th nư c s ch áp d ng cho khách hàng còn cao so v i khu v c. - Công ty c n ch ñ ng hơn n a vi c ñ nh hư ng chi n lư c, k ho ch m r ng m ng lư i c p nư c, m r ng kinh doanh, hi u su t kinh doanh ngày càng n ñ nh và b n v ng. Phát huy công su t nhà máy (hi n t i công ty m i ch khai thác ñư c kho ng 60% công su t nhà máy), trong khi ñó nhu c u s d ng nư c còn khá l n. -9-
 10. 2.2 - TH C TR NG CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY C P NƯ C KONTUM Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty ñã tr i qua nhi u giai ño n, có s thay ñ i cho phù h p v i ch c năng nhi m v c a công ty do nhà nư c qui ñ nh, cũng như phù h p v i nh ng y u t c a môi trư ng kinh doanh và ñ c bi t là thay ñ i theo s ñi u hành và qu n lý c a nhà nư c (công ty là m t doanh nghi p 100% v n nhà nư c). T giai ño n năm 2000 ñ n năm 2003, v i biên ch c a công ty là 37 ngư i, th c hi n cung c p nư c cho th xã KonTum v i kho ng 1.000 khách hàng, cho nên cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty khá g n nh , v i c u trúc gi n ñơn, cơ gi i, cơ b n là s ch ñ o ñi u hành toàn b công ty t giám ñ c. Giai ño n t năm 2004 ñ n năm 2010, cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty ñư c th c hi n theo sơ ñ (hình 2.2): GIÁM Đ C P.GIÁM Đ C P.GIÁM Đ C PHÒNG PHÒNG PHÒNG T PHÒNG K KINH GIÁM SÁT CH C– THU T - DOANH HÀNH V T TƯ CHÍNH PX B Đ I NƯ C T GHI PH N CH NG Đ IL P TR M TR M ĐÓNG THU K TH T Đ T BƠM I X LÝ CHAI & TOÁN THOÁT NƯ C D CH NƯ C V Hình 2.2: Hi n tr ng sơ ñ cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty 2.2.1. S c p qu n tr c a cơ c u t ch c b máy qu n lý V s c p qu n tr c a công ty là 2 c p, ñó là: C p cao: Ban giám ñ c công ty (giám ñ c và 2 phó giám ñ c); C p tác nghi p (các t ñ i s n xu t, phân xư ng): Nhân viên các b ph n tác nghi p th a hành nhi m v s n xu t v t ch t và d ch v c a công ty. Còn các phòng ban ch c năng có trách nhi m tham mưu cho ban giám ñ c (c p cao), ñ ng th i tư v n, giám sát tình hình ho t ñ ng c p tác nghi p và h tr h hoàn thành t t trách nhi m c a mình. 2.2.2. T m h n qu n tr c a cơ c u t ch c b máy qu n lý V t m h n qu n tr : Đây là ki u t ch c có t m h n r ng, vì s lư ng trư ng phòng báo cáo cho giám ñ c nhi u, s lư ng nhân viên báo cáo cho trư ng b ph n tương ñ i l n, t o ñi u ki n thu n l i cho vi c giám sát và ñi u -10-
 11. hành, ñ ng th i giám ñ c n m ch c th c t ñ có quy t ñ nh qu n lý, thông tin ñư c truy n ñ t nhanh chóng. V i t m h n này, giám ñ c tr c ti p qu n lý 2 phó giám ñ c, 4 phòng ch c năng và 3 b ph n. V i ñi u ki n ñi u hành nhi u phòng ban như v y s làm giám ñ c có r t ít th i gian ñ nâng cao ki n th c qu n lý. 2.2.3. S phân công và h p tác trong công vi c V i cơ c u t ch c b máy qu n lý hi n t i c a công ty, cách phân chia các b ph n theo ch c năng và chuyên môn hóa t ng lĩnh v c th hi n các lĩnh v c: K thu t - S n xu t, tài chính - k toán, hành chính - văn phòng, marketing. 2.2.4. Trách nhi m và quy n h n c a các b ph n trong cơ c u t ch c b máy qu n lý Giám ñ c công ty: Ho t ñ ng theo ch ñ th trư ng, là ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t nhà nư c và y ban nhân dân t nh KonTum trong vi c t ch c và ñi u hành toàn th công ty, th c hi n nh ng ch c năng và quy n h n theo quy ñ nh. Phó giám ñ c: Các phó giám ñ c công ty là ngư i tham mưu tr c ti p cho giám ñ c và ñư c quy n quy t ñ nh khi giám ñ c u quy n. Phòng t ch c - hành chính: - Qu n lý công tác t ch c cán b , ch ñ lao ñ ng ti n lương, ch ñ chính sách khác thu c quy n và nghĩa v c a cán b công nhân viên. Phòng kinh doanh: - Th c hi n ch c năng k toán th ng kê theo quy ñ nh c a lu t k toán. Ngoài ra còn ph i ph i h p v i các phòng ban khác trong công ty ñ ra phương án, k ho ch s n xu t kinh doanh, ñ m b o quy n l i c a cán b công nhân viên trong toàn công ty trình ban giám ñ c quy t ñ nh. Tham gia qu n lý ñ i ch ng th t thoát nư c, t ghi ñ ng h và thu ti n nư c. Phòng giám sát: Th c hi n ch c năng tham mưu cho giám ñ c công ty v công tác ki m tra giám sát vi c th c hi n các n i quy, quy ch và nhi m v ñã ñư c phân công cho toàn th cán b công nhân viên và các phòng ban trong công ty. Theo dõi công tác thi ñua khen thư ng k lu t lao ñ ng. T ng h p các báo cáo và tham gia so n th o các văn b n pháp quy trong công ty. Phòng k thu t - v t tư: Làm công tác tham mưu cho ban giám ñ c v lĩnh v c k thu t c a công ty trong qu n lý h th ng c p nư c c a t nh. Th c hi n ch c năng qu n lý v m t k thu t c a công ty, giám sát ñ i thi công l p ñ t các công trình c p nư c, tr m x lý, tr m bơm I, b ph n hoá nghi m. Phân xư ng s n xu t nư c u ng ñóng chai và d ch v : Là ñơn v tr c thu c công ty h ch toán ph thu c, v i ch c năng nhi m v : kinh doanh v t tư chuyên ngành ñi n, nư c; s n xu t nư c bình; ñóng chai; -11-
 12. tư v n kh o sát và giám sát công trình xây d ng dân d ng và công nghi p, c p thoát nư c; thi công các công trình c p thoát nư c và dân d ng công nghi p. Tr m bơm I: Có ch c năng nhi m v là cung c p nư c thô t ngu n v cho tr m x lý theo ñúng yêu c u v lưu lư ng và s lư ng. Tr m x lý nư c: Có ch c năng nhi m v ti p nh n nư c thô t tr m bơm I, x lý làm s ch theo quy trình, ñ m b o cung c p ñ lư ng nư c cho m ng lư i phân ph i. Đ i l p ñ t ñư ng ng c p nư c: Thi công ph i ñ m b o ñúng ti n ñ do phó giám ñ c và phòng k thu t giao. 2.2.5. Các m i quan h trong cơ c u t ch c b máy qu n lý M i quan h tr c tuy n: Trong m i quan h này công tác k ho ch s n xu t kinh doanh n m trong s ñi u hành qu n lý c a giám ñ c, trong khi ñó giám ñ c l i u quy n cho phó giám ñ c ch u trách nhi m qu n lý. Giám ñ c tr c ti p qu n lý phó giám ñ c và các phòng ch c năng, v i ñi u ki n ñi u hành nhi u phòng ban như v y s làm giám ñ c có r t ít th i gian ñ nâng cao ki n th c qu n lý. T m qu n lý c a giám ñ c quá r ng, cùng lúc qu n lý nhi u công vi c cho nên giám ñ c chưa t p trung ñ u tư nghiên c u các chi n lư c s n xu t kinh doanh trong ñó có chi n lư c v t ch c nhân s c a công ty. Ch c năng giám sát chưa mang l i hi u qu thi t th c. M i quan h ch c năng: Trong m i quan h này, h u h t các phòng ch c năng do giám ñ c tr c ti p ñi u hành, ch có phòng k thu t v t tư là giám ñ c y quy n cho phó giám ñ c tr c ti p ñi u hành. Các m i quan h ch c năng chưa ñư c th hi n rõ, mô hình còn b tình tr ng "m nh ai n y làm", nên vi c tham mưu, tư v n cho ban giám ñ c chưa hi u qu , hơn n a vi c h tr cho các t ñ i tr c ti p s n xu t th c hi n chưa hi u qu . Ch c năng c a các phòng ban ñã ñư c qui ñ nh rõ, tuy nhiên trong qúa trình ho t ñ ng còn b ch ng chéo v ch c năng, nhi m v , khi có s v thư ng ñ l i cho nhau, công tác ñánh giá các phòng ban ch c năng và các cá nhân r t khó khăn. 2.3 - TH C TR NG V CÁC ĐƠN V C P NƯ C T I CÁC HUY N THU C T NH KONTUM T nh KonTum có t t c 8 huy n và 1 thành ph , vi c c p nư c s ch sinh ho t cho nhân dân còn ñang dàn trãi, m nh ñ a phương nào ñ a phương ñó hình thành ñơn v c p nư c. Các ñơn v c p nư c này không t n t i ñ c l p mà tr c thu c m t trung tâm khác như trung tâm c p nư c và môi trư ng huy n, có ñơn v tr c thu c 1 phòng ch c năng c a huy n qu n lý, hi n tr ng ñư c th hi n: Thuân l i: (1) Cơ s v t ch t k thu t ñã ñư c ñ u tư xây d ng: Các huy n ñã hình thành và nâng cao t m quan tr ng c p thi t v ngu n nư c sinh ho t, huy n ñã ñ u tư có ñư c h th ng c p nư c cho huy n ñ ph c v nhân dân trên ñ a bàn. (2) Có s quan tâm ch ñ o c a các c p chính quy n: Đư c s quan tâm ch ñ o -12-
 13. tích c c và k p th i c a các ban ngành và y ban nhân dân các huy n. Trong các năm qua m c dù g p r t nhi u khó khăn, nhưng các huy n ñã kêu g i ñ u tư ñư c h th ng c p nư c ñ ph c v nhân dân trên ñ a bàn và ñang ti p t c tri n khai ñ u tư ti p theo. Khó khăn: (1) Công su t khai thác, công ngh x lý c a các nhà máy: T i ñ a bàn các huy n, h th ng c p nư c ñư c xây d ng v i công ngh chưa phù h p nên ch t lư ng nư c chưa ñ m b o tiêu chu n nư c s ch, quy trình c p nư c còn ñơn gi n, công su t khai thác còn th p. Kh năng phát tri n khách hàng ch m (m ng lư i c p nư c chưa ñ r ng), lư ng nư c s d ng còn h n ch d n ñ n k t qu s n xu t kinh doanh chưa cao (ñang là ñơn v s nghi p nhà nư c). S lư ng nư c ph c v cho nhân dân còn chưa ñ , công ngh x lý nư c ñư c thi t k theo công ngh nư c t ch y t các khe núi, không có h th ng l ng, không x lý hóa ch t, không kh trùng. Do ñó ch t lư ng không ñ m b o ph c v cho sinh ho t và ñ c bi t vào mùa mưa lũ. (2) V n ñ tài chính, giá c d ch v : Các b ph n c p nư c c a huy n ñang ho t ñ ng theo hình th c s nghi p, m i ho t ñ ng ph i d a vào ngân sách nhà nư c; Giá nư c hi n chưa ñư c k t c u tính ñúng, tính ñ các chi phí (t i huy n còn mang tính bao c p, thu n p ngân sách nhà nư c), tài s n c ñ nh chưa tính kh u hao, chi phí ñ u tư cho h th ng c p nư c các huy n là quá l n trong khi ch t lư ng nư c thì không ñ m b o. (3) Lao ñ ng: Lao ñ ng qu n lý và v n hành nhà máy v cơ b n không có chuyên môn trong lĩnh c p nư c nên g p nhi u khó khăn trong ho t ñ ng c p nư c. Hi n t i m i huy n có 10 lao ñ ng ho t ñ ng trong lĩnh v c s n xu t và cung c p nư c s ch. 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG Sau khi phân tích th c tr ng s n xu t kinh doanh, ngu n nhân l c, cơ c u t ch c b máy qu n lý công ty c p nư c KonTum và th c tr ng v các ñơn v c p nư c t i các huy n thu c t nh KonTum, tác gi tóm lư c m t vài t n t i và h n ch như sau: - Chưa xây d ng b n mô t công vi c ñ ñi u khi n và ki m tra - Chưa thành l p b ph n k ho ch kinh doanh c th trong cơ c u t ch c b máy qu n lý mà còn ghép chung v i phòng k thu t v t tư. - Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty chưa hoàn toàn phù h p v i trách nhi m và quy n h n c a t ng cá nhân, b ph n, phòng ban công ty vì chưa phát huy tính ch t chuyên môn hóa công vi c, b ph n. - Chưa chú ý ñ n m i quan h gi a các phòng ch c năng trong công ty. - M t s phòng ch c năng thi t y u chưa ñư c thành l p, các ch c năng thông tin chưa ñ y ñ , tin h c hóa chưa cao. - Ch c năng quan h khách hàng chưa ñ m b o thu n l i cho khách hàng vì chưa thành l p phòng quan h khách hàng, còn ghép chung. - Phân chia công vi c và nhóm g p các phòng ban chưa phù h p như: không th b ph n k toán và kinh doanh chung m t phòng; b ph n l p k -13-
 14. ho ch chưa c th cho nên h u như vi c s n xu t kinh doanh chưa theo k ho ch tu n, tháng, quí, năm...; ch c năng quan h khách hàng còn xem nh . - Công tác ñ nh biên còn thi u sót, chưa sát v i ch c năng. - Ch t lư ng nhân viên t i nhi u khâu trong quá trình qu n lý chưa ñáp ng ñư c yêu c u ñòi h i ngày càng cao c a quá trình kinh doanh hi n t i và tương lai, chưa ñáp ng v i ñi u ki n thay ñ i công ngh . - Nh ng nhi m v và t ng ch c trách c a t ng cá nhân chưa ñư c phân ñ nh rõ ràng, còn mang tính ch t chung chung d n ñ n vi c ñánh giá hoàn thành công vi c c a nhân viên h t s c khó khăn. - T ch c các ñơn v c p nư c t i các huy n chưa ñ m b o ñ ph c v cho nhân dân, chưa ñư c thành l p riêng còn ghép chung v i các t ch c khác. Do v y chưa chú tr ng ñ n m c tiêu an sinh xã h i trong lĩnh v c c p nư c s ch sinh ho t. Chưa có s ki m soát ch t ch trong lĩnh v c c p nư c cho nên nư c s ch còn r t kém v ch t lư ng, s lư ng và ph m vi cung c p d ch v . TI U K T Trong chương 2, lu n văn ñã tìm hi u, trình bày khái quát chung v công ty c p nư c KonTum qua quá trình hình thành, phát tri n, ñ c ñi m ho t ñ ng và cơ c u t ch c b máy qu n lý, ñ ng th i tác gi cũng ñã ñi sâu tìm hi u th c tr ng v các ñơn v c p nư c t i các huy n thu c t nh KonTum. Nh ng hi u bi t nh t ñ nh v công ty ñã giúp cho vi c tìm hi u th c tr ng cơ c u t ch c b máy qu n lý t i công ty ñư c thu n ti n hơn. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty hi n nay có nh ng b t h p lý như ñã nêu ph n ñánh giá chung, và cùng v i nh ng ch trương chính sách c a nhà nư c ñ t ra, thi t nghĩ công ty c n ph i s m ñư c ñi u ch nh, hoàn thi n ñ th a mãn yêu c u phát tri n trong giai ño n m i. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty chưa phù h p v i ñi u ki n môi trư ng ho t ñ ng trong tương lai. Qua th c tr ng cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty c p nư c KonTum, lu n văn ñã ñi vào phân tích, ñánh giá, nh n xét ñ tác gi ti n hành th c hi n ñi u ch nh và hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty (chương 3). -14-
 15. CHƯƠNG 3 HOÀN THI N CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY C P NƯ C KONTUM 3.1 - HOÀN THI N CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ C A CÔNG TY C P NƯ C KONTUM TRONG TH I GIAN Đ N 3.1.1. Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý 3.1.1.1. Công ngh và vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý Trư c ñây, th i kỳ m i thành l p công ty, v i công ngh l c h u cho nên ch t lư ng d ch v r t kém, s n lư ng r t th p, ph c v nhu c u cu c s ng nhân dân chưa ñư c ñ m b o v s lư ng, ch t lư ng và ph m vi cung c p d ch v . Do v y cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty r t ñơn gi n, trình ñ lao ñ ng chưa cao, lao ñ ng gi n ñơn trong s n xu t là chính, nên chưa ti t ki m ñư c chi phí ñ u vào và nhân công. G n ñây (giai ño n 2000 - 2005), tuy công ty ñã nâng ñư c công su t nhà máy, c i thi n ñư c công ngh nhưng còn bán t ñ ng vi c s d ng nhân công v n là chính, s h tr c a máy móc thi t b t ñ ng còn h n ch , cho nên ch t lư ng d ch v chưa ñư c nâng cao, hao phí nhân công còn l n, giá nư c s ch còn tương ñ i cao so v i các công ty trong khu v c mi n trung và tây nguyên. Hi n t i công ty ñã và ñang s h u m t dây chuy n công ngh x lý và cung c p nư c s ch c a Pháp, ph n l n ñã c i thi n ñư c tình hình khó khăn v ch t lư ng, s lư ng và ph m vi cung c p nư c s ch. V i quy trình công ngh hi n có c a công ty như ñã nêu chương 2, công ngh này v n còn m t vài khâu bán t ñ ng, lao ñ ng tr c ti p ñ v n hành v n còn khá nhi u, ki m soát quá trình s n xu t chưa t i ưu. Đ c bi t, h th ng c p nư c t i các huy n v n ñang s d ng công ngh x lý nư c quá l c h u (v n hành b ng th công, nư c t ch y t các khe su i, chưa th c hi n ñúng qui trình k thu t v c p nư c), ch t lư ng nư c chưa ñ m b o. Chính vì v y hao phí cho s n xu t v n còn tương ñ i l n, l c lư ng lao ñ ng v n còn nhi u và t n kém. V i vi c phân tích công ngh hi n t i và ñ nh hư ng công ngh s n xu t cho tương lai, thi t nghĩ ñây là công ngh thu c lĩnh v c s n xu t hàng lo t v i kh i lư ng l n, ít có s thay ñ i, máy móc t ñ ng hóa, nhân công n ñ nh, s n ph m ñ c thù nên cơ c u thích h p là cơ c u cơ gi i, ñ ng th i trong m t vài khâu v n ph i s d ng cơ c u h u cơ. 3.1.1.2. Chi n lư c và vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý Trong hi n t i và tương lai c a công ty, vi c c p nư c luôn luôn là v n ñ c p thi t nh m m c ñích ph c v t t nh t cho nhân dân. Bên c nh ñó v n ñ t i ña hóa l i nhu n cũng không th tách r i và ñây chính là hi u qu c a vi c kinh doanh s n xu t nư c s ch. Trên cơ s ñó, công ty xây d ng chi n lư c là: Tăng trư ng m r ng v i ñ nh hư ng k ho ch phát tri n trư c m t và lâu dài b ng m i cách như: gi khách hàng, phát tri n khách hàng, m r ng ph m vi -15-
 16. cung c p d ch v trong toàn t nh, ñ i m i công ngh và ñ t m c s n lư ng và ch t lư ng t t nh t. B ng 3.1. Dân s t nh KonTum năm 2010 Chia ra T ng Đ a bàn s Thành Th Nông Thôn ngư i S T l S T l lư ng % lư ng % Thành ph KonTum 146.377 89.188 60,93 57.189 39,07 Huy n ĐăkGlei 40.012 5.742 14,35 34.270 85,65 Huy n Đăktô 38.642 11.739 30,38 26.903 69,62 Huy n Tu mơ rông 23.220 0 0,00 23.220 100,00 Huy n ĐăkHà 63.226 17.058 26,98 46.168 73,02 Huy n Kon R y 23.347 5.117 21,92 18.230 78,08 Huy n Konplong 21.560 0 0,00 21.560 100,00 Huy n Ng c H i 43.845 12.132 27,67 31.713 72,33 Huy n Sa Th y 43.139 9.805 22,73 33.334 77,27 C ng 443.368 150.781 292.587 (Ngu n: Niên giám th ng kê t nh KonTum năm 2010) Hi n t i công ty ch ñang ho t ñ ng s n xu t kinh doanh thành ph KonTum, trong ñó công ty m i c p nư c ñư c cho 8.601 h (tương ñương kho ng 43.005 ngư i chi m 48,22% dân s thành th t i thành ph KonTum). S ngư i ñư c s d ng nư c s ch trong toàn t nh tương ñương: 43.005/443.368 ngư i, (chi m kho ng 9,7% dân s toàn t nh; chi m 28,52% dân s thành th trong toàn t nh), còn các huy n thì m i ch ph c v ñư c kho ng 500 h dùng nư c (kho ng 2.000 ngư i). V i ñ nh hư ng chi n lư c trong tương lai và các bi n pháp th c hi n chi n lư c c a công ty, nh n th y cơ c u t ch c b máy qu n lý cũ c a công ty không còn phù h p n a, do v y công ty c n ph i ñi u ch nh, cơ c u l i và hoàn thi n l i ñ ñáp ng v i nh ng thay ñ i khách quan ñó. Công ty s xây d ng cơ c u t ch c b máy qu n lý theo khu v c hành chính (b n ñ hành chính c a t nh KonTum) t i các huy n, thành ph nh m thay th cho mô hình cơ c u t ch c b máy qu n lý cũ trư c ñây ch có các phòng ch c năng và các t ñ i s n xu t t i thành ph KonTum. 3.1.1.3. Môi trư ng và vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý Công ty ñã xác ñ nh rõ nh ng tác ñ ng c a môi trư ng kinh doanh là luôn luôn bi n ñ i t các y u t c a môi trư ng t ng quát như (1): Môi trư ng kinh t , môi trư ng chính tr - pháp lu t, môi trư ng khoa h c - công ngh , môi trư ng văn hóa - xã h i và các y u t c a môi trư ng tác nghi p như (2): Khách hàng, nhà cung c p, s n ph m thay th , ñ i th c nh tranh..., các y u t môi trư ng này luôn có s tác ñ ng qua lai l n nhau. -16-
 17. Hi n t i v i v n ñ phân b dân cư thưa th t nên vi c c p nư c là h t s c khó khăn, m ng lư i c p nư c còn h n ch , các ñơn v c p nư c t i các huy n còn phân tán, chưa t p trung nên vi c qu n lý, ñi u hành c a các cơ quan qu n lý nhà nư c h t s c khó khăn và không ñ ng nh t, m i huy n m t ki u ñi u hành v lĩnh v c c p nư c. Do v y, v cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty ph i có ñ trình ñ và các ngu n l c ti p thu ñ v n hành m t s công ngh m i nh m ph c v m t cách t t nh t cho khách hàng, ph i chú ý ñ n v n ñ tuyên truy n ph c v , ñ m b o ch t lư ng s n ph m, có chính sách k p th i ñ ph c v và kích thích nhu c u. Th nhưng v i m t lo i s n ph m nh t ñ nh (nư c s ch sinh ho t), lĩnh v c ho t ñ ng c a công ty tương ñ i n ñ nh, ch m t vài khâu v ti p xúc khách hàng, kinh doanh s n ph m nư c ñóng bình là c n có s linh ho t và thay ñ i. V i môi trư ng ho t ñ ng như ñã phân tích, thì cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty ph i ñư c c u trúc ph i h p gi a cơ gi i và h u cơ nh m ñáp ng t t nh t cho công ty, ñ ng th i b máy qu n lý cũng ph i ñư c d ch chuy n, thay ñ i và tái c u trúc theo khu v c các huy n. S thay ñ i c a môi trư ng tác ñ ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty, ñòi h i cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty cũng ph i ñư c hoàn thi n nh m nâng cao hi u qu năng l c qu n tr và ñi u hành t t quá trình s n xu t kinh doanh, ñ th c hi n t t các m c tiêu mà công ty ñ ra. 3.1.1.4. Nhân viên và vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý Y u t nhân viên (l c lư ng lao ñ ng hi n t i) trong môi trư ng n i b c a công ty nơi nhân viên th c hi n ch c trách c a mình. Qua phân tích ñánh giá th c tr ng v lao ñ ng c a công ty ta nh n th y: V i ch c năng kinh doanh c a mình, l c lư ng lao ñ ng hi n có c a công ty tuy trình ñ chuyên môn chưa ñư c chuyên sâu, nhưng v chuyên ngành v n ñ m ñương ñư c trách nhi m m t cách hi u qu , công ty tăng cư ng ñào t o chuyên môn, s p x p công vi c c a c p dư i n ñ nh, có k ho ch c th , y quy n hành ñ ng phù h p và k t h p v i nh ng ñ nh hư ng chi n lư c c a công ty, cho nên cơ c u t ch c b máy qu n lý s phù h p v i mô hình 2 c p qu n tr (c p cao và c p tác nghi p), gi m c p trung gian nh m h n ch vi c ch m tr , l ch l c s thông ñ t cũng như ti n trình gi i quy t công vi c. Chính vì ñi u này s d n ñ n t m h n qu n tr ph i r ng. 3.1.2. M c tiêu c a vi c hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý - Hoàn thi n cơ c u t ch c b máy qu n lý t i công ty nh m nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ñ ng c a cơ c u t ch c b máy qu n lý, làm cho cơ c u t ch c b máy qu n lý c a công ty th t s v ng m nh ñ s c ñ m nh n vai trò, ch c năng t ch c và ñi u hành m i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty. - Phát huy nh ng ưu ñi m, kh c ph c nh ng như c ñi m, nh ng h n ch c a cơ c u t ch c b máy qu n lý cũ, ñ ng th i cơ c u t ch c b máy qu n lý m i ph i ñ m b o tính linh ho t và h u hi u, ñáp ng k p th i v i s thay ñ i c a môi trư ng kinh doanh. -17-
 18. 3.1.3. Phân chia công vi c trong cơ c u t ch c b máy qu n lý V i mô hình cơ c u t ch c b máy qu n lý m i, công ty phân chia công vi c theo t ng khu v c hành chính (các huy n, thành ph ), nh m m c ñích d dàng ki m soát, giám sát. T i m i huy n, công ty xây d ng thành m t xí nghi p c p nư c, ho t ñ ng trong lĩnh v c ngành ngh c a công ty ñã ñăng ký, b i vì trong lĩnh v c c p nư c khách hàng dàn trãi, tách r i nhau theo ñ a gi i hành chính, s liên k t c p nư c r t khó khăn và t n nhi u kinh phí. V i ñ nh hư ng là vi c sáp nh p các ñơn v c p nư c t i các huy n v công ty c p nư c KonTum, cho nên ph i phân chia công vi c cho t ng khu v c ñ ki m soát và qu n lý, các huy n ñ u ph i có nh ng công vi c, ch c năng như nhau ñ th c hi n t t m c tiêu chi n lư c mà công ty ñã ñ ra. Sau quá trình phân chia theo khu v c t i các huy n, vi c ti p theo là ph i phân chia công vi c theo ch c năng t i m i huy n, v n ñ này nh m chuyên môn hóa công vi c ñ phát huy t t nhi m v c a t ng cá nhân, b ph n. B ng 3.2 Phân chia công vi c theo m t s lĩnh v c ch c năng: B ng 3.2. Phân chia công vi c theo ch c năng Các huy n, Công vi c thành ph 1- K thu t - s n xu t (S a ch a, s n xu t - v n hành, x thi công l p ñ t, qu n lý m ng lư i). 2- Tài chính - k toán (K toán, th qu , thu ngân). x 3- Hành chính - văn phòng (Qu n tr ngu n nhân l c, qu n tr văn phòng, lái xe, b o v , y t , giám sát qui ch x c a công ty). 4- Marketing (In n, phát hành hóa ñơn, quan h khách x hàng, ghi thu ti n nư c, ch ng th t thoát nư c). 5- Công ngh thông tin (Qu n tr m ng, t ñ ng hóa). x 6- Nghiên c u phát tri n (L p k ho ch, ñ u tư xây x d ng cơ b n). 3.1.4. Nhóm g p các b ph n trong cơ c u t ch c b máy qu n lý T th c t c a cơ c u t ch c b máy qu n lý cũ, v i m c tiêu và ñ nh hư ng chi n lư c mà công ty ñã v ch ra, công ty xây d ng mô hình cơ c u t ch c b máy qu n lý h n h p v i c u trúc tr c tuy n - ch c năng - k t h p v i c u trúc theo ñ a lý (khu v c hành chính). S c p qu n tr là: 2, ñó là qu n tr c p cao và c p tác nghi p; t m h n qu n tr r ng vì s lư ng trư ng phòng báo cáo cho giám ñ c nhi u, s lư ng nhân viên báo cáo cho trư ng b ph n tương ñ i l n. T o ñi u ki n d dàng cho vi c giám sát và ñi u hành. Gi m c p trung gian ñ thông tin qu n tr nhanh, tăng hi u l c, hi u qu các quy t ñ nh qu n tr . Trên cơ s phân chia công vi c ph n trên, vi c nhóm g p các b ph n nh m hình thành nên sơ ñ cơ c u t ch c b máy qu n lý: -18-
 19. Nhóm g p theo t m h n qu n tr - C p t i cao (ban giám ñ c): Là c p qu n lý có quy n l c cao nh t, là nơi ra các quy t ñ nh qu n lý, ch u trách nhi m v toàn b k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty. Ch c năng cơ b n là ñi u hành và qu n lý m i m t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty d a trên ch ñ m t th trư ng theo qui ñ nh c a nhà nư c. - C p tác nghi p (qu n ñ c phân xư ng, giám ñ c các xí nghi p): Đó là ñơn v tr c ti p ñ m nh n vi c th c hi n các nhi m v c a c p t i cao nh m ñ t ñ n m c tiêu cu i cùng là l i nhu n và phát tri n c a công ty. Là các b ph n ho t ñ ng tr c ti p trong công ty, có ch c năng ti p nh n và t ch c tri n khai, ra quy t ñ nh, ki m tra, giám sát các nhân viên th c hi n nhi m v s n xu t tr c ti p trong công ty, th c hi n các m nh l nh, ch th ñi u hành ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a c p t i cao trong các lĩnh v c c th nh m ñ t m c tiêu kinh doanh c a công ty. Nhóm g p các ch c năng theo khu v c Công ty xây d ng t t c các ch c năng qu n lý cho m i huy n, thành ph . M i huy n, thành ph ñ u có các ch c năng như nhau nh m th c hi n ch c trách nhi m v c a mình m t cách phù h p, hi u qu và thu n l i cho quá trình ñi u hành, ki m soát c a công ty. T k t qu c a vi c phân chia công vi c, nhóm g p theo t m h n qu n tr , nhóm g p các ch c năng theo khu v c ñ phân nhóm các công vi c. T ñó các nhà qu n tr ch c năng ñư c nhóm thành m t b ph n và hình thành nên các b ph n (phòng) theo ch c năng t i công ty (tham mưu cho c p t i cao, h tr tư v n cho c p tác nghi p) và các b ph n (xí nghi p) theo ñ a lý (khu v c hành chính): - Phòng T ch c hành chính và giám sát qui ch - Phòng Tài chính k toán - Phòng K ho ch v t tư và tin h c - Phòng Kinh doanh và quan h khách hàng - Phòng K thu t - Phân xư ng s n xu t nư c u ng tinh khi t ñóng chai và d ch v t i thành ph KonTum - Xí nghi p c p nư c thành ph KonTum - Các Xí nghi p c p nư c các huy n Mô hình cơ c u t ch c b máy qu n lý m i c a công ty: Quá trình xác ñ nh các c p qu n tr , t m h n qu n tr , phân chia công vi c, nhóm g p các b ph n theo ch c năng, theo khu v c ñã hình thành nên sơ ñ cơ c u t ch c b máy qu n lý m i c a công ty như sau: -19-
 20. GIÁM Đ C CÔNG TY P.GIÁM Đ C P.GIÁM Đ C PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG T CH C PHÒNG K HO C PHÒNG KINH – K TOÁN HC & GIÁM SÁT V T TƯ & TIN H DOANH & QUAN PHÒNG K THU T QY CH H KHÁCH HÀNG XN C P XN C P XN C P XN C P XN C P XN C P XN C P PHÂN XN C P XN C P NƯ C NƯ C NƯ C NƯ C NƯ C NƯ C NƯ C XƯ NG NƯ C NƯ C HUY N HUY N HUY N HUY N HUY N HUY N THÀNH NƯ C HUY N HUY N NG C ĐĂK- SA KON- KON- TUMO- PH ĐÓNG ĐĂKHÀ ĐĂKTÔ H I TH Y R Y PLONG RÔNG KON- CHAI & GLEI TUM D CH V Quan h tr c tuy n Quan h ch c năng Quan h ph i h p Hình 3.5: Sơ ñ cơ c u t ch c b máy qu n sau khi hoàn thi n – Công ty TNHH MTV c p nư c KonTum 3.1.5. Xác ñ nh ch c năng, nhi m v và quy n h n cho cơ c u t ch c m i 3.1.5.1. Phân quy n tr c tuy n a - Giám ñ c công ty b - Phó giám ñ c c - Giám ñ c các xí nghi p, phân xư ng trư ng 3.1.5.2. Phân quy n ch c năng a - Phòng t ch c hành chính và giám sát qui ch b - Phòng Tài chính k toán c - Phòng K ho ch v t tư và tin h c d - Phòng Kinh doanh và quan h khách hàng e - Phòng K thu t 3.1.5.3. Các m i quan h trong cơ c u t ch c b máy qu n lý * M i quan h tr c tuy n Quy n h n tr c tuy n là m i quan h ch huy tr c ti p (t trên xu ng) c a giám ñ c công ty v i phó giám ñ c và các phòng ch c năng. Quan h gi a các phó giám ñ c v i phòng k thu t, phòng kinh doanh và quan h khách hàng và các phân xư ng, xí nghi p s n xu t. Quan h gi a giám ñ c xí nghi p, qu n ñ c phân xư ng v i các nhân viên tr c ti p s n xu t. Nh m th c hi n m nh l nh t c p trên tr c ti p c a mình. * M i quan h ch c năng Các phòng ch c năng căn c vào ch c năng và nhi m v c a mình h tr , tham mưu cho giám ñ c trong quá trình ra quy t ñ nh. Đ h tr , tham mưu cho quá trình ra quy t ñ nh c a giám ñ c, các phòng ch c năng ph i th c hi n các -20-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2