Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chia sẻ: Nguyen Thanh Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

3
2.360
lượt xem
1.571
download

Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, vieäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaønh laø ñieàu taát yeáu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn coù nhöõng saûn phaåm ñaëc thuø, nhöõng chieán löôïc kinh doanh cụ thể nhaèm môû roäng thò tröôøng, chiếm được ưu thế và đứng vững trên thương trường kinh doanh . Beân caïnh ñoù coâng ty phaûi luoân tìm caùch giảm chi phí saûn xuaát tối đa ñeå taêng lôïi nhuaän. Moät trong nhöõng caùch ñoù laø laøm toát coâng taùc keá toaùn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 1. GVHD: Nguyễn Thị Thu L Ô ØI   Ô Û   A À U: M Ñ 1. Ly ù     do choïn  e à   ñ taøi Trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, vieäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaønh laø ñieàu taát yeáu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn coù nhöõng saûn phaåm ñaëc thuø, nhöõng chieán löôïc kinh doanh cụ thể nhaèm môû roäng thò tröôøng, chiếm được ưu thế và đứng vững trên thương trường kinh doanh . Beân caïnh ñoù coâng ty phaûi luoân tìm caùch giảm chi phí saûn xuaát tối đa ñeå taêng lôïi nhuaän. Moät trong nhöõng caùch ñoù laø laøm toát coâng taùc keá toaùn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm đưa ra những sản phẩm chất lượng vẫn tốt nhưng giá thành thấp. Xuaát phaùt töø nhu cầu thöïc teá vaø töø nhöõng toàn taïi trong coâng taùc tập hợp phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm taïi coâng ty hiện nay là: Nguyên vật liệu được phân bổ trực tiếp theo định mức sản xuất của từng lô từng sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung phân bổ theo nguyên vật liệu chính. Với quy trình sản xuất sản phẩm theo từng lô, từng sản phẩm riêng biệt như vậy kế toán chọn phương pháp phân bổ chi phí nguyên vật liệu theo định mức là rất hợp lý và chính xác, nhưng còn phương pháp phân bổ hai chi phí còn lại là nhân công trực tiếp và sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp vậy có chính xác hợp lý không? Nếu trong tháng sản xuất 2 loại sản phẩm cùng nhóm tương đương nhau và cùng qua các công đoạn sản xuất như nhau nhưng trị giá nguyên vật liệu xuất dung cho mỗi loại khác nhau thì với phương pháp phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp như vậy chắc chắn rằng chi phí nhân công và sản xuất chung tương ứng theo tỉ lệ trị giá nguyên vật liệu. Vậy dẫn đến giá thành đơn vị của 2 sản phẩm đó nhập kho không được tương đối chinh xác. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:1/17
 2. GVHD: Nguyễn Thị Thu Chuyên đề: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Coâng ty coå phaàn Döôïc phaåm VN AMPHARCO ñöôïc vieát ra bằng niềm đam mê về mảng kế toán giá thành và sẽ đi sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về quy trình sản xuất cũng như các bước tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành tại công ty . M uïc  âu  át  tie vie chuye â n   e à.  ñ 2. Phaân boå chi phí trong saûn xuaát hôïp lyù ñuùng theo từng ñoái töôïng saûn xuaát, từng lô sản phẩm và giaûm chi phí saûn xuaát coù theå nhöng khoâng ngöøng saûn xuaát vaø aûnh höôûng ñeán chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng ñoù laø moái quan taâm cuûa doanh nghieäp cuõng nhö cuûa ngöôøi phuï traùch coâng taùc keá toaùn giaù thaønh. Muïc tieâu tìm hiểu và viết ñeà taøi: Kế toán taäp hôïp, phaân boå chi phí trong saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm laø so saùnh giữa lý thuyết veà keá toaùn giaù thaønh đã được học với thöïc teá aùp duïng taïi Coâng Ty Ampharco. Keát hôïp vôùi nhöõng nhu caàu thò tröôøng, vôùi thoâng tö quy ñònh cuûa Luaät keá toaùn Vieät Nam cuõng nhö Luaät Döôïc ñeå ñeà ra nhöõng kiến nghị nhằm tính ra bảng tính giá thành đơn vị tương đối chính xác và hợp lý hơn. Ph öô ng  pha ù p   át  vie chuye â n   e à. ñ 3.  Quan saùt vaø tìm hieåu: - Baét tay vaøo laøm töø nhöøng coâng vieäc ñôn giaûn cho ñeán phöùc taïp trong thôøi gian thöïc taäp. - Nghieân cöùu vaø tìm hieåu qua taøi lieäu ñeå naém baét coâng vieäc ñöôïc nhanh trong thôøi gian thöïc taäp. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:2/17
 3. GVHD: Nguyễn Thị Thu - Tìm hieåu veà caùc nguyeân lieäu laøm thuoác vaø quy trình saûn xuaát thuoác. - Tìm hieåu quy trình quaûn lyù kho vaø caùch baûo quaûn, xuaát nhaäp nguyeân lieäu, thaønh phaåm trong kho. - Tìm hiểu từng bước các quy trình sản xuất từ khi đưa nguyên vật liệu vào đến khi nhập kho thành phẩm. - Tìm hiểu các bước tập hợp và phân bổ chi phí.  Thu thaäp soá lieäu: - Thoâng qua quaù trình thöïc taäp taïi coâng ty, trong giai ñoaïn chính thöùc laøm coâng vieäc thöïc taäp - Thoâng qua taøi lieäu coâng ty cung caáp. Chủ yếu bộ phận sản xuất, kế toán nguyên vật liệu và kế toán giá thành. - Thoâng qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng.  Taøi lieäu tham khaûo: - Giaùo trình keá toaùn giaù thaønh. - Caùc nghò ñònh, thoâng tö. - Caùc chuaån möïc keá toaùn Vieät nam. Phaï m   vieát  vi  chuye â n   e à. ñ 4. Trong quaù trình choïn ñeà taøi vaø thöïc hieän ñeà taøi, ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn nhieät tình cuûa coâ Nguyeãn Thò Thu cuõng nhö caùc Anh chò trong coâng ty. Em ñaõ choïn ñeà taøi treân vaø laøm thöïc taäp taïi coâng ty coå phaàn Döôïc phaåm Vieät Nam Ampharco, truï sôû taïi khu coâng nghieäp Nhôn Traïch, huyeän Nhôn Traïch, tænh Ñoàng Nai. Hai nhoùm saûn phaåm thuoác vieân neùn vaø vieân nang meàm seõ ñöôïc nghieân cöùu chính trong chuyeân ñeà naøy. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:3/17
 4. GVHD: Nguyễn Thị Thu Do thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty coù haïn vaø kieán thöùc coøn haïn cheá neân trong ñeà taøi khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, kính mong söï giuùp ñôõ cuûa Coâ vaø caùc anh chò trong coâng ty. CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT NAM AMPHARCO. 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty: Ampharco có tiền than là hãng bào chế dược phẩm Thái Vân do dược sĩ Nguyễn Xuân Nhạn thành lập từ năm 1969. Bên cạnh những hoạt động sản xuất, công ty Thái Vân còn là nhà phân phối độc quyền cho 15 hãng dược phẩm của Pháp, Đức, Ý, như ALLARD (Pháp), FALICHEMIE (Đức). Với mạng lưới rộng khắp, Thái Vân đã nhanh chóng tạo thanh thế trong thị trường Dược phẩm của Hoa Kỳ và cả ở Việt Nam vào bấy giờ. Năm 1979, Ampharco có những bước thành công khá ấn tượng khi có hàng loạt những sản phẩm nổi tiếng được thị trường Việt Nam ưa chuộng như K – CORT, CAMPOFORT, BECOFORT, TIMOL… Năm 1986, AMPHARCO đã có mối quan hệ hợp tác kinh doanh thân thiết với một số công ty dược lớn của Việt Nam như: SAPHARCO, YTECO, BIDIPHAR, MEDIPHARCO, HAPHARCO… Để duy trì sự có mặt lâu dài của công ty Ampharco tại Việt Nam, năm 1994, AMPHARCO đã chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và duy trì hoạt động cho đến nay. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:4/17
 5. GVHD: Nguyễn Thị Thu Đến năm 2003, Ampharco lại đánh dấu bước phát triển mới khi thành lập Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco Việt Nam đáp ứng chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước Việt Nam với mục đích trực tiep sản xuất trong nước các Dược phẩm có chất lượng cao, tương đương hàng ngoại nhập, giá thành hợp lý để mọi người dân Việt Nam, ngay cả người có thu nhập thấp cũng có cơ hội tiếp cận. Nhà máy chính thức sản xuất sản phẩm cung ứng cho thị trường vào đầu năm 2006. Đồng thời nhà máy cũng được cung cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc Giấy chứng nhận thực hành Giấy chứng nhận thực hành tốt tốt sản xuất thuốc bảo quản thuốc Vào đầu năm 2007, với sự thay đổi chính sách của nhà nước trong nghành công ngiệp dược, Ampharco đã được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp với các đối tác quốc tế. Đây là thế mạnh của công ty. Ngoài ra công ty còn sản xuất nhượng quyền, làm đối tác phân phối độc quyền cho các hãng Dược phẩm của Mỹ và Châu Au tại Việt Nam. - Giới thiệu công ty: •Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco •Tên tiếng Anh: Ampharco Pharmaceutical Jonit Stock Company •Tên công ty viết tắt: Ampharco AMPHARCO •Biểu tượng công ty: SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:5/17
 6. GVHD: Nguyễn Thị Thu •Trụ sở chính: khu công nghiệp Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai •Điện thoại: (84-61) 3560202 •Fax: (84-61) 3560203 •Website: www.ampharco.com - Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần tư nhân Vốn điều lệ : 190.000.000.000đ 1. 2 Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng , nhiệm vụ: 1.2.1 Ngành nghề: Sản xuất và thương mại. 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động: - Sản xuất, mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm. - Chiết suất dược thảo. - Môi giới thương mại - Mua bán xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất dược hóa mỹ phẩm. - Cho thuê kho bãi nhà xưởng. - Kiểm nghiệm và thử nghiệm lâm sàng tương đương sinh học. 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ: 1.2.3.1 Chức năng: Căn cứ theo giấy phép hoạt động kinh doanh, công ty Ampharco chính thức đi vào hoạt đông kinh doanh với các chức năng sau: - Sản xuất Dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và được phân bổ trên toàn quốc - Nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất thuốc trong khuôn khổ cho phép của Cục quản lý Dược - Được nhượng quyền nhập khẩu thuốc theo danh mục đã đăng ký với Cục quản lý Dược SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:6/17
 7. GVHD: Nguyễn Thị Thu - Cho thuê mặt bằng, kho bãi 1.2.3.2 Nhiệm vụ Công ty xây dựng các nhiệm vụ chủ yếu trong năm như sau: Về hàng hoá sản xuất : Công ty chủ trương xem sức khỏe của - khách hàng là trên hết, vì thế mục tiêu của công ty đặt ra là luôn sản xuất thuốc đãm bảo đúng theo GMP - WHO Về thị trường kinh doanh : Công ty từng bước mở rộng thị trường - trong và ngoài nước, phấn đấu nhận được tất cả các đơn hàng của các bệnh viện và nhà thuốc trong toàn quốc Về nghĩa vụ nộp ngân sách : Công ty nộp ngân sách năm 2008, tăng - 6% so với năm 2007 Về hiệu quả kinh tế : Công ty xây dựng mức lãi tăng 20% so với - năm 2007 Nói chung, công ty không ngừng xây dựng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được cho công ty, cải thiện điều kiện nâng cao thu nhập và đời sống người lao động trong công ty, đãm bảo sức khỏe khách hàng, làm tròn nghĩa vụ với nhà nước. 1.3. Quy mô: Với diện tích hơn 64.000m2 nhà máy được xây dựng hiện đại theo đúng quy định tiêu chuẩn GMP-WHO của Cục quản lý Dược Việt Nam. Phân xưởng sản xuất với hệ thống máy móc như: máy trộn cốm, máy dập viên, máy làm kem, máy ép vĩ được lắp ráp theo quy trình khép kín và tự động hóa. Phòng kiểm nghiệm với hệ thống máy hiện đại bao gồm: máy sắc ký lỏng cao áp, máy quang phổ, máy đo dộ hòa tan, … SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:7/17
 8. GVHD: Nguyễn Thị Thu Hệ thống kho bao gồm: kho nguyên vật liệu, kho lạnh, kho trữ an toàn, … Ngoài ra, công ty còn có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối cung ứng nguồn hàng trên toàn quốc. 1.4 Quy trình công nghệ. Quy trình công nghệ là một trong các yếu tố quan trọng để duy trì sản xuất, nó có tính chất quyết định chất lượng sản phẩm và giá thành đơn vị. Sau đây là quy trình sản xuất của từng loại dạng thuốc tại Công ty dược phẩm Ampharco.  Thuốc viên nén: Quy trình sản xuất thuốc viên nén bao gồm các bước cơ bản sau: • Trộn cốm • Dập viên • Kiểm soát quy trình (IPC) • Bao viên • Ep vĩ • Đóng hộp, thùng • Kiểm tra cân tại kho Trong sản phẩm thuốc viên nén có 2 loại: một loại có bao viên và một loại không có bao viên. Bao viên là quá trình dùng các tá dược có hòa tan các màu sắc để bao lại viên thuốc nhằm tăng độ hấp dẫn và vẽ đẹp cho viên thuốc.  Thuốc viên nang mềm Quy trình sản xuất thuốc viên nang mềm bao gồm các bước cơ bản sau: • Nấu Gelatin • Pha dịch thuốc SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:8/17
 9. GVHD: Nguyễn Thị Thu • Đóng thuốc • Sấy viên, lựa viên • Ép vĩ • Đóng hộp, thùng • Kiểm soát quy trình (IPC)  Thuốc viên nang cứng Quy trình sản xuất thuốc viên nang cứng bao gồm các bước sau: • Pha chế cốm • Đóng nang • Lau viên và lựa viên • Ép vĩ • Đóng hộp, thùng • Kiểm soát quy trình (IPC)  Thuốc mỡ: Quy trình sản xuất mỡ bao gồm các bước sau: • Pha kem • Đóng tuýp • Thổi bụi • Đóng hộp, thùng Kiểm soát quy trình (IPC) 1. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:9/17
 10. GVHD: Nguyễn Thị Thu 1.5 Bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp  Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Ampharco: TRỤ SỞ CÔNG TY VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TÂN BÌNH A/ Trụ sở chính của công ty Ampharco: Trên diện tích 64.000 m2, trụ sở chính của công ty là nơi đặt nhà máy sản xuất chính và các phòng chuyên môn của công ty gồm: Phòng Giám đốc nhà máy, Phòng hành chánh, Phòng Đãm bảo chất lượng (QA), Phòng Kiểm tra chất lượng (QC), Phòng nghiên cứu và phát triển công nghiệp Dược (PD), Phòng Kế hoạch sản xuất, Phòng sản xuất, Phòng kỹ thuật, Tổng kho. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 061 3560202 Fax: 061 3560203 Email: ampharcoplat@ampharco.com B/ Văn phòng đại diện Tân Bình: Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh HCM là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn của công ty gồm: Phòng Nhân sự, Phòng Tiếp thị, Phòng công nghệ thông tin, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng mua hàng, Phòng tài chính, Phòng PR, Phòng kế toán, Kho thành phẩm, v.v… Đây là đầu mối thực hiện việc kinh doanh trong nước, nhập nguyên liệu đầu mối sản xuất thuốc cho công ty, quản lý đội ngũ trình dược viên của công ty trên địa bàn TP.HCM. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:10/ 17
 11. GVHD: Nguyễn Thị Thu Địa chỉ: Lô 20B, đường số 1, khu công nghiệp Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.  Cơ cấu bộ máy quản lý công ty: TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Phụ trch ti chính v hậu cần) (Phụ trách sản xuất và ĐBCL) Phịng Nhn Sự Phịng QA Phịng KD & Tiếp Thị Phịng QC Phịng Ti Chính Phịng P&D Phịng CNTT Phịng Kế hoạch sản xuất Phịng Kế Tốn + Thủ quỹ Phịng Sản xuất Kho nguyn liệu, bao Bộ Phận Hnh Chnh bì, thnh phẩm P. Huấn luyện và đào tạo P. Kỹ thuật Phịng Quan hệ đối ngoại Phịng Mua hng Tổ bảo vệ  Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban: SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:11/ 17
 12. GVHD: Nguyễn Thị Thu 1/ Ban Giám đốc: - Gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Có toàn quyền điều khiển mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của công ty. - Giám đốc nhà máy: do Tổng giám đốc tuyển chọn. Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất của nhà máy. Đảm bảo nhà máy hoạt động đúng tiến độ và sản xuất sản phẩm đạt chất lượng. Tuyển chọn, quản lý và điều hành các phòng ban trực thuộc Nhà máy. - Phó Tổng Giám Đốc: do Tổng giám đốc tuyển chọn. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về điều hành, quản lý tài chính và hậu cần lĩnh vực được giao. - Các phòng ban: Có chức năng giúp việc cho Ban giám đốc. Chịu trách nhiệm về chuyên môn và nghiệp vụ của phòng và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc, Phó tổng giám độc trực thuộc quản lý. 1.6 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty là hình thức tập trung toàn bộ công tác hạch toán được thực hiện tại phòng Kế toán . Toàn bộ nhân viên kế toán đều chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ trực tiếp của Kế toán trưởng. 1.6.1 Bộ máy kế toán. 1.6.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán. Kế Toán Trưởng (Trưởng phịng) SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:12/ 17
 13. GVHD: Nguyễn Thị Thu Kế tốn thuế Kế tốn gi thnh Kế tốn Kế tốn tiền mặt Kế tốn tổng hợp ngn hng Kế tốn bn hng Kế tốn mua hng Kế tốn tạm ứng Kế tốn phải thu Kế tốn phải trả Kế tốn kho Thủ quỹ Kế toán TSCĐ khách hàng 1.6.2 Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán:  Kế toán trưởng : Có nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, chỉ đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên kế toán trong công ty, làm tham mưu cho tổng giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ trong công ty .Khi quyết toán được lập xong, kế toán trưởng có nhiệm vụ thuyết minh và phân tích, giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về mọi số liệu ghi trong bảng quyết toán, nộp đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính theo quy định .  Kế toán giá thành , tổng hợp : Theo dõi, tập hợp, phân bổ tình hình chi phí phát sinh cho từng đối tượng tập hợp chi phí , xác định sản phẩm dở dang cuối tháng, hạch toán chi phí thực tế sản phẩm hoàn thành. Cuối tháng, tính và lập bảng tính giá thành đơn vị sản phẩm. So sánh giá thành thực tế và giá thành kế hoạch. Kiểm tra, phân tích báo cáo cấp trên về sự chệnh lệch để điều chỉnh kịp thời. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:13/ 17
 14. GVHD: Nguyễn Thị Thu Kiểm tra tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Cuối kỳ, kết chuyển Doanh thu- chi phí. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lập, kiểm tra và chịu trách nhiệm các số liệu trên báo cáo tài chính tháng , quý ,năm.  Kế toán tài sản cố định, mua hàng, phải trả : Có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản và sử dụng TSCĐ . Tính đúng khấu hao, phân bổ khấu hao vào các đối tượng chịu chi phí . Tính chi phí sửa chữa TSCĐ . Hạch toán chính xác chi phí thanh lí, nhượng bán TSCĐ .Ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác và rỏ ràng các nghiệp vụ mua hàng, thanh toán theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán .Theo dõi quản lý công nợ phải trả.Cuối tháng lập biên bản đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. Chịu trách nhiệm về phần hành trên về số liệu, chứng từ, báo cáo.  Kế toán tiền mặt , thu, phải thu : Có nhiệm vụ lập phiếu thu, chi bằng tiền mặt theo đúng chứng từ đã được duyệt, Theo dõi và chịu trách nhiệm về các tài khoản , nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, thuế, phải thu khách hàng , Theo dõi, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác về công nợ phải thu của khách hàng cũng như số tiền mặt hiện có và tình hình luân chuyển vốn của công ty .In, kiểm tra theo dõi báo cáo tồn quỹ hằng ngày, tháng, năm.  Kế toán kho, tam ứng : Kế toán có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh các số liệu xuất nhập và tồn kho vật liệu phụ, bao bì. Thành phẩm theo từng đối tượng. Phản ánh giá trị tái nhập kho trong kì sản xuất để tính giảm trừ vào chi phi sản xuất. Cuối tháng đối chiếu số lượng tồn cuối sổ sách với thực tế của thủ kho. Tính giá xuất bình quân gia quyền cho nguyên vật liệu, bao bì, thành phẩm xuất kho. Theo dõi, ghi chép phản ánh kịp thời tòan bộ phần tạm ứng của CBCNV. Chịu trách nhiệm về phần hành trên.  Kế toán ngân hàng: Lập các chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản, chịu trách nhiệm và phản ánh ghi chép kịp thời các nghiệp vụ vay ngắn trung và dài hạn, các nghiệp vụ thu chi qua ngân hàng. Lập và chịu trách nhiệm về số liệu, báo cáo tiền gởi ngân hàng, tiền vay ngắn trung và dài hạn.  Thủ quỹ : Quản lý tiền mặt của công ty, thu và chi tiền mặt khi có lệnh nay đủ của kế toán trưởng, Ban giám đốc . Hàng ngày, tháng phải kiểm kê số tiền hiện thu và chi đối chiếu với kế toán tiền mặt hay các bộ phận có liên quan . 1.6.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty:  Hình thức kế toán Hình thức kế toán tại công ty là hình thức kế toán trên máy vi tính  Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:14/ 17
 15. GVHD: Nguyễn Thị Thu Là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính . Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc hình thức kế toán nhật ký chung. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 1.6.4 Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty: Sơ đồ : TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Chứng từ Sổ Kế Toán: PHẦN MỀM Kế toán + Tổng hợp Ch KẾ TOÁN + Chi tiết Bảng Tổng + Báo cáo tài chính hợp chứng + Báo cáo kế toán từ kế toán MÁY VI TÍNH quản trị cùng loại : Nhập liệu hàng ngày : In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm : Đối chiếu, kiểm tra Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty: Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào các sổ kế toán như sổ Cái chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp, thẻ kế toán… SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:15/ 17
 16. GVHD: Nguyễn Thị Thu Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ, kế chuyển và lập báo cáo tài chính. Kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. Cuối tháng , cuối năm sổ kế toán tổng hợp và chi tiết được in ra giấy đóng thành quyển trình ký và lưu giữ. 1.6.5 Các chính sách kế toán tại công ty: - Trong công ty áp dụng niên độ kế toán là từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm. - Đơn vị tiền tệ là VNĐ. - Phương pháp tính giá: Bình quân gia quyền - Phương pháp tính giá TSCĐ và khấu hao: theo phương pháp đường thẳng. - Kế toán hàng tồn kho: + Phương pháp xác định hàng tồ kho: bình quân gia quyền theo mã hàng. + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên Phần mềm kế toán hiện nay công ty đang sử dụng là phần mềm kế toán Lemon3 của Công Ty CP Định Gia Nét. Lemon 3 là phần mềm thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp theo chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006-QĐ/BTC. Phần mềm kế toán Lemon 3 luôn được cập nhật theo chế độ kế toán, tài chính mới nhất do Nhà nước ban hành. Trong chương trình tin học hĩa cơng tc quản lý sản xuất kinh doanh, hệ thống kế tốn Lemon3 được sử dụng để thực hiện toàn bộ công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp, cung cấp kịp thời, chính xc cc thơng tin ti chính cho cn bộ quản lý doanh nghiệp v những người quan tâm khác 1.6.6 Chứng từ, tài khoản sử dụng và chế độ báo cáo tại công ty: Chứng từ sử dụng:  Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho (nguyên liệu, thành phẩm,…), bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, tờ khai thuế GTGT và bộ chứng từ xuất, nhập khẩu. Hệ thống ti khoản sử dụng:  Theo quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ báo cáo kế toán:  Báo cáo kế toán tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho Ban Giám đốc và các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, Ngân hàng, các cơ quan quản lý cấp trn như cục thuế, cục thống kê…Những thông tin kinh tế tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình v kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty trong kỳ hoạt động. Từ đó giúp cho việc kiểm tra, gim st tình hình sử dụng vốn v khả năng huy động vốn sản xuất kinh doanh của công ty.Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thuyết minh bo co ti chính. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:16/ 17
 17. GVHD: Nguyễn Thị Thu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Để phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, từ đó đề ra những biện pháp quản lý hữu hiệu hay đưa ra các quyết định đầu tư, ngoài các báo cáo tài chính trên, công ty cịn thiết lập cc bo co khc như: Bảng cân đối tài khoản. Sổ tổng hợp cơng nợ. Bảng trích khấu hao tài sản cố định. Bảng phân bổ chi phí trả trước. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho vật tư, thành phẩm, hàng hóa. SVTH: Phạm Thanh Thêm Trang:17/ 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản