intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
548
lượt xem
217
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 nhằm hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá quản lý dự án đầu tư ở doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1 Đ I H C ĐÀ N NG PH M H U VINH HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY N TRƯ NG SƠN Ph n bi n 1: TS. Đoàn Gia Dũng Ph n bi n 2: GS. TSKH. Lương Xuân Quỳ Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m lu n văn Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 9 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin- H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n Trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI. Đ u tư là ho t ñ ng chính quy t ñ nh s tăng trư ng và phát tri n c a doanh nghi p, trong ñó công tác QLDAĐT là khâu then ch t trong vi c ñ m b o hi u qu ñ u tư. Vì vây, ñ ñ m b o ho t ñ ng ñ u tư có hi u qu thì vi c hoàn thi n công tác QLDAĐT trong các doanh ngi p ngày càng chú tr ng và có ý nghĩa h t s c quan tr ng. Qua tìm hi u, tôi nh n th y công tác QLDAĐT T ng công ty XDCTGT5 trong nh ng năm qua bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c cũng còn nhi u t n t i, h n ch . Nh ng h n ch là nguyên nhân chính làm cho hi u qu ñ u tư các d án c a T ng công ty ñem l i chưa cao, nhưng hi n t i chưa có ñ tài nào nghiên c u ñ tìm gi i pháp cho v n ñ này. Xu t phát t tình hình ñó, b ng nh ng ki n th c ñã ñư c h c tôi ch n ñ tài “Hoàn thi n công tác QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5” làm ñ tài nghiên c u cho b n lu n văn c a mình. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U. H th ng hóa và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v QLDAĐT doanh nghi p trong ñi u ki n hi n nay. Trên cơ s ñó, ñánh giá th c tr ng công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT5, rút ra nh ng t n t i h n ch và nguyên nhân c a t n t i h n ch ñó. Xây d ng h th ng nh ng quan ñi m cơ b n và ñ xu t nh ng gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n công tác QLDAĐT c a TCT XDCTGT5. Qua ñó góp ph n nâng cao hi u qu ñ u tư. 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U. Lu n văn t p trung vào nghiên c u công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5 trong giai ño n 2005 -2010 trên các lĩnh v c: L p DAĐT; Th m ñ nh DAĐT; L a ch n nhà th u; Giám sát & ki m soát thi công XDCT (trong ñó: ñi sâu vào ki m soát ti n ñ ). 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U.
 4. 4 Lu n văn s d ng các phương pháp ch y u: duy v t bi n ch ng, phân tích, so sánh, t ng h p, khái quát hóa….. 5. ĐÓNG GÓP C A LU N VĂN. ♦V cơ s khoa h c: H th ng hóa và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n v QLDAĐT t i các doanh nghi p trong giai ño n hi n nay. ♦V cơ s th c ti n: Phân tích và ñánh giá th c tr ng công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5. Đưa ra nh ng t n t i trong công tác QLDAĐT T ng công ty và nguyên nhân c a nh ng t n t i ñó. ♦Trên cơ s lý lu n và th c ti n, lu n văn ñã xây d ng h th ng các quan ñi m và ñ xu t nh ng gi i pháp phù h p nh m hoàn thi n công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5 trong ñi u ki n hi n nay. Các quan ñi m ñư c xây d ng cùng v i nh ng t n t i ñã phân tích là ñ nh hư ng ñ hoàn thi n công tác QLDAĐT. Các gi i pháp ñ xu t là nh ng gi i pháp tr c ti p ñ i v i T ng công ty XDCTGT 5 t hoàn thi n v nh n th c ñ n t ch c, n i dung và phương pháp QLDAĐT. 6. K T C U C A LU N VĂN: Chương 1: Cơ s lý lu n chung v DAĐT và QLDAĐT c a doanh nghi p. Chương 2: Th c tr ng công tác QLDAĐT t i TCT XDCTGT5. Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N CHUNG V D ÁN Đ U TƯ VÀ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A DOANH NGHI P 1.1. Đ U TƯ VÀ D ÁN Đ U TƯ. 1.1.1. Đ u tư. Đ u tư là m t quy t ñ nh b v n (ti n, trí tu ,...) trong hi n t i nh m m c ñích thu ñư c nh ng l i ích lâu dài trong tương lai. L i ích ñây ñư c hi u là m t ph m trù r t r ng, song suy cho cùng thì l i ích ñó không ngoài l i ích tài chính và l i ích kinh t xã h i. Đ i v i các cá nhân và doanh nghi p thì ñ u tư ch y u là nh m m c ñích l i nhu n;
 5. 5 còn ñ i v i Nhà nư c thì ñ u tư ph i ñ ng th i nh m c m c ñích l i nhu n l n kinh t xã h i, ñôi khi m c ñích kinh t xã h i còn ñư c xem tr ng hơn. Ho t ñ ng ñ u tư có nh ng ñ c trưng cơ b n sau:là ho t ñ ng b v n; th i gian tương ñ i dài; l i ích c a ñ u tư mang l i ñư c bi u hi n trên hai m t tài chính và kinh t xã h i; ñ u tư ph i di n ra theo m t quá trình“Chu n b ñ u tư – Th c hi n ñ u tư – V n hành khai thác k t qu ñ u tư”; ñ u tư luôn g n li n v i r i ro, m o hi m. Theo Lu t ñ u tư 2005, thì Đ u tư ñư c chia thành hai lo i chính: Đ u tư tr c ti p và Đ u tư gián ti p. 1.1.2. D án ñ u tư. 1.1.2.1. Khái ni m D án ñ u tư. DAĐT là t p h p nh ng ñ xu t có liên quan ñ n vi c b v n ñ t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t ñ nh nh m ñ t ñư c s tăng trư ng v s lư ng, duy trì, c i ti n ho c nâng cao ch t lư ng c a s n ph m hay d ch v nào ñó trong kho n th i gian xác ñ nh. 1.1.2.2. Yêu c u cơ b n c a m t D án ñ u tư. M t DAĐT ñòi h i ph i ñ m b o yêu c u ch y u: Tính pháp lý; Tính khoa h c; Tính kh thi; Tính hi u qu ; Tính ph ng ñ nh. 1.1.2.3. Các giai ño n hình thành DAĐT: Chu kỳ ho t ñ ng c a d án tr i qua 3 giai ño n: Chu n b ñ u tư – Th c hi n ñ u tư – Khai thác. 1.2. QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A DOANH NGHI P. 1.2.1. Khái ni m v Qu n lý d án: Qu n lý d án là quá trình l p k ho ch, ñi u ph i th i gian, ngu n l c và giám sát quá trình phát tri n c a DA nh m ñ m b o cho DA hoàn thành ñúng th i h n, trong ph m vi ngân sách ñư c duy t và ñ t ñư c các yêu c u ñã ñ nh v k thu t và ch t lư ng s n ph m d ch v , b ng nh ng phương pháp và ñi u ki n t t nh t cho phép.
 6. 6 1.2.2. Đ c trưng c a QLDA: Là t m t ch c t m th i, ho t ñ ng trong môi trư ng có s "va ch m”, tương tác ph c t p, thư ng xuyên ñ i m t v i s thay ñ i. Vì v y, có th nói QLDA là qu n lý s thay ñ i. 1.2.3. M c tiêu cơ b n c a QLDA: Hoàn thành các công vi c d án theo ñúng yêu c u k thu t và ch t lư ng, trong ph m vi ngân sách và ti n ñ th i gian cho phép. 1.2.4. Tác d ng và h n ch c a QLDA. 1.2.4.1. Tác d ng: Liên k t t t c các ho t ñ ng c a d án, t o ñi u ki n thu n l i cho vi c gi i quy t m i quan h gi a nhóm QLDA v i các bên h u quan; tăng cư ng h p tác và ch rõ trách nhi m c a các thành viên tham gia d án; s m phát hi n nh ng vư ng m c n y sinh ñ ñi u ch nh k p th i. T ñó t o ra s n ph m và d ch v có ch t lư ng cao. 1.2.4.2. H n ch : D làm n y sinh mâu thu n; Trong th c t , các nhà QLDA thư ng thi u quy n h n so v i m c ñ trách nhi m ñư c giao. Do v y, QLDA ph thu c vào thi n chí c a nhà qu n lý trong t ch c m ; V n ñ h u c a d án như: b trí l i lao ñ ng, gi i phóng ngu n l c.. . 1.2.5. Ti n trình Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình Ph n h i, Thay ñ i, Hành ñ ng ñi u ch nh L p d án Th m Thi t Đ u th u, L p Giám K t Cơ ñ u tư ñ nh k - l a ch n k thúc, quan sát, v n - Nghiên và ra D nhà th u ho ch ñánh nghi m hành c u cơ h i quy t toán XD và ñàm tri n thu bàn giá khai ñ u tư ñ nh phán ký khai và giao thác - Nghiên ñ u k th p th c ki m quy t c u ti n tư ñ ng th c hi n soát toán kh thi hi n d án d án - Nghiên c u kh thi Qu n lý r i ro Qu n lý ch t lư ng Hình 1.5. Ti n trình qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình 1.2.6. N i dung QLDAĐT XDCT t i các Doanh nghi p. 1.2.6.1. L p d án ñ u tư. Đây là giai ño n ñ u tiên c a công tác QLDAĐT. Là công vi c h t s c ph c t p, mang tính t ng h p cao, ñòi h i nhi u ki n th c sâu, r ng trên t ng lĩnh v c t ch c – kinh t - k thu t. Vì v y, khi
 7. 7 l p DAĐT ñòi h i ph i có nhi u chuyên gia am hi u t ng lĩnh v c c th , trong trư ng h p c n thi t có th có s giúp ñ và tư v n c a các cơ quan chuyên môn v d ch v ñ u tư. Đ m t DAĐT h n ch ñư c r i ro và ñ t k t qu cao nh t có th , bu c nhà các nhà ñ u tư ph i tính toán-cân nh c nhi u phương án. Quá trình so n th o DAĐT ñư c ti n hành nghiên c u qua 3 m c ñ : - Nghiên c u các cơ h i ñ u tư - Nghiên c u ti n kh thi - Nghiên c u kh thi 1.2.6.2. Th m ñ nh d án ñ u tư và ra quy t ñ nh ñ u tư. Th m ñ nh d án th c ch t là là quá trình xem xét, phân tích, so sánh, ñánh giá d án l i m t cách ñ c l p khách quan, có cơ s khoa h c và toàn di n trên các n i dung c a DAĐT ñã l p ho c so sánh, ñánh giá các phương án c a m t hay nhi u d án nh m xem xét tính h p lý, tính hi u qu và tính kh thi c a d án ñ Ch ñ u tư ñ cơ s ra quy t ñ nh. Th m ñ nh DAĐT thư ng s d ng các phương pháp: trình t ; so sánh các ch tiêu; d a trên s phân tích ñ nh y c a d án; xem xét r i ro. 1.2.6.3. Qu n lý ñ u th u. Đ u th u là cách th c l a ch n nhà th u t t nh t các yêu c u c a Bên m i th u thông qua kh năng c nh tranh c a các nhà th u, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n ñ u tư xây d ng. N i dung qu n lý ñ u th u bao g m các ho t ñ ng liên quan ñ n ñ u th u như: cơ s pháp lý cho ñ u th u, k ho ch cho ho t ñ ng ñ u th u, t ch c ñ u th u, ch ñ o ñ u th u, ki m tra–thanh tra ñ u th u... 1.2.6.4. Giám sát và ki m soát th c hi n thi công XDCT. Quá trình giám sát và ki m soát d án là m t quá trình th ng nh t, g m các giai ño n: theo dõi, ño lư ng, phân tích, ñi u ch nh tình hình th c hi n cho phù h p v i k ho ch ñ ra nh m ñ t ñư c các m c tiêu d án. N i dung giám sát & ki m soát d án g m nhi u n i dung, nhưng trong QLDA thì nh ng n i dung quan tr ng nh t c n ñư c theo dõi ki m soát là: Ti n ñ thi công; Chi phí; Ch t lư ng và R i ro d án.
 8. 8 1.2.7. Mô hình t ch c Qu n lý d án ñ u tư. 1.2.7.1. M t s nguyên t c cơ b n khi xây d ng b máy t ch c QLDA. Đ b o ñ m tính khoa h c và hi u qu c a b máy qu n lý, c n ñư c tuân th các nguyên t c: Th ng nh t v m t ch c năng; Tinh g n; M i quan h gi a quy n h n và trách nhi m; Báo cáo m t th trư ng; Giám sát và lãnh ñ o; T m h n ki m soát; Linh ho t..... 1.2.7.2. Các mô hình t ch c qu n lý d án ñ u tư. 1.2.7.2.1. Mô hình QLDA t ng quát theo quy ñ nh Lu t Xây d ng 2003: Ch ñ u tư tr c ti p QLDA và Ch ñ u tư thuê t ch c tư v n QLDA. 1.2.7.2.2. Mô hình QLDA c th trong các doanh nghi p: Mô hình t ch c QLDA theo ch c năng; chuyên trách; ma tr n. 1.2.8. M T S CÔNG C QU N LÝ NG D NG TRONG QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I CÁC DOANH NGHI P. 1.2.8.1. Các công c qu n lý ng d ng ñánh giá hi u qu tài chính trong l p và th m ñ nh D án ñ u tư (ñ l a ch n d án). 1.2.8.1.1. Các ch tiêu ñ nh lư ng ñánh giá hi u qu tài chính trong ñi u ki n bình thư ng: Ch tiêu NPV, IRR, B/C, T, ...... 1.2.8.1.2. Phương pháp phân tích ñ nh lư ng r i ro ñ l a ch n d án: Phân tích ñ nh y, Phân tích xác su t, T su t chi t kh u ñi u ch nh........ 1.2.8.2. Các công c qu n lý ng d ng trong ñánh giá năng l c tài chính nhà th u: S d ng các ch tiêu tài chính như: Kh năng thanh toán; Các t s v cơ c u v n; Các t s v ho t ñ ng; T s sinh l i..... 1.2.8.3. Các công c qu n lý ng d ng trong ki m soát ti n ñ , chi phí và kh i lư ng công vi c hoàn thành th c hi n d án: Phương pháp EVM (EVM- Earned Value Management), Bi u ñ xương cá,..... 1.2.8.4. Công c ng d ng trong ki m soát r i ro: Phương pháp EVM. 1.2.8.5. Công c qu n lý ng d ng trong ki m soát ch t lư ng XDCT: Bi u ñ ki m soát, bi u ñ xương cá, bi u ñ Pareto......... CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCTGT5
 9. 9 2.1. KHÁI QUÁT V T NG CÔNG TY XDCTGT 5. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a T ng công ty XDCTGT 5: T ng công ty XDCTGT5 (Tên vi t t t: CIENCO 5) ñư c thành l p t năm 1996, có tr s chính t i 77 Nguy n Du, qu n H i Châu, T.P Đà N ng. T 1996 – 2004, là nhà th u; T 2005 ñ n nay, chuy n sang làm Ch ñ u tư nhi u d án trên ph m vi c nư c. 2.1.2. Cơ c u t ch c c a T ng công ty XDCTGT5. Cơ c u t ch c, bao g m: HĐQT, Ban ki m soát, T ng giám ñ c, các Phó t ng giám ñ c, 4 Phòng ch c năng, các Ban ñi u hành, các ñơn v thành viên tr c thu c và các ñơn v liên danh liên k t. 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh hi n nay c a T ng công ty. 2.1.3.1. Ngành ngh và th trư ng ho t ñ ng kinh doanh c a T ng công ty: Tuy v i ch c năng ña ngành ngh kinh doanh, nhưng t năm 2005 ñ n nay T ng công ty XDCTGT5 ñang ho t ñ ng v i 2 lĩnh v c ch y u là: Đ u tư xây d ng theo phương th c h p ñ ng BOT và Đ u tư xây d ng – kinh doanh ñ a c. Ph m vi ho t ñ ng trên c nư c. 2.1.3.2. K t qu ho t ñ ng SXKD trong nh ng năm g n ñây c a T ng công ty: T l lãi so v i doanh thu năm 2007 ñ t 2,19%; năm 2008 ñ t 5,26% và năm 2009 gi m còn 4,51%. 2.2. PHÂN TÍCH TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCTGT 5. 2.2.1. Công tác l p d án ñ u tư. Các d án ñ u xu t phát t ý tư ng c a lãnh ñ o T ng công ty, sau ñó giao cho Phòng K ho ch – K thu t thuê Tư v n bên ngoài l p. Riêng giai ño n nghiên c u cơ h i ñ u tư g n như b qua, không l p. Nhìn chung n i dung các Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo NCKT do các Đơn v tư v n l p theo các quy ñ nh hi n hành như ngh ñ nh 16,112 và nay là Ngh ñ nh s 12/2009/NĐ-CP....; K t qu l p d án ña ph n là ch m hơn so v i k ho ch và ph i ñi u ch nh nhi u l n. 2.2.2. Công tác th m ñ nh d án ñ u tư và ra quy t ñ nh ñ u tư.
 10. 10 Giao cho Phòng K ho ch–K thu t ñ m nhi m th m ñ nh. Đ i v i các d án l n, ph c t p v k thu t thì T ng công ty thành l p H i ñ ng th m ñ nh, có m i các chuyên gia c a cơ quan bên ngoài tham gia ñóng góp ý ki n. Trên cơ s k t qu th m ñ nh, Phòng KH – KT trình TGĐ xem xét trình Ch t ch HĐQT phê duy t DAĐT. - Đ i ngũ cán b th m ñ nh ch y u là cán b Phòng K ho ch–K thu t, nhìn chung ñã t t nghi p ñ i h c, có thâm niên và kinh nghi m. Tuy nhiên chưa ñư c ñào t o bài b n v k thu t th m ñ nh, phân tích DAĐT, còn thi u chuyên nghi p. Ch y u là th c hi n kiêm nhi m. - N i dung th m ñ nh: N i dung th m ñ nh d án ñư c ñánh giá trên 5 phương di n: pháp lý, công ngh k thu t, kinh t tài chính, t ch c th c hi n QLDA, hi u qu ñ u tư. Nhìn chung, do nh n th c chưa sâu s c v vai trò công tác th m ñ nh d án, m t khác trình ñ chuyên môn còn h n ch nên m t s d án T ng công ty v n còn tình tr ng mang tính hình th c, ch y theo phong trào, s li u mang tính ch t ñ phê duy t hơn là chú tr ng ñ n hi u qu th c s c a d án. - Phương pháp th m ñ nh: Trong phương pháp so sánh truy n th ng(NPV, IRR, T) thì cán b th m ñ nh ti n hành ki m tra v phương pháp, cơ s ñ tính d a trên cơ s h sơ d án do tư v n l p. Sau ñó, các ch tiêu tài chính ñư c ñưa ra so sánh v i các d án tương t ñang ho t ñ ng ñ ñánh giá; Còn ñ i v i các phương pháp hi n ñ i như phân tích ñ nh y, d báo, phân tích r i ro thì ch m i ñư c áp d ng m t s d án nhưng cũng ch áp d ng m c ñ ñơn gi n. 2.2.3. Công tác ñ u th u, l a ch n nhà th u xây d ng. Công tác l p HSMT và ñánh giá HSDT ñư c giao T chuyên gia ñ u th u c a T ng công ty th c hi n (nhân s ch ch t T chuyên gia là các cán b c a Phòng KH–KT làm kiêm nhi m, trong ñó Trư ng phòng KH–KT làm T trư ng). HSDT ñư c các thành viên trong T chuyên gia
 11. 11 ñ u th u ch u trách nhi m ñánh giá n i dung HSDT mà mình ch u trách nhi m theo phương pháp “Đ t”, “Không ñ t” và d a vào các tiêu chí c a HSMT ñư c duy t. Sau ñó chuy n cho thư ký t ng h p, ñ ng th i T chuyên gia s ti n hành cu c h p ñánh giá chung v t t c các HSDT, trên cơ s ñó chuy n ñ n H i ñ ng th m ñ nh (Ban lãnh ñ o TCT) xem xét trư c khi ñưa ra k t qu cu i cùng ñ trình Ch t ch HĐQT phê duy t. Nhìn chung v công tác ñ u th u ñã ñ m b o m t n i dung và hình th c. Tuy nhiên công tác l p HSMT còn chi m quá nhi u th i gian, nhi u b t c p...; Chưa t ch c ñư c b máy giám sát th c s , do ñó ch t lư ng báo cáo giám sát, ñánh giá ch d ng l i m c ñ li t kê, sơ sài; Công tác thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ñ u th u chưa có b máy thanh tra ñ c l p mà ch có Ban thanh tra nhân dân ho t ñ ng kiêm nhi m cho m i ho t ñ ng chung c a ñơn v ; Chưa nghiêm kh c trong x lý vi ph m trong ho t ñ ng ñ u th u, do v y ch t lư ng (minh b ch) ñ u th u chưa th c s ñư c phát huy, nâng cao. 2.2.4. Công tác giám sát & ki m soát th c hi n thi công. 2.2.4.1. Công tác giám sát và ki m soát ti n ñ . Quá trình t ch c giám sát & ki m soát ti n ñ ñư c th c hi n do cán b TVGS tr c theo dõi công vi c th c hi n c a nhà th u trên cơ s bám sát B ng ti n ñ ñã th ng nh t và ghi chép di n bi n h ng ngày v m i ñ c ñi m, thu n l i, vư ng m c c a d án...vào Nh t ký thi công. Sáng th hai h ng tu n, t ch c h p giao ban m t l n (tr trư ng h p h p kh n c p ñ t xu t), cán b TVGS báo cáo k t qu công vi c, ñưa ra nh ng vư ng m t cùng Nhà th u ñưa ra các bi n pháp c th ñ kh c ph c khó khăn v Trư ng Ban QLDA ñ gi i quy t, ñ ng th i báo ngay v T ng công ty nh ng v n ñ vư t c p. 2.2.4.2. Công tác giám sát và ki m soát chi phí. Trên cơ s kh i lư ng th c hi n c a Nhà th u ñư c nghi m thu, b ph n TVGS c a Ban QLDA k t h p v i nhà th u xác ñ nh giá tr th c
 12. 12 hi n A-B (kh i lư ng, ñơn giá, ñ nh m c..). Sau ñó, Ban QLDA chuy n phi u giá lên Phòng KH-KT c a T ng công ty ñ ki m soát l i l n cu i, ñ ng th i trình T ng giám ñ c duy t, trên cơ s ñó Phòng Tài chính – K toán gi i ngân cho nhà th u. 2.2.4.3. Công tác giám sát và ki m soát r i ro. T ng công ty ñã th c hi n m t s bi n pháp phòng ng a như: Mua b o hi m công trình; Đưa các gi i pháp PCCC, An toàn lao ñ ng...vào ngay trong H sơ m i th u. Bên c nh ñó còn s d ng s li u th ng kê (mưa, n ng..) ñ t ch c ñi u hành thi công phù h p; Ch ñ ng m r ng quan h v i nhi u t ch c tài chính khác...... 2.2.4.4. Công tác giám sát và ki m soát ch t lư ng thi công. Qu n lý ch t lư ng t p trung vào 2 nôi dung chính: - QLCL t i công trình theo Ngh ñ nh 209/2004/NĐ-CP: Ki m tra ch t lư ng ñ u vào (thi t b , v t tư..); Ch t lư ng quá trình thi công c a nhà th u (bi n pháp thi công,.); Ch t lư ng ñ u ra (các m u thí nghi m,..) - QLCL (n i b ) do nhà th u t ch c: Ki m tra các cơ s thí nghi m, ñi u ki n năng l c; Ki m tra và th ng nh t chương trình thí nghi m, theo dõi, ki m tra công vi c thí nghi m, hi u ch nh (theo chương trình ñã th ng nh t v i Ch ñ u tư). 2.2.5. Mô hình t ch c QLDAĐT c a t ng công ty XDCTGT5. 2.2.5.1. Mô hình t ch c QLDAĐT chung c a T ng công ty. T ng công ty s d ng mô hình “Ch ñ u tư tr c ti p QLDA” và t ch c theo mô hình chuyên trách QLDA, ñã thành l p 3 Ban QLDA t i 3 khu v c B c, Trung, Nam. Trong ñó, Ban T ng giám ñ c ñi u hành chung toàn b ho t ñ ng kinh doanh; Phòng KH–KT là b ph n tham mưu chính công tác QLDAĐT c a T ng công ty, tr c ti p th c hi n các công tác chu n b ñ u tư (th m ñ nh, ñ u th u..); Phòng TC–K toán, TC – LĐ..tham gia cùng Phòng KH–KT trong vi c l p k ho ch và ñi u ph i
 13. 13 nhân l c, tài chính...cho các d án theo k ho ch ti n ñ ñã v ch ra; các Ban QLDA ch u trách nhi m trong vi c t ch c, ñi u hành d án ñư c giao. 2.2.5.2. Mô hình chuyên trách QLDA (Đi u hành d án). M i liên h gi a Ban giám ñ c T ng công ty và Ban QLDA là m t th th ng nh t dư i quy n ch ñ o c a T ng giám ñ c và ñi u hành thi công tr c ti p c a Trư ng ban QLDA. Trư ng ban QLDA là c p quy t ñ nh cao nh t trong vi c t ch c ñi u hành thi công c a nhà th u và các bên liên quan TVGS trư ng là ngư i ch u trách nhi m qu n lý và ñi u hành t ng công vi c c th c a m i d án. 2.3 K T LU N V CÔNG TÁC QLDAĐT T I T NG CÔNG TY XDCTGT5 TRONG TH I GIAN QUA. 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c. - Công tác th m ñ nh d án có s tham gia ñóng góp c a các Phòng ch c năng trong T ng công ty; c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ch c năng, các chuyên gia, các nhà khoa h c ..vì th mà nh ng nh n xét, ñánh giá v d án có tính th c ti n, sát v i yêu c u th trư ng, qua ñó ñã làm cho ñ i ngũ th m ñ nh c a T ng công ty tích lũy ñư c nhi u kinh nghi m và t ng bư c trư ng thành. - Công tác ñ u th u, l a ch n nhà th u ñư c tri n khai th c hi n ch t ch ñúng quy ñ nh c a Nhà nư c và có nh ng chuy n bi n tích c c. Hình th c ñ u th u r ng rãi chi m t tr ng cao (79,52%), góp ph n ti t ki m ngu n v n ñ u tư c a T ng công ty (ti t ki m bình quân 7,49%). - Công tác giám sát & ki m soát thi công ñã ñ t ñư c nh ng thành công nh t ñ nh. C th là: Công tác qu n lý ti n ñ thi công, ñã t ch c bám sát theo dõi, ghi chép ñ y ñ ti n tri n và các ho t ñ ng h ng ngày c a nhà th u ñ i v i d án, ñ ng th i th c hi n các báo cáo tu n/tháng/quí/năm m t cách ñ ng b t Ban QLDA ñ n các Phòng chuyên môn và Ban Giám ñ c T ng công ty nên r t thu n ti n s liên h , ph i h p thông tin cũng như t ch c ho t ñ ng d án. Nh ñó mà ti n ñ thi công m t s d án ñáp ng yêu c u ñ t ra; Công tác qu n lý chi phí,
 14. 14 bư c ñ u ñã xây d ng qui trình k m soát chi phí ch t ch dư i s ki m soát c a các phòng ch c năng c a T ng công ty; Công tác qu n lý r i ro thi công, ñã ng d ng phân tích th ng kê th i ti t vào qu n lý r i ro và ñ xu t gi i pháp né tránh trong thi công; Công tác qu n lý ch t lư ng công trình, ñã quán tri t ngay t ñ u vi c ban hành h th ng tiêu chu n hư ng d n quá trình t ch c qu n lý ch t lư ng ch t ch (ñ u vào–th c hi n–ñ u ra). Nh th mà gi m thi u ñư c sai sót trong t ch c thi công, s n ph m ñư c th m m và ch t lư ng nâng cao. - Mô hình t ch c QLDAĐT T ng công ty, ñư c t ch c theo quan h ngang, các phòng nghi p v cùng tham gia QLDA theo ch c năng ñã phân công và có th giám sát l n nhau, nh t là chu n b ñ u tư và k t thúc DA. Riêng giai ño n thi công, s d ng mô hình t ch c chuyên trách DA(Ban QLDA) là phù h p, t o ñi u ki n ph i h p, gi i quy t linh ho t k p th i các yêu c u c a nhà th u và các bên liên quan trong quá trình ĐHDA. 2.3.2. Nh ng t n t i, h n ch . - Quá trình so n th o d án b qua bư c “nghiên c u cơ h i ñ u tư”, l p theo ki u “gò ép” theo ý chí ch quan c a Ch ñ u tư d n ñ n khó xác ñ nh tri n v ng ñem l i hi u qu nh t c a ñ u tư. - Quá trình th m ñ nh DA xu t hi n nh ng bi u hi n chưa ñúng v nh n th c. C th là: còn quan ni m th m ñ nh DAĐT T ng công ty là th m ñ nh n i b , v n c a doanh nghi p..nên các k t qu ñưa ra có tính ch t ph c v cho m c tiêu phê duy t hơn là hi u qu th c s c a DA. S ph i h p trong t ch c th c hi n th m ñ nh chưa h p lý; Trình ñ ñ i ngũ cán b th m ñ nh còn h n ch do cán b Phòng KH– KT ch y u là các K sư xây d ng nên h chuyên sâu v k thu t, vì th n i dung tài chính còn sơ sài; Th m ñ nh ch y u d a vào s li u, thông tin n i dung ñư c bên tư v n l p, vi c tham kh o – ñi th c t ñ i ch ng – ki m tra còn thi u; Các phương th c, m c ñ , ti n ñ huy ñ ng v n và vay v n chưa ñư c xem xét k ; Phương pháp th m ñ nh còn ñơn gi n, truy n
 15. 15 th ng. Do ñó, nh ng k t lu n chưa có ñ tin c y cao, chưa ñ m b o,.....d n ñ n chưa ñánh giá ñư c toàn di n v tính kh thi c a DA. - Vi c l p HSMT còn nhi u b t c p, m t nhi u th i gian; Phương pháp ñánh giá HSDT còn mang tính chung chung, chưa chu n xác; Tính b o m t trong ñ u th u v n chưa ñư c phát huy cao; Vi c th c hi n công tác giám sát, thanh tra và th c hi n các ch tài ñ i v i các bên tham gia ñ u th u còn thi u tính kiên quy t và chưa ñư c quan tâm ñúng m c. - Công tác ghi chép s li u, c p nh t thông tin ñ ph c v cho công tác báo cáo giám sát thi công còn sơ sài, chưa t ch c bài b n, còn báo cáo di n gi i nhi u b ng l i. H th ng ki m soát ti n ñ chưa ñư c xây d ng..; Quá trình th c hi n giám sát & ki m soát d án còn mang n ng tính k thu t, chưa quan tâm ng d ng các công c Qu n tr trong công tác giám sát & ki m soát d án. Do ñó mà công tác giám sát & ki m soát th c hi n d án chưa mang tính chuyên nghi p và chưa th c s hi u qu . C th như: chưa ng d ng Phương pháp EVM ñ ño lư ng, Bi u xương cá truy tìm nguyên nhân, ma tr n trách nhi m, k ho ch truy n thông..... 2.3.3.Nguyên nhân c a nh ng t n t i. 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan. Nhân viên Phòng K ho ch – K thu t quá m ng (ch 14 ngư i), ch y u là các K sư xây d ng m nh v k thu t nên không sâu v lĩnh v c tài chính, pháp lý...nhưng làm kiêm nhi m nhi u vi c công tác như th m ñ nh, ñ u th u....Vì v y trình ñ cán b v n còn h n ch , tính chuyên nghi p chưa cao; Vi c ng d ng các công c qu n tr vào QLDA như Phương pháp EVM ñ ño lư ng ti n ñ , chi phí, r i ro; Bi u ñ xương cá truy tìm nguyên nhân sai l ch....v n còn xa l v i h . 2.3.3.2. Nguyên nhân ch quan. - Ch quan t khâu l a ch n d án: T ng công ty quan tâm nhi u ñ n vi c ñư c phê duy t quy t ñ nh ñ u tư mà ít chú ý h u ki m nh ng giai ño n sau; V n còn xem th m ñ nh d án như m t bư c th t c ñ h p th c hóa d án; Vi c áp d ng phương pháp d báo, phân tích ñ nh y..chưa ñư c chú tr ng....
 16. 16 - Ch quan t công tác l a ch n nhà th u: Còn quan tâm ñ n giá th u th p ñ l a ch n hơn là khía c nh năng l c nhà th u; Chưa qu n lý ch t ch t khâu thi t k d toán; Thi u tính kiên quy t và quan tâm ñúng m c trong vi c th c hi n các ch tài ñ i v i các bên tham gia ñ u th u. - Ch quan t công tác giám sát & ki m soát thi công: H u h t cán b T ng công ty nh n th c chưa ñúng v QLDA, ch quan cho r ng QLDA ch y u ph thu c vào năng l c kinh nghi m c a ngư i qu n lý, nên trong quá trình th c hi n chưa v n d ng khai thác tri t ñ nh ng lý thuy t–thành t u qu n tr d án. Vì th mà chưa th y t m quan tr ng c a Phương pháp EVM, Bi u ñ xương cá, ma tr n trách nhi m...trong ki m soát ñánh giá t ng quát tr ng thái d án c a m t nhà qu n tr . CHƯƠNG 3 M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QLDAĐT T I T NG CÔNG TY XDCTGT5 3.1. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N C A T NG CÔNG TY XDCT GT 5 TRONG TH I GIAN T I. Ngh quy t Đ i h i VII c a Đ ng b T ng công ty (t ch c vào 8/2010) ñã xác ñ nh phương hư ng và m c tiêu phát tri n trong 10 năm 2011 – 2020 là “Xây d ng và phát tri n T ng công ty tr thành T p ñoàn kinh t v ng m nh c a qu c gia. Phát huy cao ñ m i ngu n l c ñ nâng cao năng l c c nh tranh, góp ph n quan tr ng vào s nghi p hóa – hi n ñ i hóa ñ t nư c”. Doanh thu và l i nhu n ñ m b o tăng trư ng n ñ nh bình quân 15%/năm. 3.2. H TH NG CÁC QUAN ĐI M HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A T NG CÔNG TY XDCTGT 5. Đ nâng cao ch t lư ng QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5, c n thi t ph i xây d ng h th ng các quan ñi m. Các quan ñi m này là cơ s quan tr ng ñ nh hư ng cho quá trình th c hi n ñ i m i và hoàn thi n công tác QLDAĐT. Các quan ñi m ñó là: 3.2.1. QLDAĐT ph i tuân th nh ng quy ñ nh c a Pháp lu t, ñ m b o tính h p pháp: Quan ñi m này cho r ng, DAĐT ñư c hình thành
 17. 17 và th c hi n ph i tuân th nh ng qui ñ nh c a Pháp lu t. H sơ DA ph i ñ m b o tính h p pháp; H th ng các tiêu chu n, quy ph m, ñ nh m c trong lĩnh v c xây d ng là nh ng căn c c n thi t ñ l p và th m ñ nh DA. Cán b QLDA ti n hành ki m tra, xem xét DA ñ m b o nh ng n i dung th c hi n ñúng các quy ñ nh c a pháp lu t (như: phù h p quy ho ch, quy chu n, ch t lư ng, hi u q a, minh b ch giao nh n th u,...)... 3.2.2. QLDAĐT ph i ñ m b o xem xét, ñánh giá toàn di n các n i dung trong t ng giai ño n c a d án: Quan ñi m này cho r ng, dù DA s d ng ngu n v n nào? qui mô, hình th c như th nào? thì DAĐT cũng ti n hành qua 3 giai ño n: Chu n b ñ u tư–Th c hi n ĐT-V n hành k t qu ĐT. Ba giai ño n này không tách r i riêng bi t nhau mà có m i liên h m t thi t v i nhau. K t qu c a giai ño n trư c nh hư ng ñ n k t qu các giai ño n sau. Do ñó, yêu c u công tác QLDA c n ph i ti n hành phân tích, ñánh giá các n i dung c a DA m t cách toàn di n cho c các giai ño n. 3.2.3. QLDAĐT ph i ñư c hoàn thi n theo hư ng chuyên nghi p hóa, hi n ñ i hóa: Quan ñi m này yêu c u m i n i dung trong công tác QLDA ph i ñư c phân c th cho cán b có trình ñ chuyên môn nghi p v ñ phát huy tính chuyên nghi p. Luôn chú tr ng ñ u tư phát tri n khoa h c công ngh , trong ñó khuy n khích vi c tăng cư ng áp d ng các thành t u khoa h c công ngh vào công tác QLDA, vào SXKD. Công tác QLDAĐT c n ñư c nh n th c ñ y ñ và ph i xem là m t n i dung quan tr ng nh t T ng công ty, ph i mang tính chuyên nghi p c a m t “ngh ” th c s . 3.2.4. QLDAĐT ph i gi i quy t hài hòa các m i quan h trong t ch c th c hi n d án: Quan ñi m này yêu c u th c hi n DA thành công, thì T ng công ty XDCTGT5 ph i gi i quy t hài hòa các m i quan h gi a các bên tham gia d án (như: B , S chuyên ngành, Nhà th u, Tư v n, Cơ quan cung c p tài chính, Đ a phương và các m i quan h khác...). Các m i quan h này “tương tác – va ch m” l n nhau. Ch có th gi i quy t hài hòa các m i quan h nói trên n u công tác QLDAĐT c a T ng công ty nâng lên t m “ngh thu t”. Đòi h i PM ngoài gi i chuyên môn nghi p
 18. 18 v , còn ph i năng ñ ng sáng t o x lý tình hu ng, m m d o uy n chuy n trong quan h ng x ñ i tác. 3.2.5. QLDAĐT ph i ñ m b o tính k p th i, n m b t cơ h i ñ u tư có hi u qu : Quan ñi m này yêu c u ñ i v i v n ñ th i gian, ñòi h i công tác QLDAĐT (1) ph i k p th i phát hi n nh ng sai sót, y u kém trong t ng giai ño n ñ ti p t c th c hi n, ñ ng th i (2) ph i tuân th theo ñúng qui ñ nh c a pháp lu t. Trong ñi u ki n n n kinh t th trư ng, s ra ñ i ch m s n ph m DA s m t ñi cơ h i t t và có th phát sinh nhi u chi phí không c n thi t (như: tăng giá NVL ñ u vào, lãi vay...). Ngư c l i, n u th i gian QLDAĐT quá ng n khi ñó không ñ m b o ch t lư ng công trình (th m ñ nh u, thi công u...). Do v y c n ph i có k ho ch b 3.3. GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCT GT 5. Lu n c ñ xu t gi i pháp d a vào nh ng lu n ñi m ñ c p Chương 1, nh ng t n t i trong công tác QLDAĐT ñã ñư c phân tích Chương 2, cùng v i h th ng nh ng quan ñi m ñ nh hư ng trong Chương 3. 3.3.1. Hoàn thi n công tác l p d án ñ u tư. 3.3.1.1. Xác l p quy trình so n th o d án ñ u tư. Ý tư ng ñ u tư Nghiên c u cơ h i ñ u tư N u d án không ñem Nghiên c u ti n kh thi l i tri n v ng (L p báo cáo ñ u tư XDCT) Nghiên c u kh thi (L p d án ñ u tư XDCT) Hình 3.1. Quy trình so n th o m t d án ñ u tư 3.3.1.2. Nâng cao ch t lư ng công tác l p d án. Đ công tác l p d án có ch t lư ng cao, T ng công ty c n l a ch n tư v n có ñ năng l c, xét ch n th u tư v n ph i thông qua H i ñ ng. Trư ng h p c n thi t ph i thi tuy n ki n trúc trư c khi ch n tư v n l p d án; H sơ d án yêu c u s li u thông tin DA ph i ñư c ñi u tra có
 19. 19 ngu n g c rõ ràng, phân tích trên cơ s khoa h c; Đưa ra quy trình m u phân tích – ñánh giá hi u qu tài chính c th cho t ng lo i DA (Đư ng b , Căn h ..) ñ ñánh giá hi u qu DA mang l i thi t th c hơn. 3.3.2. Hoàn thi n công tác th m ñ nh d án ñ u tư. 3.3.2.1. Nâng cao nh n th c ñ i v i công tác th m ñ nh DAĐT trong ñi u ki n m i. - C n ph i xác ñ nh s n ph m (k t qu ) c a công tác th m ñ nh DA là m t lo i s n ph m ñ c bi t – s n ph m tư v n th hi n trí tu và kinh nghi m. Do vây, ch t lư ng th m ñ nh c n ph i coi tr ng và ñ t lên hàng ñ u; Coi ñây là m t th m nh c nh tranh và kinh doanh c a T ng công ty, là m t trong nh ng công vi c góp ph n nâng cao hi u qu ñ u tư, nâng cao uy tín c a T ng công ty. Chính vì v y, công tác “h u ki m” trong QLDAĐT c a T ng công ty c n ñư c coi tr ng. - C n ph i hi u rõ, công tác th m ñ nh g n v i qu n lý ch th hi n công vi c ki m tra, ki m soát, sàng l c d án và th c thi pháp lu t. - C n ph i hi u rõ tính liên nghành c a s n ph m ñ u tư xây d ng. Do v y r t c n s tham gia ñóng góp ý ki n t nhi u phía: cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, ñ a phương, t ch c tư v n bên ngoài,..... Nh ng quan ñi m nh n th c trên, n u ñư c th c hi n t t ngay t ñ u là cơ s ñ ti p t c tri n khai có hi u qu các gi i pháp c th v t ch c th c hi n, n i dung và phương pháp th m ñ nh dư i ñây. Góp ph n ngăn ch n s m các bi u hi n x u, th t thoát, lãng phí ti n b c c a T ng công ty. 3.3.2.2. Hoàn thi n t ch c th m ñ nh d án ñ u tư. - Giao nhi m v th m ñ nh cho B ph n chuyên trách th m ñ nh (Xem M c 3.3.5.1-Ki n toàn t ch c QLDAĐT) th c hi n và làm ñ u m i chính trong vi c xin ý ki n các phòng ban, các chuyên gia bên ngoài..... - Xây d ng quy trình chung t ch c th m ñ nh (Hình 3.2): Ti p nh n h sơ Cán b th m ñ nh Đơn v ñ u m i Báo cáo th m ñ nh c a c a T ng Cty cán b th m ñ nh TCT (Phòng KH-KT) ho c thuê tư v n Thuê tư v n ph n bi n ñ cl p Báo cáo th m ñ nh trình Trư ng phòng KH-KT,
 20. 20 Các phòng ban có liên quan, b ph n qu n lý H i ñ ng tư v n trong TCT th m ñ nh Ý ki n B , ngành, ñ a phương liên quan Ch t ch HĐQT T ng giám ñ c (Ngư i quy t ñ nh ñ u tư) Hình 3.2. Quy trình t ch c th m ñ nh d án ñ u tư B ph n ki m soát ch t lư ng th m ñ nh d án - Tiêu chu n hóa ñ i ngũ cán b th m ñ nh: trình ñ , ph m ch t.... - V căn c và phương ti n th m ñ nh: D a trên quy trình n i b ñã ñư c xây d ng (Hình 3.2); Tăng cư ng ñ u tư ñ i m i trang thi t b 3.3.2.3. Hoàn thi n n i dung th m ñ nh d án ñ u tư. T ng công ty XDCTGT5 t p trung vào nh ng v n ñ sau: - Th m ñ nh k phương án t ch c qu n lý th c hi n, ñ c bi t ñ i v i các phương án ñ n bù, gi i phóng m t b ng, di d i dân. C th là làm rõ trách nhi m và m i quan h gi a các ch th tham gia QLDA, tính kh thi c a phương án th c hi n ñ n bù – gi i t a; - Đ c p k và quan tâm th a ñáng các y u t ñ u vào (lãi su t, NVL..) và ñ u ra (giá bán, s n ph m..) c a d án; - V i phương th c huy ñ ng và ñ xu t các ñi u ki n vay v n thì c n làm rõ nh ng th a thu n, cam k t v i các cơ quan cung c p tài chính v s lư ng, ti n ñ ....; - Đ i v i hi u qu tài chính d án: Ngoài các ch tiêu ch y u như NPV, IRR, T c n ñ c p thêm các ch tiêu như B/C, ñi m hoàn v n, kh năng tr n ...C n quan tâm ñ n các bi n ñ ng c a môi trư ng bên ngoài ñ n nh ng r i ro ti m n có th x y ra ñ i v i d án; - Đ i v i hi u qu kinh t -xã h i: Đây là n i dung ph c t p. Nhưng T ng công ty c n d ng l i các ch tiêu ch y u như: gi i quy t bao nhiêu lao ñ ng, m c ñóng góp ngân sách, tác ñ ng v i môi trư ng. Tuy nhiên, ñ tính toán cho các n i dung này c n th c hi n: (1) Xác ñ nh các dòng thu (thu , thù lao lao ñ ng) và dòng chi (tr giá, bù giá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản