intTypePromotion=3

luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
129
lượt xem
38
download

luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của ubnd quận hải an', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An

 1. Chuyên t t nghi p 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác qu n lý nhà nư c v ho t ng u tư c a UBND qu n H i An” SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 2. Chuyên t t nghi p 2 M CL C L IM U ....................................................................................... 1 Chương I: Th c tr ng v công tác qu n lý ho t ng u tư c p nhà nư c c a UBND qu n H i An ....................................................... 7 I. Vài nét v qu n lý u tư c p vĩ mô.............................................7 1. N i dung qu n lý u tư c a nhà nư c, c a b , ngành, a phương .................................................................................................. 7 1.1 . N i dung qu n lý u tư c a nhà nư c ................................... 7 1.2 . N i dung qu n lý u tư c a b , ngành, a phương .............. 8 2. B máy qu n lý u tư t m vĩ mô................................................. 9 II. Gi i thi u chung v UBND qu n H i An ................................ 11 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a UBND qu n H i An - Thành ph H i Phòng ................................................................ 11 2. Cơ c u t ch c .......................................................................... 13 2.1. Cơ c u qu n lý theo ch c năng ........................................... 13 2.2. Ch c năng, nhi m v c a phòng K ho ch- Tài chính....... 16 2.2.1- Ch c năng ....................................................................... 17 2.2.2- Nhi m v .......................................................................... 17 2.3. Phân công nhi m v phòng ................................................. 19 III. Th c tr ng công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An 21 1. Tình hình qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An 21 1.1. Công tác th m nh d án ................................................... 21 SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 3. Chuyên t t nghi p 3 1.1.1. Th m quy n quy t nh d án u tư .............................. 21 1.1.2. Quy trình th m nh d án ............................................. 22 1.1.3. Phương pháp th m nh ................................................. 23 1.1.4. N i dung th m nh ........................................................ 24 1.2. Công tác u th u ................................................................ 26 1.2.1. Qu n lý nhà nư c v ho t ng u th u ......................... 26 1.2.1.1. Các d án UBDN qu n H i An qu n lý v u th u ..... 26 1.2.1.2. T ch c qu n lý u th u .............................................. 26 1.2.2. Ho t ng u th u ........................................................ 27 1.2.2.1. Phương th c u th u .................................................. 27 1.2.2.2. Các hình th c u th u................................................. 28 1.2.2.3. Quy trình u th u c a UBND qu n H i An................. 32 1.2.2.4. Ví d H sơ m i th u c a UBND qu n th c hi n ......... 36 1.3. Công tác gi i pháp m t b ng ............................................... 38 1.3.1. T ch c công tác gi i phóng m t b ng ......................... 38 1.3.2. Các văn b n áp d ng trong công tác gi i phóng m t.... 39 1.3.3. Quy trình gi i phóng m t b ng ..................................... 39 1.3.4. Quá trình gi i phóng m t b ng c a m t s d án trên a bàn qu n H i An .................................................................. 42 1.4. Công tác qu n lý d án ........................................................ 44 1.4.1. Các hình th c qu n lý d án c a UBND qu n áp d ng hi n nay ........................................................................... 44 1.4.2. Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý d án ......................... 45 1.4.3. N i dung công tác qu n lý d án c a Ban qu n lý d án 46 1.4.3.1. T ch c qu n lý d án .................................................. 46 1.4.3.2. D toán ngân sách cho d án ....................................... 49 1.4.3.3. Ki m tra giám sát ......................................................... 53 1.5. Công tác khác .......................................................................... 54 2. ánh giá và nh ng t n t i trong công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An ................................................ 55 2.2. K t qu t ư c .................................................................. 55 SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 4. Chuyên t t nghi p 4 2.3. Nh ng t n t i trong công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An....................................................................... 57 2.3.1. Công tác th m nh d án .............................................. 57 2.3.2. Công tác u th u .......................................................... 57 2.3.3. Công tác gi i phóng m t b ng........................................ 59 2.3.4. Công tác qu n lý d án .................................................. 59 Chương II: Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An ................................................................. 63 I. nh hư ng, m c tiêu ho t ng qu n lý u tư c a UBND qu n H i An........................................................................................................63 II. Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An...................................................................................64 1. Công tác th m nh d án u tư ........................................... 64 2. Công tác u th u .................................................................... 65 3. Công tác gi i phóng m t b ng ................................................. 66 4. Công tác qu n lý d án ............................................................ 67 III. Ki n ngh v phía nhà nư c...........................................................68 1. ôi v i UBND thành ph ......................................................... 68 2. i v i UBND qu n H i An .................................................... 68 K T LU N ......................................................................................... 69 TÀI LI U THAM KH O .................................................................. 70 PH L C ............................................................................................ 72 SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 5. Chuyên t t nghi p 5 L IM U V i s ki n tr thành thành viên th 150 c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO), Vi t Nam chính th c bư c vào m t sân chơi kinh t toàn c u. Trong sân chơi này, n n kinh t nư c ta sau m t năm gia nh p ã ch ng ki n nh ng chuy n bi n tích c c trong ho t ng u tư mà c bi t là s tăng trư ng m nh m c a ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Tuy nhiên, cùng v i s gia tăng trong ho t ng u tư hi n nay, vi c qu n lý ho t ng u tư luôn là i u áng quan tâm i v i các cơ quan nhà nư c. Trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t như v y, qu n H i An v i i u ki n a lý- kinh t thu n l i, ti p giáp bi n, là tr ng i m phát tri n c ng bi n, càng hàng không, là u m i giao thông i ngo i c a thành ph và các t nh phía B c, cùng v i qu t nông nghi p và ti m năng l n bi n khá l n, t o ra m t l i th hàng u thu hút u tư, phát tri n kinh t bi n, công nghi p, d ch v và ô th . Qu n H i An th c s là i m h p d n các nhà u tư trong và ngoài nư c. Tuy nhiên, ây là qu n m i thành l p vì v y các ho t ng u tư trên a bàn qu n H i An c n ph i ư c qu n lý nh m phát huy ngu n l c, ti n tài, l i th có s n c a qu n. Song th c t , quá trình qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An g p m t s nh ng tr ng i, khó khăn. Xu t phát t th c t ó, cùng v i quá trình th c t p t i UBND qu n H i An,em ã l a ch n tài: “Hoàn thi n công tác qu n lý nhà nư c v ho t ng u tư c a UBND qu n H i An”. N i dung tài bao g m ph n chính sau: Ph n I: Th c tr ng công tác qu n lý ho t ng u tư c a UBND qu n H i An Ph n II: Gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý u tư c a UBND qu n H i An SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 6. Chuyên t t nghi p 6 Trong quá trình th c t p, em xin chân thành c m ơn cán b UBND qu n H i An và c bi t là giáo viên hư ng d n:ThS. Nguy n Thu Hà ã t n tình giúp em hoàn thành tài này. Là m t sinh viên, không tránh kh i nh ng sai sót trong quá trình hoàn thành tài này, em r t mong nh n ư c s góp ý c a các th y cô tài có ch t lư ng hơn. Em xin chân thành c m ơn! SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 7. Chuyên t t nghi p 7 Chương I: Th c tr ng v công tác qu n lý ho t ng u tư c p nhà nư c c a UBND qu n H i An I. Vài nét v qu n lý u tư c p vĩ mô 1. N i dung qu n lý u tư c a nhà nư c, c a b , ngành, a phương 1.1 . N i dung qu n lý u tư c a nhà nư c Nhà nư c XHCN th c hi n ch c năng qu n lý kinh t c a mình trong ó có vi c qu n lý ho t ng u tư. Nhà nư c th ng nh t qu n lý u tư v i các n i dung sau: - Nhà nư c xây d ng, hoàn ch nh h th ng lu t pháp và nh ng văn b n dư i lu t liên quan n ho t ng u tư. Nhà nư c ban hành, s a ch a, b sung lu t u tư và các lu t liên quan như lu t thu , lu t t ai, lu t u th u,…và các văn b n dư i lu t nh m m t m t khuy n khích ho t ng u tư, m t khác m b o cho u tư th c hi n úng lu t và t hi u qu cao. - Xây d ng chi n lư c, qui ho ch, k ho ch u tư. Trên cơ s chi n lư c, qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c a ngành và c a a phương và vùng lãnh th , xây d ng các qui ho ch, k ho ch u th u, trong ó, quan tr ng là vi c xác nh nhu c u v v n, ngu n v n, các gi i pháp huy ng v n…T ó xác nh danh m c các d án ưu tiên. - Ban hành k p th i các chính sách ch trương u tư. Nhà nư c ban hành các chính sách, ch trương quan tr ng như chính sách tài chính ti n t , tín d ng linh ho t, chính sách ưu ãi u tư…nh m c i thi n môi trư ng u tư và th t c u tư, Nhà nư c ra các gi i pháp huy ng v n t i a và phát huy hi u qu m i ngu n v n c bi t v n trong dân và v n u tư nư c ngoài. Trên cơ s ó phân tích ánh giá hi u qu ho t ng u tư, k p th i i u ch nh b sung nh ng b t h p lý, chưa phù h p trong cơ ch , chính sách. - Ban hành các nh m c kinh t - k thu t, các chu n m c u tư. Nhà nư c mà i di n là ngành th ng nh t qu n lý các nh m c kinh t -k thu t liên SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 8. Chuyên t t nghi p 8 quan n ngành mình như ban hành nh ng qui nh v yêu thi t k thi công, tiêu chu n ch t lư ng, môi trư ng… - Xây d ng chính sách cán b thu c lĩnh v c u tư. Nhà nư c xây d ng chính sách cán b , ào t o, hu n luy n i ngũ cán b chuyên môn, chuyên sâu cho t ng lĩnh v c ho t ng u tư. - ra ch trương và chính sách h p tác u tư v i nư c ngoài, chu n b các ngu n l c tài chính, v t ch t và nhân l c h p tác có hi u qu cao. - Th c hi n ch c năng ki m tra giám sát. Các cơ quan qu n lý nhà nươc th c hi n ch c năng ki m tra giám sát vi c tuân th pháp lu t c a ch u tư, x lý nh ng vi ph m pháp lu t, qui nh c a nhà nư c, nh ng cam k t c a ch u tư (như chuy n như ng, b sung m c tiêu ho t ng, tăng v n u tư chi u sâu, gia h n th i gian ho t ng, gi i th …). - Qu n lý tr c ti p ngu n v n nhà nư c. Nhà nư c ra các gi i pháp qu n lý và s d ng ngu n v n nhà nư c t khâu xác nh ch trương u tư, phân ph i v n, n vi c thi công xây d ng và v n hành công trình. i v i d án u tư nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c, Th tư ng chính ph ra quy t nh u tư ho c u quy n quy t nh u tư, th m nh d án. 1.2 . N i dung qu n lý u tư c a b , ngành, a phương - Các b , ngành, a phương xây d ng chi n lư c, qui ho ch u tư cho B , ngành và a phương c a mình. - Xác nh danh m c các d án u tư c a ngành, a phương mình l p d án ti n kh thi và kh thi. - Xây d ng các k ho ch huy ng v n. - Hư ng d n các nhà u tư thu c ngành mình, a phương mình l p d an ti n kh thi và kh thi. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 9. Chuyên t t nghi p 9 - Ban hành nh ng văn b n qu n lý thu c ngành mình, a phương mình liên quan n u tư - L a ch n i tác, àm phán ký k t h p ng liên doanh liên k t trong h p tác u tư v i nư c ngoài. - Tr c ti p ki m tra giám sát quá trình ho t ng c a các d án u tư thu c ngành, a phương theo ch c năng nhi m v ư c phân c p qu n lý. - H tr và tr c ti p x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình u tư như c p t, gi i phóng m t b ng, thuê và tuy n d ng lao ng, xây d ng công trình…. - Ki n ngh v i c p trên i u ch nh, s a i, b sung nh ng b t h p lý trong cơ ch chính sách, qui nh dư i lu t…nh m nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư cvà hi u qu kinh t - xã h i c a u tư. 2. B máy qu n lý u tư t m vĩ mô • B K ho ch- u tư (KH- T). Ch c năng c a B KH- T là: - Nghiên c u, xây d ng cơ ch , chính sách v u tư trình chính ph các d án, lu t, pháp l nh có liên quan n u tư. - Xác nh phương hư ng u tư và cơ c u u tư cũng như t ng h p, trình th tư ng chính ph k ho ch u tư phát tri n hàng năm và 5 năm. - Ch u trách nhi m trư c chính ph v toàn b các d án có v n u tư nư c ngoài Vi t Nam. - T ch c th m nh các d án u tư thu c nhóm A trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính, các B , bàn ngành, a phương khác ki m tra, giám sát các d án trong n n kinh t theo phân c p • B Xây d ng. Bao g m ch c năng sau: - Ban hành các tiêu chu n, quy chu n, quy ph m xây d ng. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 10. Chuyên t t nghi p 10 - Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng, nghiên c u các cơ ch , chính sách v qu n lý xây d ng ô th và nông thôn trình Th tư ng Chính ph ban hành. - Ch trì, cùng v i các B chuyên ngành k thu t t ch c th m nh, thi t k k thu t các d án nhóm A ( Nhóm B, C do S chuyên ngành k thu t th m nh). - Hư ng d n ho t ng c a các doanh nghi p tư v n xây d ng trong vi c th c hi n các d án u tư. - Ch trì cùng v i B KH- T, b Tài chính, các B , ngành, a phương ki m tra vi c th c hi n Lu t Xây d ng. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 11. Chuyên t t nghi p 11 QU C H I S Tài chính B Tài chính CHÍNH PH S Xây d ng B Xây d ng Chi nhánh B KH- T ngân hàng Ngân hàng a phương nhà nư c UBND các B TN-MT S TN-MT c p S KH-CN Ch u tư B KH-CN Các S có liên Các b có liên quan quan Các S chuyên B chuyên ngành ngành H 1.1: Sơ t ch c qu n lý u tư t m vĩ mô II. Gi i thi u chung v UBND qu n H i An 1. Quá trình hình thành và phát tri n c a UBND qu n H i An - Thành ph H i Phòng Qu n H i An ư c thành l p trên cơ s i u ch nh a gi i hành chính huy n An H i và qu n Ngô Quy n - thành ph H i Phòng theo Ngh nh s 106/2002/N - CP ngày 20/12/2002 c a Chính Ph . Chính th c i vào ho t ng ngày 10 tháng 5 năm 2003, có 6 ơn v hành chính g m 05 xã: ng Lâm, Tràng SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 12. Chuyên t t nghi p 12 Cát, Nam H i, ông H i, ng H i (thu c huy n An H i) và 1 phư ng Cát Bi (thu c qu n Ngô Quy n). T ng di n tích t nhiên: 9.552,38 ha. Phía ông giáp huy n Cát H i, phía Tây giáp qu n Ngô Quy n, phía Nam giáp huy n Ki n Th y, phía B c giáp huy n Thu Nguyên và bi n. n tháng 4/2007, th c hi n Ngh nh s 54/2007/N - CP ngày 05/4/2007 c a Chính Ph v vi c i u ch nh a gi i hành chính các qu n Lê Chân, Ki n An, H i An và huyên An Lão - thành ph H i Phòng. Qu n H i An ã ư c Chính Ph phê duy t i u ch nh a gi i hành chính các phư ng ng Lâm, Cát Bi thành l p thêm phư ng Thành Tô, chia tách ông H i thành 2 phư ng m i là ông H i 1, ông H i . Tính n th i i m tháng 10/2007, qu n H i An có 08 ơn v hành chính là các phư ng: ông H i 1, ông H i 2, ng Lâm, Nam H i, ng H i, Tràng Cát, Thành Tô và Cát Bi. V i dân s 82.408 ngư i, trong ó dân s trong tu i lao ng: 49.411 ngư i, ngư i có công v i cách m ng: 1.500 i tư ng. ư c thành l p t 5 xã thu n nông và phư ng Cát Bi là phư ng t p trung dân cư có thu nh p th p c a qu n Ngô Quy n, nên dân c a H i An là dân nông nghi p, trong dân không có ngh ph , trình dân trí còn th p so v i m t b ng c a qu n ô th lo i 1, tính ch t t chua m n, h th ng ê i u dài nên gây khó khăn cho công tác phòng th an ninh. M c dù có r t nhi u khó khăn nhưng ư c s quan tâm c a Trung ương, c a các c p, các ngành thành ph , s ch o sát sao c a Qu n u , H ND, UBND qu n nên trong nh ng năm qua H i An ang t ng bư c i lên xây d ng ô th m i , xác nh Công tác qu n lý ô th là nhi m v tr ng tâm, lâu dài, xuyên su t quá trình phát tri n qu n, phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng an ninh - qu c phòng. ư c Trung ương quan tâm u tư nh ng công trình tr ng i m như khu công nghi p ình Vũ, nâng c p sân bay Cát Bi thành san bay c p 4, d án ư ng cao t c Hà N i - H i Phòng; ư c thành ph ban hành Ngh quy t 24/NQ- TU xác d nh rõ Xây d ng qu n H i An cơ b n tr thành ô th m i, có h t ng k SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 13. Chuyên t t nghi p 13 thu t văn minh, hi n d i, là u m i giao thông i ngo i c a H i Phòng và các t nh phía B c; là trung tâm Công nghi p và D ch v ; có kinh t , văn hoá, giáo d c, y t phát tri n, là vành ai phòng th tr ng y u phía ông Nam thành ph , an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng, có h th ng chính tr v ng m nh, i s ng tinh th n c a nhân dân ngày càng ư c c i thi n U ban nhân dân qu n ã ch ng ph i h p v i các S , ban, ngành thành ph , t p trung ch o các ngành ch c năng, U ban nhân dân các phư ng tăng cư ng công tác qu n lý quy ho ch không gian ô th qu n d n năm 2020, quy ho ch chi ti t khu Trung tâm hành chính qu n, v.v... 2. Cơ c u t ch c 2.1. Cơ c u qu n lý theo ch c năng Các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n H i An là cơ quan tham mưu, giúp UBND qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c a phương và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a UBND qu n và theo quy nh c a pháp lu t, góp ph n m b o s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c công tác a phương. Các cơ quan này s ch u s ch u o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND qu n, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph H i Phòng. Các cơ quan chuyên môn làm vi c theo ch th trư ng. Trong ó: - ng u là th trư ng cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n và ch u trách nhi m trư c UBND, Ch t ch UBND qu n và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan chuyên môn do mình ph trách - Phó th trư ng: là ngư i giúp Th trư ng ch o m t s công tác và ch u trách nhi m trư c Th trư ng v nhi m v ư c phân công. Khi th trư ng v ng m t m t Phó Th trư ng ư c Th trư ng u nhi m i u hành các ho t ng c a cơ quan chuyên môn. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 14. Chuyên t t nghi p 14 Phòng Kinh t Phòng Qu n lý ô th Phó ch t ch ph trách kinh t Phòng TC-KH Phòng TN-MT Phòng Tư pháp Phó ch t ch ph Thanh tra Ch t ch UBND trách n i chính qu n H i An Phòng H ND & UBND Phòng N i v - Lao ng Thương binh và Xã h i Phòng Giáo d c Phó ch t ch ph Phòng Văn hoá- Thông trách văn xã tin Phòng Y t H 1.2: Sơ t ch c qu n lý c a UBND qu n H i An * In m: các phòng ban có liên quan n ho t ng u tư Các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n H i An bao g m các cơ quan sau 1. Phòng N i v - Lao ng Thương binh và Xã h i: tham mưu, giúp UBND qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v n i v , lao ng- thương binh và xã h i. 2. Phòng Tài chính- K ho ch: tham mưu, giúp UBND c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, k ho ch, u tư, ăng ký kinh doanh. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 15. Chuyên t t nghi p 15 3. Phòng Giáo d c: tham mưu, giúp UBND c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c m m non, ti u h c, trung h c cơ s , ph thông dân t c bán trú, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p- hư ng nghi p c p huy n. 4. Phòng Văn hoá- Thông tin- Th thao: tham mưu, giúp UBND c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v văn hoá, thông tin, th d c, th thao, phát thanh, truy n hình. 5. Phòng Y t : tham mưu, giúp UBND c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân, g m: y t d phòng, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, y h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m ph m nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c ph m và trang thi t b y t . 6. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng: tham mưu, giúp UBND qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng. 7. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp UBND c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thì hành án dân s , ch ng th c, h t ch, tr giúp pháp lý, hoà gi i cơ s và công tác tư pháp khác. 8. Phòng Kinh t : tham mưu giúp UBND qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v nông, lâm, ngư, nh canh, nh cư, kinh t m i, khoa h c công ngh , công nghi p, ti u th công nghi p, thương m i, du l ch và h p tác xã. 9. Phòng Qu n lý ô th : tham mưu giúp UBND qu n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ki n trúc, quy ho ch, xây d ng, v t li u xây d ng, nhà nư c và công s , giao thông bưu chính, vi n thông. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 16. Chuyên t t nghi p 16 10. Thanh tra qu n: là cơ quan chuyên môn th c hi n UBND qu n có trách nhi m giúp UBND cùng c p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra và th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a UBND qu n. 11. Văn phòng H i ng nhân dân và UBND qu n là cơ quan tham mưu, t ng h p giúp H i ng nhân dân và UBND qu n như sau: - T ch c ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, các i bi u H i ng nhân dân và tham mưu m t s công vi c do Ch t ch H i ng nhân dân qu n giao. - T ch c các ho t ng c a UBND và Ch t ch UBND trong ch o, i u hành các ho t ng chung c a b máy hành chính nhà nư c, giúp Ch t ch UBND qu n t ch c vi c i u hoà, ph i h p ho t ng c a các cơ quan chuyên môn cùng c p, H i ng nhân dân và UBND c p xã th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a UBND, Ch t ch UBND c p huy n, b o m các i u ki n v t ch t, k thu t cho ho t ng c a H i ng nhân dân và UBND c p huy n, tham mưu giúp UBND c p huy n v công tác ngo i v , thi ua khen thư ng. - Ngoài ra, Văn phòng H i ng nhân dân và UBND qu n còn m nhi m ch c năng tham mưu, giúp UBND, Ch t ch UBND qu n v lĩnh v c tôn giáo, dân t c. 2.2. Ch c năng, nhi m v c a phòng K ho ch- Tài chính Phòng K ho ch- Tài chính là cơ quan thu c UBND qu n H i An, ch u s qu n lý tr c ti p, toàn di n c a UBND qu n và s ch o v chuyên môn nghi p v c a S Tài chính- V t giá, S K ho ch & u tư thành ph H i Phòng. Phòng K ho ch- Tài chính làm vi c theo ch Th trư ng. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 17. Chuyên t t nghi p 17 - Phòng K ho ch- Tài chính là cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n, ch u s qu n lý tr c ti p, toàn di n c a UBND qu n và s ch o v chuyên môn nghi p v c a S Tài chính- V t giá và S K ho c & u tư H i Phòng. Phòng K ho ch- Tài chính làm vi c theo ch Th trư ng, trong ó: - Trư ng phòng: ch u trách nhi m trư c Qu n u , H ND, UBND qu n v toàn b công vi c c a phòng. - Phó trư ng phòng: ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v công vi c ư c phân công ph trách, ư c u quy n thay m t Trư ng phòng duy trì, i u hành ho t ng c a phòng khi Trư ng phòng i công tác v ng. - Cán b , viên ch c phòng K ho ch- Tài chính: ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng phòng v th c hi n nhi m v ư c phân công. 2.2.1- Ch c năng - Tham mưu cho UBND qu n qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: Qui ho ch, k ho ch- u tư, ăng ký kinh doanh, qu n lý tài chính- v t giá, x s ki n thi t trên a bàn qu n. 2.2.2- Nhi m v * Công tác quy ho ch - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i toàn qu n, báo cáo UBND qu n trư c khi trình UBND thành ph phê duy t. - Ph i h p v i các ngành ch c năng trong vi c xây d ng quy ho ch phát tri n ngành trên a bàn qu n. - T ch c th c hi n quy ho ch sau khi ư c c p có th m quy n phê duy t. * Công tác qu n lý u tư và xây d ng SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 18. Chuyên t t nghi p 18 - T ng h p nhu c u xây d ng cơ b n trên a bàn qu n, xu t b trí v n cho các d án u tư, trình H ND qu n thông qua, báo cáo UBND thành ph và các S chuyên ngành phê duy t. - i v i d án do UBND thành ph giao UBND qu n làm ch u tư: Th c hi n ch c năng u m i trong vi c th m nh d án u tư, công tác xét th u, h sơ quy t toán, báo cáo UBND qu n trư c khi trình UBND thành ph phê duy t. - i v i các d án thu c th m quy n quy t nh u tư c a UBND qu n: Ch trì th m nh các d án u tư (ho c báo cáo u tư) trình UBND qu n quy t nh. Ngoài ra, tham mưu cho UBND qu n trong vi c xét th u, hư ng d n các ch u tư trong vi c t ch c u th u (ho c ch nh th u), th m nh h sơ m i th u, k ho ch u th u, k t qu u th u, trình UBND qu n quy t nh.Và ch trì th m nh quy t toán các công trình báo cáo U ban nhân qu n quy t nh. - Tri n khai các văn b n quy nh c a Nhà nư c, c a a phương v công tác qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn quân. * Công tác tài chính, v t giá, ăng ký kinh doanh, x s ki n thi t 1. Công tác tài chính - L p d toán thu chi ngân sách trình H i ng nhân dân qu n thông qua,báo cáo UBND thành ph và S Tài chính- V t giá H i Phòng. - Hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân phư ng xây d ng và th c hi n d toán ngân sách. - Căn c ch tiêu phân b ngân sách c a thành ph và ngh quy t c a H ND qu n, xây d ng k ho ch phân b d toán chi ngân sách cho t ng phòng ban, ơn v tr c thu c UBND qu n. - T ch c th c hi n k ho ch thu, d toán ngân sách theo Lu t ngân sách Nhà nư c. - L p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách báo cáo UBND qu n, trình UBND thành ph và S Tài chính- V t giá. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 19. Chuyên t t nghi p 19 - Tri n khai th c hi n các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t ngân sách trên a bàn qu n. 2. Công tác v t giá - Th m nh giá các lo i hàng hoá theo phân c p( v i c p qu n ư c th m nh ( v i c p qu n ư c th m nh nh ng lô hàng ho c nh ng hàng hoá ơn chi c có giá tr dư i 50 tri u ng). - Th c hi n ch c năng u m i th m nh giá các lo i hàng hoá có giá tr trên 50 tri u ng, báo cáo UBND qu n trư c khi trình UBND thành ph , S Tài chính- v t giá phê duy t. 3. Công tác ăng ký kinh doanh: tham mưu cho UBND qu n qu n lý, t ch c th c hi n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i ơn v kinh t t p th và h kinh doanh cá th trên a bàn qu n. 4. Công tác ho t ng x s ki n thi t: - Tham mưu cho UBND qu n ch o phòng i di n x s ki n thi t v ch trương, bi n pháp th c hi n phát hành x s ki n thi t trên a bàn, nh m không ng ng tăng ngu n thu cho ngân sách, xây d ng các công trình phúc l i công c ng trên a bàn qu n. - Ph i h p cùng các ngành ch c năng tham gia th c hi n các bi n pháp ch ng t n ns trên a bàn. 2.3. Phân công nhi m v phòng - Trư ng phòng: Ph trách chung, lãnh o, i u hành gi i quy t toàn b các công vi c chung c a phòng. Ch u trách nhi m cá nhân v th c hi n nhi m v và báo cáo k t qu công tác trư c H i ng nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn c p trên v toàn b ho t ng c a phòng. Ngoài ra, tr c ti p ph trách công tác qui ho ch, k ho ch, u tư xây d ng các chính sách qu n lý tài chính, công tác t ch c cán b phòng. Và ký toàn b các văn b n xu t v i UBND qu n v lĩnh v c chuyên môn c a phòng và các kho n chi ngân sách. SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B
 20. Chuyên t t nghi p 20 - Phó trư ng phòng: Tham mưu giúp trư ng phòng xây d ng qui ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a qu n, ph trách ngân sách Uy Ban nhân dân phư ng, ph trách công tác ăng ký kinh doanh, ư c u quy n ký xu t v i UBND qu n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; theo dõi, ôn c th c hi n k ho ch ho t ng x s ki n thi t; ph trách công tác xây d ng d toán ngân sách chung c a qu n; th c hi n các nhi m v khác do trư ng phòng phân công. - K toán chi: G m 2 k toán chi •K toán phòng : Th c hi n công tác giao d ch v i Kho b c Nhà nư c qu n, theo dõi các quĩ t i kho b c, tr c ti p qu n lý và c p h tr ngân sách cho các phư ng và các ơn v ngành d c không hư ng lương t i qu n, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình thu chi ngân sách, th c hi n các nhi m v khác do trư ng phòng phân công. •K toán qu n: Có trách nhi m tham mưu cho phòng xây d ng quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a qu n, qu n lý và c p phát ngân sách cho các ơn v hư ng lương t i ngân sách qu n, tham mưu h i ng nghi m thu, ki m tra h sơ, theo dõi c p phát v n u tư xây d ng cơ b n các công trình do UBND qu n qu n lý, th m nh giá các lo i hàng hoá theo phân công (v i c p qu n ư c th m nh nh ng lô hàng ho c hàng hoá ơn chi c có giá tr dư i 50 tri u ng), tham mưu cho phòng th c hi n ch c năng u m i th m nh giá các lo i hàng hoá có giá tr trên 50 tri u ng, báo cáo UBND qu n trư c khi trình UBND thành ph , s Tài chính- v t giá phê duy t, th c hi n các nhi m v khác do trư ng phòng phân công. - K toán thu: Vi t gi y n p ti n vào Kho b c Nhà nư c Qu n cho các ơn v , giao d ch v i Kho b c v các ngu n thu ngân sách, t ng h p báo cáo ngu n thu ngân sách theo nh kỳ và t xu t, làm công tác qu n lý quĩ ti n m t c a phòng, th c hi n các nhi m v khác do trư ng phòng phân công. - Theo dõi, qu n lý công tác u tư XDCB: SV: Ph m Thanh Thu L p: Kinh t u tư 46B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản