intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ: Nguathienthan5 Nguathienthan5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
98
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế; đánh giá thực trạng tình hình quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG ........................ TRẦN XUÂN THẮNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮKLẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TP- HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG ........................ TRẦN XUÂN THẮNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮKLẮK CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 603405 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. ĐINH PHI HỔ TP- HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016
 3. LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ĐắkLắk” chuyên ngành quản trị kinh doanh, mã số 603405 là công trình nghiên cứu khoa học của riêng cá nhân tôi. Tôi cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN XUÂN THẮNG i
 4. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Trước hết, với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Thầy PGS. TS. ĐINH PHI HỔ - người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Quí Thầy Cô, Bộ môn Kế toán & Quản trị kinh doanh; Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk; cán bộ, nhân viên, Phòng Kế toán - Tài chính; Phòng Vật tư – Trang thiết bị; Phòng tổ chức cán bộ; Cùng các Khoa, phòng trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập phân tích số liệu. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè - những người đã luôn bên tôi, động viên, giúp đỡ tôi về vật chất cũng như tinh thần trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN XUÂN THẮNG ii
 5. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................... 3 1.2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................................ 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................................ 3 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ................................................................................... 3 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 4 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................. 4 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................... 4 CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN 5 2.1. Cơ sở lý luận về quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh ................................... 5 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm về trang thiết bị y tế .............................................................. 5 2.1.2.Cơ sở lý luận về quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện ....................................... 10 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý TTBYT tại bệnh viện tuyến tỉnh ...................... 17 2.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh ......................... 19 2.2.1. Các chính sách quốc gia về TTBYT .......................................................................... 19 2.2.2. Những thành tựu đã đạt được .................................................................................... 20 2.2.3. Những hạn chế trong quản lý trang thiết bị y tế ở Việt Nam ..................................... 21 2.2.4. Bài học kinh nghiệm .................................................................................................. 24 CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1. Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk .................................................................. 26 3.1.1. Lịch sử hình thành ..................................................................................................... 26 3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện .......................................................................... 27 3.1.3. Tổ chức bộ máy ......................................................................................................... 29 3.1.4. Nguồn nhân lực .......................................................................................................... 31 iii
 6. 3.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 33 3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin ................................................................................. 33 3.2.2 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin.................................................................. 35 3.2.3. Phương pháp phân tích thông tin ............................................................................... 35 3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài .................................................. 35 CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. Thực trạng quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 36 4.1.1. Hiện trạng trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ........................... 36 4.1.2. Tình hình quản lý trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế ....................................... 38 4.1.3. Quản lý trong quá trình sử dụng trang thiết bị y tế .................................................... 65 4.1.4. Quản lý trong khâu sửa chữa thiết bị y tế .................................................................. 70 4.1.5. Quản lý trong khâu khấu hao và thanh lý TTBYT .................................................... 78 4.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ................................................................................................................................. 82 4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý TTBYT tại bệnh viện đa khoa ĐắkLắk ........................................................................................................................ 87 4.2.1 Định hướng, mục tiêu quản lý TTBYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ............. 87 4.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý TTBYT.................................... 88 CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 5.1. Kết luận ......................................................................................................................... 93 5.2. Kiến nghị....................................................................................................................... 94 5.2.1. Đối với Bộ y tế ........................................................................................................... 94 5.2.2. Đối với sở y tế tỉnh ĐắkLắk ....................................................................................... 95 5.2.3. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 iv
 7. DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1. Hệ thống quản lý ......................................................................................12 Bảng 3.1. Một số tiêu chí cơ bản của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ...................27 Sơ đồ 3.1. Tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk .........................................29 Bảng 3.2. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ..........................32 Bảng 3.3. Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2015 ..............................................33 Theo thông tư 08 .......................................................................................................33 Bảng 3.4. Tổng hợp số mẫu khảo sát ........................................................................34 Bảng 4.1. Chủng loại TTBYT được trang bị của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk .36 Bảng 4.3. Tình hình tăng đầu tư đối với một số Khoa .............................................39 Bảng 4.4. Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa Lây, Khoa mắt và Khoa Răng hàm mặt .............................................................................................................................40 Bảng 4.5. Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Tai mũi họng, Nội tim mạch, Nội tổng hợp và Y học cổ truyền ..............................................................................42 Bảng 4.6. Quản lý hoạt động mua sắm thiết bị y tế theo nguồn vốn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ......................................................................................................44 Biểu đồ 4.1. Sự tham gia vào công tác lập kế hoạch mua sắm TTBYT ...................46 Bảng 4.7. Kế hoạch mua sắm TTBYT hàng năm của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ......................................................................................................................47 Bảng 4.8. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk theo dự án ODA đến năm 2016 ..............................................................................................49 Bảng 4.9. Chi tiết kế hoạch mua sắm trang thiết bị Khoa Phẫu Thuật – GMHS theo dự án ODA đến năm 2016 ........................................................................................50 Bảng 4.10. Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch mua sắm thiết bị y tế .........................................................................................................52 Bảng 4.11. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk qua các năm (2013 đến 2015) ..........................................................................................54 Biểu đồ 4.2. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn........55 Bảng 4.12. Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm .......56 v
 8. Biểu đồ 4.3. Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %) ..............................................58 Bảng 4.13. Đánh giá về chất lượng công tác quản lý nguồn nhập TTBYT ..............59 Bảng 4.14. Kinh phí có nguồn gốc NSNN được duyệt mua mới thiết bị y tế ở Bệnh viện đa khoa ĐắkLắk .................................................................................................61 Bảng 4.15. Biến động TTBYT tại các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk từ 30/12/2014 đến tháng 6 năm 2015 ........................................................................63 Bảng 4. 16. Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm TTBYT theo nguồn năm 2015 của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ................................................................................64 Biểu đồ 4.4. Đánh giá về tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch mua TTBYT ........................65 Bảng 4.17. Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk năm 2015 ...................................................................................................................66 Bảng 4.19. Chỉ tiêu khảo sát quản lý trong sử dụng TTBYT tại bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk ......................................................................................................................69 Bảng 4.22. Kết quả đánh giá chức năng một số thiết bị y tế ở bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk tính đến tháng 6 năm 2015 ..........................................................................72 Bảng 4.20. Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình sửa chữa TTBYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk. ........................................................................................74 Biểu đồ 4.6. Thời gian sửa chữa các TTBYT bị hỏng trong năm 2015 ....................75 Bảng 4.23. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk .........................................................................................80 Bảng 4.24. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ................................................................................81 Bảng 4.25. Chất lượng lao động quản lý TTBYT năm 2015 ....................................84 Bảng 4.26 Chất lượng lao động khoa lâm sàng ........................................................85 Bảng 4.27. Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng ..........................................86 Bảng 4.28. Đề xuất về các TTBYT ưu tiên mua sắm trong thời gian tới .................90 vi
 9. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BYT Bộ y tế SYT Sở y tế NSNN Ngân sách nhà nước BVĐKTĐL Bệnh viện Đa Khoa tỉnh ĐắkLắk BV Bệnh viện TTBYT Trang thiết bị y tế KCB Khám chữa bệnh DC Dụng cụ WHO Tổ chức thương mại thế giới TTB Trang thiết bị CNTT Công nghệ thông tin NVYT Nhân viên y tế XHHYT Xã hội hoá y tế CTYT Công trình y tế VT-TBYT Vật tư-Trang thiết bị y tế vii
 10. DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Một số tiêu chí cơ bản của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 3.2 Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm 3.3 Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2015 3.4 Tổng hợp số mẫu khảo sát 4.1 Chủng loại TTBYT được trang bị của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.2 Tình hình đầu tư trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Ngoại chấn thương 4.3 Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa Hồi sức tích cực chống độc 4.4 Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa mắt và Khoa Răng hàm mặt 4.5 Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Tai mũi họng, Nội tim mạch, Nội tổng hợp và Y học cổ truyền 4.6 Quản lý hoạt động mua sắm thiết bị y tế theo nguồn vốn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.7 Kế hoạch mua sắm TTBYT hàng năm của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.8 Kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk theo dự án ODA đến năm 2015 4.9 Chi tiết kế hoạch mua sắm trang thiết bị Khoa Phẫu Thuật – GMHS theo dự án ODA đến năm 2015 4.10 Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch mua sắm thiết bị y tế 4.11 Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk qua các năm (2013 đến 2015) viii
 11. 4.12 Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm 4.13 Đánh giá về chất lượng công tác quản lý nguồn nhập TTBYT 4.14 Kinh phí có nguồn gốc NSNN được duyệt mua mới thiết bị y tế ở Bệnh viện đa khoa ĐắkLắk 4.15 Biến động TTBYT tại các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk từ 30/12/2013 đến tháng 12 năm 2015 4.16 Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm TTBYT theo nguồn năm 2015 của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.17 Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk năm 2015 4.18 Đánh giá về chất lượng TTBYT trong quá trình sử dụng 4.19 Chỉ tiêu khảo sát quản lý trong sử dụng TTBYT tại bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk 4.22 Kết quả đánh giá chức năng một số thiết bị y tế ở bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk tính đến tháng 12 năm 2015 4.20 Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình sửa chữa TTBYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk . 4.21 Đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá quản lý TTBYT của Ban giám đốc bệnh viện 4.23 Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.25 Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk 4.25 Chất lượng lao động quản lý TTBYT năm 2015 4.26 Chất lượng lao động khoa lâm sàng 4.27 Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng 4.28 Đề xuất về các TTBYT ưu tiên mua sắm trong thời gian tới ix
 12. DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu Trang 4.1 Sự tham gia vào công tác lập kế hoạch mua sắm TTBYT 4.2 Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn 4.3 Các thủ tục khi nhập TTBYT 4.4 Đánh giá về tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch mua TTBYT 4.5 Thời gian sửa chữa các TTBYT bị hỏng trong năm 2015 x
 13. 1. MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk là đơn vị y tế nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và thực hiện cả nhiệm vụ phòng bệnh cho nhân dân các dân tộc trong và ngoài Tỉnh . Trang thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân. Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay nước ta đang có sự ra đời của rất nhiều các đơn vị y tế chuyên sâu với việc sử dụng TTBYT kỹ thuật cao, hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao hơn, như máy chụp cộng hưởng từ MRI – 1.5T, máy chụp cắt lớp đa dãy dựng hình, Máy chụp xóa nền DSA, máy siêu âm doppler màu 4D, dao mổ Gammar, máy gia tốc điều trị ung thư, máy xét nghiệm tự động Celldyn 3200 – Abbott, máy mổ cận thị bằng phương pháp Laser ... Với vai trò nòng cốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu và phát triển, sử dụng và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kỳ tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 1
 14. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩnh vực trang thiết bị y tế. Do Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân sách cho y tế của nước ta còn hạn chế, trong nhiều năm qua TTBYT ở Việt Nam được cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau. Nhưng không được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong hơn hai mươi năm thực hiện đổi mới vừa qua, ngành Y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y tế. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả tạo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, giảm tải bệnh nhân cho tuyến trên, tạo niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các truyến huyện đã được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Từ năm 1995 đến nay, TTBYT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk(BVĐKTĐL) được cung cấp từ nhiều nguồn như: Ngân sách nhà nước, quỹ BHYT, viện trợ từ dự án WonBanhk, viện trợ từ dự án Hà Lan, viện trợ WHO, viện trợ ODA, dự án phòng chống HIV/AIDS, dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên giai đoạn I ( báo cáo tổng kết của bệnh viên qua các năm, báo cáo của Phòng TC-KT). Do đó, một phần TTBYT hiện tại của BVĐKTĐL còn mang tính chồng chéo, có khi cùng một chủng loại TTB lại được tài trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau.Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng , sửa chữa TTBYT tại BVĐKTĐL vừa thiếu về số lượng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Do vậy ảnh hưởng tới công tác quản lý TTBYT còn nhiều bất cập. ( thông tin được cung cấp bởi Phòng VT-TBYT) Quản lý TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tại 2
 15. BVĐKTĐL, giảm được kinh phí đầu tư, nâng cao tưổi thọ của thiết bị, hỗ trợ công tác chuyên môn, cho cán bộ y tế. Từ đó thu dung người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí đi lại không cần thiết, việc này rất có ý nghĩa đối với người nghèo, những người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, ở xa với những bệnh viện lớn tuyến trên có trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Do đó, việc khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng TTBYT tại BVĐKTĐL là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.Hệ thống hoá một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế. 2.Đánh giá thực trạng tình hình quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk; 3.Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk trong thời gian tới. 1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra - Thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk hiện nay như thế nào? - Những yếu tố khách quan và chủ quan nào ảnh hưởng đến quá trình quản lý trang thiết bị y tế? 3
 16. - Giải pháp nào nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk? 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của đề tài là công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk -Điều tra khảo sát Ban lãnh đạo Bệnh viện, các trưởng phó các khoa, phòng, các cán bộ công nhân viên liên quan đến quản lý TTBYT. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1. Phạm vi về nội dung Nghiên cứu các vấn đề về quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk; đánh giá thực trạng tình hình quản lý TTBYT; Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với công tác quản lý TTBYT; Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý TTBYT; Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý TTBYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk. 1.3.2.2. Phạm vi không gian Nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk. 1.3.2.3. Phạm vi thời gian Đề tài được nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2015 Thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2013 Thời gian thu thập dữ liệu thứ cấp thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, các giải pháp đề xuất đến năm 2016, định hướng đến năm 2020 4
 17. 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN 2.1. Cơ sở lý luận về quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm về trang thiết bị y tế 2.1.1.1. Khái niêm về trang thiết bị y tế Thông tư số 24/2011/TT – BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế ,trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, hoá chất, kể cả phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ cho con người nhằm mục đích: a) Ngăn ngừa, kiểm tra, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương; b) Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ phẫu thuật trong quá trình khám bệnh,chữa bệnh; c) Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống d) Kiểm soát quá trình mang thai cho sản phụ: e) Tiệt trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế) f) Phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế; * Bên cạnh đó một số tài liệu cũng cho rằng: Trang thiết bị y tế là một loại hàng hoá đặc biệt, chủng loại đa dạng, luôn được cập nhật ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, thế hệ công nghệ luôn thay đổi . Quản lý TTBYT là là một ngành đặc thù, cần được sự quan tâm đúng mức về chính sách, nhân lực, kinh phí. 2.1.1.2. Đặc điểm trang thiết bị y tế bệnh viện Hiện nay, nhiều loại TTBYT hiện đại đang được sử dụng trong lĩnh vực khám chữa bệnh cho con người. Đó là con đẻ của việc ứng dụng khoa học công nghệ, đã giúp cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh một cách nhanh chóng, 5
 18. chính xác, an toàn, hiệu quả cao . Vì vậy đã ít gây ra biến chứng cho người bệnh. Xét về phương diện tinh thần, TTBYT còn giúp cho người thầy thuốc thêm vững tin và yên tâm trong công việc khám chữa bệnh, đồng thời còn giúp cho người bệnh thêm lạc quan, hy vọng hơn với việc đẩy lùi căn bệnh đang điều trị . Mỗi loại trang thiết bị y tế có đặc điểm riêng và được sử dụng linh hoạt cho các đối tượng khác nhau. Đặc điểm TTBYT thể hiện: a) Trang thiết bị y tế là tài sản cố định có giá trị cao. Trang thiết bị hiện nay cho ngành y tế thường là hiện đại nên có giá trị cao, đắt tiền. Nó được sản xuất gắn liền với thành tựu của khoa học tiên tiến về khám chữa bệnh. b) Trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh thường được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có từ ngân sách nhà nước, các loại viện trợ, quỹ phát triển khoa học và tự mỗi đơn vị mua sắm. c) Trang thiết bị y tế ở Việt Nam phần lớn được nhập khẩu từ các nước có nền khoa học tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi người sử dụng phải cập nhật và nâng cao trình độ thường xuyên. d) Trang thiết bị y tế bao gồm nhiều loại khác nhau, có tính năng sử dụng khác nhau: - Loại thiết bị cá nhân: TTBYT được sử dụng tại tư gia (Homecare) dựa trên kỹ thuật y tế viễn thông ( Telemedicine) rất thích hợp với hoàn cảnh các nước đang phát triển và xu hướng quốc tế . Với số lượng tiêu thụ lớn vì có thể sử dụng linh hoạt ở những vùng xa lẫn thành thị và có thể xuất khẩu đến các nước chậm tiến, chúng mang đến lợi nhuận kinh tế cao, rất hấp dẫn đối với doanh nhân.Việc sản xuất chúng không cần đòi hỏi kinh nghiệm quá cao hay đầu tư lớn, phù hợp với các công ty mới khởi nghiệp. Thêm vào đó, loại trang thiết bị (TTB) này có thể giúp chúng ta phát triển một hệ thống y tế điện tử (E-Healchcare) . Đây là một phương cách vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách vừa đặt nền tảng cho một nền tảng y tế hiện đại. 6
 19. * Loại TTBYT đơn giản: Đây là loại thiết bị đơn giản dễ sử dụng, kết hợp với những thiết bị khác được sử dụng trong Bệnh viện, đặc biệt là đơn vị y tế nhỏ. * Loại thiết bị nghiên cứu: Đây là những thiết bị đáp ứng nhu cầu trong các phòng nghiên cứu khoa học. Mặc dù hiệu quả kinh tế không phát huy được ngay nhưng đây là cách hỗ trợ và xây dựng một hướng phát triển lâu dài, nhằm tăng cường năng lực cho bệnh viện. * Loại TTBYT thuộc cảm biến y sinh: Đây là những thiết bị được thiết kế trên nền kiến thức khoa học và kỹ thuật cao như công nghệ nano và vi mạch. Nó được trang bị đối với các bệnh viện lớn, kết hợp vừa nghiên cứu, vừa khám, chữa bệnh. 2.1.1.3. Phân loại trang thiết bị y tế theo chức năng hoạt động Trang thiết bị y tế bao gồm tất cả các dụng cụ, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, vật tư chuyên dụng và thông dụng phục vụ cho các hoạt động phòng bệnh, khám và chữa bệnh của ngành y tế . Dựa vào các nội dung chuyên môn của y học, ngày nay người ta có thể phân ra 10 nhóm TTBYT như sau: - Nhóm I: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh bao gồm các thiêt bị đặc trưng là: Máy chụp XQuang các loại, máy chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hưởng từ, chụp mạch số hoá xoá nền, máy chụp cắt lớp positron (PET/CT), máy siêu âm . . . - Nhóm II: Thiết bị chẩn đoán đện tử sinh lý bao gồm các loại máy: Máy điện tâm đồ(ECG), điện não đồ (EEG), điện cơ đồ, máy đo lưu huyết não.... - Nhóm III: Thiết bị labo xét nghiệm bao gồm các thiết bị như máy đếm tế bào, máy ly tâm.... - Nhóm IV: Thiết bị cấp cứu hồi sức, gây mê, phòng mổ bao gồm các thiết bị như máy thở, máy gây mê, máy theo dõi (monitoring), máy tạo nhịp tim, máy sốc tim, dao mổ điện, thiết bị tạo oxy.... - Nhóm V: Thiết bị vật lý trị liệu như điện phân, điện sóng ngắn, tia 7
 20. hồng ngoại, laser trị liệu.... - Nhóm VI: Thiết bị quang điện tử y tế như Laser CO2, Laser YAG, Nd, Ho, Laser hơi kim loại, phân tích máu bằng Laser.... - Nhóm VII: Thiết bị đo và điều trị chuyên dùng như máy đo công năng phổi, đo thính giác, tán sỏi ngoài cơ thể, gia tốc điều trị ung thư, thiết bị cường nhiệt, máy chạy thận nhân tạo.... - Nhóm VIII: Các thiết bị từ y tế Phương Đông như máy dò huyệt, massage, châm cứu, điều trị từ phổi.... - Nhóm IX: Nhóm thiết bị điện tử y tế thông thường dùng ở gia đình như huyết áp kế điện tử, nhiệt kế điện tử , máy chạy khí rung, điện tim.... - Nhóm X: Nhóm các loại thiết bị thông dụng phục vụ trong các cơ sở y tế như thiết bị thanh tiệt trùng, máy giặt, trung tâm quản lý thông tin ( hệ thống máy tính), xe ôtô cứu thương, lò đốt rác thải y tế, khu xử lý nước thải.... Ngoài phân loại có tính chất tương đối trên đây, để đảm bảo sự thống nhất trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ y tế đã ban hành danh mục thiết bị y tế cụ thể được sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân ( Quyết định số 437/QĐ- BYT ngày 20/02/2002) 2.1.1.4. Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh Để tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực TTBYT, Bộ trưởng Bộ y tế đã ký quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 về việc ban hành danh mục TTBYT tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Danh mục TTBYT do Bộ y tế ban hành đối với bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh phân bổ theo các khoa như sau : - TTBYT khoa Khám bệnh gồm 41 loại. - TTBYT khoa Cấp cứu hồi sức gồm 105 loại. - TTBYT khoa Nội tổng hợp gồm 75 loại. - TTBYT khoa Nội tim mạch lã khoa gồm 72 loại. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2