intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO (part 5)

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
97
lượt xem
17
download

Luận văn: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO (part 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc bổ sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TĂ vào lô 5 đã làm chi phí tăng thêm 15,76% so với lô đối chứng. Tức là tăng thêm 1276 đồng cho một kg tăng trọng. - Việc bổ sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TĂ vào lô 5 đã làm chi phí tăng thêm 14,21% so với lô đối chứng. Tức là tăng thêm 1151 đồng cho một kg tăng trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM VITAMIN E - SELENIUM ĐẾN MÀU SẮC VÀ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC CỦA QUẦY THỊT HEO (part 5)

 1. - Vieäc boå sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 5 ñaõ laøm chi phí taêng theâm 15,76% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 1276 ñoàng cho moät kg taêng troïng. - Vieäc boå sung 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 5 ñaõ laøm chi phí taêng theâm 14,21% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 1151 ñoàng cho moät kg taêng troïng.
 2. PHAÀN V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1. KEÁT LUAÄN Qua thôøi gian thí nghieäm treân 175 heo thòt ôû 105 vaø 135 ngaøy tuoåi taïi traïi chaên nuoâi heo PIGFARM TRÍ COÂNG, chuùng toâi ruùt ra ñöôïc moät soá keát luaän nhö sau: Khoâng coù söï khaùc bieät veà taêng troïng töông ñoái, taêng troïng tuyeät ñoái, chæ soá chuyeån bieán thöùc aên giöõa vieäc boå sung 100mg vit E – 0,2mg Se, 150mg vit E - 0,2mg Se vaø loâ ñoái chöùng khoâng boå sung. Vieäc boå sung cheá phaåm vit E – Se vaøo thöùc aên ñaõ caûi thieän ñöôïc maøu ñoû cuûa quaày thòt hôn loâ ñoái chöùng moät caùch ñaùng keå. Khoù phaân bieät söï khaùc bieät veà maøu saéc cuûa hai quaày thòt cuûa loâ 2 vaø loâ 3 baèng maét thöôøng. Vieäc boå sung cheá phaåm vaøo loâ 3 ñaõ laøm giaûm söï ræ dòch xuoáng ít nhaát so vôùi caùc loâ 2, loâ 5, loâ 6 ôû taát caû caùc thôøi gian 4 giôø, 8 giôø, 12 giôø sau khi quaày thòt ñöôïc gieát moå. Vieäc boå sung 100 mg vit E - 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 2 ñaõ laøm taêng chi phí thöùc aên leân 8,29% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 641 ñoàng cho moät kg taêng troïng. Vieäc boå sung 150 mg vit E - 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 3 ñaõ laøm taêng chi phí thöùc aên leân 10,62% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 821 ñoàng cho moät kg taêng troïng. Vieäc boå sung 100 mg vit E – 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 5 ñaõ laøm taêng chi phí thöùc aên leân 15,76% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 1276 ñoàng cho moät kg taêng troïng. Vieäc boå sung 150 mg vit E - 0,2 mg Se/kg TAÊ vaøo loâ 6 ñaõ laøm taêng chi phí thöùc aên leân 14,21% so vôùi loâ ñoái chöùng. Töùc laø taêng theâm 1151 ñoàng cho moät kg taêng troïng.
 3. 5.2. Toàn taïi Chöa khaûo saùt vaø phaân tích aûnh höôûng cuûa vieäc boå sung cheá phaåm vitamin E vaø Selenium ñeán höông vò thòt. 5.3. Ñeà nghò Ñeå caûi thieän maøu saéc vaø khaû naêng giöõ nöôùc cuûa quaày thòt, ñaùp öùng thò hieáu ngöôøi tieâu duøng veà maøu ñoû cuûa quaày thòt, traïi heo neân boå sung theâm cheá phaåm vit E – Se vôùi möùc 150 mg vit E – 0,2 mg Se/kg thöùc aên luùc heo ñaït khoaûng 105 ngaøy tuoåi (30 ngaøy tröôùc khi xuaát chuoàng). Vì ñieàu kieän trang bò kyõ thuaät cho thí nghieäm cuûa chuùng toâi coøn nhieàu haïn cheá ñeà nghò caàn coù trang thieát bò khoa hoïc ñaày ñuû hôn ñeå khaûo saùt maøu saéc cuûa quaày thòt.
 4. PHAÀN VI. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Baûng Anova veà troïng löôïng cuûa heo thí nghieäm 30 ngaøy Nguoàn bieán df SS SS MS F P P kñ (hieäp 1 61,74 60,04 60,04 1,26 0,264 phöông sai) Nghieäm thöùc 2 280,20 280,20 140,10 2,94 0,057 Sai bieät 101 4808,25 4808,25 47,61 Toång 104 5150,19 Phuï luïc 2: Baûng Anova veà troïng löôïng heo thí nghieäm 15 ngaøy Nguoàn bieán df SS SS MS F P P kñ (hieäp 1 25,12 13,62 13,62 0,22 0,642 phöông sai) Nghieäm thöùc 2 124,96 124,96 62,84 1,00 0,373 Sai bieät 101 6336,83 6336,83 62,74 Toång 104 6486,91 Phuï luïc 3: Baûng Anova veà taêng troïng tuyeät ñoái heo thí nghieäm 30 ngaøy Nguoàn bieán df SS MS F P Nghieäm thöùc 2 0,3661 0,1831 2,15 0,122 Sai bieät 102 8,6875 0,0852 Toång 104 9,0536 Phuï luïc 4: Baûng Anova veà taêng troïng tuyeät ñoái heo thí nghieäm 15 ngaøy Nguoàn bieán df SS MS F P Nghieäm thöùc 2 0,191 0,095 0,23 0,798 Sai bieät 102 42,952 0,421 Toång 104 43,142 Phuï luïc 5: Baûng Anova veà tyû leä hao huït troïng löôïng trung bình thòt tính theo phaàn traêm sau 4 giôø cuûa caùc loâ
 5. Nguoàn bieán df SS MS F P Ñoä ræ nöôùc 4 107,97 26,99 4,35 0,011 Sai bieät 20 124,10 6,20 Toång 24 232,07 Phuï luïc 6: Baûng Anova veà tyû leä hao huït troïng löôïng trung bình thòt tính theo phaàn traêm sau 8 giôø cuûa caùc loâ Nguoàn bieán df SS MS F P Ñoä ræ nöôùc 4 349,1 87,3 5,3 0,004 Sai bieät 20 329,3 16,5 Toång 24 678,4 Phuï luïc 7: Baûng Anova veà tyû leä hao huït troïng löôïng trung bình thòt tính theo phaàn traêm sau 12 giôø cuûa caùc loâ Nguoàn bieán df SS MS F P Ñoä ræ nöôùc 4 878,9 219,7 8,99 0,0001 Sai bieät 20 489,0 24,5 Toång 24 1367,9
 6. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Döông Thanh Lieâm – Buøi Huy Nhö Phuùc - Döông Duy Ñoàng, 2002. Thöùc aên vaø dinh döôõng ñoäng vaät. NXB Noâng nghieäp. 2. Nguyeãn Phöôùc Nhuaän – Phan Theá Ñoàng – Leâ Thò Phöông Hoàng – Ñoã Hieáu Lieâm – Ñinh Ngoïc Loan, 2000. Giaùo trình sinh hoùa. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 3. Nguyeãn Nhö Pho, 1995. Giaùo trình noäi chaån. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 4. Traàn Vaên Thuaän, 1995. Giaùo trình döôïc hoïc. Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 5. Nguyeãn Ngoïc Tuaân, 2002. Veä sinh thòt. Nhaø xuaát baûn noâng nghieäp. 6. Traàn Vaên Thuï, 2002. Vitamin, muoái khoaùng vaø caùc nguyeân toá vi löôïng ñoái vôùi ñôøi soáng haøng ngaøy. Nhaø xuaát baûn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 7. Bayer Vieät Nam, 2003. Caùc saûn phaåm chuyeân duøng cho heo. 8. BASF, 2002. Technical information. 9. NRC, 1998. Nutrient Requirement of swine.
 7. Download» Agriviet.com GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản