Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
98
lượt xem
28
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long, có cấu trúc nội dung gồm 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong luận văn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long - Vĩnh Long

 1. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TRN KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N CƠ KHÍ C U LONG - VĨNH LONG Giáo viên hư ng d n Sinh viên th c hi n Ths. NGUY N THN LƯƠNG KI U THN TI N Mã s SV: 4053651 L p: K toán T ng H p K31 C n Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p L I CAM OAN  Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …tháng … năm 2009 Sinh viên th c hi n KI U THN TI N http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p L IC MT  Trong th i gian h c t p t i trư ng i h c C n Thơ nh ư cs ng viên, giúp c a b n bè và gia ình cùng v i s ch d y t n tình c a Quý Th y, Cô Trư ng i h c C n Thơ, c bi t là quý Th y, Cô thu c Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh tôi m i t ư c k t qu như ngày hôm nay. Nh có s gi ng d y và giúp nhi t tình ó ã giúp tôi vư t qua nh ng khó khăn trong cu c s ng, h c t p cũng như trong quá trình làm lu n văn t t nghi p. Nh có s gi i thi u c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh và s ng ý c a Ban Lãnh o Công ty c ph n cơ khí C u Long t nh Vĩnh Long ã t o i u ki n cho tôi ư c th c t p t i công ty, là d p tôi h c h i, ti p xúc th c t và t ki m tra l i ki n th c ã h c. ư c s hư ng d n, giúp t n tình c a các Th y Cô, Cô Chú và các Anh Ch trong cơ quan th c t p ã giúp tôi th c t p t t và hoàn thành bài lu n văn t t nghi p c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn Quý Th y Cô ã t n tình giúp và gi ng d y, truy n t nh ng ki n th c quý báo cho tôi và t t c c b n sinh viên khác trong su t th i gian qua, c bi t là Cô Nguy n Th Lương ngư i ã t n tình hư ng d n tôi trong su t quá trình làm bài lu n văn này. Tôi xin g i l i cám ơn n gia ình và các b n tôi ã ng viên và giúp . Tôi xin c m ơn Ban Lãnh o Công ty và các Cô Chú, Anh Ch ã t n tình giúp tôi trong th i gian th c t p t i Công ty Sau cùng tôi xin chúc gia ình, Th y Cô, các b n và các Cô, Chú,Anh, Ch trong Công ty ư c d i dào s c kh e. Chúc Công ty t nhi u thành công trong ho t ng kinh doanh! Ngày … tháng … năm 2009 Sinh viên th c hi n Ki u Th Ti n http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p B N NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P IH C  H và tên ngư i hư ng d n: .......................................................................................... H c v : ........................................................................................................................... Chuyên ngành: ............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên h c viên: ................................................................................................................. Mã s sinh viên: ............................................................................................................. Chuyên ngành: ............................................................................................................... Tên tài: ...................................................................................................................... ....................................................................................................................................... N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. V hình th c ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 5. N i dung và các k t qu t ư c (theo m c tiêu nghiên c u, …) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nh n xét khác ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 7. K t lu n (C n ghi rõ m c ng ý hay không ng ý n i dung tài và các yêu c u ch nh s a) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... C n thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Ngư i nh n xét http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p M CL C CHƯƠNG 1: GI I THI U .................................................................................. 1 1.1. TV N .................................................................................................. 1 1.2.M C TIÊU NGHIÊN C U ............................................................................ 2 1.2.1.M c tiêu chung ...................................................................................... 2 1.2.2.M c tiêu c th .............................................................................................. 2 1.3.PH M VI NGHIÊN C U ........................................................................ 2 1.3.1.V không gian ................................................................................................ 2 1.3.2.V th i gian .................................................................................................... 2 1.3.3.V i tư ng nghiên c u ......................................................................... 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU ................................................................................................................................. 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N .......................................................................... 3 2.1.1. Khái ni m, ý nghĩa, n i dung và nhi m v c a phân tích hi u qu ho t ng kinh doan 2.1.1.1. Khái ni m ..................................................................................... 3 2.1.1.2. Ý nghĩa ......................................................................................... 3 2.1.1.3. N i dung ....................................................................................... 4 2.1.1.4. Nhi m v ...................................................................................... 4 2.1.2. Các y u t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh .................... 5 2.1.2.1. Các chính sách nhà nư c .............................................................. 5 2.1.2.2. Nhân t k thu t công ngh ........................................................... 5 2.1.2.3. Nhân t u ra u vào .................................................................. 5 2.1.2.4. Lao ng và s d ng lao ng ...................................................... 5 2.1.2.5. Nhân t khách hàng ....................................................................... 5 2.1.3. i tư ng s d ng ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh ............ 6 2.1.3.1. Tình hình doanh thu....................................................................... 6 2.1.3.2. Phân tích cơ c u chi phí ................................................................. 7 2.1.3.3. Phân tích tình hình l i nhu n ........................................................ 9 http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p 2.1.3.4. Các ch tiêu dùng trong phân tích kinh doanh ...................................... 13 2.1.3.5. Các nhân t nh hư ng n k t qu phân tích ...................................... 14 2.1.4 .Phân tích các ch tiêu tài chính ............................................................ 15 2.1.4.1. Phân tích ch tiêu sinh l i ............................................................ 15 2.1.4.2. Phân tích ch tiêu sinh l i ........................................................... 16 2.1.4.3. Phân tích ch tiêu sinh l i ............................................................ 17 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U........................................................... 18 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u ............................................................... 18 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u ............................................................. 18 2.2.2.1. Phương pháp so sánh ................................................................... 18 2.2.2.2. Phương pháp thay th liên hoàn .................................................. 20 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N CƠ KHÍ C U LONG – VĨNH LONG .................................................................................................... 22 3.1. LNCH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY ................. 22 3.2. CƠ C U T CH C C A CÔNG TY ........................................................ 23 3.4.1.1. ih i ng c ông ........................................................................ 23 3.4.1.2. H i ng qu n tr .............................................................................. 24 3.4.1.3. Ban giám c..................................................................................... 24 3.4.1.4. Ban ki m soát .................................................................................... 24 3.4.1.5. Các phòng ban ................................................................................... 24 3.3. TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH C A CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 - 2008) ...................................................................................................... 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH C A CÔNG TY C PH N CƠ KHÍ C U LONG –VĨNH LONG .............. 27 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ................................................... 27 4.1.1. Tình hình t ng doanh thu c a công ty qua 3 năm (2006- 2008 ) ......... 30 4.1.1.1. Bi n ng doanh thu theo m t hàng bánh s t các lo i ................ 33 4.1.1.2. Bi n ng thu theo m t hàng b n nhiên li u ............................... 34 4.1.1.3. Bi n ng thu theo m t hàng ch o s y ........................................ 35 4.1.1.4. Bi n ng thu theo m t hàng máy nghi n ................................... 36 4.1.1.4. Bi n ng thu theo m t hàng khác .............................................. 37 4.1.2. Phân tích doanh thu theo phương th c bán qua 3 năm (2006-2008) ... 38 http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p 4.1.2.1. Bán l ........................................................................................... 40 4.1.2.2. Bán theo ơn t hàng ................................................................. 41 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ ............................................................ 42 4.2.1. Phân tích tình hình chi phí c a công ty qua 3 năm ( 2006- 2008) ....... 42 4.2.2. Phân tích giá v n hàng bán theo cơ c u m t hàng. .............................. 46 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH L I NHU N .................................................... 49 4.3.1. Phân tích tình hình th c hi n l i nhu n qua 3 năm.............................. 47 4.3.1.1. L i nhu n t H SXKD .............................................................. 51 4.3.1.2. L i nhu n t H TC..................................................................... 52 4.3.1.3. L i nhu n khác ........................................................................... 53 4.3.2. Nhân t nh hư ng n l i nhu n ........................................................ 55 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU HO T NG KINH DOANH .................................................................................................... 59 4.4.1.Phân tích kh năng thanh toán c a công ty ........................................... 59 4.4.2.Phân tích hi u qu ho t ng c a công ty............................................. 60 4.4.3.Phân tích kh năng sinh l i c a công ty................................................ 62 CHƯƠNG 5: M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG KINH DOANH C A CÔNG TY ....................................................................... 65 5.1. THU N L I ................................................................................................. 65 5.2. KHÓ KHĂN ................................................................................................. 65 5.3. BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU H KD C A CÔNG TY .............. 66 5.3.1. Bi n pháp trích gi m chi phí ................................................................ 66 5.3.2. Duy trì lư ng hàng t n kho h p lý ....................................................... 67 5.3.3. Gi m kho n ph i thu ............................................................................ 68 CHƯƠNG 6: K T LU N VÀ KI N NGHN .................................................... 69 6.1. K T LU N .................................................................................................. 69 6.2. KI NGHN ...................................................................................................... 70 6.2.1. i v i công ty..................................................................................... 70 6.2.2. i v i nhà nư c .................................................................................. 71 6.2.3. i v i cán b công nhân viên ............................................................ 71 http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p DANH M C BI U B NG B ng 1: Tình hình ho t ng kinh doanh qua 3 năm c a công ty ...................... 25 B ng 2: Tình hình t ng doanh thu c a công ty qua 3 năm (2006-2008) ............ 27 B ng 3: Doanh thu theo cơ c u m t hàng qua 3 năm (2006-2008) ..................... 31 B ng 4: Doanh thu theo phương th c bán c a công ty qua 3 năm (2006-2008). 39 B ng 5: Tình hình t ng chi phí c a công ty qua 3 năm (2006-2008) .................. 44 B ng 6: Giá v n hàng bán theo cơ c u m t hàng qua 3 năm (2006-2008) ......... 48 ................................................................................................................................. B ng 7: Tình hình l i nhu n c a công ty qua 3 năm (2006-2008) ...................... 50 B ng 8: T ng h p t t c các nhân t nh hư ng n l i nhu n công ty qua 3 năm (2006-2008).. ....................................................................................................... 56 ................................................................................................................................. B ng 9: Phân tích kh năng thanh toán c a công ty ........................................... 59 B ng 10: Phân tích hi u qu ho t ng c a công ty ........................................... 60 B ng 11: Phân tích kh năng sinh l i c a công ty............................................... 62 ................................................................................................................................. http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p DANH M C H ÌNH Sơ 1: Các lo i chi phí c a doanh nghi p .......................................................... 7 Sơ 2: Cơ c u t ch c c a công ty c ph n cơ khí C u Long- Vĩnh Long ..... 23 Bi u 1: Bi n ng t ng doanh thu năm 2006 ................................................. 28 Bi u 2: Bi n ng t ng doanh thu năm 2007 ................................................. 29 Bi u 3: Bi n ng t ng doanh thu năm 2008 ................................................. 29 Bi u 4: Bi n ng doanh thu theo m t hàng bánh s t các lo i ...................... 33 Bi u 5: Bi n ng doanh thu theo m t hàng b n nhiên li u ......................... 34 Bi u 6: Bi n ng doanh thu theo m t hàng ch o s y .................................. 35 Bi u 7: Bi n ng doanh thu theo m t hàng máy nghi n .............................. 36 Bi u 8: Bi n ng doanh thu theo m t hàng khác ......................................... 38 http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p DANH SÁCH CÁC T VI T T C LN: L i nhu n LNH KD: L i nhu n ho t ng kinh doanh LN KHÁC: L i nhu n khác BH: Bán hàng CCDV: Cung c p d ch v DT: Doanh thu DN: Doanh nghi p H TC: Ho t ng tài chính CPQLDN: Chi phí qu n lý doanh nghi p CPBH: Chi phí bán hàng H KD: Ho t ng kinh doanh H H: Hi n i hóa CNH: Công nghi p hóa HTK: Hàng t n kho TSL : Tài s n lưu ng TSC : Tài s n c nh PTNT: Phát tri n nông thôn BSCL: ng b ng song C u Long http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1. S C N THI T C A TÀI Trong i u ki n s n xu t và kinh doanh theo cơ ch th trư ng, t nt i và phát tri n òi h i các doanh nghi p kinh doanh ph i có lãi. t ư ck t qu cao nh t trong s n xu t và kinh doanh, các doanh nghi p c n ph i xác nh phương hư ng m c tiêu trong u tư, bi n pháp s d ng các i u ki n s n có v ngu n nhân tài, v t l c. Mu n v y, các doanh nghi p c n n m ư c các nhân t nh hư ng, m c và xu hư ng tác ng c a t ng nhân t nh hư ng nk t qu kinh doanh. i u này ch th c hi n ư c trên cơ s c a phân tích kinh doanh. Ngày nay phân tích ho t ng kinh doanh là vi c làm không th thi u i v i các nhà qu n tr doanh nghi p. Ph i thư ng xuyên ki m tra ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, tìm ra m t m nh phát huy và m t y u kh c ph c. Ph i tìm hi u, phân tích thông tin th trư ng có nh hư ng phát tri n trong tương lai. Qua phân tích ho t ng kinh doanh giúp các nhà qu n tr hi u rõ v chính doanh nghi p mình và có s hi u bi t v i th c nh tranh c a mình. T ó, nhà qu n tr ưa ra quy t nh nên s n xu t s n phNm gì? S n xu t cho ai? Và khi nào s n xu t?. y là s l a ch n mang tính ch t quy t nh s t n vong c a doanh nghi p. M t khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các nhà doanh nghi p tìm ra các bi n pháp sát th c tăng cư ng các ho t ng kinh t và qu n lý doanh nghi p, nh m huy ng m i kh năng v ti n v n, lao ng, t ai… vào quá trình s n xu t kinh doanh, nâng cao k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Tài li u c a phân tích kinh doanh còn là nh ng căn c quan tr ng, ph c v cho vi c d oán, d báo xu th phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Do ó v n phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p tr nên c n thi t và óng vai trò quan tr ng hơn bao gi h t, c bi t là trong b i c nh kinh doanh c nh tranh ngày càng gay g t như hi n nay cùng v i chính sách m c a ch ng h i nh p n n kinh t th gi i c a nư c ta th i gian qua. http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p Nh n rõ ư c t m quan tr ng c a v n , sau th i gian tìm hi u ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, em ã ch n tài “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty c ph n cơ khí C u Long – Vĩnh Long” làm tài t t nghi p ra trư ng. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C ph n Cơ khí C u Long – Vĩnh Long qua 3 năm, t ó ánh giá tình hình ho t ng c a công ty, trên cơ s ó tìm ra gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty trong th i gian t i. 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích doanh thu, chi phí, l i nhu n công ty qua 3 năm. - Phân tích các nhân t nh hư ng n doanh thu, chi phí và l i nhu n. - Phân tích các bi n ng nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh. - Nêu lên m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh. 1.3. PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1. Không gian Lu n văn ư c th c hi n t i Công ty C ph n cơ khí C u Long – Vĩnh Long 1.3.2. Th i gian tài này ư c th c hi n t i công ty c ph n cơ khí C u Long – Vĩnh Long. S li u s d ng phân tích là s li u ư c thu th p qua 3 năm 2006 n 2008. 1.3.3. i tư ng nghiên c u Do th i gian th c t p có h n, ki n th c và kinh nghi m chưa nhi u nên tài ch t p trung phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i công ty C ph n cơ khí C u Long – Vĩnh Long, thông qua vi c phân tích doanh thu, chi phí, l i nhu n và các ch s tài chính. http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. Khái ni m, ý nghĩa, n i dung và nhi m v c a phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh 2.1.1.1. Khái ni m Phân tích ho t ng kinh doanh là công c cung c p thông tin cho các nhà qu n tr doanh nghi p i u hành ho t ng kinh doanh. Nh ng thông tin có giá tr và thích h p c n thi t này thư ng không có s n trong các báo cáo tài chính ho c trong b t c tài li u nào doanh nghi p. có ư c nh ng thông tin này ph i thông qua quá trình phân tích. Trong i u ki n s n xu t kinh doanh ơn gi n v i qui mô nh , nhu c u thông tin cho các nhà qu n lý chưa nhi u thì quá trình phân tích cũng ư c ti n hành ơn gi n, có th ư c th c hi n ngay trong công tác h ch toán. Khi s n xu t kinh doanh ngày càng phát tri n v i qui mô l n, nhu c u thông tin cho các nhà qu n lý ngày càng nhi u, a d ng và ph c t p òi h i các thông tin h ch toán ph i ư c x lý thông qua phân tích, chính vì l ó phân tích ho t ng kinh doanh hình thành và phát tri n không ng ng. Như v y, phân tích ho t ng kinh doanh là i sâu nghiên c u n i dung k t c u và m i quan h qua l i gi a các s li u bi u hi n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p b ng nh ng phương pháp khoa h c. Nh m th y ư c ch t lư ng ho t ng, ngu n năng l c s n xu t ti m tàng, trên cơ s ó ra nh ng phương án m i và bi n pháp khai thác có hi u qu . 2.1.1.2. Ý nghĩa Phân tích ho t ng kinh doanh là công c quan tr ng phát hi n kh năng ti m tàng trong ho t ng kinh doanh. Thông qua phân tích ho t ng DN chúng ta m i th y rõ ư c các nguyên nhân, nhân t cũng như ngu n g c phát sinh c a các nguyên nhân và nhân t nh hư ng, t ó có các gi i pháp c th và k p th i trong công tác t ch c và http://www.kinhtehoc.net là công c c i ti n cơ ch qu n lý trong kinh doanh. qu n lý s n xu t. Do ó nó
 14. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p Phân tích kinh doanh là công c quan tr ng trong ch c năng qu n tr , là cơ s ra các quy t nh úng n trong ch c năng qu n lý, nh t là trong các ch c năng ki m tra, ánh giá và i u hành ho t ng SXKD trong DN. Phân tích ho t ng kinh doanh là bi n pháp quan tr ng phòng ng a và ngăn ch n nh ng r i ro có th x y ra. Tài li u PTKD còn r t c n thi t cho các i tư ng bên ngoài, khi h có các m i quan h v kinh doanh, ngu n l i v i DN, vì thông qua phân tích h m i có th có quy t nh úng n trong vi c h p tác, u tư, cho vay... i v i DN n a hay không? 2.1.1.3. N i dung i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh là quá trình và k t qu ho t ng kinh doanh cùng v i s tác ng c a các nhân t nh hư ng n quá trình và k t qu ó, ư c bi u hi n thông qua các ch tiêu kinh t : - Các ch tiêu k t qu kinh doanh ư c phân tích trong m i quan h v i các ch tiêu v i u ki n (y u t ) c a quá trình s n xu t kinh doanh như: lao ng, ti n v n, v t tư, t ai…. - Phân tích các ch tiêu v k t qu kinh doanh như: s n lư ng s n phNm, doanh thu bán hàng, giá thành, l i nhu n…. th c hi n n i dung trên, phân tích kinh doanh c n xác nh các c trưng v m t lư ng c a các giai o n, các quá trình kinh doanh (s lư ng, k t c u, quan h , t l …) nh m xác nh xu hư ng và nh p phát tri n, xác nh nh ng nguyên nhân nh hư ng n s bi n ng c a các quá trình kinh doanh, tính ch t và trình ch t ch c a m i liên h gi a k t qu kinh doanh v i các i u ki n (y u t ) s n xu t kinh doanh. (Ngu n: PGS. TS Ph m Văn Dư c, Th.S Huỳnh c L ng, Th.S Lê Th Minh Tuy t. 2004. Phân tích ho t ng kinh doanh. NXB Th ng kê, TP H Chí Minh. trang 4.) 2.1.1.4. Nhi m v Phân tích ho t ng kinh doanh không nh ng là công c phát hi n nh ng kh năng ti m tàng trong ho t ng kinh doanh mà còn là công c c i ti n qu n lý trong kinh doanh. B t kỳ ho t ng kinh doanh trong các i u ki n khác nhau như th nào i n a cũng còn nh ng kh năng ti m tàng chưa ư c phát hi n, ch có thông qua http://www.kinhtehoc.netm i có th phát hi n và khai thác ư c chúng phân tích, doanh nghi p mang
 15. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p l i hi u qu cao hơn. Thông qua phân tích m i th y rõ nguyên nhân cùng ngu n g c các v n phát sinh và t ó có nh ng gi i pháp thích h p c i ti n ho t ng qu n lý có hi u qu hơn. Phân tích ho t ng kinh doanh là cơ s quan tr ng ra các quy t nh kinh doanh. Thông qua tài li u phân tích cho phép các nhà qu n lý doanh nghi p nh n th c úng n v kh năng, h n ch cũng như th m nh c a doanh nghi p mình. Chính trên cơ s này, nh ng nhà qu n lý doanh nghi p có th ra các quy t nh úng n t ư c nh ng m c tiêu, chi n lư c kinh doanh. ho t ng kinh doanh t ư c k t qu mong mu n, doanh nghi p ph i thư ng xuyên phân tích ho t ng kinh doanh. D a trên các tài li u có ư c, thông qua phân tích, doanh nghi p có th d oán các i u ki n kinh doanh trong th i gian t i ra các chi n lư c kinh doanh phù h p. 2.1.2. Các y u t nh hư ng n hi u qu ho t ng kinh doanh 2.1.2.1. Các chính sách Nhà nư c ây là bi n pháp mang tính vĩ mô i u ch nh ho t ng kinh t qu c dân theo nh hư ng phát tri n c a t ng qu c gia. 2.1.2.2. Nhân t k thu t công ngh Cho phép các doanh nghi p nâng cao ch t lư ng và h giá thành s n phNm, nh ó mà tăng kh năng c nh tranh, tăng vòng quay v n lưu ng và tăng l i nhu n c a doanh nghi p. Trình k thu t càng cao năng su t lao ng càng cao, kh i lư ng s n phNm tăng nhanh,chi phí chung trên m t s n phNm gi m, ch t lư ng s n phNm s ư c m b o và không ng ng nâng cao. 2.1.2.3. Nhân t u ra u vào Th trư ng u vào nh hư ng n tính liên t c và tính hi u qu c a doanh nghi p, còn th trư ng u ra quy t nh quá trình tái s n xu t và tính hi u qu kinh doanh. 2.1.2.4. Lao ng và s d ng lao ng Con ngư i là y u t quy t nh s thành b i c a m t doanh nghi p, b trí lao ng h p lý góp ph n t o ra hi u qu kinh doanh. T ng ngư i lao ng có trình nh n th c, tay ngh riêng. Doanh nghi p bi t s d ng lao ng phát huy t i a ngu n nhân l c, ó là hư ng h vào m c tiêu chung. http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p 2.1.2.5. Nhân t khách hàng Khách hàng là y u t cơ b n doanh nghi p t n t i và phát tri n, vi c tìm ki m và duy trì th trư ng thu hút khách hàng hi n nay ư c xem như m t ngh thu t có liên quan n nhi u v n như: tìm hi u tâm lý khách hàng, tìm hi u nhu c u, tìm hi u s thích có phương pháp ti p th , qu ng cáo. 2.1.3. i tư ng s d ng ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh 2.1.3.1. Tình hình doanh thu a. Khái ni m doanh thu Doanh thu bán hàng là toàn b giá tr s n phNm hàng hoá, d ch v , lao v mà doanh nghi p th c hi n trong kỳ, doanh thu bán hàng ph n ánh con s th c hi n hàng hoá tiêu th trong kỳ. Doanh thu ho t ng kinh doanh là toàn b ti n bán s n phNm hàng hoá, cung ng d ch v sau khi tr các kho n chi t kh u thanh toán, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i và ư c khách hàng ch p nh n (không phân bi t ã thu hay chưa thu ti n). Doanh thu t ho t ng tài chính là các kho n thu t các ho t ng liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, cho thuê tài s n, lãi ti n g i, lãi ti n cho vay, thu t ho t ng mua bán ch ng khoán… Doanh thu khác là các kho n thu t các ho t ng x y ra không thư ng xuyên như thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh, thu v n khó òi, các kho n n ph i tr không xác nh ch … b. Phân tích doanh thu nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, các nhà qu n lý luôn quan tâm n vi c tăng doanh thu, do v y phân tích tình hình bi n ng doanh thu s giúp h có cái nhìn toàn di n v tình hình doanh thu c a doanh nghi p. Khi phân tích doanh thu có th xem xét nhi u g c khác nhau: doanh thu theo t ng nhóm m t hàng, m t hàng ch y u, doanh thu theo các ơn v , b ph n tr c thu c, doanh thu theo th trư ng… Phương pháp phân tích: phương pháp so sánh. http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p 2.1.3.2. Phân tích cơ c u chi phí a. Tóm t t các khái ni m chi phí Chi phí s n xu t (Chi phí s n phNm) Nguyên v t li u Nhân công Chi phí s n tr c ti p tr c ti p xu t chung Chi phí ngoài s n xu t (Chi phí th i kỳ) Chi phí Nhân công bán hàng tr c ti p Sơ 1: Các lo i chi phí c a doanh nghi p b. Phân lo i chi phí - Phân lo i chi phí trong quá trình s n xu t Chi phí s n xu t (Chi phí trong s n xu t): là kho n m c chi phí phát sinh t i nơi s n xu t hay t i phân xư ng g n li n v i s chuy n bi n c a nguyên li u thành thành phNm thông qua s n l c c a công nhân và vi c s d ng thi t b s n xu t. Chi phí s n xu t ư c c u thành t 3 kho n m c: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. Chi phí th i kỳ (chi phí ngoài s n xu t): là nh ng chi phí phát sinh ngoài quá trình s n xu t liên quan n vi c qu n lý chung và tiêu th s n phNm hàng hoá. Chi phí ngoài s n xu t bao g m hai b ph n: chi phí bán hàng và chi phí qu n lý. - Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí Chi phí kh bi n: là nh ng chi phí mà giá tr c a nó s tăng, gi m http://www.kinhtehoc.net c theo s tăng gi m v m ho t ng. T ng s chi phí kh bi n s tăng khi
 18. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p m c ho t ng tăng và ngư c l i. Tuy nhiên, n u tính trên m t ơn v c a m c ho t ng thì chi phí kh bi n l i không i trong ph m vi phù h p. Chi phí kh bi n ch phát sinh khi có ho t ng. Chi phí b t bi n: là nh ng chi phí mà t ng s c a nó không thay i khi m c ho t ng thay i. Chi phí h n h p: là kho n chi có c y u t b t bi n và kh bi n. Kho n chi luôn có m t ph n n nh và c ng thêm ph n chi bi n ng theo ho t ng tăng ho c gi m. - Phân lo i chi phí s d ng trong ki m tra và ra quy t nh Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p Chi phí tr c ti p: là nh ng chi phí ư c tính th ng vào các i tư ng s d ng như: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, nhân công tr c ti p, nó ư c tính th ng vào t ng ơn t hàng, t ng nhóm s n phNm… Chi phí gián ti p: là nh ng chi phí không th tính tr c ti p cho m t i tư ng nào ó mà c n ph i ti n hành phân b theo m t tiêu th c phù h p như: chi phí s n xu t chung s ư c phân b theo s gi lao ng tr c ti p, s gi máy, s lư ng s n phNm… Chi phí chênh l ch: là kho n chi có phương án này, nhưng l i không có ho c ch có m t ph n phương án khác. Kho n chi chênh l ch ch xu t hi n khi so sánh l a ch n gi a các phương án kinh doanh khác nhau. Chi phí cơ h i: là nh ng thu nh p ti m tàng b m t i khi ch n phương án này thay cho phương án khác Chi phí chìm (l n, Nn): là nh ng chi phí b ra trư c ó, dù th c hi n phương án nào thì kho n chi v n t n t i và phát sinh. c. Phân tích chi phí i v i nh ng ngư i qu n lý thì các chi phí là m i quan tâm hàng u, b i vì l i nhu n thu ư c nhi u hay ít ch u nh hư ng tr c ti p c a nh ng chi phí ã chi ra. Do ó, v n ư c t ra là làm sao ki m soát ư c các kho n chi phí. Nh n di n, phân tích các ho t ng sinh ra chi phí có th qu n lý chi phí, t ó có nh ng quy t nh úng n trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p Vi c tính toán và phân tích chi phí s n xu t kinh doanh cho phép doanh nghi p bi t ch c r ng: ph i s n xu t và ph i bán v i m c giá bao nhiêu và cũng có th bi t v i tình tr ng chi phí hi n t i doanh nghi p có th bán ra m cs n lư ng nào t ư c m c l i nhu n t i a, hoà v n, ho c n u l thì t i m c s n lư ng nào là l ít nh t. Vi c tính toán úng, nh ng chi phí b ra s giúp cho nhà qu n tr doanh nghi p hình dung ư c b c tranh th c v hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. ây là m t v n không th thi u ư c quy t nh u vào và x lý u ra. Ngoài vi c phân tích chi phí, tính toán chi phí, c n ph i tìm m i bi n pháp i u hành chi phí theo chi n lư c th trư ng là m t trong nh ng công vi c c c kỳ quan tr ng c a các doanh nghi p. 2.1.3.3. Phân tích tình hình l i nhu n a. Khái ni m, ý nghĩa và nhi m v phân tích tình hình l i nhu n c a doanh nghi p. - Khái ni m L i nhu n là k t qu tài chính cu i cùng c a doanh nghi p, hi u m t cách ơn gi n là m t kho n ti n dôi ra gi a t ng thu và t ng chi trong ho t ng c a doanh nghi p ho c có th hi u là ph n dôi ra c a m t ho t ng sau khi ã tr i m i chi phí dùng cho ho t ng ó. L i nhu n là ch tiêu ch t lư ng, t ng h p ph n ánh k t qu kinh t c a m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. L i nhu n là cơ s tính ra các ch tiêu ch t lư ng khác, nh m ánh giá hi u qu c a các quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ánh giá hi u qu s d ng các y u t s n xu t vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. - Ý nghĩa phân tích tình hình l i nhu n c a doanh nghi p L i nhu n là bi u hi n b ng ti n b ph n c a s n phNm th ng dư do k t qu lao ng c a công nhân mang l i. L i nhu n là ch tiêu t ng h p bi u hi n k t qu c a quá trình s n xu t kinh doanh. Nó ph n ánh y các m t s lư ng, ch t lư ng ho t ng c a doanh nghi p, ph n ánh k t qu c a vi c s d ng các y u t cơ b n s n xu t, nó http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net GVHD: Ths. Nguy n Th Lương Lu n Văn T t Nghi p th hi n k t qu c a các chính sách, bi n pháp trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. L i nhu n là ngu n v n quan tr ng tái s n xu t m r ng n n kinh t qu c dân và doanh nghi p. L i nhu n là m t ngu n thu i u ti t quan tr ng c a ngân sách Nhà nư c, giúp Nhà nư c th c hi n các chương trình kinh t xã h i, phát tri n t nư c. L i nhu n ư c l i các doanh nghi p thành l p các qu t o i u ki n m r ng quy mô s n xu t, nâng cao i s ng cán b công nhân viên. L i nhu n là òn bNy kinh t quan tr ng có tác d ng khuy n khích ngư i lao ng và các ơn v ra s c phát tri n s n xu t, nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, trên cơ s c a chính sách phân ph i úng n. -Nhi m v phân tích tình hình l i nhu n c a doanh nghi p L i nhu n là ch tiêu kinh t c bi t quan tr ng, vì v y vi c phân tích tình hình l i nhu n có ý nghĩa r t quan tr ng, ch có qua phân tích tích tình hình l i nhu n m i ra các bi n pháp nh m không ng ng nâng cao l i nhu n c a doanh nghi p. V i ý nghĩa quan tr ng ó nhi m v c a phân tích tình hình l i nhu n bao g m: ánh giá tình hình l i nhu n c a t ng b ph n và t ng doanh nghi p. ánh giá nh ng nguyên nhân, xác nh m c nh hư ng c a các nhân t n s bi n ng v l i nhu n. ra các bi n pháp khai thác kh năng ti m tàng c a doanh nghi p nh m không ng ng nâng cao l i nhu n. b. Các b ph n c u thành l i nhu n c a doanh nghi p Do c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p phong phú, a d ng, nên l i nhu n ư c hình thành t nhi u b ph n. Hi u rõ n i dung, c i m, c a l i nhu n t ng b ph n t o cơ s th c hi n t t công tác phân tích l i nhu n. N u xét theo ngu n hình thành, l i nhu n c a doanh nghi p bao g m các b ph n sau: http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản