intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh

Chia sẻ: ốc Sên Chạy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

80
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế thế giới đang trong xu hướng toàn cầu hóa để hòa nhập vào sự phát triển chung của kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải không ngừng phấn đấu đưa đất nước mình phát triển. Tuy nhiên mỗi quốc gia có những cách thực hiện khác nhau do có xuất phát điểm khác nhau. Việt Nam với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp nghèo có hơn 80% dân số là nông dân nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là CNH- HĐH đất nước để đạt tới tốc độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Trường Đại Học Vinh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đề tài: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469
 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH ... 4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. ....4 1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ............................................................................................................. 5 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .......... 8 1.3.1. Chức năng ......................................................................................... 8 1.3.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 8 1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ....... 9 1.4.1. Huy động vốn .................................................................................... 9 1.4.2. Các hoạt động tín dụng ...................................................................... 9 1.4.3. Dịch vụ kế toán và ngân quỹ .............................................................. 9 1.5. Khái quát về tình hình hoạt động của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh từ năm 2009-2011 ............................................................................... 10 1.5.1.Hoạt động huy động vốn ..................................................................... 10 1.5.2. Hoạt động tín dụng ............................................................................ 12 1.5.3. Kết quả hoạt động tài chính ............................................................... 14 PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH .................................................................................................... 15 2.1. Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .................................................................................................. 15 2.1.1. Những quy định về cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh .................................................................................................. 15 2.1.2. Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh trong 3 năm 2009-2011 ..................................... 18 Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469
 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 2.1.2.1. Doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ hộ sản xuất ................................... 18 2.1.2.2. Nợ quá hạn ..................................................................................... 28 2.1.2.3. Thu nhập từ hoạt động tín dụng hộ sản xuất. .................................. 30 2.1.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh. ................................................................................................. 31 2.1.3.1. Những thành công .......................................................................... 31 2.1.3.2. Các hạn chế và nguyên nhân ......................................................... 32 2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo& PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh. ..................................................................... 34 2.2.1. Định hướng hoạt động và mục tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới. ....................................... 34 2.2.2. Các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh ........................................................ 36 2.2.2.1. Mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay đối với hộ sản xuất ................. 36 2.2.2.2. Tăng cường cho vay vốn trung và dài hạn đối với hộ sản xuất ........ 37 2.2.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án, phương án sản xuất kinh doanh ........................................................................................... 38 2.2.2.4. Đẩy mạnh hình thức cho vay qua tổ chức hội, tổ vay vốn ............... 38 2.2.2.5. Phối kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn. .................................................................. 39 2.2.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các món vay hộ sản xuất .. 40 2.2.2.7. Thực hiện công tác thu nợ có hiệu quả, ngăn ngừa nợ quá hạn tiềm ẩn rủi ro và nợ quá hạn mới phát sinh. ............................................................. 40 2.2.2.8. Bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng, sắp xếp bố trí cán bộ tín dụng phù hợp với địa bàn. ................................................................. 41 2.2.3. Một số kiến nghị ................................................................................ 43 2.2.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ................................................................ 43 2.2.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam ......................................... 44 2.2.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam ................................................. 44 2.2.3.4. Đối với UBND các cấp và các sở ban ngành địa phương. ............... 44 KẾT LUẬN ................................................................................................ 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 48 Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469
 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHNo Ngân hàng Nông nghiệp TP Thành phố TCKT Tổ chức kinh tế DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ DNCV Dư nợ cho vay CNH- HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóa CBTD Cán bộ tín dụng NH Ngân hàng HSX Hộ sản xuất NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TPKT Thành phần kinh tế DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh SXKD Sản xuất kinh doanh KH Khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị QĐ-HĐQT-TD Quyết định hội đồng quản trị- tín dụng PGD Phòng giao dịch CBCNV Cán bộ công nhân viên KT-XH Kinh tế- xã hội Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469
 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 .................................................................................. 10 Bảng 1.2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 .................................................................... 12 Bảng 1.3: Kết quả tài chính của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua các năm 2009-2011 ..................................................................................... 14 Bảng 2.1: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX theo ngành kinh tế của Chi nhánh năm 2009-2011 ................................................................................ 19 Bảng 2.2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX phân theo thời gian tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ....................................................................... 23 Bảng 2.3: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ HSX phân theo đảm bảo tiền vay tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ............................................................ 26 Bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn HSX tại Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 . 28 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011 ............... 29 Bảng 2.6: Tình hình thu nhập từ hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 ..................... 30 Hoàng Thị Thùy Linh Mã sinh viên: 0854025469
 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế thế giới đang trong xu hướng toàn cầu hóa để hòa nhập vào sự phát triển chung của kinh tế thế giới đòi hỏi các quốc gia phải không ngừng phấn đấu đưa đất nước mình phát triển. Tuy nhiên mỗi quốc gia có những cách thực hiện khác nhau do có xuất phát điểm khác nhau. Việt Nam với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp nghèo có hơn 80% dân số là nông dân nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là CNH- HĐH đất nước để đạt tới tốc độ phát triển nhanh, bền vững hơn. Để thực hiện nhiệm vụ này đảng và nhà nước ta đã khẳng định: “ Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng việc phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay gặp không ít khó khăn nhất là vấn đề vốn để sản xuất kinh doanh. Muốn phát triển sản xuất được đòi hỏi các hộ sản xuất phải có vốn để mua con giống, cây trồng...trong khi năng lực của họ là có hạn thì đòi hỏi phải có các chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước và nhất là sự hỗ trợ về vốn từ phía các ngân hàng. NHNo&PTNT là một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu với nhiệm vụ cơ bản và lâu dài là phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp nông thôn việt nam ngân hàng đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến hộ sản xuất góp phần tạo công ăn việc làm giúp nông dân làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa, xã hội, khoa học, kĩ thuật của tỉnh Hà Tĩnh. Thành phố có 10 phường và 6 xã nằm trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. Mặc dù là đô thị loại III nhưng đời sống của người dân thành phố còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các xã ở ngoại thành thì kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Theo chủ trương của Đảng, chính phủ, thành phố Hà Tĩnh đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng hóa các hình thức sản xuất nông nghiệp, kết hợp nông lâm ngư nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để làm được điều này cần phải có một lượng vốn, một kênh cung ứng vốn hiệu quả cho sản xuất từ đó mới tập trung cho sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, cải thiện đời sống nhân dân đồng thời hoàn thành chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được tầm quan trọng của mình đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh nhà, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới Hoàng Thị Thùy Linh 1 Mã sinh viên: 0854025469
 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh và hoàn thiện cơ chế cho vay đối với hộ nông dân nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn từng bước đưa sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống của người dân, giải quyết việc làm góp phần xây dựng nông thôn mới làm cho xã hội phát triển. Tuy nhiên những khoản tín dụng của các hộ sản xuất thường là những món vay nhỏ lẻ, có địa bàn hoạt động rộng đòi hỏi chi phí nghiệp vụ cao, thủ tục vay vốn còn phức tạp, hơn nữa việc sản xuất của các hộ sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên như thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… làm cho kết quả sản xuất không lường trước được dẫn đến nhiều hộ gia đình vay vốn sản xuất đã không có khả năng trả nợ cho ngân hàng ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của ngân hàng. Qua quá trình học tập và quan sát, thu thập các hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh em nhận thấy để Chi nhánh cần phải chú trọng hơn nữa vào công tác tín dụng hộ sản xuất nên em quyết định chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu một số đặc điểm tổng quan về NHNo&PTNT Chi nhánh Thành phố Hà Tĩnh liên quan đến vấn đề tín dụng hộ sản xuất để làm rõ hơn bản chất của vấn đề. - Phân tích chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011. - Đánh giá những thành tựu đạt được và hạn chế thông qua quá trình phân tích, đưa ra các nguyên nhân tồn tại và những khó khăn cần giải quyết tại Ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 thông qua các số liệu thu thập từ bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng. Hoàng Thị Thùy Linh 2 Mã sinh viên: 0854025469
 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 4. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. - Về thời gian: Nghiên cứu về hoạt động tín dụng với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh trong 3 năm từ 2009-2011. 5. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 2 phần: Phần 1: Tổng quan về NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Do thời gian hạn chế cũng như trình độ và kiến thức thực tế của em có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô nhằm giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề này. Em xin cảm ơn thầy giáo Ths. Đặng Thành Cương đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp. Em xin cảm ơn Ban giám đốc, các cán bộ của NHNo&PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh đặc biệt là các anh, các chị CBTD phòng Kinh doanh đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài này. Hoàng Thị Thùy Linh 3 Mã sinh viên: 0854025469
 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh PHẦN I TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ngày 24/8/1991 Thống đốc NHNN Việt Nam ra quyết định số 115/NH-QĐ giải thể NHNo Nghệ Tĩnh thành lập NHNo Nghệ An và NHNo Hà Tĩnh cùng với đó là sự sáp nhập Ngân hàng công thương thị xã Hà Tĩnh vào NHNo Hà Tĩnh. Năm 1996 NHNo Hà Tĩnh đổi tên thành NNNo&PTNT Hà Tĩnh theo sự thay đổi tên của NHNo Việt Nam. Ngân hàng nông nghiệp Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động mở thêm nhiều Chi nhánh, phòng giao dịch đưa hoạt động ngân hàng đến gần với đời sống của người dân hơn theo đó Chi nhánh NNNo&PTNT thị xã Hà Tĩnh ra đời. NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh được thành lập năm 1998 theo QĐ số 539/NHNo-02 ngày 01/09/1998 của Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về việc thành lập NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh và chính thức đi vào hoạt động năm 2001. Ngày 28/5/2007 thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định số 89/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. NHNo&PTNT Chi nhánh thị xã Hà Tĩnh đổi tên thành NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh. Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh. Trụ sở giao dịch tại số 73, đường Đặng Dung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh là Chi nhánh Ngân hàng cấp III trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2003, ngân hàng vinh dự được UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc. Đến năm 2008, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh được đưa vào sử dụng phần mềm Ngân hàng IPCAS. Đây là bước chuyển đổi quan trọng làm thay đổi toàn bộ công nghệ từ Poxpro sang IPCAS, từ thủ công đến tự động hóa toàn bộ, nội mạng thống nhất từ Trung ương đến các Ngân hàng cơ sở. Việc áp dụng công nghệ tin học hiện đại này giúp kết nối trực tuyến toàn hệ Hoàng Thị Thùy Linh 4 Mã sinh viên: 0854025469
 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh thống, cho phép triển khai các dịch vụ Ngân hàng hiện đại như Thẻ quốc tế, Internet Banking,... từ đó giúp giải phóng sức lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh hoạt động theo cơ chế thị trường, có quyền tự chủ trong kinh doanh, đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh, kinh doanh có lãi, ổn định và phát triển với mạng lưới các điểm giao dịch trải khắp trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh. Tính đến nay Chi nhánh TP Hà Tĩnh đã có một trụ sở chính và 4 phòng giao dịch: PGD Số 2, PGD Số 4, PGD Thạch Trung và PGD Bắc Hà. Khách hàng chủ yếu của Ngân hàng là các hộ nông dân, hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp. Do được thành lập muộn hơn so với những Chi nhánh NH khác và phải hòa nhập vào cơ chế mới nên hoạt động của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Những ngày đầu, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh hoạt động với quy mô nhỏ, vốn chủ yếu cho vay để phát triển sản xuất hơn nữa kinh tế trên địa bàn chủ yếu là độc canh về cây lúa, ngành nghề chưa phát triển… vì thế hoạt động kinh doanh, dịch vụ của ngân hàng chưa được mở rộng. Thế nhưng với việc phát huy những thuận lợi sẵn có và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ CBCNV mà Chi nhánh NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống NHNo& PTNT và các NH khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Với phương châm làm việc đúng đắn, những kinh nghiệm từ thực tiễn của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ CBCNV Chi nhánh đã đưa Chi nhánh vượt qua nhiều khó khăn tạo được niềm tin từ khách hàng và thực sự trở thành người bạn đáng tin cậy của khách hàng trên địa bàn thành phố đặc biệt là người bạn thân thiết đối với các hộ nông dân. Với phương châm “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng”. Do đó toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên ngân hàng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tổ chức các khóa huận luyện nghiệp vụ trong nội bộ Ngân hàng để nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ công nhân viên, nghiên cứu cải tiến lề lối tác phong làm việc để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh được thể hiện ở sơ đồ sau: Hoàng Thị Thùy Linh 5 Mã sinh viên: 0854025469
 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh Giám đốc P. Giám Phòng P. Giám đốc phụ giao dịch đốc phụ trách tín trực thuộc trách kế dụng toán- NQ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng giao Phòng kinh giao dịch giao dịch giao dịch dịch Thạch kế toán- doanh Số 2 Số 4 Bắc Hà Trung ngân quỹ Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh có 47 cán bộ nhân viên gồm 36 nữ và 11 nam trong đó số có trình độ đại học chiếm 70%, trình độ cao đẳng chiếm 30% và các cán bộ đều được bố trí vào vị trí hợp lý và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của ban lãnh đạo và các phòng ban: - Ban lãnh đạo gồm: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc + Giám đốc: Là người điều hành cao nhất, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc phân công, uỷ quyền cho các phó giám đốc để thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Đồng thời triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngân hàng và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của NH trước giám đốc NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các phòng ban một cách hợp lý. + Phó giám đốc phụ trách tín dụng: Có nhiệm vụ giúp giám đốc chỉ đạo công tác kế hoạch, chỉ đạo công tác cho vay thu nợ trên địa bàn thành phố, trực tiếp quản lý và theo dõi mọi hoạt động của phòng tín dụng thông qua các hồ sơ cho vay và các hợp đồng tín dụng: - Xem xét nội dung thẩm định do phòng tín dụng trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. - Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập. Hoàng Thị Thùy Linh 6 Mã sinh viên: 0854025469
 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh - Quyết định các biện pháp xử lý nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp xử lý đối với khách hàng. + Phó giám đốc phụ trách kế toán ngân quỹ: Có nhiệm vụ giúp giám đốc chỉ đạo công tác kế hoạch, chỉ đạo công tác kế toán kho quỹ, huy động vốn. - Các phòng ban: + Phòng kế toán – ngân quỹ: - Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, quý (dựa vào kế hoạch kinh doanh của phòng tín dụng). - Theo dõi ghi chép, bảo quản tài sản của Ngân hàng và khách hàng. - Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền gửi, tiền vay. - Làm thủ tục giải ngân theo quy định hoặc người được uỷ quyền, đồng thời tổ chức việc hạch toán các nghiệp vụ cho vay thu nợ, thu lãi và chi tiêu nội bộ. - Lưu hồ sơ theo quy định. - Phối hợp chặt chẽ với Phòng tín dụng sao kê, báo nợ, lãi đến hạn để phòng tín dụng đôn đốc thu hồi. - Báo cáo quyết toán định kỳ hàng tháng, quý, năm theo chế độ. - Thực hiện công tác kiểm toán, thu chi tiền mặt, ngân phiếu, chế độ bảo quản, vận chuyển, chấp hành chế độ ra vào kho quy định. - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày như: rút, gửi tiền tiết kiệm, thu nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện công tác chuyển tiền theo quy định. - Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn. - Thực hiện thu chi, thống kê báo cáo, lưu trữ hồ sơ và thực hiện các vấn đề khác về nghiệp vụ kho quỹ theo quy định. + Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ chuyên sâu về kinh doanh, lập báo cáo chuyên đề về tín dụng, thẩm định các dự án tín dụng, lập hồ sơ cho vay, phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng. Bao gồm hai phó phòng và các cán bộ tín dụng:  Phó phòng tín dụng: - Thực hiện kiểm tra tình hình công tác của các cán bộ tín dụng. - Tiến hành thực hiện các công việc như: nghiên cứu xây dựng các đề án chiến lược, tổng hợp, phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh tại đơn vị, và thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.  Cán bộ tín dụng: - Tiến hành chủ động tìm kiếm và hướng dẫn khách hàng về thủ tục vay vốn thông qua hồ sơ vay vốn và tiến hành thẩm định trước, trong và sau khi thực hiện các hợp đồng tín dụng. Hoàng Thị Thùy Linh 7 Mã sinh viên: 0854025469
 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh - Lập báo cáo thẩm định và thông báo cho khách hàng biết về quyết định cho vay không cho vay sau khi có quyết định của giám đốc. Đồng thời đôn đốc khách hàng trả nợ vay theo đúng thời hạn và xử lý những vi phạm tín dụng theo quyết định của giám đốc hoặc người được uỷ quyền. + Phòng giao dịch trực thuộc: các phòng giao dịch gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và các nhân viên có đầy đủ các nghiệp vụ như ở trụ sở chính: huy động vốn và cho vay, hạch toán thu chi tiền mặt, kiểm tra kiểm soát, chấp hành đầy đủ các báo cáo thống kê, thực chi theo yêu cầu của ban lãnh đạo của Chi nhánh. Giữa các phòng ban luôn có mối quan hệ phối hợp cho nên có sự liên kết chặt chẽ luôn luôn hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng làm cho hoạt động của Chi nhánh được tiến hành một cách liên tục, có hệ thống để đạt được hiệu quả kinh doanh cao. 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh 1.3.1. Chức năng - Kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, cho vay vốn đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình…trong và ngoài nước. - Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển các nguồn vốn dài hạn, trung hạn của các tổ chức KT- XH, cá nhân trong và ngoài nước. - Thực hiện tín dụng tài trợ chủ yếu cho nông nghiệp, nông thôn. - Phát hành các giấy nhận nợ nhằm huy động vốn để cho vay. - Chức năng trung gian trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương. 1.3.2. Nhiệm vụ - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tổ chức và hoạt động theo luật NHNN và luật các tổ chức tín dụng. - Nhận các khoản tiền gửi của dân chúng từ các tổ chức kinh tế. - Cung cấp các dịch vụ cho KH. - Tiến hành các hoạt động cho vay bằng đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ đối với các hoạt động SXKD và dịch vụ với mục tiêu hiệu quả. - Thực hiện dự trữ theo tỷ lệ bắt buộc, định mức tồn quỹ về tiền mặt và ngoại tệ. NH có nhiệm vụ công bố, niêm yết và thực hiện đúng các quy định về mức lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí các dịch vụ cho vay… - Xây dựng một chính sách khách hàng, chính sách lãi suất hợp lý phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. - Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng, phục vụ đầu tư phát triển, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chính sách tiền tệ, thúc đẩy kinh tế của của Thành phố ngày càng phát triển. Hoàng Thị Thùy Linh 8 Mã sinh viên: 0854025469
 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh 1.4.1. Huy động vốn Là viêc tập trung mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức, tổ chức kinh tế để tăng nguồn vốn của Ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế bao gồm: - Huy động tiền gửi của mọi đơn vị, tổ chức kinh tế cá nhân và các thành phần kinh tế dưới các hình thức như: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng cả VNĐ và ngoại tệ - Tiếp nhận vốn tài trợ, tín thác, uỷ thác đầu tư từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức quốc tế, quốc gia và cá nhân trong nước, nước ngoài, đầu tư vào các chương trình phát triển kinh tế văn hoá xã hội. - Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tìm mọi biện pháp để huy động vốn tại chỗ đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng. - Từng bước đổi mới công nghệ Ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong khâu thanh toán. 1.4.2. Các hoạt động tín dụng - Thực hiện các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung hạn đối với các thành phần kinh tế trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt chú trọng cho vay sản xuất nông nghiệp. - Thực hiện cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ với nhiều khách hàng, cho vay tiêu dùng, chiết khấu các giấy tờ có giá… - Thực hiện cho vay theo chỉ định của Nhà nước. - Thực hiện các dịch vụ bảo lãnh, tư vấn và đầu tư tiền tệ tín dụng 1.4.3. Dịch vụ kế toán và ngân quỹ - Thanh toán- chuyến tiền và dịch vụ ngân hàng khác - Chuyển tiền nhanh bằng hình thức chuyển tiền điện tử - Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối - Thực hiện dịch vụ cầm đồ và các dịch vụ ngân quỹ - Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển tiền và thanh toán chuyển tiền điện tử. Hoàng Thị Thùy Linh 9 Mã sinh viên: 0854025469
 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 1.5. Khái quát về tình hình hoạt động của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh từ năm 2009-2011 1.5.1.Hoạt động huy động vốn Chi nhánh đã luôn chủ động tích cực và không ngừng mở rộng mạng lưới giao dịch giải quyết nhanh chóng các thủ tục, thái độ phục vụ văn minh lịch sự nhằm thu hút tối đa nguồn tiền gửi của dân cư. Công tác huy đông vốn được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, đã được sự yên tâm tin tưởng của người gửi tiền. Bảng 1.1: Kết quả huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 Đơn vị: Triệu đồng 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Số tiền % Số tiền % Tổng vốn huy động 329.200 393.517 465.833 64.137 19,54 72.316 18,38 Theo đối tượng - Tiền gửi dân cư 274.825 326.228 410.118 51.403 18,7 83.890 25,72 - Tiền gửi từ TCKT 50.377 62.196 52.584 11.819 23,46 -9.612 -15,45 - Tiền gửi khác 3.998 5.095 3.231 1.097 27,44 -1.864 -36,58 Theo kỳ hạn - Tiền gửi không kỳ hạn 36.556 42.135 35.425 5.579 15,26 -6.710 -15,93 - tiền gửi có kỳ hạn 231.140 290.082 391.384 58.942 25,5 101.302 34,92 dưới 12 tháng - Tiền gửi có kỳ hạn 61.504 61.300 39.024 -204 -0,33 -22.276 -36,34 trên 12 tháng (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009- 2011) Qua số liệu bảng 1.1 ở trên ta thấy nguồn vốn huy động từ dân cư không ngừng tăng lên, năm 2009: 274.825 triệu đồng, năm 2010: 326.228 triệu đồng, năm 2011: 410.118 triệu đồng. Nguồn vốn huy động từ dân cư luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2009 nguồn vốn này chiếm tỷ trọng 83,48%, năm 2010 chiếm tỷ trọng 82,9% và năm 2011 chiếm tỷ trọng 88,04%. Năm 2011 nguồn tiền gửi từ dân cư tăng mạnh là do kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư khác như vàng, bất động Hoàng Thị Thùy Linh 10 Mã sinh viên: 0854025469
 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh sản…không ổn địn h nên người dân có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng vừa lợi nhuận cao vừa an toàn, mặt khác do NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều sản phẩm huy động vốn tiết kiệm linh hoạt cùng với việc tuyên truyền, quảng cáo, tư vấn tận tình cho khách, chủ động tiếp cận các khách hàng. Cùng với việc huy động vốn trong dân cư, Chi nhánh đã chú trọng đến việc thu hút tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Năm 2010, tiền gửi TCKT là 50.377 triệu đồng, tăng 11.819 triệu đồng tức 23,46% so với năm 2009, năm 2011 tiền gửi từ các tổ chức kinh tế là 52.584 triệu đồng giảm 9.612 triệu đồng tương ứng giảm 15,45% so với năm 2010. Lý do tiền gửi của TCKT giảm là do tiền gửi của TCKT chủ yếu là tiền gửi thanh toán, các TCKT gửi vào ngân hàng để được hưởng các dịch vụ thanh toán mà thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có sự xuất hiện của nhiều NHTMCP lớn như: ACB, Oceanbank, Sacombank, Teachcombank…và họ rất chú trọng đến dịch vụ khách hàng nên lượng khách hàng TCKT của ngân hàng có giảm hơn. Do vậy NH cần phải đổi mới hơn nữa đến dịch vụ để thu hút nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế và các khoản tiền gửi khác. Theo thời hạn huy động ta thấy tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng có xu hướng tăng mạnh, cụ thể năm 2011 đạt 290.082 triệu đồng tăng 58.942 triệu đồng so với năm 2009, sang năm 2011 tiền gửi này đã đạt con số 391.384 triệu đồng tăng 101.302 triệu đồng so với năm 2010. Có được kết quả này là do trong những năm vừa qua Chi nhánh đã đưa ra nhiều loại hình sản phẩm huy động vốn hấp dẫn: tiết kiệm với nhiều kỳ hạn khác nhau, đặc biệt ngân hàng liên tục tổ chức các đợt huy động tiết kiệm dự thưởng với giải thưởng giá trị hàng trăm triệu đồng,… cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ. Bên cạnh sự tăng lên của tiền gửi dưới 12 tháng thì nguồn tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi trên 12 tháng lại có xu hướng giảm tương đối. Điều này cũng là dễ hiểu vì năm 2010, 2011 kinh tế biến động, tỷ lệ lạm phát cao, đồng tiền mất giá… làm cho tâm lý của người dân không được ổn định họ có xu hướng gửi kỳ hạn ngắn để theo dõi biến động của thị trường do đó làm cho tỷ lệ tiền gửi trên 12 tháng giảm sút. Do đó, Chi nhánh cần có các biện pháp để thu hút hơn nữa nguồn tiền này giúp Chi nhánh chủ động được nguồn vốn để đầu tư trung và dài hạn. Bên cạnh đó Chi nhánh cũng nên chú trọng vào nguồn tiền gửi không kỳ hạn mặc dù nguồn tiền này không ổn định nhưng nó sẽ giúp Chi nhánh tiết kiệm chi phí và tránh được rủi ro về lãi suất. Hoàng Thị Thùy Linh 11 Mã sinh viên: 0854025469
 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 1.5.2. Hoạt động tín dụng Song song với việc tạo ra một chính sách huy động vốn hiệu quả thì việc sử dụng vốn luôn là mối quan tâm của Ngân hàng. Bảng 1.2: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua 3 năm 2009-2011 Đơn vị: Triệu đồng Chênh lệch Chênh lệch Năm Năm Năm 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) 1. DSCV 434.793 545.499 611.177 110.706 25,46 65.678 12,04 a. Ngắn hạn 313.050 387.608 427.824 74.558 23,82 40.216 10,38 b. Trung hạn 121.743 157.891 183.353 36.148 29,69 25.462 16,13 2. DSTN 404.676 482.650 520.550 77.974 19,27 37.900 7,85 a. Ngắn hạn 331.834 376.467 404.884 44.633 13,45 28.147 7,55 b. Trung hạn 72.842 106.183 115.666 33.341 45,77 9.483 8,93 3. Dư nợ 518.109 580.958 671.585 62.849 12,13 90.627 15,60 Theo kỳ hạn a. Ngắn hạn 402.415 439.204 492.480 36.789 9,14 53.276 12,13 b. Trung hạn 115.694 141.754 179.105 26.060 22,52 37.351 26,35 Theo TPKT a. DNNN 600 600 0 0 0 -600 -100 b.DNNQD 280.542 285.544 290.341 5.002 1,78 4.797 1,68 c.Hộ sản xuất 216.967 271.604 343.205 54.637 25,18 71.601 26,36 b. Dư nợ khác 20.000 23.210 38.039 3.210 16,05 14.829 63,89 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn năm 2009-2011) Cũng như các Ngân hàng khác, hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chính, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Chi nhánh. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng Chi nhánh đã từng bước mở rộng thị phần và đối tượng cho vay, từng bước tăng tổng dư nợ cho vay. Chi nhánh đã đưa nguồn vốn tới mọi thành phần kinh tế, sử dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động trên địa bàn thành phố, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, mở rộng SXKD của các hộ này. Trong quy trình cho vay tại Chi nhánh các món vay đều được áp dụng các quy trình nghiệp vụ của ngành một cách đúng đắn, đảm bảo hiệu quả và chất lượng tín dụng. Hiện nay, NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh tiến hành những hoạt động tín dụng sau: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu trong đó hoạt động cho vay đóng vai trò chính yếu. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ cho vay của Chi nhánh được cụ thể hóa trong Quy định cho vay đối với Hoàng Thị Thùy Linh 12 Mã sinh viên: 0854025469
 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TD ngày 15/6/2010 thay thế Quyết định số 72/QĐ-HĐQT-TD ngày 31/03/2002 của Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam. Chất lượng tín dụng được xác định là mục tiêu hàng đầu do vậy Chi nhánh đã tích cực mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng các khoản cho vay không ngừng hoàn thiện việc thực hiện quy trình tín dụng kết hợp với nâng cao trình độ chuyên môn và đề cao công tác thẩm định, đảm bảo hiệu quả các dự án cho vay. Do làm tốt công tác thẩm định, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng nên việc thu hồi nợ của Chi nhánh có nhiều thuận lợi. Doanh số thu nợ của Chi nhánh cũng liên tục tăng lên qua từng năm. Tạo được sự tin tưởng của khách hàng, Chi nhánh đã khẳng định vị trí và tầm quan trọng của mình trong việc phát triển kinh tế của thành phố. Qua bảng 1.2, ta có thể thấy rõ tình hình chung về hoạt động cho vay của Chi nhánh qua 3 năm 2009-2011. Do trong những năm gần đây, nền kinh tế thành phố có những đổi mới và liên tục phát triển, các thành phần kinh tế trên địa bàn luôn được khuyến khích, tạo điều kiện trong việc vay vốn để phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhờ đó, DSCV tăng lên qua các năm. Năm 2009, DSCV của Chi nhánh là 434.793 trđ, năm 2010 là 545.499 triệu đồng, tăng 110.706 triệu đồng hay 25,46% so với năm 2009. Năm 2011, DSCV tiếp tục tăng, đạt 611.177 triệu đồng, tăng 65.678 triệu đồng hay 12,04% so với năm 2010. DSTN cũng tăng lên hàng năm. Năm 2010 DSTN là 482.650 triệu đồng tăng 77.974 triệu đồng tức là tăng 19,27% so với năm 2009. Tới năm 2011 tiếp tục tăng lên 520.550 triệu đồng, tăng 37.900 triệu đồng hay 7,85% so với năm 2010. Có được điều này là do vốn vay được sử dụng có hiệu quả, sự nổ lực của đội ngũ cán bộ tín dụng và ý thức trả nợ tốt của KH nên hầu hết KH đều trả nợ đúng hạn. Dư nợ là chỉ tiêu phán ánh tổng số tiền vay khách hàng còn nợ ngân hàng. Nó đánh giá được tình hình cho vay của Chi nhánh NH trong năm tăng trưởng như thế nào. Năm 2009, dư nợ là 518.109 triệu đồng. Năm 2010, dư nợ là 580.958 triệu đồng tăng 62.849 triệu đồng hay 12,13 % so với năm 2009. Năm 2011, dư nợ đạt mức 671.585 triệu đồng, tăng 90.627 triệu đồng hay 15,6% so với năm 2010. Nhìn chung, mức dư nợ hộ sản xuất có tốc độ tăng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng cao, mức dư nợ của DNNN ổn định và năm 2011 thì không còn dư nợ nữa vì DNNN đã được cổ phần hóa. Mức dư nợ DNNQD có xu hướng tăng dần nhưng tỷ lệ tăng không cao. Hoàng Thị Thùy Linh 13 Mã sinh viên: 0854025469
 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh 1.5.3. Kết quả hoạt động tài chính Bảng 1.3: Kết quả tài chính của NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh qua các năm 2009-2011 Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Chênh lệch Chênh lệch 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 I.Tổng thu 14.207 27.634 69.095 83.302 110.936 nhập II.Tổng chi 12.925 23.801 53.344 66.269 90.070 phí III.Chênh lệch 1.282 3.833 15.751 17.033 20.866 Thu – Chi (Nguồn:Báo cáo kết quả tài chính năm 2009- 2011) Từ kết quả tài chính trên cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Đầu tiên ta thấy thu nhập của nhi nhánh không ngừng tăng trưởng, cụ thể năm 2009 tổng thu là 69.095 triệu đồng, năm 2010 đạt 83.302 triệu đồng tăng 14.207 triệu đồng so với năm 2009 và năm 2011 thu nhập là 120.936 triệu đồng tăng 37.634 triệu đồng so với năm 2010. Tổng thu của Chi nhánh có sự tăng lên liên tục như vậy là do sự tăng lên của thu nhập từ hoạt động tín dụng, từ phí dịch vụ. Để có được điều này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên trong công tác tổ chức tín dụng, công tác thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu qua mỗi năm. Trong những năm gần đây NHNo&PTNT Chi nhánh thành phố Hà Tĩnh đã cố gắng giảm tối đa chi phí trên cơ sở lợi nhuận hợp lý bằng các biện pháp thích hợp ta thấy chi phí hằng năm tăng do việc trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay, các hoạt động dịch vụ… nhưng tốc độ tăng của chi phí thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập làm cho lợi nhuận của ngân hàng tăng qua các năm. Từ bảng số liệu ta nhận thấy lợi nhuận tăng đều qua các năm. So với năm 2009 lợi nhuận năm 2010 tăng từ 15.751 Triệu đồng lên 17.033 Triệu đồng tăng 1.282 Triệu đồng tức là tăng 8,14%. Năm 2011 lợi nhuận của Ngân hàng là 20.866 Triệu đồng tăng 3.833 Triệu đồng hay 22,5% so với năm 2010. Giai đoạn 2009-2011 là giai đoạn đầy biến động và khó khăn đối với toàn nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, qua phân tích trên ta thấy Chi nhánh NHNo&PTNT TP Hà Tĩnh vẫn hoạt động hiệu quả và kinh doanh có lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn này và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Điều đó chứng tỏ những định hướng và chính sách của Chi nhánh là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thị trường. Hoàng Thị Thùy Linh 14 Mã sinh viên: 0854025469
 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường: Đại học Vinh PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TP HÀ TĨNH 2.1. Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh 2.1.1. Những quy định về cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh Cho vay hộ sản xuất là hoạt động cung ứng vốn tín dụng chủ yếu của NHNo&PTNT Việt Nam ở địa bàn nông thôn. Loại cho vay này là cho vay cả hộ gia đình để làm kinh tế chung của hộ, loại cho cho vay này có đặc trưng cơ bản về mục đích sử dụng tiền vay, điều kiện vay, hình thức cho vay và hồ sơ vay vốn khác với các loại cho vay khác . Về mục đích cho vay Trong hộ sản xuất có thể có nhiều hoạt động kinh tế, nhiều mục đích sử dụng tiền vay khác nhau của các thành viên trong hộ. Vì vậy, xác định rõ nội dung kinh tế của cho vay hộ sản xuất có ý nghĩa quan trọng tránh trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn vốn trong lĩnh vực này. Như trên đã nói mục đích cho vay là cho vay cả hộ gia đình làm kinh tế. Điều kiện vay vốn Hiện tại Ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh TP Hà Tĩnh thực hiện quy chế cho vay hộ sản xuất theo quyết định số 666/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2010 của hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam, riêng đối với các hộ sản xuất vay vốn sản xuất lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, Chi nhánh thực hiện theo chính sách hỗ trợ của nhà nước trước đây là Quyết định 67 và từ tháng 6 năm 2010 là Nghị định 41, cụ thể hộ sản xuất phải có các điều kiện sau: Thứ nhất: Phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, cụ thể là: + Phải thường trú tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh, trường hợp hộ chỉ có đăng ký tạm trú thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường cho phép hoạt động kinh doanh. + Người đại diện cho hộ đi giao dịch với Ngân hàng phải là chủ hộ, người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. + Đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho thuê, giao quyền sử dụng đất, mặt nước. Hoàng Thị Thùy Linh 15 Mã sinh viên: 0854025469
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2