intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp phát triển Du Lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng – Tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
167
lượt xem
34
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp phát triển Du Lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng – Tỉnh Kiên Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này nghiên cứu về sự phát triển du lịch ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng. Đánh giá đúng tiềm năng DL, hiện trạng phát triển DL, qua đó đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển DL để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên tại khu vực Vườn Quốc Gia U Minh Thượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp phát triển Du Lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc Gia U Minh Thượng – Tỉnh Kiên Giang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trang<br /> <br /> TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO<br /> TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG,<br /> TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trang<br /> <br /> TÊN ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO<br /> TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG,<br /> TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường<br /> Mã số: 60850101<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM TRUNG LƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2017<br /> <br /> LV.Th.s<br /> <br /> Giải pháp phát triển du lich gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại VQGUMT.<br /> <br /> Lời cảm ơn!<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài “Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa<br /> dạng sinh học tại Vườn Quốc Gia U Minh Thượng –Tỉnh Kiên Giang”, Tôi đã nhận<br /> đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ,<br /> chuyên viên Viện Môi trƣờng và phát triển bền vững (VESDI); tập thể Ban Giám<br /> Hiệu, Khoa Địa Lý, Phòng Sau Đại Học Trƣờng Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học<br /> Quốc gia Hà Nội; tập thể ban lãnh đạo, cán bộ thuộc Vƣờn Quốc Gia U Minh Thƣợng .<br /> Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Phạm Trung Lƣơng – ngƣời thầy<br /> giáo trực tiếp hƣớng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin đƣơc bày tỏ lòng biết ơn đến đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát<br /> triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ sinh quyển Kiên<br /> Giang”(Mã số: 12/15-ĐTĐL.XH-XHT) do PGS.TS.Phạm Trung Lƣơng chủ nhiệm đã<br /> cho tôi cơ hội đƣợc thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ngƣời thân của Tôi đã động viên,<br /> khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận<br /> văn này.<br /> Chân thành cảm ơn!<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trang<br /> <br /> K14 - Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường<br /> <br /> Nguyễn Quỳnh Trang<br /> <br /> LV.Th.s<br /> <br /> Giải pháp phát triển du lich gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại VQGUMT.<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> IUOCO<br /> <br /> Hiệp hội quốc tế các tổ chức du lịch<br /> <br /> VQGUMT<br /> <br /> Vƣờn Quốc gia U Minh Thƣợng<br /> <br /> BQL<br /> <br /> Ban quản lý<br /> <br /> KBT<br /> <br /> Khu bảo tồn<br /> <br /> KBTTN<br /> <br /> Khu bảo tồn thiên nhiên<br /> <br /> DL<br /> <br /> Du lịch<br /> <br /> DLST<br /> <br /> DL sinh thái<br /> <br /> MT<br /> <br /> Môi trƣờng<br /> <br /> PTBV<br /> <br /> Phát triển bền vững<br /> <br /> BVMT<br /> <br /> Bảo vệ môi trƣờng<br /> <br /> ĐDSH<br /> <br /> Đa dạng sinh học<br /> <br /> WWF<br /> <br /> Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên.<br /> <br /> TCDL<br /> <br /> Tổng cục du lịch<br /> <br /> SNV<br /> <br /> Tổ chức Phát triển Hà Lan<br /> <br /> IUCN<br /> <br /> Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<br /> <br /> DTSQ<br /> <br /> Dự trữ sinh quyển<br /> <br /> GDMT<br /> <br /> Giáo dục môi trƣờng<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> Đồng bằng sông cửu long<br /> <br /> HST<br /> <br /> Hệ sinh thái<br /> <br /> LV.Th.s<br /> <br /> Giải pháp phát triển du lich gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại VQGUMT.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................................... 1<br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 3<br /> 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ............................................ 3<br /> 4. QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU .................................................................................... 4<br /> 5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ............................................................................. 5<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH<br /> GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC. ............................................................. 7<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC ................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm du lịch ................................................................................................. 7<br /> 1.1.2. Tài Nguyên du lịch. .............................................................................................. 9<br /> 1.1.3. Loại hình và sản phẩm du lịch. ........................................................................... 10<br /> 1.1.4. Quản lý sức chứa du lịch. ................................................................................... 12<br /> 1.1.5. Đa dang sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học: .................................................. 14<br /> 1.1.6.Vai trò của đa dạng sinh học đối với hoạt động du lịch. ...................................... 15<br /> 1.1.7.Tác động của hoạt động du lịch tới đa dạng sinh học. ......................................... 16<br /> 1.1.8. Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học ...................... 17<br /> 1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG<br /> SINH HỌC……………………………………………………………………………20<br /> 1.2.1. Tình hình nghiên cứu chung về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển<br /> tài nguyên và môi trƣờng tự nhiên. ............................................................................... 20<br /> 1.2.2. Tình hình nghiên cứu mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn ở các khu bảo<br /> tồn thiên nhiên (khu dự trữ sinh quyển, VQG, khu bảo tồn) có sự tham gia của cộng<br /> đồng dân cƣ tại khu vực. ............................................................................................... 21<br /> 1.2.3. Một số công trình, đề tài liên quan đến vấn đề nghiên cứu ................................ 24<br /> CHƢƠNG II. TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI<br /> BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA U MINH THƢỢNG....28<br /> 2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ VQGUMT ...............................................................28<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2