Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần khoảng sản Bình Định

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

94
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đac tạo điều kiện thuận lợi không nhỏ cho các doanh nghiệp khai thác và chế biến sâu tính quặng Titan trong việc tiếp cận và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước trên thế giới, đây là điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng vốn có của ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần khoảng sản Bình Định

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Công trình ñư c hoàn thành t i TRƯ NG Đ I H C KINH T , Đ I H C ĐÀ N NG TÔ ĐÌNH DÂN Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐOÀN TH NG C TRAI TĂNG CƯ NG KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH Ph n bi n 1: TS. NGUY N M NH TOÀN Ph n bi n 2: PGS.TS. LÊ HUY TR NG Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 tháng 09 năm 2010 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2010 - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 ph m. Đ có ch t lư ng s n ph m cao v i giá thành h p lý thì ñòi h i M Đ U doanh nghi p ph i t ch c s d ng có hi u qu các y u t ñ u vào 1. Lý do ch n ñ tài ph c v cho quá trình s n xu t s n ph m. V n ñ này ñã ñ t ra cho Vi c gia nh p t ch c Thương m i th gi i (WTO) ñã t o ñi u công ty ph i xây d ng m t h th ng ki m soát chi phí s n xu t. ki n thu n l i không nh cho các doanh nghi p khai thác và ch bi n Ki m soát chi phí là ho t ñ ng thi t y u cho b t kỳ doanh sâu tinh qu ng Titan trong vi c ti p c n và xu t kh u s n ph m sang nghi p nào. Hi u ñư c các lo i chi phí, các nhân t nh hư ng ñ n th trư ng các nư c trên th gi i, ñây là ñi u ki n thu n l i ñ phát chi phí, chúng ta có th ki m soát ñư c chi phí, t ñó có th ti t ki m huy ti m năng v n có c a ngành. Tuy nhiên, v i s ra ñ i và phát chi phí, v n ñ chi tiêu s hi u qu hơn, và sau cùng là tăng l i nhu n tri n hàng ch c năm v ho t ñ ng s n xu t sâu tinh qu ng Titan c a ho t ñ ng c a doanh nghi p. các doanh nghi p các nư c Canada, M , Nauy, n ñ và Úc, trong Công tác ki m soát chi phí s n xu t Công ty c ph n khi ñó ho t ñ ng ch bi n sâu tinh qu ng Titan Vi t Nam m i ra khoáng s n Bình Đ nh v n còn nh ng t n t i như công tác l p d ñ i trong nh ng năm g n ñây, như v y làm th nào ñ c nh tranh toán chi phí s n xu t còn chưa linh ho t, chưa th c s g n trách ñư c v ch t lư ng và giá c s n ph m v i các nư c trên th gi i, nhi m qu n lý v i yêu c u ki m soát chi phí s n xu t, chưa l p d ñây là câu h i ñ t ra cho các doanh nghi p khai thác và ch bi n sâu toán chi phí kh c ph c môi trư ng tính vào chi phí s n xu t … tinh qu ng Titan. V i nh ng lý do trên, tác gi ch n ñ tài “ Tăng cư ng ki m S n ph m khai thác và ch bi n sâu tinh qu ng Titan v n có soát chi phí s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh” ñ ñ c trưng riêng c a nó. M t s các ñ c trưng thư ng g p như s n nghiên c u. xu t ñi theo m t quy trình k thu t công ngh ph c t p qua nhi u 2. T ng quan v ñ tài nghiên c u công ño n, n u không có s t ch c qu n lý t t, phân công trách nhi m rõ ràng cho t ng phòng, ban, cá nhân cũng như vi c ban hành Trong khuôn kh c a ñ tài ñang th c hi n, tác gi ñã tham các quy ch ho t ñ ng và thi t k quy trình t ch c s n xu t khoa h c kh o, tìm hi u tư li u các ñ tài ñã nghiên c u v các v n ñ ki m và h p lý thì nguyên v t li u cũng như các chi phí khác s b s d ng soát chi phí trong các doanh nghi p, c th là tác gi Nguy n Phi Sơn m t các lãng phí. Th c t cũng ñã có nh ng doanh nghi p x y ra tình (2006) “Xây d ng h th ng ki m soát chi phí xây l p t i các ñơn v tr ng này. thu c T ng công ty xây d ng mi n Trung”- Lu n văn th c s kinh t , Như v y, ñ ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ñem l i hi u qu chuyên ngành k toán, Đ i h c Đà N ng; tác gi Tr nh Th Hoàng cao nh t thì các doanh nghi p ph i xây d ng m t h th ng các công Dung (2006) “Tăng cư ng ki m soát n i b v chi phí các doanh c qu n lý h u hi u ñ nâng cao năng l c c nh tranh trên trư ng nghi p thu c khu qu n lý ñư ng b 5”- Lu n văn th c s kinh t , qu c t , trong ñó c n chú tr ng ñ n ch t lư ng và giá thành s n chuyên ngành k toán, Đ i h c Đà N ng; tác gi Hoàng Th Thanh
 3. 5 6 H i (2005) “Nâng cao hi u qu công tác ki m soát n i b v chi phí ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Công ty Đi n l c 3”- Lu n văn th c s kinh t , chuyên ngành k Đ nh. toán, Đ i h c Đà N ng. Ph m vi nghiên c u: Luân văn nghiên c u công tác ki m Tôi cho r ng nh ng công trình khoa h c trên là nh ng tư li u soát n i b chi phí s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình r t quý báu c v lý lu n và th c ti n. Tuy nhiên, các nghiên c u Đ nh. Tuy nhiên, trong khuôn kh lu n văn ñ tài ch t p trung vào chưa ñ c p ñ n v n ñ ki m soát CPSX c a các DN khai thác nghiên c u công tác ki m soát n i b chi phí s n xu t v khai thác và kho ng s n Titan trong nư c nói chung và trên ñ a bàn t nh Bình ch bi n tinh qu ng Titan. Đ nh nói riêng. Vì v y, lu n văn mà tác gi ñang t p trung nghiên 5. Phương pháp nghiên c u c u là ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh Đ th c hi n vi c nghiên c u, lu n văn s d ng các phương trên cơ s nghiên c u v b n ch t, vai trò và n i dung c a ki m soát pháp: Phương pháp ph ng v n, quan sát tr c ti p, thu th p thông tin chi phí cũng như các gi i pháp ki m soát chi phí g n li n v i th c tài li u và phương pháp th ng kê, so sánh, phân tích và t ng h p. 6. Nh ng ñóng góp c a ñ tài ti n các b i c nh kinh t c th . V m t lý lu n: Đ tài góp ph n làm sáng t thêm các v n 3. M c ñích nghiên c u c a ñ tài ñ lý lu n cơ b n v ki m soát chi phí s n xu t trong các doanh V m t lý lu n: Lu n văn t ng h p nh ng v n ñ lý lu n cơ nghi p khai thác và ch bi n qu ng Titan. b n v ki m soát chi phí s n xu t và nh ng ñ c ñi m c a các Công ty V m t th c ti n: Trên cơ s nghiên c u th c tr ng công tác khai thác khoáng s n Titan ñ i v i công tác ki m soát chi phí s n ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình xu t. Đ nh, ñ tài ñã nêu ra các t n t i trong công tác ki m soát chi phí s n V m t th c ti n: Lu n văn nghiên c u công tác ki m soát xu t, ñ ng th i cũng ñưa ra các gi i pháp tăng cư ng công tác ki m chi phí s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh trong ñi u soát chi phí s n xu t, góp ph n nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t ki n v trình ñ khoa h c, k thu t công ngh , trình ñ qu n lý và kinh doanh cho Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. ñi u ki n s n xu t hi n t i c a công ty. Trong ñó, lu n văn t p trung 7. C u trúc c a lu n văn ch y u vào nghiên c u lĩnh v c khai thác và ch bi n tinh qu ng Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, lu n văn ñư c trình bày thành Titan. 3 chương 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Chương 1: Lý lu n chung v công tác ki m soát n i b chi Đ i tư ng nghiên c u: Nghiên c u lý lu n v công tác ki m phí s n xu t trong doanh nghi p. soát n i b chi phí s n xu t trong doanh nghi p và th c ti n công tác
 4. 7 8 Chương 2: Th c tr ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i 1.1.2. Các thành ph n c a h th ng KSNB Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. 1.1.2.1. Môi trư ng ki m soát Chương 3: Các gi i pháp nh m tăng cư ng ki m soát chi phí Môi trư ng ki m soát g m các nhân t chính ñó là: Đ c thù s n xu t t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. v qu n lý; Cơ c u v quy n l c; Cơ c u t ch c; Chính sách nhân Chương 1 s ; Công tác k ho ch; B ph n ki m toán n i b và Các nhân t bên LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC KI M SOÁT N I B CHI ngoài. PHÍ S N XU T TRONG DOANH NGHI P 1.1.2.2. H th ng k toán 1.1. NH NG V N Đ LÝ LU N CHUNG V KI M SOÁT H th ng k toán bao g m: H th ng ch ng t ban ñ u và N IB cách v n d ng h th ng ch ng t ban ñ u; H th ng tài kho n và s 1.1.1. Đ nh nghĩa và m c tiêu c a h th ng KSNB sách k toán; H th ng báo cáo k toán. 1.1.1.1. Đ nh nghĩa 1.1.2.3. Th t c ki m soát Quá trình nh n th c và nghiên c u v KSNB ñã d n ñ n các Th t c ki m soát là các quy ch và các th t c do Ban lãnh ñ nh nghĩa khác nhau t gi n ñơn ñ n ph c t p v h th ng này. Đ n ñ o ñơn v thi t l p và ch ñ o th c hi n trong ñơn v nh m ñ t ñư c nay, ñ nh nghĩa ñư c ch p nh n khá r ng rãi là: “ Ki m soát n i b là m c tiêu qu n lý c th . Các th t c ki m soát l p ra d a trên ba m t quá trình do ngư i qu n lý, h i ñ ng qu n tr và các nhân viên nguyên t c cơ b n là nguyên t c phân công phân nhi m, nguyên t c c a ñơn v chi ph i, nó ñư c thi t l p ñ cung c p m t s b o ñ m b t kiêm nhi m và nguyên t c y quy n và phê chu n. h p lý nh m th c hi n ba m c tiêu dư i ñây: 1.1.3. Ý nghĩa c a h th ng KSNB Báo cáo tài chính ñáng tin c y; Giúp cho vi c qu n lý ho t ñ ng kinh doanh c a ñơn v hi u Các lu t l và quy ñ nh ñư c tuân th ; qu , gi m b t nguy cơ r i ro ti m n trong SXKD. Ho t ñ ng h u hi u và hi u qu .” Đ m b o ñơn v ho t ñ ng hi u qu , s d ng t i ưu các 1.1.1.2. Các m c tiêu c a KSNB: ngu n l c và ñ t ñư c các m c tiêu do DN ñ t ra. Đ i v i báo cáo tài chính, KSNB ph i b o ñ m v tính trung B o v tài s n ñơn v không b hư h ng, m t mát, hao h t, th c và ñáng tin c y. gian l n, s d ng sai m c ñích. Đ m b o tính chính xác, k p th i c a Đ i v i tính tuân th , KSNB trư c h t ph i b o ñ m h p lý các s li u, các báo cáo k toán. vi c ch p hành pháp lu t và các quy ñ nh. Giúp cho DN ki m soát t t chi phí c a ñơn v . Đ i v i m c tiêu s h u hi u và hi u qu c a các ho t ñ ng, Đ m b o m i thành viên tuân th th a ư c lao ñ ng, n i quy, KSNB giúp ñơn v b o v và s d ng hi u qu các ngu n l c, b o quy ch , quy trình ho t ñ ng c a ñơn v cũng như các quy ñ nh c a m t thông tin, nâng cao uy tín, m r ng th ph n, th c hi n các chi n pháp lu t có liên quan. lư c kinh doanh c a ñơn v ... 1.1.4. Khái ni m và m c tiêu ki m soát CPSX
 5. 9 10 1.1.4.1. Khái ni m 1.2.1.4. H th ng báo cáo v CPSX 1.1.4.2. M c tiêu ki m soát CPSX H th ng báo cáo v CPSX ch y u ñư c th hi n trên báo Ki m soát CPSX nh m m c tiêu tăng hi u qu ho t ñ ng s n cáo k t qu kinh doanh theo ch c năng chi phí và theo mô hình ng xu t c a DN, gi m thi u chi phí không c n thi t, h giá thành s n x chi phí. xu t, tăng l i nhu n, tăng hi u qu trong c nh tranh, ñ m b o hoàn 1.2.1.5. Chi phí ñ nh m c thành k ho ch c a ñơn v ho c nh ng cam k t v i khách hàng, ngoài Chi phí ñ nh m c là bi u hi n b ng ti n nh ng hao phí v lao ra nó còn là cơ s ñ nâng cao trách nhi m c a m i cá nhân, m i b ñ ng s ng và lao ñ ng v t hóa theo tiêu chu n ñ s n xu t m t ñơn v ph n trong toàn DN. s n ph m ñi u ki n bình thư ng. Ngoài ra ki m soát CPSX còn nh m m c ñích b o v tài s n Đ nh m c v lư ng và ñ nh m c v giá là hai y u t ñ xây c a ñơn v , ñ m b o ñ tin c y c a các thông tin k toán v CPSX d ng chi phí ñ nh m c cho m t s n ph m. Đây là cơ s ñ xây d ng cũng như ñ m b o vi c th c hi n các ch ñ k toán hi n hành v ñ nh m c chi phí NVL, ñ nh m c chi phí NCTT và ñ nh m c bi n h ch toán CPSX trong DN. phí s n xu t chung. 1.2. N I DUNG CÔNG TÁC KI M SOÁT CPSX TRONG DN 1.2.1.6. D toán chi phí 1.2.1. T ch c h th ng thông tin ph c v cho công tác ki m soát D toán chi phí ñư c hình thành trên cơ s d toán s n xu t CPSX và ñ nh m c chi phí bao g m: D toán chi phí NVL tr c ti p, d toán 1.2.1.1. Phân lo i CPSX ph c v cho quá trình ki m soát CPSX chi phí NCTT và d toán CPSX chung. CPSX có th ñư c phân thành các lo i như sau: Phân lo i chi 1.2.2. Thi t l p các th t c ki m soát CPSX phí theo cách ng x c a chi phí; Phân lo i chi phí theo công d ng 1.2.2.1.Th t c ki m soát chi phí NVL tr c ti p kinh t . Ki m soát xu t kho NVL dùng cho s n xu t: Cơ s ñ các 1.2.1.2. H th ng ch ng t k toán DN ki m soát vi c xu t kho NVL là d a vào ñ nh m c tiêu hao NVL Căn c vào các nghi p v kinh t phát sinh liên quan ñ n chi và th i gian, s lư ng gi a các l n xu t kho g n nhau ... Ki m soát NVL mua dùng tr c ti p: Cơ s ñ các DN ki m phí NVL tr c ti p, chi phí NCTT và CPSX chung nói riêng cũng như soát ch t lư ng và giá NVL là tham kh o ch t lư ng và giá NVL trên các nghi p v kinh t phát sinh t i DN nói chung ñ u ph i l p ch ng phương ti n thông tin ñ i chúng, trên m ng ñ xem báo giá và t t k toán theo ñúng quy ñ nh hi n hành. ch c ñ u th u,... 1.2.1.3. H th ng s k toán 1.2.2.2. Th t c ki m soát chi phí NCTT Căn c vào h th ng tài kho n k toán áp d ng và yêu c u qu n lý, ñơn v m các s k toán chi ti t và s k toán t ng h p.
 6. 11 12 Căn c vào Biên b n ki m nghi m kh i lư ng s n ph m th c Chương này trình bày nh ng v n ñ chung v h th ng t hoàn thành c a ngư i công nhân trên cơ s b ng thanh toán lương KSNB; khái quát ki m soát CPSX và xác ñ nh vai trò ki m soát và các kho n ph c p và h p ñ ng thuê nhân công... CPSX trong DN. 1.2.2.3. Th t c ki m soát CPSX chung Ph n nghiên c u này s là cơ s lý lu n cho vi c ph n ánh CPSX chung trong các phân xư ng s n xu t ñư c tính theo m t t l nh t ñ nh so v i chi phí NVL tr c ti p (kho ng 92%) do th c tr ng công tác ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n công ty quy ñ nh theo d toán, ñư c t p h p theo t ng phân xư ng Bình Đ nh, t ñó tìm ra gi i pháp tăng cư ng ki m soát CPSX t i s n xu t. Công ty m t cách hi u qu hơn. 1.2.3. Phân tích bi n ñ ng CPSX Chương 2 Phân tích bi n ñ ng CPSX có th xác ñ nh ñư c kh năng, TH C TR NG CÔNG TÁC KI M SOÁT CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH các nguyên nhân tác ñ ng ñ n s tăng gi m chi phí th c t so v i chi 2.1. Đ C ĐI M HO T Đ NG S N XU T KINH DOANH phí ñ nh m c, chi phí d toán. C A CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH Nhân t do lư ng và nhân t do giá là hai nhân t ch y u tác 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty c ph n ñ ng ñ n tình hình bi n ñ ng c a CPSX. khoáng s n Bình Đ nh 1.2.3.1. Bi n ñ ng chi phí NVL tr c ti p Ti n thân Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh là Công ty khoáng s n Bình Đ nh ñư c thành l p năm 1985. Bi n ñ ng v chi phí có th ñư c ki m soát g n li n v i y u Th c hi n Quy t ñ nh s : 09/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 t lư ng và giá có liên quan. năm 2001 c a UBND t nh Bình Đ nh, Công ty khoáng s n Bình Đ nh 1.2.3.2. Bi n ñ ng chi phí NCTT ñư c chuy n thành Công ty C ph n Khoáng s n Bình Đ nh. Vi c ki m soát chi phí NCTT ñư c g n li n v i y u t lư ng Hi n nay, v n ñi u l c a công ty là 82.618.200.000 ñ ng và và giá. ñ i ngũ công nhân c a Công ty có trên 456 công nhân. 1.2.3.3. Bi n ñ ng CPSX chung 2.1.2. Đ c ñi m s n ph m và s n xu t s n ph m trong khai thác và CBKS Titan CPSX chung bi n ñ ng là do bi n ñ ng CPSX chung kh Đ c ñi m n i b t trong khai thác và CBKS Titan là khai thác bi n (bi n phí) và bi n ñ ng c a CPSX chung b t bi n (ñ nh phí). và ch bi n hàng lo t v i kh i lư ng l n nhưng v i giá tr kinh t K T LU N CHƯƠNG 1 cao.
 7. 13 14 Quá trình s n xu t s n ph m bao g m nhi u khâu và ñ t 2.2. CÔNG TÁC KI M SOÁT CPSX T I CÔNG TY C PH N các ñ a ñi m khác nhau, nhưng l i có quan h m t thi t v i nhau t KHOÁNG S N BÌNH Đ NH khâu khai thác ñ n vi c ch bi n. 2.2.1. Môi trư ng ki m soát Công ty 2.1.3. nh hư ng c a ñ c ñi m s n ph m và s n xu t s n ph m 2.2.1.1. Chính sách nhân s trong khai thác và CBKS Titan ñ n công tác ki m soát CPSX. Công ty, quy trình tuy n d ng nhân s tuân theo các quy Quá trình quy ho ch khai thác và ch bi n Titan thi u ñ ng ch liên quan ñ n chính sách nhân s ñã ban hành trên cơ s các quy b làm lãng phí và th t thoát tài nguyên khoáng s n và gây ô nhi m ñ nh hi n hành c a Nhà nư c. môi trư ng. 2.2.1.2. Ban ki m soát t i Công ty S n ph m ngành khai thác và CBKS Titan ñư c s n xu t Do Đ i h i ñ ng c ñông b u g m 03 thành viên, 03 cán b hàng lo t v i kh i lư ng r t l n nên vi c ki m tra ch t lư ng bán này là các cán b tr c ti p th c hi n các công vi c k toán, qu n lý thành ph m ch ki m tra theo cách ch n m u. Đây cũng cho th y r i và công ñoàn t i ñ n v và ñơn v qu n lý c p trên. ro v ki m soát chi phí s n xu t qua t ng công ño n s n xu t. 2.2.1.3. B ph n ki m toán n i b 2.1.4. Đ c ñi m v t ch c qu n lý s n xu t Công ty Hi n t i, Công ty chưa có b ph n ki m toán n i b . Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh thi t l p mô hình t 2.2.1.4. Các nhân t bên ngoài ch c qu n lý theo ki u tr c tuy n ch c năng v i các b ph n: Đ i h i Các văn b n pháp quy c a B công thương, B tài chính, cơ ñ ng c ñông; H i ñ ng qu n tr ; Ban ki m soát; Giám ñ c; Phó quan thu ... giám ñ c; Phòng t ng h p; Phòng k toán; Phòng k thu t; Phân 2.2.2. T ch c h th ng thông tin ph c v công tác ki m soát xư ng khai thác; Phân xư ng cơ khí; Phân xư ng ch bi n. CPSX t i Công ty 2.1.5. T ch c k toán Công ty 2.2.2.1. Công tác l p d toán CPSX c a Công ty 2.1.5.1. T ch c b máy k toán D toán chi phí NVL tr c ti p: Đ nh m c v tiêu hao NVL B máy k toán c a Công ty ñư c t ch c theo mô hình t p do phòng k thu t xây d ng; Đ nh m c v giá NVL do b ph n k trung. toán kh o sát trên th trư ng cung c p. V i cách xây d ng ñ nh m c như trên, Công ty t ng h p thành d toán cho t ng lo i s n ph m. 2.1.5.2. Hình th c k toán D toán chi phí NCTT: Đ nh m c v lư ng: Xác ñ nh d a Hi n nay công ty ñang áp d ng hình th c k toán nh t ký trên kh i lư ng s n ph m s n xu t d ki n; Đ nh m c v giá: Xác chung. ñ nh d a trên ñơn giá lương c a t ng lo i s n ph m do Công ty ban Công ty th c hi n ch ñ k toán theo Quy t ñ nh s hành. Cũng v i cách xây d ng ñ nh m c như trên, Công ty t ng h p 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng B Tài thành d toán cho t ng lo i s n ph m. chính.
 8. 15 16 D toán CPSX chung: Đ i v i CPSX chung, Công ty thi t, h giá thành s n xu t, tăng hi u qu trong c nh tranh, tăng l i không phân lo i CPSX chung liên quan tr c ti p ñ n t ng s n ph m nhu n, tăng hi u qu ho t ñ ng s n xu t c a DN. mà liên quan ñ n toàn b s n ph m s n xu t trong tháng. 2.2.3.2. Các th t c ki m soát CPSX Tuy nhiên, ñ i v i lo i CPSX chung liên quan tr c ti p ñ n Th t c ki m soát chi phí NVL tr c ti p: t ng s n ph m khi nhu c u công vi c phát sinh thì các phân xư ng Th t c ki m soát xu t kho NVL: Căn c vào gi y ñ ngh s n xu t vi t phi u ñ ngh c p v t tư trình phòng k thu t và giám c p v t tư c a các phân xư ng s n xu t ñư c duy t, căn c vào phi u ñ c xét duy t. xu t kho và căn c vào ñ nh m c d toán ñã l p. Đ i v i CPSX chung mang tính ch t liên quan ñ n nhi u s n Th t c ki m soát mua nguyên v t li u xu t th ng cho các ph m ñư c ñ nh m c theo quy ch ban hành c a Công ty. 2.2.2.2. Phân lo i CPSX ph c v công tác ki m soát CPSX Công phân xư ng s n xu t: Căn c H p ñ ng kinh t và các Biên b n, gi y ty t liên quán ñ n vi c mua NVL dùng tr c ti p t i các phân xư ng s n Công ty phân lo i CPSX theo công d ng chi phí và theo m i xu t. quan h c a chi phí v i ñ i tư ng ch u chi phí. Th t c ki m soát chi phí NCTT: Căn c B ng ch m công, 2.2.2.3. Luân chuy n ch ng t k toán Biên b n ki m nghi m s n ph m hoàn thành, B ng thanh toán lương. Vi c luân chuy n ch ng t k toán ñư c th c hi n theo t ng Th t c ki m soát CPSX chung: Đ i v i chi phí NVL và lo i ch ng t : Ch ng t liên quan ñ n chi phí NVL; Ch ng t liên chi phí ti n lương thì Công ty th c hi n trình t các th t c ki m soát quan ñ n chi phí nhân công; Ch ng t liên quan ñ n CPSX chung gi ng như trên, nhưng thay b ng xác nh n s n ph m hoàn thành b ng m t cách tu n t khoa h c và h p lý. b ng ch m công. 2.2.2.4. T p h p CPSX Đ i v i các chi phí còn l i th c hi n theo quy ñ nh c a ch K toán Công ty t p h p CPSX theo t ng lo i s n ph m. ñ k toán hi n hành. 2.2.2.5. L p báo cáo CPSX 2.2.4. Phân tích bi n ñ ng CPSX Cu i tháng, căn c s li u t các báo cáo t ng h p ki m soát 2.2.4.1. Phân tích bi n ñ ng chi phí NVL tr c ti p CPSX và các b ng phân b chi phí k toán ti n hành l p báo cáo H ng tháng, Công ty ti n hành ñ i chi u kh i lư ng s n CPSX. ph m hoàn thành, so sánh v i kh i lư ng NVL tr c ti p phát sinh 2.2.3. Thi t l p các th t c ki m soát CPSX Công ty th c t v i kh i lư ng NVL tr c ti p xu t theo ch ng t s sách là 2.2.3.1. M c tiêu ki m soát CPSX t i công ty xu t theo ñ nh m c, d toán c a t ng lo i s n ph m. Đ i v i nh ng Công ty ñ t ra m c tiêu làm th nào ñ CPSX th c t phát s n ph m chưa hoàn thành, nghi m thu sơ b , ư c tính kh i lư ng sinh không vư t ñ nh m c d toán, gi m thi u chi phí không c n NVL tr c ti p th c t phát sinh ñư c nghi m thu so v i ñ nh m c, d toán c a t ng lo i s n ph m.
 9. 17 18 2.2.4.2. Phân tích bi n ñ ng chi phí NCTT Như c ñi m: Công ty th c hi n ch ñ tr lương theo s n ph m th c t , Môi trư ng ki m soát: Các thành viên ban ki m soát ñ u là m t khác ñơn giá ti n lương tính theo giá quy ñ nh. Vì v y Công ty các thành viên kiêm nhi m vì v y h chưa th c s phát huy ñư c ch ti n hành ki m soát s thay ñ i v lư ng gi a kh i lư ng s n ch c năng và nhi m v c a mình. ph m th c t so v i kh i lư ng d toán. Công ty chưa thành l p b ph n ki m toán n i b ñ ñánh giá 2.2.4.3.Phân tích bi n ñ ng CPSX chung tình hình th c hi n các ch ñ , chính sách. CPSX chung phát sinh theo t ng phân xư ng liên quan tr c T ch c h th ng thông tin ph c v công tác ki m soát ti p ñ n t ng s n ph m, ki m soát chi phí này gi ng như ki m soát CPSX: Công ty chưa th c hi n công tác k toán qu n tr theo yêu chi phí NVL tr c ti p ph n 2.2.4.1 và chi phí NCTT ph n 2.2.4.2. c u c a qu n tr DN ñ giúp cho công tác ki m soát chi phí h u hi u hơn. CPSX chung liên quan ñ n nhi u s n ph m: Ki m soát thông Chưa quan tâm ñúng m c ñ n công tác th ng kê ph c v cho qua quy ñ nh c a Nhà nư c như quy ñ nh v ch ñ ti n lương, l p d toán v t tư s n xu t; l p d toán linh ho t vào th i ñi m ki m Quy t ñ nh s 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 c a B Trư ng B Tài soát chi phí ñ ki m soát s bi n ñ ng c a chi phí m t cách chính xác Chính, quy ñ nh v ch ñ trích kh u hao, quy ch c a Công ty. hơn. Chi phí nhân công ph c v s n xu t; chi phí NVL, nhiên li u, Công tác l p d toán c a công ty chưa phù h p v i th c t công c d ng c xu t dùng ph c v s n xu t ñư c ki m soát gi ng như vi c ki m soát chi phí NVL tr c ti p và chi phí NCTT. làm cho chi phí th c t phát sinh không ñúng v i d toán ñã l p. 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KI M SOÁT CPSX T I CÔNG Công ty chưa th c s quan t m ñ n v n ñ môi trư ng vì v y TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH trong th c t ñã x y ra tình tr ng ô nhi m môi trư ng và chi phí b ra K t qu ñã ñ t ñư c: ñ kh c ph c môi trư ng là không nh . B máy qu n lý h p lý, Ban lãnh ñ o có năng l c trình ñ Th t c ki m soát CPSX: Các báo cáo v NVL, ti n lương chuyên môn. chưa ch rõ chi u hư ng bi n ñ ng c a chi phí NVL và nguyên nhân B máy k toán ñư c t ch c m t cách khoa h c cung c p c a s bi n ñ ng, chưa th c s g n trách nhi m qu n lý v i yêu c u thông tin k p th i, chính xác cho lãnh ñ o Công ty khi c n thi t. ki m soát CPSX. S phân công, phân nhi m và y quy n cho các cá nhân, Đ i v i quy trình mua NVL, k toán v t tư tr c ti p th a phòng, ban, phân xư ng trong vi c th c hi n ki m soát CPSX không thu n giá v i ngư i bán và vi c mua NVL thu c K toán v t tư ñã ch ng chéo ch c năng v i nhau. t n t i trong th i gian dài, ñi u này d d n ñ n vi c thông ñ ng v i V i ñ i ngũ cán b và nhân vi n có năng l c và trách nhi m, ngư i bán ñ chu t l i cho b n thân. công tác ki m soát CPSX t i Công ty ngày càng hoàn thi n hơn.
 10. 19 20 Vi c ki m kê v t tư, hàng hóa chưa th u ñáo, còn mang tính ph n nh m t cách tương ñ i toàn di n v s t n t i, b t c p trong th t c. công tác ki m soát CPSX t i các Công ty khai thác và CBKS Titan. Công tác tuyên truy n giáo d c v pháp lu t cho công nhân Th c t ñã ch ng minh không th có m t h th ng ki m soát công ty chưa th c hi n thư ng xuyên. nào là hoàn h o, nghĩa là không có m t h th ng ki m soát nào có th Công ty chưa th c hi n vi c l p báo cáo tình hình s d ng ngăn ng a m i sai sót và gian l n có th x y ra trong ho t ñ ng s n máy móc thi t b . xu t kinh doanh t i các Công ty khai thác và CBKS Titan. Vì v y, K T LU N CHƯƠNG 2 vi c tăng cư ng ki m soát CPSX t i công ty c ph n khoáng s n chương này, Lu n văn ñã ph n ánh ñư c th c tr ng công Bình Đ nh là v n ñ c n thi t, khách quan. tác ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. Qua 3.2. GI I PHÁP TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC KI M SOÁT ñó, Lu n văn ñã nêu ra nh ng ưu ñi m và như c ñi m c a công tác CPSX T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. 3.2.1. Hoàn thi n môi trư ng ki m soát t i Công ty Ph n nghiên c u này là cơ s ñ ñưa ra các gi i pháp nh m 3.2.1.1. Hoàn thi n cơ c u t ch c qu n lý t i Công ty tăng cư ng ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Tách bi t ch c danh Ch t ch HĐQT và ch c danh Giám Đ nh. ñ c. Đi u này góp ph n làm tăng s ki m soát c a HĐQT ñ i v i Chương 3 ho t ñ ng SXKD c a Công ty. CÁC GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG KI M SOÁT CHI Công ty ph i ñ c nh ng cá nhân khác, không ph i là các PHÍ S N XU T T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N nhân viên Phòng k toán vào Ban ki m soát và b i dư ng nghi p v BÌNH Đ NH cho các thành viên này, ñ ng th i ph i ñ t Ban ki m soát dư i 3.1. S C N THI T PH I TĂNG CƯ NG KI M SOÁT CPSX HĐQT nh m ñ m b o tính khách quan, ñ c l p và Ban ki m soát T I CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N BÌNH Đ NH ho t ñ ng h t năng l c c a mình ñ cung c p cho Công ty m t Báo Cơ s lý lu n khoa h c v ki m soát CPSX t i các DN ñư c cáo ch t lư ng góp ph n ñáng k vào các quy t ñ nh c a HĐQT trình bày Chương 1 ñã kh ng ñ nh t m quan tr ng và l i ích c a Công ty. UBND t nh Bình Đ nh nên ch n t hai ñ n ba cá nhân ñ ñ i công tác ki m soát chi phí xuyên su t trong quá trình ho t ñ ng kinh di n ph n v n Nhà nư c t i Công ty ñ vi c bi u quy t thông qua các doanh c a các ñơn v . Đ ng th i, th c tr ng c a công tác ki m soát ch trương chính sách, báo cáo c a Đ i h i ñ ng c ñông khách quan v CPSX trong ngành khai thác và CBKS Titan ñư c khái quát và hơn. ñánh giá qua Công ty C ph n khoáng s n Bình Đ nh Chương 2, ñã 3.2.1.2. Thành l p Phòng Ki m toán n i b
 11. 21 22 Công ty ph i nhanh ch ng thành l p Phòng Ki m toán n i b Do ñó, vi c l p d toán CPSX linh ho t ph i thương xuyên ñ th c hi n vi c giám sát và ki m tra ñánh giá thư ng xuyên toàn b th c hi n ñ làm căn c cho vi c ñi u ch nh ñ nh m c s n xu t s n ho t ñ ng tài chính – k toán c a Công ty và nh t là t p trung ki m ph m. soát n i b v CPSX kinh doanh. 3.2.2.3. B o ñ m ti n ñ th c hi n h p ñ ng và k ho ch SXKD 3.2.2. Hoàn thi n h th ng thông tin ph c v công tác ki m soát c a Công ty CPSX Đ c ñi m c a s n ph m ngành khai thác và CBKS Titan là 3.2.2.1. Xác ñ nh l i m c tiêu ki m soát m i lo i s n ph m có b ng d toán ti n ñ s n xu t kèm theo d toán Hi n nay, Công ty ch quan tâm ki m soát CPSX th c t phát CPSX cho t ng công ño n. Do v y, căn c vào b ng d toán này do sinh không vư t ñ nh m c d toán nh m h giá thành s n xu t s n Phòng k thu t l p trong giai ño n l p h sơ Công ngh , m i m t ph m, tăng hi u qu trong c nh tranh, tăng l i nhu n, tăng hi u qu phân xư ng s n xu t ph i ti n hành t ch c s n xu t theo h sơ Công ho t ñ ng s n xu t c a DN, chưa quan tâm ñ n vi c tuân th các yêu ngh ñã ñư c l p, xem m i s n ph m như m t d án và dùng phương c u c a Lu t b o v môi trư ng cũng như n i dung v th i h n giao pháp sơ ñ PERT/CPM ñ qu n lý d án – qu n lý quá trình s n xu t hàng trong H p ñ ng kinh t . V n ñ này có th d n ñ n công ty s n ph m có như th m i ñ m b o ñư c s n lư ng s n xu t theo k không ñ m b o ti n ñ th c hi n h p ñ ng và gây ô nhi m môi ho ch ñã ñ ra. trư ng trong quá trình khai thác và CBKS Titan, n u ñi u này x y ra 3.2.2.4. Tuân th Lu t b o v môi trư ng thì chi phí ñ kh c ph c h u qu là không nh , ngoài ra ñi u này còn Công ty nên ti n hành kh o sát k th c ñ a trư c khi khai nh hư ng ñ n uy tín c a công ty. Vì v y có lúc công ty ph i ch p thác, ñ ng th i th ng kê l i các chi phí ñã phát sinh cho vi c kh c nh n chi phí th c t phát sinh l n hơn d toán nhưng hi u qu ho t ph c h u qu v môi trư ng. Trên cơ s ñó xây d ng ñ nh m c v ñ ng t ng h p cao hơn. chi phí kh c ph c môi trư ng tính vào CPSX ñ ñ m b o tính phát 3.2.2.2. L p l i d toán CPSX ph c v công tác ki m soát CPSX tri n b n v ng và toàn di n. Các d toán ñư c l p hi n nay t i công ty là d toán tĩnh, Ti n hành t ch c hoàn th và tr ng l i r ng phòng h ch n theo m t m c ñ ho t ñ ng, ñi u này chưa ñáp ng ñư c thông tin gió, ch n cát ven bi n ngay sau khi ñã khai thác xong theo t ng khu cho lãnh ñ o ñ ñưa ra các quy t ñ nh phù h p v i di n bi n c a th v c. trư ng khi có s thay ñ i v quy mô s n xu t, khí h u th i ti t ... Chi Do khoáng s n Titan n m trong vùng nh y c m và b n thân phí trên ñơn v s n ph m s thay ñ i n u có s thay ñ i các y u t khoáng s n cũng có nh ng ñ c thù, nên công ty ph i nghiên c u ñánh liên quan, khi ñó chi phí linh ho t s ñáp ng ñư c yêu c u này. giá tác ñ ng môi trư ng b sung. L p d toán chi phí x lý ch t th i và kh c ph c môi trư ng sau khai thác.
 12. 23 24 Áp d ng các gi i pháp k thu t và công ngh tiên ti n trong Công ty giao cho Phòng t ng h p vi c theo dõi và phân tích khai thác, tuy n thô và tuy n tách sa khoáng. xu hư ng bi n ñ ng giá c c a NVL cũng như s bi n ñ ng giá c a 3.2.3. Gi i pháp tăng cư ng ki m soát CPSX t i Công ty ngo i t , ñây là cơ s ñ ñưa ra các quy t ñ nh trong h p ñ ng mua 3.2.3.1. Ki m soát chi phí NVL tr c ti p bán, ñ c bi t là th i ñi m thanh toán. Ki m soát NVL tôn kho: NVL t n kho c n ñư c qu n lý ch t L p báo cáo tình hình s d ng NVL t i các phân xư ng s n ch và có k ho ch ki m kê ñ nh kỳ ho c ki m kê ñ t xu t theo yêu xu t: Đ nh kỳ hàng tháng công ty yêu c u các phân xư ng s n xu t c u c a các ñơn hàng, vi c ki m kê c n ñư c ki m soát ch t ch c l p báo cáo tình hình s d ng NVL. Sau khi có b ng báo cáo này, k t v lư ng và ch t. Công ty có th s d ng phương pháp s lư ng ñ t hàng t i h p v i báo cáo nghi m thu kh i lư ng s n ph m hoàn thành và s n ưu ( EOQ – Economic Order Quantity ) ñ ñ t mua hàng. Phương ph m hoàn thành tương ñương s tính ñư c lư ng tiêu hao NVL so pháp này xác ñ nh ñư c s lư ng NLV t i ưu và th i ñi m ñ t hàng v i ñ nh m c, n u có s chênh l ch l n ta ti n hành ki m kê ñ xác t i ưu ñ gi m thi u chi phí d tr NVL. ñ nh lư ng NVL còn l i phân xư ng s n xu t. Đây là cơ s ñ x Ki m soát ti n ñ nh n NVL: Vi c ki m soát ch t ti n ñ lý tình tr ng gây lãng phí v t tư trong khâu b o qu n và ñưa vào s nh n NVL là r t c n quan tr ng, c n ñ t mua NVL g n ngày giao d ng t i các phân xư ng s n xu t. hàng nh t có th ñư c. Do v y, ñ CPSX không quá cao, c n th a 3.2.3.2. Ki m soát chi phí NCTT thu n rõ v i nhà cung c p v ñi u kho n ngày giao hàng s m nh t k Công ty tính lương cho b ph n s n xu t tr c ti p g m 2 t ngày h p ñ ng mua bán ñư c ký k t. C n coi ñi u kho n này quan ph n là lương th i gian ( g m lương cơ b n và các kho n tính theo tr ng tương t như ñi u kho n v ñơn giá. lương cơ b n ) và lương theo kh i lư ng s n ph m hoàn thành. Theo dõi ch t ngày nh n và ngày giao NVL ñ b t ñ u tri n 3.2.3.3. Ki m soát CPSX chung khai s n xu t. C n c t gi m t i ña th i gian th c hi n các khâu chu n Ki m soát tình hình s d ng máy móc thi t b : T ng phân b s n xu t. xư ng c a Công ty nên l p báo cáo tình hình s d ng máy móc thi t Tăng cư ng ki m soát nguyên nhân làm bi n ñ ng chi phí b , trong báo cáo này c n so sánh ñư c công su t s d ng th c t c a NVL: Công ty còn ti n hành l p b ng nh t ký theo dõi tình hình s n máy móc thi t b so v i công su t thi t k c a máy móc thi t b ñó và xu t trong nh ng ngày mưa. Sau khi có b ng theo dõi này ta s tính nh ng thi t b nào l c h u thì Công ty nên ti n hành thanh lý. ñư c t l chi phí vư t ñ nh m c, ñây là căn c ñ Công ty quy trách Ngoài ra, chi phí kh u hao TSCĐ c a Công ty hi n nay ñang nhi m cho nh ng ngư i có liên quan v vi c qu n lý CPSX trong th c hi n kh u hao TSCĐ theo tháng, vì v y Công ty nên xem xét l i mùa mưa.
 13. 25 26 cách tính kh u hao cho ñúng v i quy ñ nh hi n nay là kh u hao theo v n ñ chi tiêu s hi u qu hơn, và sau cùng là tăng l i nhu n cũng ngày th c t s d ng, ñ m b o tính h p lý c a CPSX. như hi u qu ho t ñ ng c a doanh nghi p. B t kỳ doanh nghi p nào Ki m soát m c tiêu hao ñi n: Công ty nên l p bi u báo cáo khi ho t ñ ng ñ u phát sinh chi phí, ñ i v i nhà qu n lý thì v n ñ tình hình s d ng ñi n. Trong báo cáo tình hình s d ng ñi n, c n so ki m soát CPSX là m i quan tâm hàng ñ u. Trên cơ s nghiên c u lý sánh ñư c m c tiêu hao ñi n/1 t n s n ph m gi a d toán so v i th c lu n và th c ti n, lu n văn ñã gi i quy t ñư c các n i dung sau: t . H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v ki m soát Trên cơ s ñó Công ty ñ ra các gi i pháp ti t ki m ñi n như: CPSX trong doanh nghi p nói chung và ñ c ñi m ki m soát CPSX T t các công t c ñi n khi máy ng ng ho t ñ ng; thay l i h th ng trong ngành khai thác và CBKS Titan nói riêng, làm ti n ñ cho vi c bóng ñi n cũ b ng h th ng bóng ñi n ti t ki m năng lư ng … ñánh giá th c tr ng và tìm ra các gi i pháp tăng cư ng công tác ki m Ngoài ra Công ty có th thay ñ i các thi t b s n xu t cũ b ng soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh. nh ng thi t b s n xu t m i c a Vi n Khoa h c v t li u - Vi n Khoa Lu n văn ph n ánh th c tr ng công tác ki m soát CPSX t i h c và công ngh Vi t Nam. Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh bao g m: Môi trư ng ki m K T LU N CHƯƠNG 3 soát; phân lo i CPSX ph c v công tác ki m soát CPSX; thi t l p các T th c tr ng công tác ki m soát CPSX t i Công ty c ph n th t c ki m soát CPSX; công tác l p d toán CPSX và t ch c h khoáng s n Bình Đ nh, k t h p v i cơ s lý lu n v ki m soát CPSX, th ng thông tin k toán ph c v công tác ki m soát CPSX. Phân tích chương 3 c a Lu n văn ñã ñưa ra các gi i pháp nh m hoàn thi n ch ra nh ng m t h n ch c n hoàn thi n v ki m soát CPSX t i công công tác ki m soát CPSX t i Công ty. V i hy v ng, Lu n văn s góp ty. ph n vào vi c hoàn thi n và tăng cư ng công tác ki m soát CPSX T vi c ñánh giá công tác ki m soát CPSX t i Công ty c Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh nh m ñem l i hi u qu cao ph n khoáng s n Bình Đ nh, lu n văn ñã nêu ra nh ng v n ñ t n t i trong ho t ñ ng SXKD c a Công ty. trong công tác ki m soát CPSX như: Ban ki m soát chưa th c s K T LU N phát huy ñư c ch c năng và nhi m v c a mình; chưa thành l p b Xu th h i nh p kinh t qu c t t t y u d n ñ n m c ñ c nh ph n ki m toán n i b ; chưa quan t m ñ n chi phí kh c ph c môi tranh trên thương trư ng ngày càng gay g t. Do vây, ñ công ty t n trư ng .... tư ñó ñưa ra các gi i pháp nh m tăng cư ng công tác ki m t i và phát tri n thì v n ñ ñ t ra cho các nhà qu n lý là ph i thi t l p soát CPSX t i Công ty. các kênh thu th p và x lý thông tin m t cách k p th i, chính xác Đ tăng cư ng công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công nh ng bi n ñ ng trên th trư ng trong và ngoài nư c, ph i hi u và ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh, Lu n văn ñã trình bày các gi i nh n di n ñư c các lo i chi phí, các nhân t nh hư ng ñ n chi phí, pháp: Hoàn thi n môi trư ng ki m soát; ki m soát chi phí NVL; ki m chúng ta có th ki m soát ñư c chi phí, t ñó có th ti t ki m chi phí,
 14. 27 soát chi phí NCTT; ki m soát chi phí SXC; xác l p l i d toán CPSX; tuân th Lu t b o v môi trư ng ... Lu n văn ñã ph n nào ñáp ng ñư c m c tiêu nghiên c u: Đã h th ng hóa các v n ñ lý lu n v ki m soát CPSX trong các doanh nghi p khai thác và CBKS Titan, nêu ra nhũng như c ñi m trong công tác ki m soát CPSX t i Công ty c ph n khoáng s n Bình Đ nh, t ñó Lu n văn ñã ñưa ra các gi i pháp tăng cư ng công tác ki m soát CPSX, góp ph n nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh cho công ty. Tuy nhiên, trong ñi u ki n n n kinh t còn nhi u bi n ñ ng, hơn n a nư c ta ñã chính th c là thành viên c a t ch c thương m i th gi i (WTO), vì th công tác ki m soát CPSX công ty c n thi t ph i v n d ng nh ng lý lu n v ñ c ñi m c a ngành vào th c t công tác ki m soát CPSX c a Công ty ñ công tác ki m soát CPSX công ty ngày càng t t hơn, ñ s c c nh tranh và ñ ng v ng trên thương trư ng trong nư c cùng như trên trư ng qu c t .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2