intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
94
lượt xem
52
download

luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế phát triển hiện nay, đặc biệt khi nước ta đã gia nhập vào WTO thì vấn đề nguồn nhân lực cũng như sử dụng nguồn nhân lực trong tổ chức sao cho hợp lý để có thể tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay là một việc vô cùng quan trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn

 1. Chuyên th c t p t t nghi p 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: ““Hoàn thi n qu n lý ngu n nhân l c t i Công ty In Công oàn.”
 2. Chuyên th c t p t t nghi p 2 M CL C L I NÓI U ............................................................................................... 5 CHƯƠNG I: LÝ LU N CHUNG V NGU N NHÂN L C VÀ QU N LÝ NGU N NHÂN L C. .................................................................................. 6 I. Ngu n nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c: ....................................... 6 1. Khái ni m ngu n nhân l c: ................................................................ 6 2. Các y u t cơ b n c a ngu n nhân l c: ............................................... 6 3. Qu n lý ngu n nhân l c: ..................................................................... 7 3.1 . Khái ni m ............................................................................................ 7 3.2. M c tiêu c a qu n lý ngu n nhân l c: ................................................. 7 3.3. Vai trò c a qu n lý ngu n nhân l c: .................................................... 8 II. N i dung qu n lý ngu n nhân l c: ..................................................... 9 1. Chi n lư c ngu n nhân l c:................................................................. 9 1.1. Khái ni m: ............................................................................................ 9 1.2. Vai trò c a l p chi n lư c ngu n nhân l c: ......................................... 9 1.3 Quá trình l p chi n lư c ngu n nhân l c: ........................................... 10 2. nh biên: ..........................................................................................12 2.1. Tuy n m : .......................................................................................... 12 2.1.1. Khái ni m và t m quan tr ng c a tuy n m ngu n nhân l c: .12 2.1.2. Xác nh c i m và yêu c u c a công vi c c n tuy n m ...12 2.1.3. Các ngu n và phương pháp tuy n m nhân l c:.....................13 2.2. Quá trình tuy n ch n: ......................................................................... 14 2.2.1. Khái ni m và t m quan tr ng c a tuy n ch n nhân l c: .........14 2.2.2. Quá trình tuy n ch n nhân l c: ..............................................14 2.3. Làm hòa nh p ngư i lao ng: .......................................................... 16 2.4. Lưu chuy n nhân l c:......................................................................... 17 2.4.1. Lưu chuy n n i b : ................................................................17 2.4.2. b t: ...................................................................................18 2.4.3. Ngh hưu:...............................................................................18 2.4.5. Ngh vi c: ..............................................................................19 3. Phát tri n ngu n nhân l c: ..................................................................19 3.1. ánh giá s th c hi n: ....................................................................... 19 3.1.1. Quá trình ánh giá s th c hi n: ............................................19 3.1.2. Các phương pháp ánh giá: ....................................................21 3.2. ào t o và b i dư ng ngu n nhân l c: .............................................. 21 3.2.1. Khái ni m và m c tiêu c a ào t o và b i dư ng nhân l c: ...21 3.2.2. Quá trình ào t o b i dư ng: .................................................22 3.3. Phát tri n ngh nghi p:....................................................................... 23 3.3.1. Khái ni m: .............................................................................23 3.3.2. Quá trình phát tri n ngh nghi p: ...........................................23 4. Tr công cho ngư i lao ng ..............................................................24
 3. Chuyên th c t p t t nghi p 3 4.1. T ng quan v tr công cho ngư i lao ng: ...................................... 24 4.2. Nh ng nhân t quy t nh n vi c tr công cho ngư i lao ng: .... 24 4.2.1. Các y u t thu c v ngư i lao ng: ......................................24 4.2.2. Y u t thu c v t ch c: ........................................................24 4.2.3. Các y u t thu c v công vi c:...............................................24 4.2.4. Y u t th trư ng lao ng: ....................................................25 4.3. Các hình th c tr công: ...................................................................... 25 4.3.1. Tr công theo th i gian: .........................................................25 4.3.2. Tr công theo s n ph m: ........................................................25 CHƯƠNG II: TH C TR NG NGU N NHÂN L C VÀ QU N LÝ NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY IN CÔNG OÀN. ..........................27 I. T ng quan v công ty In Công oàn: ..................................................27 1. Qúa trình hình thành và phát tri n c a Công ty In Công oàn: ..........27 2. Cơ c u t ch c c a công ty: ...............................................................28 3. M t s thành t u và h n ch c a công ty In Công oàn trong nh ng năm qua: ......................................................................................... 31_Toc197038320 4. Nguyên nhân: .....................................................................................34 II. Th c tr ng ngu n nhân l c t i công ty In Công oàn: ....................35 1. Cơ c u lao ng theo gi i: ...........................................................35 2. Cơ c u lao ng theo tu i: ......................................................36 3. Cơ c u theo trình h c v n c a Cán b công nhân viên ch c: ...... 37 III. Th c tr ng qu n lý ngu n nhân l c t i công ty In công oàn: ......38 1. Chi n lư c ngu n nhân l c c a Công ty In Công oàn: ......................38 1.1. Công tác l p chi n lư c ngu n nhân l c:........................................... 38 1.2. ánh giá công tác l p chi n lư c ngu n nhân l c c a công ty: ........ 41 1.3.V n t o ng l c trong lao ng cho ngư i lao ng trong toàn công ty: ...................................................................................................... 42 2. nh biên: ..........................................................................................43 2.1. Công tác tuy n m nhân l c t i công ty In công oàn:...................... 43 2.2. Qúa trình tuy n ch n nhân l c t i công ty In Công oàn: ................. 43 2.3. Qúa trình s d ng ngu n lao ng: .................................................... 44 2.4. Qúa trình hòa nh p nhân viên m i và lưu chuy n nhân l c t i công ty In Công oàn: ............................................................................................ 46 2.4.1. Hòa nh p nhân viên m i: ......................................................46 2.4.2. Lưu chuy n nhân l c: ...........................................................46 3. Th c tr ng b i dư ng, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a công ty In công oàn: .........................................................................................47 4. V n tr công cho ngư i lao ng t i công ty In công oàn: ...........47 4.1. V n ti n lương: .............................................................................. 48 4.2. Thu nh p khác c a ngư i lao ng t i công ty In công oàn: ........... 50 CHƯƠNG III: GI I PHÁP HOÀN THI N QU N LÝ NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY IN CÔNG OÀN. ...............................................................52
 4. Chuyên th c t p t t nghi p 4 I. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n qu n lý ngu n nhân l c t i công ty In công oàn: ...........................................................................................47 II. Ki n ngh nh m hoàn thi n qu n lý ngu n nhân l c t i công ty In công oàn: ................................................................................................51 1. Ki n ngh v i Nhà nư c……………..........................................................51 2. V phía b n thân công ty:…………………………………………….52 2.1. Hoàn thi n công tác l p và th c hi n chi n lư c ngu n nhân l c: ...52 2.2. C ng c và hoàn thi n công tác tuy n d ng và làn hòa nh p cũng như lưu chuy n ngu n nhân l c trong công ty In công oàn: ........................55 2.3. C ng c , nâng cao ch t lư ng ào t o và b i dư ng ngu n nhân l c: ...............................................................................................................59 2.4. Có ch tr lương công b ng h p lý: ............................................60 2.5. M t s gi i pháp khác: ....................................................................62 K T LU N ..................................................................................................63
 5. Chuyên th c t p t t nghi p 5 L I NÓI U Trong xu th phát tri n hi n nay, c bi t khi nư c ta ã gia nh p vào WTO thì v n ngu n nhân l c cũng như s d ng ngu n nhân l c trong t ch c sao cho h p lý có th t n t i và ng v ng trong n n kinh t y c nh tranh hi n nay là m t vi c vô cùng quan tr ng. Không ph i t ch c nào cũng có th qu n lý và s d ng m t cách có hi u qu ngu n nhân l c trong t ch c ó. i u ó ph thu c r t nhi u vào cung cách qu n lý, s d ng và chính sách c a ngư i lãnh o. Nh n th c ư c t m quan tr ng c a vi c qu n lý ngu n nhân l c, trong quá trình th c t p t i Công ty In Công oàn và d a trên cơ s lý thuy t ã nghiên c u k t h p v i tình hình th c t t i Công ty em ã m nh d n i sâu nghiên c u tài “Hoàn thi n qu n lý ngu n nhân l c t i Công ty In Công oàn” N i dung c a chuyên bao g m: Chương 1: Lý lu n chung v ngu n nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c. Chương 2: Th c tr ng ngu n nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c t i công ty In Công oàn. Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n . Em xin chân thành c m ơn s hư ng d n nhi t tình c a cô giáo TS. Th H i Hà và Giám c, cán b nhân viên t i công ty In công oàn ã giúp em trong su t th i gian th c t p và hoàn thành chuyên c a mình. M c dù ã h t s c c g ng nhưng do kh năng và kinh nghi m có h n nên chuyên không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp phê bình c a các th y cô giáo. Hà n i, ngày 27 tháng 5 năm 2008.
 6. Chuyên th c t p t t nghi p 6 CHƯƠNG I: LÝ LU N CHUNG V NGU N NHÂN L C VÀ QU N LÝ NGU N NHÂN L C. I. Ngu n nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c: 1. Khái ni m v ngu n nhân l c: Ngu n nhân l c ư c hi u là ngu n l c c a m i con ngư i và ư c nghiên c u dư i nhi u khía c nh1. Nó bao g m có th l c và trí l c. Ngu n nhân l c c a t ch c là y u t quan tr ng quy t nh s thành công hay th t b i c a t ch c, nó bao g m t t c các cá nhân tham gia vào b t kì ho t ng cũng như lĩnh v c nào c a t ch c. Cơ c u và quy mô c a b ph n ngu n nhân l c c a t ch c ư c quy t nh tùy thu c vào lư ng thông tin c n thu th p, x lý ph c v cho vi c ra quy t nh, nghĩa là kh i lư ng các công vi c qu n lý c n ph i gi i quy t và cách th c th c hi n chúng. Do ó l a ch n quy mô và cơ c u b ph n ngu n nhân l c cho phù h p v i tình hình ho t ng c a t ch c thì còn ph i tùy thu c vào quy mô c a t ch c và các y u t thu c i u ki n bên trong, bên ngoài c a t ch c như: trình c a nhân l c và qu n lý ngu n nhân l c; tính ch t công vi c; các m i quan h v s h u, gi a c p trên và c p dư i; tình hình n n kinh t t nư c và th gi i; các chính sách kinh t - xã h i c a nhà nư c; tư tư ng, tư duy c a ngư i qu n lý… Ngày nay, ngoài vi c chú ý n th l c thì ti m năng v trí l c c a nhân l c ang d n ư c coi tr ng. 2. Các y u t cơ b n c a ngu n nhân l c: Ngu n nhân l c c a t ch c ư c c trưng b i nh ng y u t cơ b n sau: s lư ng, cơ c u tu i nhân l c, ch t lư ng ngu n nhân l c, cơ c u c p b c nhân l c. Do ó nó khác v i các ngu n l c khác trong t ch c như: ngu n l c công ngh , ngu n l c v t ch t… 1 oàn Th Thu Hà- Nguy n Th Ng c Huy n, Giáo trình chính sách kinh t - xã h i, NXB Khoa h c và kĩ thu t, trang 380.
 7. Chuyên th c t p t t nghi p 7 - S lư ng nhân l c: là s t t c s lao ng ư c t ch c thuê mư n, ư c ghi vào danh sách nhân s c a t ch c và ư c tr lương. - Cơ c u tu i nhân l c: là s bi u th s lư ng nhân l c các tu i khác nhau - Ch t lư ng ngu n nhân l c: ư c th th hi n thông qua m t s y u t t như trình văn hóa, trình chuyên môn, tr ng thái s c kh e c a ngu n nhân l c. - Cơ c u c p b c: là s lư ng nhân l c ư c phân chia t c p cao n c p th p. Nó ph n ánh các bư c thăng ti n ngh nghi p c a nhân l c trong m t t ch c. 3. Qu n lý ngu n nhân l c: 3.1 . Khái ni m Qu n lý ngu n nhân l c là m t quá trình tuy n m , l a ch n, duy trì, phát tri n và t o i u ki n có l i cho ngu n nhân l c trong m t t ch c nh m t ư c m c tiêu ã t ra c a t ch c ó.2 Qu n lý ngu n nhân l c là m t ho t ng và th hi n m i quan h c a con ngư i v i t ch c s d ng con ngư i ó. ó là t t c các ho t ng c a t ch c nh m t o ra m t l c lư ng lao ng mà phù h p v i yêu c u c a t ch c c v m t ch t lư ng và s lư ng. Qu n lý ngu n nhân l c còn mb o cho t ch c có nh ng lao ng có k năng, ư c s p x p vào nh ng v trí phù h p theo yêu c u c a công vi c trong t ch c. 3.2. M c tiêu c a qu n lý ngu n nhân l c: M c tiêu cơ b n c a b t kỳ t ch c nào cũng là s d ng m t cách có hi u qu ngu n nhân l c t ư c m c tiêu ã ra c a t ch c ó.. M c tiêu t ng quát c a qu n lý ngu n nhân l c là tìm và phát tri n nh ng cách th c và phương pháp t t nh t ngư i lao ng có th óng góp nhi u th 2 oàn Th Thu Hà- Nguy n Th Ng c Huy n, Giáo trình khoa h c qu n lý II, NXB Khoa h c và Kĩ thu t năm 2002, trang 380.
 8. Chuyên th c t p t t nghi p 8 l c cũng như trí l c cho vi c t ư c các m c tiêu c a t ch c, ng th i t o cơ h i phát tri n không ng ng chính b n thân ngư i lao ng. Nh ng m c tiêu cơ b n c a qu n lý ngu n nhân l c ư c th hi n như sau: - i v i xã h i: T ch c ph i ho t ng không ch vì l i ích c a riêng mình mà nên vì l i ích c a xã h i. Vì ngoài l i ích v v t ch t, con ngư i r t c n ư c tôn tr ng và phát huy nh ng năng l c s trư ng và ư c th a mãn trong lao ng… - i v i t ch c: qu n lý ngu n nhân l c là làm cách nào cho t ch c ho t ng có hi u qu . - i v i các b ph n ch c năng: m i b ph n, phòng ban ph i óng góp cho nhu c u c a cơ quan t ch c và ph i phù h p v i các m c tiêu ã ra c a t ch c. - i v i cá nhân: Nhà qu n lý ph i t o i u ki n cá nhân th c hi n ư c các m c tiêu c a c a riêng h mà nh ng m c tiêu ó không nh hư ng n t ch c. Th c ch t c a qu n lý ngu n nhân l c là s i x c a t ch c iv i ngư i lao ng và vi c qu n lý con ngư i trong ph m vi n i b c a t ch c. T ó, có th th y m c tiêu cơ b n c a qu n lý ngu n nhân l c chính là nâng cao ư c s óng góp có hi u qu c a ngư i lao ng i v i t ch c, giúp cho t ch c có th s d ng t t nh t ngu n nhân l c hi n có và áp ng ư c các yêu c u trong th i ký m i. 3.3. Vai trò c a qu n lý ngu n nhân l c: Qu n lý ngu n nhân l c thư ng là nguyên nhân c a thành công hay th t b i trong các ho t ng s n xu t kinh doanh c a m t t ch c. Không m t ho t ng nào c a t ch c mang l i hi u qu n u thi u qu n lý ngu n nhân l c. Con ngư i là y u t c u thành nên t ch c, quy t nh s thành công hay th t b i c a t ch c. Ngu n nhân l c là m t ngu n l c không th thi u c a t ch c do ó qu n lý ngu n nhân l c là m t lĩnh v c h t s c quan tr ng.
 9. Chuyên th c t p t t nghi p 9 Qu n lý ngu n nhân l c óng vai trò trung tâm trong vi c thành l p các t ch c và giúp cho các t ch c có cách th c ho t ng, t n t i và phát tri n nh m ng v ng trên th trư ng.. II. N i dung qu n lý ngu n nhân l c: Các n i dung cơ b n c a qu n lý ngu n nhân l c: - L p chi n lư c ngu n nhân l c: là quá trình l a ch n ho c thi t l p chi n lư c ngu n nhân l c và các quá trình th c hi n ho c các ngu n l c th c hi n chi n lư c ó. - nh biên: là các ho t ng v tuy n m , l a ch n, làm hòa nh p và lưu chuy n ngu n nhân lưc trong m t t ch c. ây cũng là m t trong nh ng ho t ng quan tr ng nh t c a b t kỳ m t nhà qu n lý nào. - Phát tri n ngu n nhân l c: là t t c các vi c ánh giá vi c th c hi n công vi c, t o i u ki n phát tri n ngh nghi p cũng như vi c ào t o b i dư ng cho ngu n nhân l c. - Tr công cho ngư i lao ng: là các kho n v ch lương b ng, khen thư ng hay các ch khác mà cá nhân ư c hư ng khi i l y s c lao ng c a mình. 1. Chi n lư c ngu n nhân l c: 1.1. Khái ni m: Chi n lư c ngu n nhân l c là m t k ho ch t ng th ư c t ch c l a ch n và theo u i m b o thu hút và s d ng con ngư i có hi u qu nh m hoàn thành s m nh c a t ch c.3 Chi n lư c ngu n nhân l c là quá trình th c hi n các công vi c nh m xác nh nhu c u v ngu n nhân l c áp ng ư c các m c tiêu cũng như k ho ch c a t ch c ã ra. 1.2. Vai trò c a l p chi n lư c ngu n nhân l c: 3 oàn Th Thu Hà- Nguy n Th Ng c Huy n: Giáo trình Khoa h c qu n lý II, NXB Khoa h c và kĩ thu t năm 2002, trang 383.
 10. Chuyên th c t p t t nghi p 10 B t kỳ m t t ch c nào mu n t n t i và phát tri n trong m t n n kinh t y s c nh tranh thì luôn c n ti n hành l p chi n lư c ngu n nhân l c. L p chi n lư c ngu n nhân l c óng vai trò quan tr ng trong qu n lý ngu n nhân l c c a m t t ch c. L p chi n lư c ngu n nhân l c giúp t ch c phát tri n ư c nh ng m c tiêu chi n lư c c a t ch c. Tùy vào nh ng m c tiêu chi n lư c khác nhau mà t ch c s d ng nh ng chi n lư c ngu n nhân l c khác nhau t ư c các m c tiêu ó. L p chi n lư c ngu n nhân l c còn giúp cho t ch c có th ch ng ón u v i nh ng thách th c hơn là b ng trong các ho t ng b t ng x y ra. Mu n l p chi n lư c ngu n nhân l c có hi u qu , các nhà qu n lý ph i có s nhìn nh n m t cách tinh tư ng v xu hư ng v n ng cũng như phát tri n t ó ưa ra các phương án và gi i pháp phù h p v i t ng giai o n phát tri n nh m t ư c các m c tiêu ã t ra c a t ch c. Ngoài ra, l p chi n lư c ngu n nhân l c giúp t ch c ki m tra, xem xét và ánh giá xem các ho t ng ó có nên ti p t c hay không? L p chi n lư c ngu n nhân l c giúp xác nh các cơ h i và các h n ch c a ngu n nhân l c t ó ưa ra các bi n pháp c th nh m giái quy t các h n ch ó. 1.3 Quá trình l p chi n lư c ngu n nhân l c: Quá trình l p chi n lư c ngu n nhân l c g m có các bư c cơ b n sau: Bư c 1: Xác nh m c tiêu c a chi n lư c ngu n nhân l c. T s m nh và m c tiêu chi n lư c c a t ch c mà xác nh chính xác m c tiêu chi n lư c ngu n nhân l c. Các m c tiêu ra này nh m tr l i các câu h i: t ch c s huy ng và s d ng ngu n nhân l c như th nào t ư c m c tiêu c a t ch c ã ra? Bư c 2: Phân tích môi trư ng: Có th phân tích môi trư ng d a trên b n y u t : m c không ch c ch n; t n su t c a s bi n ng; m c thay i; tính ph c t p.
 11. Chuyên th c t p t t nghi p 11 Khi m t t ch c phân tích ư c b n y u t trên s phân tích ư c m t s v n liên quan n môi trư ng c a t ch c như: xu hư ng phát tri n c a th trư ng, tình hình lao ng trong nư c cũng như nư c ngoài, các chính sách, o lu t có liên quan, tính a d ng c a l c lư ng lao ng; c i mc a cung lao ng trên th trư ng; an toàn trong lao ng. Vi c phân tích môi trư ng s k t thúc khi các nhà qu n lý ngu n nhân l c có th n m b t và d oán ư c các xu hư ng bi n i trong tương lai nh m giúp cho t ch c có th ng v ng và phát tri n ư c. Tùy theo m c c a các y u t k trên mà m i t ch c có m t chi n lư c ngu n nhân l c khác nhau phù h p v i t ch c c a mình. M t t ch c mà có nh ng ch s cao c a b n y u t nói trên s ph i ưa ra m t chi n lư c ngu n nhân l c linh ho t, thích ng và ph n ng nhanh v i s thay i. Ngư c l i, m t t ch c có môi trư ng v i các ch s th p thì có th s d ng chi n lư c ngu n nhân l c có trình t , l p k ho ch công vi c chi ti t, mô t công vi c rõ ràng và các ho t ng c th … Bư c 3: Phân tích ngu n nhân l c và h th ng qu n lý ngu n nhân l c c a t ch c. Trong bư c này ch y u t p trung phân tích các y u t sau: các y u t cơ b n c a ngu n nhân l c như s lư ng, cơ c u tu i, gi i tính, ch t lư ng nhân l c…; m i liên h gi a nhân l c, cách b trí s p x p công vi c; ng cơ ho t ng, năng su t lao ng c a nhân l c trong t ch c. Vi c xem xét n văn hóa c a t ch c có liên quan n nh ng chu n m c tri t lý và nh ng quy nh ra trong t ch c. Chúng ta cũng c n chú ý n h th ng tuy n m , l a ch n, ào t o, b i dư ng nhân l c; h th ng lương b ng, phúc l i, an toàn lao ng c a t ch c vì ây là vi c liên quan n cá nhân quy n l i ư c hư ng c a m i cá nhân. Bư c 4: Phân tích chi n lư c t ng th và chi n lư c b ph n c a t ch c.
 12. Chuyên th c t p t t nghi p 12 M c tiêu c a vi c phân tích này là xác nh nhu c u v ngu n nhân l c và i m i qu n lý ngu n nhân l c sao cho phù h p v i tình hình phát tri n c a t ch c. Bư c 5: ánh giá l i m c tiêu chi n lư c ngu n nhân l c. M c ích c a bư c này là xem m c tiêu t ra bư c m t có th c t không? Có c n ph i thay i gì không? N u c n thì thay i cái gì và như th nào? Bư c 6: Hình thành chi n lư c ngu n nhân l c. Vi c hình thành chi n lư c ngu n nhân l c tuân theo trình t c a quá trình ra quy t nh.4 2. nh biên: 2.1. Tuy n m : 2.1.1. Khái ni m và t m quan tr ng c a tuy n m ngu n nhân l c: Tuy n m là quá trình nh m thu hút nh ng ngư i có kh năng t các ngu n khác nhau trong xã h i n p ơn xin vi c và mu n gia nh p vào t ch c. có th thu hút ư c ông o ngư i lao ng n n p ơn thì t ch c ph i có y kh năng. ng th i mu n ti t ki m th i gian cũng như các chi phí thì các n l c tuy n m ch y u t p trung vào nh ng ngư i n p ơn mà áp ng ư c các yêu c u cơ b n t i thi u c n ph i có. Chi n lư c và k ho ch ngu n nhân l c ch ra s lư ng nhân l c còn thi u áp ng k ho ch m r ng c a t ch c. Quá trình tuy n m s nh hư ng r t l n n hi u qu c a quá trình tuy n ch n. có hi u qu quá trình tuy n m nên theo sát các chi n lư c và các k ho ch ngu n nhân l c. 2.1.2. Xác nh c i m và yêu c u c a công vi c c n tuy n m ây là quá trình thu th p và x lý thông tin nh m tìm ra các yêu c u, tiêu chu n c th cho m t công vi c c n tuy n m . Và khi xác nh ư c 4 oàn Th Thu Hà-Nguy n Th Ng c Huy n, Giáo trình Khoa h c qu n lý II, NXB Khoa h c và kĩ thu t, trang 387-388.
 13. Chuyên th c t p t t nghi p 13 nh ng yêu c u t i thi u v công vi c ó thì ng viên s t ki m tra xem ã phù h p v i các yêu c u ó hay không. Các n i dung c a phân tích công vi c hi n t i c n tuy n m g m các n i dung: - i u tra nh ng nhân l c hi n t i ang th c hi n công vi c v th t quan tr ng c a các nhi m v , yêu c u công vi c và s p x p chúng. - Ph ng v n nhân l c hi n t i ang th c hi n công vi c có th thu ư c nh ng thông tin mô t c th v công vi c s c n tuy n m . - L p ma tr n ki n th c, kĩ năng, kh năng c n thi t i v i các nhi m v c th c a công vi c c n tuy n m và t ó ưa ra ư c các yêu c u c n thi t cho công vi c c n tuy n m . 2.1.3. Các ngu n và phương pháp tuy n m nhân l c: Khi yêu c u công vi c òi h i c n ph i tuy n thêm ngư i, thì các t ch c có th xem xét n ngu n lao ng bên trong t ch c cũng như bên ngoài t ch c. Ngu n bên trong t ch c thì tuy n m thư ng dư i d ng thăng ti n ho c lưu chuy n nhân l c. Ngu n này có ưu i m là lãnh o hi u tính cách và tài năng c a t ng ngư i; ngư i lao ng d thích nghi v i môi trư ng làm vi c và ng th i cũng ti t ki m chi phí so v i tuy n m bên ngoài. Ngu n bên ngoài thì có th là do nhân viên b n bè ngư i thân gi i thi u; ng c viên có th là nhân viên cũ do trư c ây b sa th i, gi m biên ch ho c b d ng vi c; sinh viên t các trư ng i h c và cao ng trung c p… Các phương pháp tuy n m g m có: + Qu ng cáo. ưa ra các thông báo tuy n m trên các phương ti n thông tin i chúng. B n thông báo này có các thông tin v nhi m v công vi c và các yêu c u c n ph i có.
 14. Chuyên th c t p t t nghi p 14 + C các chuyên viên n các trư ng ho c các cơ quan tuy n d ng sinh viên th c t p ho c gi i thi u nh ng ngư i mà phù h p v i nh ng tiêu chu n c n tuy n m c a t ch c. + Phương pháp thu hút căn c vào các thông tin trong lý l ch c a t ng cá nhân ngư i lao ng. Trong b ng lý l ch này thư ng có các thông tin như: các kĩ năng hi n có, trình giáo d c ào t o, quá trình làm vi c ã tr i qua, kinh nghi m ngh nghi p và các y u t khác liên quan n ph m ch t cá nhân c a ngư i lao ng c n tuy n m . 2.2. Quá trình tuy n ch n: 2.2.1. Khái ni m và t m quan tr ng c a tuy n ch n nhân l c: N u như tuy n m là vi c t p trung thu hút các ng viên l i thì tuy n ch n là vi c xem xét và quy t nh xem trong s các ng viên y ai là ngư i h i nh ng tiêu chu n làm vi c cho t ch c. Quá trình tuy n ch n là m t khâu h t s c quan tr ng giúp các nhà qu n lý ưa ra ư c các quy t nh tuy n d ng m t cách úng n nh t. Nó là quá trình ánh giá các ng viên theo nhi u khía c nh khác nhau d a vào các yêu c u c a công vi c, có th tìm ư c nh ng ngư i phù h p v i các yêu c u t ra trong s nh ng ngư i ã thu hút ư c trong quá trình tuy n m . Tuy n ch n t t cũng giúp cho t ch c gi m ư c các chi phí do ph i tuy n ch n l i, ào t o l i cũng như tránh ư c các thi t h i, r i ro trong quá trình th c hi n công vi c. 2.2.2. Quá trình tuy n ch n nhân l c: Quá trình tuy n ch n s sàng l c l o b nh ng ng viên không i u ki n i ti p các bư c ti p theo. S lư ng các bư c trong quá trình tuy n ch n không ph i là c nh mà nó tùy thu c vào m c ph c t p c a công vi c, có công vi c ch tr i qua m t n hai bư c c a quá trình tuy n ch n nhưng l i có công vi c có n r t nhi u bư c m i tuy n ư c ngư i phù h p v i v trí c n cho t ch c.
 15. Chuyên th c t p t t nghi p 15 Thông thư ng, quá trình tuy n ch n g m các bư c sau: Bư c 1: Nh n h sơ xin vi c. H sơ xin vi c g m có lí l ch, các thông tin v cá nhân, quá trình h c t p, kinh nghi m làm vi c, ngu n th m tra v công vi c cá nhân và ơn xin vi c. ơn xin vi c c p n các công vi trong quá kh , công vi c hi n t i. ây là hình th c ánh giá xem các ng viên có th a mãn công vi c c th không? Có c n cho t ch c hay không? Bư c 2: Vòng sơ tuy n: Ki m tra lí l ch c a các ng viên, xem xét ánh giá ki m tra k t qu lao ng, ph n thư ng hình ph t trong quá kh nh m cung c p nh ng thông tin c n thi t cho quá trình tuy n chon. Sau ó ti n hành sàng l c lo i b nh ng h sơ không t yêu c u. Bư c 3: Các tr c nghi m nhân s trong tuy n ch n Vi c này nh m giúp các nhà tuy n ch n n m ư c các y u t tâm lý, nh ng k năng c bi t khác c a các ng viên khi mà các thông tin v nhân s khác không cho ta bi t ư c m t cách chính xác và y v các ng viên ó. Và n m rõ hơn v năng l c c a t ng ng viên thì nhà tuy n d ng có th ưa ra nh ng bài tr c nghi m mà có liên quan n công vi c và nghiên c u v công vi c ó. Bư c 4: Ph ng v n tuy n ch n Ph ng v n tuy n ch n là quá trình giao ti p b ng l i gi a ngư i tuy n ch n và ng viên xin vi c. ây là m t trong nh ng phương pháp thu th p thông tin cho vi c ra quy t nh tuy n ch n c a nhà tuy n d ng. M c tiêu c a ph ng v n trong tuy n ch n là thu th p thông tin v ngư i xin vi c, cung c p các thông tin v t ch c cho ngư i xin vi c, thi t l p quan h , tăng kh năng giao ti p và n m b t ư c các thông tin c n thi t cho t ch c.
 16. Chuyên th c t p t t nghi p 16 Hi n nay, có r t nhi u hình th c ph ng v n thu th p thêm thông tin hư: ph ng v n theo m u, ph ng v n theo tình hu ng, ph ng v n theo m c tiêu, ph ng v n không có hư ng d n, ph ng v n theo nhóm, ph ng v n h i ng, ph ng v n căng th ng … Thành ph n tham gia ph ng v n g m có + Ph trách v nhân s và tuy n d ng c a t ch c: ây là nh ng ngư i có chuyên môn nghi p v trong v n tuy n d ng. + Ngư i ph trách tr c ti p c a ng c viên: là ngư i hi u bi t t t v chuyên môn và nên là ngư i ra quy t nh. + Lãnh o cao nh t c a t ch c: thư ng ch tham gia vào nh ng công vi c quan tr ng ho c nh ng công vi c làm vi c tr c ti p v i lãnh o. Bư c 5: Tham gia công vi c ( Th vi c) Nh ng ngư i xin vi c luôn có kỳ v ng v m t công vi c hoàn h o và có s th a mãn v công vi c, do ó n u t o s th t v ng i v i công vi c do không có y thông tin thì s gây r t nhi u b t l i cho ngư i m i n nh n công vi c. Vì vây, t o i u ki n cho nh ng ngư i xin vi c ưa ra các quy t nh cu i cùng v vi c làm thì t ch c có th cho nh ng ng viên tham quan ho c nghe gi i thích y v các công vi c mà sau này khi ư c tuy n d ng h s ph i làm. T ó giúp h hình dung v công vi c h s làm trong t ch c. Bư c 6: Ra quy t nh Sau khi th c hi n y các bư c trên ây và các thông tin tuy n d ng c n thi t thì h i ng tuy n ch n s ra quy t nh tuy n d ng i v i ngư i xin vi c. Khi ã có quy t nh tuy n d ng thì ngư i lao ng c n ti n hành ký k th p ng lao ng và th a ư c lao ng tránh tình tr ng có nh ng vi ph m trong lao ng sau này. 2.3. Làm hòa nh p ngư i lao ng:
 17. Chuyên th c t p t t nghi p 17 Làm hòa nh p ngư i lao ng là m t quá trình giúp nh ng nhân viên m i làm sao thích nghi và phù h p v i b ph n hay t ch c mà h s làm vi c. Thông thư ng, làm hòa nh p ngư i lao ng là m t ho t ng h u như không ư c l p k ho ch hay l p k ho ch sơ sài và không chính th c. Nhưng vi c làm hòa nh p ngư i lao ng là r t c n thi t nh m s m t o ra hi u qu trong công vi c. Các chương trình h i nh p vào môi trư ng làm vi c s ư c ưa ra và th c hi n t ng bư c nh m t ư c các m c tiêu c a t ch c là hòa nh p ngư i lao ng vào môi trư ng làm vi c c a t ch c, t ó t ng bư c ti n n làm cho nhân viên m i có th t làm ư c công vi c m t cách c l p. M t chương trình làm h i nh p c a nhân viên bao g m gi i thi u các v n cơ b n c a t ch c: - Chương trình t ng quát: Gi i thi u t ng quát v t ch c, các n i quy t i nơi làm vi c, quy nh chính sách ch y u, ch lương b ng, phúc l i… - Chương trình chuyên môn: Gi i thi u ch c năng c a các phòng ban, nhi m v và trách nhi m i v i công vi c, các quy nh i v i công vi c, tham quan ơn v , phòng ban, gi i thi u v i ng nghi p… - Theo dõi và ánh giá: Các b ph n nhân l c ph i h p v i các b ph n khác theo dõi nhân viên m i nh m ng viên nhân viên m i và tr l i th c m c c a h ,… 2.4. Lưu chuy n nhân l c: Lưu chuy n nhân l c là m t vi c di chuy n lao ng t m t v trí công vi c này sang m t công vi c khác ho c v trí khác. Vi c lưu chuy n nhân l c liên quan n lưu chuy n n i b và b t; và các ho t ng khác như: sa th i lao ng, ngh hưu, k t thúc h p ng hay ngh vi c, ch t… 2.4.1. Lưu chuy n n i b :
 18. Chuyên th c t p t t nghi p 18 Lưu chuy n n i b là thuyên chuy n lao ng t m t b ph n, m t công vi c sang m t b ph n ho c công vi c khác theo yêu c u c a t ch c. Lưu chuy n n i b có th do các nguyên nhân như: áp ng yêu c u m r ng t ch c ho c áp ng nhân l c cho m t b ph n nào ó do tính cao i m c a ho t ng, dư th a nhân l c b ph n này nhưng l i thi u b ph n khác; c t gi m ho c h p lý chi phí ngu n nhân l c c a t ch c, s d ng úng năng l c ho c kích thích linh ho t c a ngư i lao ng làm cho h có th thích h p v i nhi u công vi c c a t ch c.5 2.4.2. b t: b t là vi c ưa ngư i lao ng vào m t v trí vi c làm m i có v trí cao hơn, ch c v cao hơn, trách nhi m cao hơn và có ti n lương cao hơn. ng th i v trí m i này, ngư i lao ng cũng có cơ h i phát tri n hơn. b t có hai d ng: b t th ng: chuy n ngư i lao ng t m t v trí làm vi c hi n t i t i m t v trí cao hơn trong cùng m t b ph n và trong n i b . b t ngang: Chuy n ngư i lao ng t m t v trí làm vi c m tb ph n này n m t v trí khác có c p b c cao hơn ho c tương ương m tv trí khác trong t ch c ho c trong cùng ngành ngh lĩnh v c. quá trình b t có k t qu t t và có tác d ng tích c c, t ch c c n niêm y t công khai c n có các chính sách h p lý, khuy n khích s phát tri n c a các các nhân. 2.4.3. Ngh hưu: Ph n l n nh ng lao ng khi ã quá tu i lao ng theo quy nh c a Lu t lao ng thì s ư c t ch c cho ngh và thay th v trí ó b ng m t nhân l c m i. Vi c này t o i u ki n cho ngu n nhân l c m i có cơ h i thăng ti n trên con ư ng s nghi p c a h . 5 Nguy n Ng c Quân, Giáo trình qu n tr ngu n nhân l c, NXB Khoa h c và kĩ thu t, năm 2004.
 19. Chuyên th c t p t t nghi p 19 Ngh hưu có nhi u hình th c khác nhau. Như: ngh hưu hoàn toàn/ ngh hưu không hoàn toàn; ngh hưu t nguy n/ ngh hưu không t nguy n. 2.4.5. Ngh vi c: Ngh vi c là vi c t ch c cho d ng công vi c c a ngu n nhân l c l i. Ngh vi c có nhi u d ng như: sa th i lao ng, c t gi m s lư ng lao ng hay xin thôi vi c c a ngư i lao ng. 3. Phát tri n ngu n nhân l c: Phát tri n ngu n nhân l c bao g m vi c ánh giá s th c hi n; ào t o b i dư ng và t o i u ki n phát tri n ngh nghi p cho ngu n nhân l c c a t ch c. 3.1. ánh giá s th c hi n: ánh giá s th c hi n là so sánh s th c hi n công vi c c a m t cá nhân v i tiêu chu n ra cho công vi c. M c tiêu c a h th ng ánh giá s th c hi n là nh m ưa l i thông tin t i cho ngư i lao ng giúp h thay i cách th c, c i thi n và nâng cao hi u qu th c hi n công vi c. 3.1.1. Quá trình ánh giá s th c hi n: Quá trình ánh giá s th c hi n công vi c ư c th hi n sơ 1. Quá trình ánh giá s th c hi n ch u nh hư ng c a c môi trư ng bên trong (các m i quan h trong t ch c v văn hóa, con ngư i…) l n môi trư ng bên ngoài c a t ch c (các chính sách c a chính ph , các lu t lao ng,…)
 20. Chuyên th c t p t t nghi p 20 Môi trư ng bên ngoài Môi trư ng bên trong Xác nh các m c tiêu ánh giá công vi c Thi t l p kì v ng công vi c Ki m tra s th c hi n công vi c ánh giá s th c hi n Th o lu n vi c ánh giá v i nhân viên Sơ 1: Quá trình ánh giá s th c hi n.6 Bư c u tiên c a quá trình ánh giá s th c hi n là xác nh m c tiêu c a vi c ánh giá s th c hi n công vi c. Và m t y u t quan tr ng là h th ng ánh giá không th áp ng h t ư c các m c tiêu do ó các nhà qu n lý ph i l a ch n m c tiêu quan tr ng nh t và thi t th c. Sau khi xác nh m c tiêu, Nhà qu n lý ph i truy n t ư c t i ngư i lao ng s mong i gì h trong công vi c. ây là nhi m v cơ b n c a nhà qu n lý. Các bư c ti p theo là nhà qu n lý quan sát và ánh giá s th c hi n công vi c d a trên các tiêu chu n và các m c tiêu ã ư c thi t l p và thông báo k t qu vi c ánh giá cho nhân viên nhân viên bi t ư c là h ã áp 6 oàn Th Thu Hà- Nguy n Th Ng c Huy n: Giáo trình Khoa h c qu n lý II, NXB Khoa h c và kĩ thu t năm 2002, trang 400.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản