intTypePromotion=1

Luận văn kế toán: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh

Chia sẻ: Nguyễn Phú Tiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
166
lượt xem
41
download

Luận văn kế toán: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn kế toán với đề tài "Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn kế toán: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc PhÇn më ®Çu Ch­¬ng 1 Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ......3 1.1.1. Vai trß cña tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu©t s¶n phÈm x· héi nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng................................3 1.1.2. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý CPSX vµ Zsp.....................................................................4 1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ....................................................................................................................................5 1.2.1. Nguyªn t¾c chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm .........................5 1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp ...................................................................................................................6 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ................................................................10 1.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh ........................................................................................................10 1.3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh................................................................11 1.3.3. KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.............................................................................12 1.3.4. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh....................................................................................15 1.3.5. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ...............................................................................................19 Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. 2.2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh. ...............................................21 2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................................21 2.2.2. §Æc ®iÓm m¹ng l­íi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh..........21 2.2.3. T×nh h×nh lao ®éng vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh............................23 2.2.4. §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh.........................................................................................24 2.2.5. Tæ chøc h¹ch to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n...............................................25 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh ....................................................................................31 2.2.1. C«ng t¸c qu¶n lý chung vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh...........................................................................................................................................31 more information and additional documents 1 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.2. C¸c thñ tôc qu¶n lý vµ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ban ®Çu..............................................31 2.2.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo c¸c ®èi t­îng..................................................................................................................................33 2.2.4. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH ThÕ Anh...................................44 2.3- C«ng t¸c ph©n tÝch kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. .51 2.3.1. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch ..................................................................................51 2.3.2. C¨n cø vµo tµi liÖu thùc tÕ ta tiÕn hµnh ph©n tÝch .........................................................52 Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. 3.1. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. ........................................54 ................................................................................................................................................ 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n...................................................................................................54 3.1.2. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn hoµn thiÖn.......................................................................................56 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. .....................................................59 3.2.1- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®èi víi nhµ n­íc : 3.2.2- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH ThÕ Anh: KÕt luËn .............................................................................................................................69 Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................................70 more information and additional documents 2 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi thuËn lîi ®Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh­ng ®ång thêi còng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mang l¹i mµ khã kh¨n lín nhÊt cã lÏ lµ sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng nh÷ng cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc mµ cßn cña c¶ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i kh«ng ngõng cè g¾ng nç lùc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu v« cïng quan träng, ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt quan t©m v× nã kh«ng chØ lµ c¨n cø lËp gi¸ mµ cßn lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sau mçi chu kú kinh doanh.... ChÝnh v× vËy, tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín ; ®ång thêi lµ kh©u quan träng nhÊt trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n v× thùc chÊt cña h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. MÆt kh¸c , trªn gãc ®é ng­êi sö dông th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh.... tõ ®ã, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ra c¸c qui ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH ThÕ Anh lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm rÊt lín vÒ sè l­îng v« cïng ®a d¹ng vÒ qui c¸ch, chñng lo¹i, mÉu m·... v× vËy, còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p . more information and additional documents 3 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty , sau khi t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: “C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH ThÕ Anh ” ®Ó ®i s©u nghiªn cøu. Víi môc ®Ých vËn dông lý luËn vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n vµo nhu cÇu thùc tiÔn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH ThÕ Anh, tõ ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i, ®ãng gãp mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ. KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn , néi dung ®­îc thÓ hiÖn ë 3 ch­¬ng nh­ sau : Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu , mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc vµ ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé ë phßng kÕ to¸n - tµi vô c«ng ty, ®Æc biÖt ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS TrÇn V¨n Dung vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ kÕ to¸n, nh­ng do thêi gian vµ tr×nh ®é kiÕn thøc cña b¶n th©n cã h¹n, nhÊt lµ b­íc ®Çu míi tiÕp cËn víi thùc tÕ nªn ch¾c ch¾n cßn cã nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em rÊt mong muèn vµ xin ch©n thµnh tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp bæ sung nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ò tµi nghiªn cøu nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, cña c¸c thÇy c« trong tæ kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n - tµi vô cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh ®· gióp em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn nµy. more information and additional documents 4 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2005 Sinh viªn §Æng ThÞ Ph­¬ng Hång more information and additional documents 5 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch­¬ng I Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1.1.Vai trß cña tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm x· héi nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vµ tiªu hao cña c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ søc lao ®éng. V× thÕ sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo chñ quan cña ng­êi s¶n xuÊt. Cã thÓ nãi “ Chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh vµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn ”. Chóng ta biÕt r»ng, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ t¹o ra s¶n phÈm. S¶n phÈm ®­îc lµm ra ®· kÕt tinh trong nã c¸c kho¶n hao phÝ vËt chÊt, ®Þnh l­îng hao phÝ vËt chÊt ®Ó t¹o nªn mét hoÆc mét sè s¶n phÈm lµ yªu cÇu cÇn thiÕt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VËy chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l­îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lao vô, dÞch vô c«ng viÖc do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh cã hai chøc n¨ng lµ: chøc n¨ng bï ®¾p vµ lËp gi¸. more information and additional documents 6 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nãi tãm l¹i “ Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ®¹i l­îng x¸c ®Þnh, biÓu hiÖn mèi liªn hÖ t­¬ng quan gi÷a hai ®¹i l­îng: chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®· ®¹t ®­îc ”. Tuy nhiªn, chóng ta cÇn ph¶i l­u ý r»ng kh«ng ph¶i hÔ cø cã chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµ ®· x¸c ®Þnh ngay ®­îc gi¸ thµnh mµ cÇn ph¶i thÊy r»ng gi¸ thµnh lµ chi phÝ ®· kÕt tinh trong mét kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. 1.1.2. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh lµ néi dung quan träng hµng ®Çu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. NÕu nh­ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m nªu râ chi phÝ chi cho viÖc g×, hÕt bao nhiªu tõ ®ã gióp doanh nghiÖp biÕt tØ träng tõng lo¹i chi phÝ, gi¸m ®èc dù to¸n chi phÝ lµm c¬ së lËp dù to¸n cho kú sau vµ gióp nhµ n­íc qu¶n lý doanh nghiÖp còng nh­ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng... th× kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ chi phÝ ®· bá vµo s¶n xuÊt. ChØ tiªu gi¸ thµnh lµ th­íc ®o møc hao phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã lùa chän vµ quyÕt ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh»m ®¹t lîi nhuËn tèi ®a. Gi¸ thµnh còng lµ mét c«ng cô quan träng cña doanh nghiÖp ®Ó kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt. Th«ng qua t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh, c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý cã ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt, t¸c ®éng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Õn s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn vµ t×m c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¸t sinh chi phÝ kh«ng hîp lý ®Ó cã biÖn ph¸p lo¹i trõ. Gi¸ thµnh cßn lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm. more information and additional documents 7 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã thÓ nãi r»ng, muèn h¹ gi¸ thµnh ph¶i qu¶n lý tèt gi¸ thµnh vµ ph¶i g¾n qu¶n lý gi¸ thµnh víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh gi¸ thµnh v× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, nÕu chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng th× gi¸ thµnh t¨ng vµ ng­îc l¹i vµ ®­îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh = Chi phÝ s¶n xuÊt + Chi phÝ s¶n xuÊt - Chi phÝ s¶n xuÊt S¶n phÈm dë dang ®Çu kú ph¸t sinh trong kú dë dang cuèi kú §Ó t×m ra nguyªn nh©n, nh©n tè ¶nh h­ëng lµm t¨ng, gi¶m gi¸ thµnh, ®ßi hái gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan, râ rµng th«ng qua c¸c kho¶n môc chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý dÔ dµng ph¸t hiÖn ra vµ lo¹i trõ c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, l·ng phÝ (®Æc biÖt lµ c¸c chi phÝ chñ yÕu )... khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong qu¶n lý. MÆt kh¸c cÇn qu¶n lý chÆt chÏ ®Þnh møc tiªu hao vµ ®¬n gi¸ cña c¸c chi phÝ ®ã. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng néi dung, ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh, thu nhËp th«ng tin theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh còng nh­ n¬i g¸nh chÞu chi phÝ. Bëi lÏ th«ng tin chi phÝ theo kho¶n môc chØ x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ l·ng phÝ song nã kh«ng gióp cho chóng ta biÕt cÇn tiÕt kiÖm ë bé phËn nµo, ®Þa ®iÓm cô thÓ nµo... h¬n n÷a, th«ng tin vÒ chi phÝ theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh cßn lµ c¬ së khuyÕn khÝch vËt chÊt thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Þnh kú doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch chØ tiªu gi¸ thµnh còng nh­ c¸c bé phËn chi phÝ cÊu thµnh ®Ó t×m ra nguyªn nh©n, nh©n tè ¶nh h­ëng ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng thÝch hîp. Tãm l¹i, tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®óng néi dung, ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, l­îng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®­îc chuyÓn dÞch vµo s¶n phÈm ( c«ng viÖc, lao vô ) ®· hoµn thµnh cã ý nghÜa v« cïng quan träng vµ lµ yªu cÇu cÊp b¸ch cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. more information and additional documents 8 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.2.1. Nguyªn t¾c chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n cÇn qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: “ X¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ dÞch vô ”: * Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dÞch vô gåm: - Chi phÝ vËt t­ trùc tiÕp : lµ chi phÝ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : gåm tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n trÝch nép BHXH, BHYT cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c chi phÝ sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn cña ph©n x­ëng ( bé phËn kinh doanh ) trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm vµo dÞch vô nh­ chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thuéc ph©n x­ëng ( bé phËn kinh doanh ), tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT cña nh©n viªn ph©n x­ëng theo qui ®Þnh ( bé phËn kinh doanh ), chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh t¹i ph©n x­ëng. * Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm vµ dÞch vô ®· tiªu thô gåm: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô ®· tiªu thô. - Chi phÝ b¸n hµng: lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô bao gåm c¶ chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: lµ chi phÝ chi cho bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. 1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. more information and additional documents 9 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó phôc vô tèt c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y : - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, qui tr×nh s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó cung cÊp nh÷ng th«ng tin cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc chi phÝ vµ x¸c ®Þnh ®óng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - VËn dông ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nh»m ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra phôc vô cho viÖc ®Þnh gi¸ b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp t¹o ra trong mét thêi kú. - LËp c¸c b¸o c¸o vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh­ chi phÝ, tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. * §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp CPSX : Tæ chøc kÕ to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm cã hai giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt : giai ®o¹n h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt vµ giai ®o¹n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh qui ®Þnh. Cã thÓ nãi, viÖc ph©n chia ®ã lµ do sù kh¸c c¬ b¶n vÒ giíi h¹n tËp hîp chi phÝ trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) vµ s¶n phÈm hoµn thµnh cÇn tÝnh gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ ( ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ). T¹i ®©y, x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh lµ x¸c ®Þnh ph¹m vi giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm so¸t chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc chÊt nã lµ : - N¬i ph¸t sinh chi phÝ : ph©n x­ëng, ®éi tr¹i s¶n xuÊt, bé phËn chøc n¨ng. - N¬i g¸nh chÞu chi phÝ : s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ®¬n ®Æt hµng, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tiÒn ®Ò, ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh theo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. more information and additional documents 10 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp V× trong thùc tÕ, mét ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ bao gåm nhiÒu ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ng­îc l¹i mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ bao gåm nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, mçi quan hÖ gi÷a hai ®èi t­îng sÏ qui ®Þnh viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt tÝnh gi¸ thµnh. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau th× cã néi dung kinh tÕ vµ môc ®Ých kh¸c nhau ®èi víi qóa tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, cã chi phÝ chØ liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng, cã chi phÝ l¹i liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng chi phÝ. Do vËy cã hai c¸ch tËp hîp chi phÝ vµo c¸c ®èi t­îng. - TËp hîp trùc tiÕp : ®èi víi chi phÝ chØ liªn quan ®Õn mét ®èi t­îng chÞu chi phÝ ( th­êng lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ). - TËp hîp chi phÝ gi¸n tiÕp : ®èi víi chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Tr­íc hÕt kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ tøc lµ theo tæ, ®éi, ph©n x­ëng... Cuèi kú, lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ phï hîp ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ vµ tÝnh ra chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng. Chi phÝ ph©n bæ = HÖ sè x Tiªu chuÈn ph©n bæ cho ®èi t­îng i ph©n bæ cña ®èi t­îng i Chi phÝ cÇn ph©n bæ HÖ sè = ph©n bæ Tæng tiªu chuÈn cÇn ph©n bæ Mçi lo¹i chi phÝ ®­îc lùa chän nh÷ng tiªu chuÈn ph©n bæ kh¸c nhau cho phï hîp. VÝ dô: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th­êng chän chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, giê ch¹y m¸y. * Chøng tõ kÕ to¸n sö dông : more information and additional documents 11 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chøng tõ gèc liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh lµ c¸c chøng tõ vÒ c¸c yÕu tè chi phÝ nh­ : - VËt t­ : phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n mua vËt t­ ( ho¸ ®¬n mua hµng hay ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ), phiÕu chi, giÊy b¸o Nî ( nÕu mua vÒ dïng ngay ). - TiÒn l­¬ng : B¶ng thanh to¸n l­¬ng, b¶ng thanh to¸n BHXH, phiÕu b¸o lµm thªm giê, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. - C¸c kho¶n kh¸c : PhiÕu chi, giÊy b¸o Nî, ho¸ ®¬n ( th«ng th­êng hoÆc gi¸ trÞ gia t¨ng )... * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông : Tuú theo tõng doanh nghiÖp vËn dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: kiÓm kª ®Þnh kú hay kª khai th­êng xuyªn mµ kÕ to¸n tæ chøc hÖ thèng cho phï hîp. - NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn th× tµi kho¶n sö dông lµ: + Tµi kho¶n 621 : "chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ": ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô cña c¸c ngµnh. + Tµi kho¶n 622 : "chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp" : ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Tµi kho¶n 627: " chi phÝ s¶n xuÊt chung" : ph¶n ¸nh chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh chung ph¸t sinh ë c¸c ph©n x­ëng, c«ng tr­êng phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô gåm : l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, bé phËn... kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc trÝch theo qui ®Þnh ( 19% ), khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ph©n x­ëng, ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ph©n x­ëng. more information and additional documents 12 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Tµi kho¶n 154 : "chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ": sö dông ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm vµ cung cÊp sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. - NÕu doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ngoµi tµi kho¶n 621, 622, 627 cã néi dung gièng tr­êng hîp trªn, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n sau : + Tµi kho¶n 154 : ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. + Tµi kho¶n 631 : "gi¸ thµnh s¶n xuÊt ": dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.3. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n gi¸ thµnh còng nh­ yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®­îc xem xÐt d­íi nhiÒu gãc ®é, ph¹m vi tÝnh kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc : lµ lo¹i gi¸ thµnh ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc c¸c chi phÝ, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm råi nã ®­îc x¸c ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm c¨n cø vµo ®Þnh møc cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : lµ lo¹i gi¸ thµnh ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ khèi l­îng s¶n phÈm, khèi l­îng lao vô, dÞch vô kÕ ho¹ch mµ doanh nghiÖp dù kiÕn s¶n xuÊt trong mét thêi kú. - Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ lo¹i gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh thùc tÕ sau khi tËp hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt mét khèi l­îng lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp; cßn gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ th­íc ®o chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t­ lao ®éng, tiÒn vèn trong s¶n xuÊt, gióp ®¸nh gi¸ more information and additional documents 13 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Gi¸ thµnh thùc tÕ l¹i lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc vµ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®ã, vµ còng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n­íc. * C¨n cø vµo ph¹m vi tÝnh to¸n. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ( gi¸ thµnh c«ng x­ëng ) : ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm tÝnh cho s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh. Nã lµ c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ ®Ó tÝnh lîi nhuËn gép. - Gi¸ thµnh toµn bé ( gi¸ thµnh tiªu thô ): lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh Chi phÝ b¶o Chi phÝ qu¶n lý toµn bé = s¶n xuÊt + hiÓm tÝnh cho s¶n + doanh nghiÖp tÝnh cho cña s¶n phÈm cña s¶n phÈm phÈm tiªu thô s¶n phÈm tiªu thô Gi¸ thµnh toµn bé chØ ®­îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®· tiªu thô vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh lîi nhuËn tr­íc thuÕ. Ngoµi ra ®Ó phôc vô cho mét quyÕt ®Þnh cô thÓ, còng theo tiªu thøc nµy kÕ to¸n qu¶n trÞ cßn chia gi¸ thµnh chi tiÕt thµnh c¸c lo¹i sau ( chi phÝ th­êng ®­îc chia thµnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ ). - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé. Gi¸ thµnh BiÕn phÝ BiÕn phÝ §Þnh phÝ §Þnh phÝ s¶n xuÊt = trùc tiÕp trong + gi¸n tiÕp trong + trùc tiÕp trong + gi¸n tiÕp trong toµn bé s¶n phÈm s¶n phÈm s¶n phÈm s¶n phÈm - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ : chØ bao gåm c¸c biÕn phÝ s¶n xuÊt, kÓ c¶ biÕn phÝ trùc tiÕp vµ biÕn phÝ gi¸n tiÕp. Cßn ®Þnh phÝ ®­îc tÝnh ngay vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ c¸c chi phÝ thêi kú trong niªn ®é. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cã ph©n bæ hîp lý ®Þnh phÝ. more information and additional documents 14 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §­îc x¸c ®Þnh b»ng toµn bé biÕn phÝ vµ phÇn ®Þnh phÝ ®­îc ph©n bæ trªn c¬ së møc ho¹t ®éng thùc tÕ so víi møc ho¹t ®éng chuÈn. 1.3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh. * §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. VÒ thùc chÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ toµn bé c¸c lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô doanh nghiÖp s¶n xuÊt chÕ t¹o vµ thùc hiÖn cÇn tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. §Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cÇn dùa vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu s¶n phÈm, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm sö dông thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm, c¸c yªu cÇu qu¶n lý, cung cÊp th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n. NÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, c«ng viÖc lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ®¬n ®Æt hµng lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. NÕu doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn liªn tôc th× tuú theo yªu cÇu qu¶n lý, ®Æc ®iÓm sö dông nöa thµnh phÈm(b¸n ra ngoµi, nhËp kho...) vµ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n mµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ chØ lµ thµnh phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi hoÆc bao gåm c¶ thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ...§èi víi s¶n phÈm cã qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu song song th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ tõng bé phËn, chi tiÕt hoÆc s¶n phÈm l¾p r¸p hoµn chØnh. * Kú tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng thÓ tÝnh vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo mµ ph¶i dùa vµo kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vÒ sè l­îng còng nh­ viÖc x¸c ®Þnh l­îng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn kÕt qu¶ ®ã. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nµy nªn kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng thÓ gièng nhau cho c¸c ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt kh¸c nhau.Tuú theo chu kú s¶n xuÊt dµi hay ng¾n còng nh­ ®Æc ®iÓm more information and additional documents 15 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp ( cuèi th¸ng, cuèi n¨m hoÆc khi ®· thùc hiÖn hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng, hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh... ) cô thÓ : + NÕu doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu chu kú s¶n xuÊt ng¾n xen kÏ liªn tôc th× kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp lµ th¸ng ( phï hîp víi kú b¸o c¸o). + NÕu doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng th× kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp lµ thêi ®iÓm kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc lo¹t s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh ( kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o ). 1.3.3. KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn tr­íc khi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ra trong kú liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm lµm dë. S¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn trªn c¸c giai ®o¹n cña c«ng tr×nh c«ng nghÖ hoÆc ®· hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh chÕ biÕn nh­ng vÉn cßn chÕ biÕn tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt mµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ph¶i chÞu. Nã cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ trÞ hµng tån kho trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ khi thµnh phÈm xuÊt b¸n trong kú. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý, tû träng, møc ®é c¸c yÕu tè chi phÝ ®­a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm mµ kÕ to¸n cã thÓ chän mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: * Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Theo ph­¬ng ph¸p nµy s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ ®­îc tÝnh cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cßn hai kho¶n môc lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc more information and additional documents 16 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tÝnh toµn bé vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i chÞu trong kú. Chi phÝ vÒ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ s¶n phÈm + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm dë dang ®Çu kú trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú Khèi l­îng dë dang = * s¶n phÈm cuèi kú Khèi l­îng s¶n phÈm + Khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë cuèi kú hoµn thµnh trong kú lµm dë cuèi kú Tr­êng hîp doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, chÕ biÕn kiÓu liªn tôc gåm nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau th× s¶n phÈm dë dang ë giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Çu tiªn tÝnh theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp cßn s¶n phÈm lµm dë ë c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ sau ph¶i tÝnh theo chi phÝ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n tr­íc ®ã chuyÓn sang. Ph­¬ngph¸p nµy tuy gi¶n ®¬n nh­ng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, nªn nã chØ thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ( > 70% ), vµ nguyªn vËt liÖu bá vµo mét lÇn ngay tõ giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Çu tiªn. * Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ta chØ cÇn dùa theo møc ®é hoµn thµnh vµ sè l­îng s¶n phÈm dë dang ®Ó qui ®æi s¶n phÈm dë dang thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. Tiªu chuÈn qui ®æi th­êng dùa vµo tiÒn l­¬ng hay giê c«ng ®Þnh møc. Sau ®ã, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c: - §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo mét lÇn ngay tõ ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ ( chi phÝ vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ) th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: Chi phÝ s¶n xuÊt + Chi phÝ s¶n xuÊt Sè l­îng s¶n Chi phÝ dë dang ®Çu kú ph¸t sinh trong kú phÈm dë dang more information and additional documents 17 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¶n xuÊt = * cuèi kú qui ®æi dë dang Sè l­îng s¶n + Sè l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi thµnh s¶n l­îng cuèi kú phÈm hoµn cuèi kú qui ®æi thµnh KLSP hoµn thµnh chØnh trong kú hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng t­¬ng ®­¬ng - §èi víi c¸c chi phÝ bá dÇn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn nh­ chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho s¶n phÈm dë theo c«ng thøc: S¶n phÈm dë dang Sè l­îng Tû lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh cuèi kú qui ®æi thµnh = s¶n phÈm x chi phÝ qu¶n lý doanh s¶n phÈm hoµn dë dang nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm thµnh t­¬ng ®­¬ng cuèi kú tiªu thô Theo ph­¬ng ph¸p nµy tuy nã cã tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp lý cao h¬n nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy l¹i phô thuéc vµo viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang trªn c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt phøc t¹p, mang nÆng tÝnh chñ quan ( th­êng víi nh÷ng s¶n phÈm cã khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë ë c¸c kh©u trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt t­¬ng ®èi ®Òu nhau, cã thÓ coi møc ®é hoµn thµnh chung lµ 50% - cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë theo møc ®é hoµn thµnh chung 50% ). * Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hîp lý hoÆc ®· thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®· x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc cña tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó tÝnh ra ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chi phÝ s¶n phÈm dë dang lµ bao nhiªu, tõ ®ã mµ tËp hîp l¹i cho tõng s¶n phÈm dë dang. Gi¸ trÞ s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm x §Þnh møc chi phÝ cho dë dang cuèi kú dë dang cuèi kú mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó ®¶m b¶o møc ®é chÝnh x¸c cao h¬n th× cÇn x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña c¸c s¶n phÈm dë dang cuåi kú ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm more information and additional documents 18 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dë dang cuèi kú theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc nh­ng cã tÝnh ®Õn møc ®é hoµn thµnh. Ph­¬ng ph¸p nµy tÝnh to¸n nhanh, nh­ng kÕt qu¶ cã møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× chi phÝ thùc tÕ kh«ng thÓ ®óng nh­ chi phÝ ®Þnh møc ®­îc. Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p nªu trªn, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cßn ®­îc tÝnh theo diÖn tÝch hay s¶n l­îng ch­a thu ho¹ch ( trong n«ng nghiÖp ), theo khèi l­îng x©y dùng c¬ b¶n dë dang ( trong x©y dùng ). 1.3.4. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ mét ph­¬ng ph¸p hay hÖ thèng ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¬n vÞ s¶n phÈm, nã mang tÝnh chÊt thuÇn tuý kinh tÕ kü thuËt tÝnh to¸n chi phÝ cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®­îc tËp hîp theo c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i vËn dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh , tÝnh chÊt s¶n phÈm, tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp....®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n trÞ kinh doanh. Kh¸i qu¸t cã hai ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh nh­ sau: * Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng viÖc. ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®¬n chiÕc hoÆc theo tõng lo¹i hµng riªng biÖt kh¸c nhau vÒ qui tr×nh, nguyªn liÖu hoÆc kü thuËt, th­êng tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, mçi ®¬n ®Æt hµng cã thÓ lµ mét s¶n phÈm, mét lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc lo¹i c«ng viÖc.... * Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo qui tr×nh s¶n xuÊt. ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng lo¹i lín, mÆt hµng s¶n xuÊt æn ®Þnh, kÕ to¸n tuú thuéc vµo qui tr×nh c«ng nghÖ ®Ó tÝnh, cô thÓ lµ: more information and additional documents 19 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Víi qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn, mÆt hµng, s¶n phÈm Ýt, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o, kÕ to¸n sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - Tr­êng hîp qui tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n nh­ng kÕt thóc qui tr×nh võa thu ®­îc s¶n phÈm chÝnh võa thu ®­îc s¶n phÈm phô th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cã lo¹t trõ chi phÝ s¶n phÈm phô. - Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n nh­ng kÕt thóc qui tr×nh l¹i t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau th× ¸p dông ph­¬ng ph¸p hÖ sè ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. - NÕu qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn kÕ tiÕp nhau, nöa thµnh phÈm giai ®o¹n tr­íc l¹i lµ ®èi t­îng tiÕp tôc chÕ biÕn ë giai ®o¹n sau th× ta sÏ tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc, cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm hoÆc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm ( ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn tuÇn tù vµ ph­¬ng ph¸p kÕt chuyÓn song song ). Tuy nhiªn trong ph¹m vi hÑp cña chuyªn ®Ò th× em chØ xin tr×nh bµy mét sè ph­¬ng ph¸p chñ yÕu cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh. + Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n ( ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ). Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc tÝnh c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú ( theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ) vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú, gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. Tæng gi¸ thµnh = Chi phÝ dë dang + Chi phÝ ph¸t sinh + Chi phÝ dë dang toµn bé ®Çu kú trong kú cuèi kú Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Tæng gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm s¶n phÈm Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh more information and additional documents 20 connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2