intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐHH tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

80
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện tổ chức kế toán tscđhh tại công ty kinh doanh nhà hải phòng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐHH tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG………….. Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐHH tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng
 2. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong bÊt k× mét ngµnh nghÒ nµo, còng cã nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng qui ®Þnh, nh÷ng h-íng dÉn ®Æc thï gióp con ng-êi cã thÓ nhËn biÕt thÕ nµo lµ hîp lý. KÕ to¸n kh«ng n»m ngoµi qui luËt ®ã. Ngoµi sù chi phèi cao nhÊt cña LuËt kÕ to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n chÞu ¶nh h-ëng quan träng cña chuÈn mùc kÕ to¸n. ChuÈn mùc kÕ to¸n lµ nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¬ b¶n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Mçi quèc gia víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ- x· héi kh¸c nhau sÏ cã hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n riªng phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý cña riªng m×nh. Tuy nhiªn, cïng víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc gia ®· xuÊt hiÖn nh÷ng nÐt hµi hßa víi hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, cho phÐp nÒn kinh tÕ thÝch øng víi yªu cÇu cña thÕ giíi. Khi ViÖt Nam ®Æt ch©n vµo thÞ tr-êng thÕ giíi, kÕ to¸n – c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ còng chÞu ¶nh h-ëng kh«ng nhá tr-íc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ViÖc x©y dùng hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc gia lµ ®iÒu cÇn thiÕt vµ quan träng trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam më cöa “muèn lµ b¹n cña tÊt c¶ c¸c n­íc”. ChuÈn mùc kÕ to¸n quèc gia lµ c¸c qui ®Þnh vµ h-íng dÉn vÒ nguyªn t¾c vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n trªn c¬ së lùa chän vËn dông s¸ng t¹o hÖ thèng ChuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ; ®ù¬c x©y dùng dùa trªn ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, hÖ thèng ph¸p luËt, tr×nh ®é kinh nghiÖm kÕ to¸n ViÖt Nam vµ tu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ thÓ thøc ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt cña ViÖt Nam. Vèn cè ®Þnh – lo¹i vèn quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp- lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña TSC§. ViÖc nhËn biÕt vÒ gi¸ trÞ TSC§ h÷u h×nh (vµ v« h×nh) cho phÐp ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c sù biÕn ®éng cña vèn cè ®Þnh, qui m« vèn ®-îc b¶o toµn, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao kh«ng ®Ó mÊt vèn. Ghi nhËn ®óng gÝa trÞ TSC§ h÷u h×nh cho phÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh- lµ c¬ së ®Ó nh÷ng ng-êi sö dông b¸o c¸o cã c¸i nh×n thùc tÕ ®èi víi doanh nghiÖp, còng lµ c¬ së cña nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t-. ChÝnh v× vËy, sù ra ®êi cña chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 03 cã thÓ coi lµ kim chØ nam gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt, ®ång thêi còng gióp cho nhµ qu¶n lý ®¸nh gi¸ ®-îc th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 1
 3. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng ®· hîp lý, trung thùc hay ch-a? Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c«ng ty kinh doanh nhà Hải Phòng còng ®ang tù ®æi míi ®Ó tham gia nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Víi sè l-îng TSC§ h÷u h×nh nhiÒu, gi¸ trÞ lín d-íi sù ®Çu t- qui m« cña nhµ n-íc, viÖc sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ang lµ mét vÊn ®Ò kh«ng nhá ®èi víi doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i doanh nghiÖp, víi mong muèn nghiªn cøu s©u h¬n vÒ chuÈn mùc kÕ to¸n sè 03, t×m hiÓu thùc tÕ vËn dông chuÈn mùc nµy t¹i c¸c doanh nghiÖp, vµ tiÕp cËn víi c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n TSC§HH t¹i ®¬n vÞ thùc tËp, t«i lùa chän ®Ò tµi: “Hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐHH tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng” cho luËn v¨n tèt nghiÖp, víi hy väng cã c¸i nh×n s©u s¾c vÒ kÕ to¸n tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn, vµ xin ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n nói chung và kế toán TSCĐHH nói riêng t¹i c«ng ty kinh doanh nhà Hải Phòng. LuËn v¨n gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty kinh doanh nhà Hải Phòng. Ch-¬ng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty kinh doanh nhà Hải Phòng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn luËn v¨n. Trong giíi h¹n hiÓu biÕt vµ thùc tÕ cña m×nh, ch¾c ch¾n luËn v¨n sÏ kh«ng tr¸nh khái sai sãt, rÊt mong sù quan t©m vµ gãp ý cña nhiÒu thÇy c«, b¹n bÌ ®ể bài viết cã thÓ hoµn thiÖn h¬n! Sinh viªn Hồ Minh Thông Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 2
 4. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 1.1 Một số vấn đề chung về kế toán Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH). 1.1.1 Khái niệm Tài sản cố định hữu hình. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn tài sản cố định (TSCĐ) h÷u h×nh. 1.1.2 Tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định hữu hình. C¸c tµi s¶n ®-îc ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ph¶i tháa m·n ®ång thêi tÊt c¶ 4 tiªu chuÈn ghi nhËn sau: + Ch¾c ch¾n thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ trong t-¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã + Nguyªn gi¸ tµi s¶n ®-îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy + Thêi gian sö dông -íc tÝnh trªn 1 n¨m + Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh ViÖc x¸c ®Þnh møc ®é ch¾c ch¾n cña viÖc thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ trong t-¬ng lai ph¶i dùa trªn c¸c b»ng chøng hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm ghi nhËn ban ®Çu vµ ph¶i chÞu mäi rñi ro liªn quan. Nguyªn gi¸ TSC§ sÏ ®-îc x¸c ®ịnh trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ th«ng qua mua s¾m, trao ®æi hoÆc tù x©y dùng. Ph©n lo¹i TSC§ H÷u h×nh Theo tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, TSC§HH ®-îc chia thµnh: + Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc; + M¸y mãc, thiÕt bÞ; + Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn; + ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý; + V-ên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm; + TSC§ h÷u h×nh kh¸c; Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 3
 5. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 1.1.3 Đánh giá Tài sản cố định hữu hình. 1.1.3.1 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu. TSC§ h÷u h×nh ph¶i ®-îc x¸c ®inh gi¸ trÞ ban ®Çu theo nguyªn gi¸. Nguyªn gi¸ TSC§HH lµ toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®-îc TSC§HH tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®-a Tµi s¶n ®ã vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. X¸c ®Þnh Nguyªn gi¸ TSC§HH trong tõng tr-êng hîp:  TSC§HH mua s¾m: Gi¸ mua( – c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i,gi¶m gÝa hµng b¸n) NG = + C¸c kho¶n thuÕ (kh«ng gåm thuÕ ®-îc hoµn l¹i) + C¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®-a Tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông (chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng; chi phÝ vËn chuyÓn , bèc xÕp; chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö trõ c¸c kho¶n phÕ liÖu thu håi do ch¹y thö; Chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c)  TSC§HH h×nh thµnh do ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh theo ph-¬ng thøc giao thÇu: NG = Gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®Çu t- x©y dùng; + c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c; + LÖ phÝ tr-íc b¹ (nÕu cã);  TSC§HH mua s¾m theo ph-¬ng thøc tr¶ chËm : NG = gi¸ mua tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua Kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn ph¶i thanh tãan vµ gi¸ mua tr¶ ngay ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ theo kú h¹n thanh tãan, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®-îc tÝnh vµo Nguyªn gi¸ TSC§HH (vèn hãa) theo qui ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ tãan “ chi phÝ ®i vay”.  TSC§HH tù x©y dùng hoÆc tù chÕ: NG = Gi¸ thµnh thùc tÕ cña TSC§ tù x©y dùng, hoÆc tù chÕ; + Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ; Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 4
 6. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Tr-êng hîp doanh nghiÖp dïng s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra ®Ó chuyÓn thµnh TSC§ : NG = Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm + c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc ®-a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông; Trong mäi tr-êng hîp trªn, mäi kho¶n l·i néi bé kh«ng ®-îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña c¸c tµi s¶n ®ã. C¸c chi phÝ kh«ng hîp lý nh- nguyªn liÖu, vËt liÖu l·ng phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c sö dông v-ît qu¸ møc b×nh th-êng trong qu¸ tr×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ kh«ng ®-îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§.  TSC§HH mua d-íi h×nh thøc trao ®æi: - Trao ®æi víi mét TSC§HH kh«ng t-¬ng tù hoÆc tµi s¶n kh¸c: NG = Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH nhËn vÒ (hoÆc gÝa trÞ hîp lý cña TS ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t-¬ng ®-¬ng tiÒn tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. - Trao ®æi víi TSC§ HH t-¬ng tù hoÆc cã thÓ h×nh thµnh do ®-îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi s¶n t-¬ng tù (tµi s¶n t-¬ng tù lµ tµi s¶n cã c«ng dông t-¬ng tù , trong cïng lÜnh vùc kinh doanh vµ cã gi¸ trÞ t-¬ng ®-¬ng ): NG = Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®em ®i trao ®æi;  TSC§HH t¨ng tõ c¸c nguån kh¸c: Nguyªn gi¸ TSC§HH ®-îc tµi trî, ®-îc biÕu tÆng ®-îc ghi nhËn ban ®Çu theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu. Tr-êng hîp kh«ng ghi nhËn theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu th× doanh nghiÖp ghi nhËn theo gi¸ trÞ danh nghÜa + c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®-a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. 1.1.3.2 Chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu. C¸c chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu TSC§HH ®-îc ghi t¨ng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n nÕu c¸c chi phÝ nµy ch¾c ch¾n lµm t¨ng lîi Ých kinh tÕ trong t-¬ng lai do sö dông tµi s¶n ®ã, nh-: - Thay ®æi bé phËn cña TSC§HH lµm t¨ng thêi gian sö dông h÷u Ých hoÆc lµm t¨ng c«ng suÊt sö dông cña chóng; - C¶i tiÕn bé phËn cña TSC§HH lµm t¨ng ®¸ng kÓ chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 5
 7. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xuÊt ra; - ¸p dông qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi lµm gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng cña tµi s¶n so víi tr-íc; C¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng tháa m·n ®iÒu kiªn trªn ph¶i ®-îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong k×, nh-: c¸c chi phÝ vÒ söa ch÷a, b¶o d-ìng TSC§HH nh»m môc ®Ých kh«i phôc hoÆc duy tr× kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cña tµi s¶n theo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn ban ®Çu … 1.1.3.3 X¸c ®Þnh gÝa trÞ sau ghi nhËn ban ®Çu. Sau ghi nhËn ban ®Çu, trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH ®-îc x¸c ®Þnh theo nguyªn gi¸, khÊu hao lòy kÕ, vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Tr-êng hîp TSC§HH ®-îc ®¸nh gi¸ l¹i theo qui ®Þnh cña Nhµ n-íc th× nguyªn gi¸, khÊu hao lòy kÕ vµ gÝa trÞ cßn l¹i ph¶i ®-îc ®iÒu chØnh theo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ l¹i. Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH ®-îc xö lý vµ kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña nhµ n-íc. 1.1.3.4 Xác định thời gian sử dụng của Tài sản cố định hữu hình. Thêi gian sö dông h÷u Ých lµ thêi gian mµ TSC§HH ph¸t huy ®-îc t¸c dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh, ®-îc tÝnh b»ng: - Thêi gian mµ doanh nghiÖp dù tÝnh sö dông TSC§HH, hoÆc - S¶n l-îng s¶n phÈm hoÆc c¸c ®¬n vÞ tÝnh t-¬ng tù mµ doanh nghiÖp dù tÝnh thu ®-îc tõ viÖc sö dông tµi s¶n; Khi x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§HH ph¶i xem xÐt nhiÒu yÕu tè: Møc ®é sö dông -íc tÝnh cña doanh nghiÖp víi tµi s¶n ®ã; Hao mßn h÷u h×nh, hao mßn v« h×nh; Giíi h¹n cã tÝnh ph¸p lý trong viÖc sö dông tµi s¶n; Thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§HH ph¶i ®-îc xem xÐt l¹i theo ®Þnh k×, th-êng lµ cuèi n¨m tµi chÝnh. NÕu cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ trong viÖc ®¸nh gi¸ thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n th× ph¶i ®iÒu chØnh møc khÊu hao. Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§HH: - Víi TSC§HH cßn míi, doanh nghiÖp dùa vµo khung thêi gian sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong Phô lôc 1, kÌm theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh. Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 6
 8. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Víi TSC§HH ®· qua sö dông: Thêi gian sö Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH Thêi gian sö dông dông cña = x cña TSC§HH TSC§HH míi cïng läai Gi¸ b¸n cña TSC§HH míi cïng lo¹i hoÆc t-¬ng ®-¬ng - Tr-êng hîp kh¸c, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§HH dùa trªn 3 tiªu chuÈn sau: +Tuæi thä kü thuËt cña TSC§ theo thiÕt kÕ; +HiÖn tr¹ng TSC§HH +Tuæi thä kinh tÕ cña TS 1.1.3.5 Khấu hao Tài sản cố định hữu hình. Mäi TSC§HH cña doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh (gåm tµi s¶n ch-a cÇn dïng, kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý) ®Òu ph¶i trÝch khÊu hao. Doanh nghiÖp kh«ng ®-îc tÝnh vµ trÝch khÊu hao ®èi víi nh÷ng TSC§HH ®· khÊu hao hÕt nh-ng vÉn sö dông vµo ho¹t déng kinh doanh. Víi nh÷ng TSC§HH ch-a khÊu hao hÕt ®· háng, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, qui tr¸ch nhiÖm ®Òn bï, ®ßi båi th-êng thiÖt h¹i vµ tÝnh vµo chi phÝ kh¸c. TSC§HH kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, gåm: - Nh÷ng TSC§HH dù tr÷ Nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý hé, gi÷ hé - TSC§HH phôc vô nhu cÇu toµn x· héi, kh«ng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña riªng doanh nghiÖp, mµ Nhµ n-íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý - TSC§HH kh¸c kh«ng tham gia ho¹t ®éng kinh doanh Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định trên đây nhƣ đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này (nếu có); mức hao mòn hàng năm đƣợc xác định bằng cách lấy nguyên giá chia cho thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 7
 9. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Thời gian sử Thời gian sử dụng tối thiểu dụng tối đa Danh mục các nhóm tài sản cố định (năm) (năm) A- Máy móc, thiết bị động lực 1. Máy phát động lực 8 10 2. Máy phát điện 7 10 3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 10 4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 10 B. Máy móc, thiết bị công tác 1. Máy công cụ 7 10 2. Máy khai khoáng xây dựng 5 8 3. Máy kéo 6 8 4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 8 5. Máy bơm nƣớc và xăng dầu 6 8 6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt 7 10 chống gỉ và ăn mòn kim loại 7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại 6 10 hoá chất 8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất 6 8 Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 8
 10. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh 9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh 5 12 kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác 10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và 7 10 văn hoá phẩm 11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 10 15 12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành 5 7 may mặc 13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy 5 15 14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến 7 12 lƣơng thực, thực phẩm 15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 6 12 16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông 3 15 tin, điện tử, tin học và truyền hình 17. Máy móc, thiết bị sản xuất dƣợc phẩm 6 10 18. Máy móc, thiết bị công tác khác 5 12 C- Dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm 1. Thiết bị đo lƣờng, thử nghiệm các đại 5 10 lƣợng cơ học, âm học và nhiệt học 2. Thiết bị quang học và quang phổ 6 10 3. Thiết bị điện và điện tử 5 8 Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 9
 11. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá 6 10 5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 6 10 6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 5 8 7. Các thiết bị đo lƣờng, thí nghiệm khác 6 10 8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 2 5 D- Thiết bị và phƣơng tiện vận tải 1. Phƣơng tiện vận tải đƣờng bộ 6 10 2. Phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt 7 15 3. Phƣơng tiện vận tải đƣờng thuỷ 7 15 4. Phƣơng tiện vận tải đƣờng không 8 20 5. Thiết bị vận chuyển đƣờng ống 10 30 6. Phƣơng tiện bốc dỡ, nâng hàng 6 10 7. Thiết bị và phƣơng tiện vận tải khác 6 10 E- Dụng cụ quản lý 1. Thiết bị tính toán, đo lƣờng 5 8 2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và 3 8 phần mềm tin học phục vụ quản lý 3. Phƣơng tiện và dụng cụ quản lý khác 5 10 F- Nhà cửa, vật kiến trúc 1. Nhà cửa loại kiên cố (1) 25 50 Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 10
 12. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 2. Nhà cửa khác (1) 6 25 3. Kho chứa, bể chứa; cầu, đƣờng; bãi đỗ, 5 20 sân phơi... 4. Kè, đập, cống, kênh, mƣơng máng, bến 6 30 cảng, ụ tàu... 5. Các vật kiến trúc khác 5 10 G- Súc vật, vƣờn cây lâu năm 1. Các loại súc vật 4 15 2. Vƣờn cây công nghiệp, vƣờn cây ăn 6 40 quả, vƣờn cây lâu năm. 3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. 2 8 H- Các loại tài sản cố định khác chƣa quy 4 25 định trong các nhóm trên Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. ViÖc trÝch hoÆc th«i trÝch KhÊu hao TSC§HH ®-îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ ngµy(theo sè ngµy cña th¸ng) mµ tµi s¶n t¨ng, gi¶m hoÆc ngõng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§HH ®-îc ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng trong thêi gian sö dông h÷u Ých cña chóng. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ph¶i phï hîp víi lîi Ých kinh tÕ mµ tµi s¶n ®em l¹i cho doanh nghiÖp . KhÊu hao TSC§HH lµ sù ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§HH trong suèt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao lµ nguyªn gi¸ cña TSC§HH ghi trªn b¸o c¸o tµi Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 11
 13. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng chÝnh trõ gi¸ trÞ thanh lý -íc tÝnh cña tµi s¶n ®ã. Cã 3 ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§HH, gåm: phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng; phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh; phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm. Nội dung của phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng; phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh; phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm đƣợc quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phƣơng pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp đƣợc lựa chọn các phƣơng pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp: - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-êng th¼ng: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng. Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao đƣợc khấu hao nhanh nhƣng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phƣơng pháp đƣờng thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm; thiết bị và phƣơng tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vƣờn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dƣới đây: Møc trÝch khÊu NG hao trung b×nh = hµng n¨m(MKH) Thêi gian sö dông Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 12
 14. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm chia cho 12 tháng. Trƣờng hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (đƣợc xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng tài sản cố định đƣợc xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trƣớc năm cuối cùng của tài sản cố định đó. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d- gi¶m dÇn: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: + Là tài sản cố định đầu tƣ mới (chƣa qua sử dụng); + Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lƣờng, thí nghiệm. Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh đƣợc áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dƣới đây: MKH =gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH x Tû lÖ khÊu hao nhanh 1 x100 Tû lÖ KH nhanh = x HÖ sè ®iÒu chØnh Thêi gian sö dông cña TSC§ Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 13
 15. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh: Thêi gian sö dông cña TSC§ HÖ sè ®iÒu chØnh(lÇn) §Õn 4 n¨m(t ≤ 4 n¨m) 1.5 Trªn 4 ®Õn 6 n¨m (4 < t ≤ 6) 2.0 Trªn 6 n¨m ( t > 6) 2.5 Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao đƣợc tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định. Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo sè l-îng s¶n phÈm: Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: + Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm; + Xác định đƣợc tổng số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định; + Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế. Tài sản cố định trong doanh nghiệp đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm nhƣ sau: Căn cứ vào hồ sơ kinh tế- kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lƣợng theo công suất thiết kế. Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lƣợng, khối Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 14
 16. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng lƣợng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định. Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dƣới đây: Sè l-îng s¶n phÈm s¶n Møc trÝch khÊu hao b×nh qu©n MKH = xuÊt trong th¸ng x tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Møc trÝch khÊu hao b×nh qu©n tÝnh cho NG mét ®¬n vÞ s¶n phÈm = S¶n l-îng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ Trƣờng hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản cố định. Doanh nghiệp phải đăng ký phƣơng pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trƣớc khi thực hiện trích khấu hao. Trƣờng hợp việc lựa chọn của doanh nghiệp không trên cơ sở có đủ các điều kiện quy định thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp biết để thay đổi phƣơng pháp khấu hao cho phù hợp. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao do doanh nghiÖp x¸c ®inh ®Ó ¸p dông cho tõng TSC§HH ph¶i ®-îc thùc hiÖn nhÊt qu¸n, trõ khi cã sù thay ®æi trong c¸ch thøc sö dông tµi s¶n ®ã.Ph-¬ng ph¸p khÊu hao còng ®-îc xem xÐt l¹i theo ®Þnh k×, th-êng lµ cuèi n¨m tµi chÝnh.NÕu cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ trong c¸ch thøc sö dông tµi s¶n ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp th× ®-îc thay ®æi ph-¬ng ph¸p khÊu hao vµ møc khÊu hao tÝnh cho n¨m hiÖn hµnh vµ c¸c n¨m tiÕp theo. Sè khÊu hao tõng k× ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong k× trõ khi chóng ®-îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n kh¸c, nh-: khÊu hao TSC§HH dïng cho qu¸ tr×nh tù x©y dùng, tù chÕ c¸c tµi s¶n kh¸c… Doanh nghiÖp kh«ng ®-îc tiÕp tôc tÝnh khÊu hao ®èi víi nh÷ng TSC§HH ®· khÊu hao hÕt gi¸ trÞ nh÷ng vÉn cßn sö dông vµo häat ®éng s¶n xuÊt , kinh doanh. Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 15
 17. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán Tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm, vị trí và vai trò của TSCĐHH trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán TSCĐHH phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Ghi chép, phản ánh tổng hợp, chính xác, kịp thời số lƣợng, giá trị TSCĐHH hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐHH trong phạm vi toàn đơn vị, cũng nhƣ tại từng bộ phận sử dụng TSCĐHH, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên việc giữ gìn bảo quản, bảo dƣỡng TSCĐHH và kế hoạch đầu tƣ đổi mới TSCĐ trong từng đơn vị. - Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao kịp thời với số lƣợng, giá trị hiện có và tình hình tăng giảm TSCĐHH trong phạm vi toàn đơn vị, cũng nhƣ tại từng đơn vị sử dụng TSCĐHH. - Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐHH vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản theo chế độ quy định. - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐHH, giám sát việc sửa chữa TSCĐHH về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa. - Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới nâng cấp hoặc tháo gỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐHH cũng nhƣ tình hình quản lý nhƣợng bán TSCĐHH. - Hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận phụ thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐHH, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và kế toán TSCĐHH đúng chế độ quy định. - Tham gia kiểm tra đánh giá lại TSCĐHH theo quy định của nhà nƣớc và yêu cầu bảo quản vốn, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động bảo quản, sử dụng TSCĐHH tại đơn vị. 1.2 Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. 1.2.1 Kế toán Tài sản cố định hữu hình. 12.1.1 Chứng từ sử dụng. - Hóa đơn giá trị gia tăng. - Biên bản bàn giao Tài sản cố định hữu hình. Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 16
 18. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Biên bản thanh lý nhƣợng bán Tài sản cố định hữu hình. 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng. TK 211-Tài sản cố định hữu hình- ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng , gi¶m toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp theo Nguyªn gi¸. TK 211 cã 6 TK cÊp 2: - TK 2111 – Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc. - TK 2112 – M¸y mãc, thiÕt bÞ. - TK 2113 – Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i , truyÒn dÉn. - TK 2114 – ThiÕt bÞ , dông cô qu¶n lý. - TK 2115 – C©y l©u n¨m , sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm. - TK 2118 – TSC§ kh¸c. Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 17
 19. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 1.2.1.3 Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. * Kế toán nghiệp vụ tăng Tài sản cố định hữu hình. TH1: KÕ to¸n TSC§ T¨ng do mua ngoµi TK 2411 TK 211 TK111, 112, 331... 111, 112, 331,... Khi TSC§ ChiÕt khÊu th-¬ng Mua vÒ ph¶i qua l¾p ®-a vµo SD m¹i , gi¶m gi¸ ®Æt, ch¹y thö) TSC§ NÕu mua vÒ sö dông ngay N 133 G VAT (KT) T S C VAT hµng § NkhÈu (KT) 333(…) 414; 441 ThuÕ kh«ng ®-îc hoµn l¹i 411 Ms¾m=quÜ 161 §TPT; 466 NVXDCB TS dùng sản 4312 xuất KD MS=KPhÝ… 4313 MS=QP (TS dïng cho Lîi m®Ých plîi) Sơ đồ 1.1: Kế toán tăng TSCĐHH do mua ngoài Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 18
 20. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng TH2: tsc® mua ngoµi theo ph-¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp 111 331 211 635 Tổng số Nguyªn gi¸ (ghi Định kì khi thanh tiền phải theo gi¸ mua tr¶ toán tiền cho ngƣời thanh toán tiÒn ngay t¹i thêi bán ®iÓm mua) 242 Sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn §Þnh kú, ph©n bæ ph¶i thanh to¸n vµ dÇn vµo chi phÝ gi¸ mua tr¶ tiÒn theo sè l·i ngay (l·i tr¶ chËm) tr¶ chËm ph¶i tr¶ tõng kú 133 §ång thêi còng kÕt chuyÓn nguån gièng ThuÕ GTGT nh- tr-êng hîp 1 ®Çuvµo (nÕu cã) Sơ đồ 1.2: TSCĐ mua ngoài theo phương thức trả chậm, trả góp Sinh viên: Hồ Minh Thông - Lớp: QTL201K 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2