intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
96
lượt xem
31
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế giai đoạn 2010-2015. Những ưu điểm, những tồn tại của chiến lược kinh doanh VIB. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện chiến lược Kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010-2015

ĐOÀN NGỌC QUANG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------<br /> <br /> ĐOÀN NGỌC QUANG<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIB<br /> GIAI ĐOẠN 2010 – 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> KHÓA 2010A<br /> <br /> PGS. TS NGHIÊM SỸ THƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> dữ liệu, kết quả nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Đoàn Ngọc Quang<br /> <br /> -1-<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. 1<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.................................................................................... 4<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ......................................................................................... 4<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ............................................................................................. 4<br /> LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................5<br /> Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ<br /> CHIẾN LƯỢC. ......................................................................................................7<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược.........................................7<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm về chiến lược...........................................................................7<br /> 1.1.2 Khái niệm về quản trị chiến lược:.............................................................7<br /> 1.1.3 Nhiệm vụ của quản trị chiến lược:............................................................7<br /> 1.1.4 Lợi ích của quản trị chiến lược:................................................................8<br /> 1.1.5 Quy trình quản trị chiến lược....................................................................9<br /> 1.2.<br /> <br /> Những cam kết chiến lược....................................................................... 10<br /> <br /> 1.2.1 Tầm nhìn................................................................................................ 10<br /> 1.2.2 Sứ mệnh. ................................................................................................ 10<br /> 1.2.3 Giá trị cốt lõi.......................................................................................... 10<br /> 1.3.<br /> <br /> Phân tích chiến lược................................................................................ 10<br /> <br /> 1.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô theo Mô hình PEST .................................... 10<br /> 1.3.2 Phân tích môi trường ngành .................................................................. 11<br /> 1.3.3 Phân tích môi trường bên trong (nội bộ)................................................. 13<br /> 1.4.<br /> <br /> Lựa chọn và xây dựng chiến lược kinh doanh ......................................... 16<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Triển khai & Đánh giá............................................................................. 16<br /> <br /> 1.6.<br /> <br /> 1.6. Cơ cấu tổ chức: ................................................................................ 17<br /> <br /> 1.6.1 Hệ thống kiểm soát: ............................................................................... 17<br /> 1.6.2 Xây dựng lộ trình thực hiện:................................................................... 17<br /> Chương II: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN<br /> QUA ..................................................................................................................... 18<br /> -2-<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế (VIB) ............................................ 18<br /> 2.2. Đánh giá chiến lược hiện tại của VIB .......................................................... 19<br /> 2.2.1 Các cam kết về chiến lược hiện tại của VIB ........................................... 19<br /> 2.2.2. Phân tích tác động của môi trường vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của<br /> VIB (Mô hình Pestle)...................................................................................... 22<br /> 2.2.3. Phân tích môi trường ngành (5 thế lực cạnh tranh của Poster) ............... 28<br /> 2.2.4. Phân tích tác động của môi trường bên trong đến hoạt động kinh doanh<br /> của VIB .......................................................................................................... 34<br /> 2.3. Một số đánh giá tổng hợp về năng lực của VIB .......................................... 41<br /> 2.3.1 So sánh tình hình hoạt động của VIB và các đối thủ năm 2009 (đơn vị<br /> tính: tỷ đồng) .................................................................................................. 41<br /> 2.3.2 So sánh năng lực cốt lõi của VIB với các đối thủ bằng phương pháp tính<br /> điểm................................................................................................................ 41<br /> 2.3.3 Đánh giá năng lực vượt trội của VIB (cách thức cho điểm: đánh giá Có –<br /> 1 điểm; đánh giá Không có – 0 điểm).............................................................. 43<br /> 2.4. Tổng hợp phân tích SWOT của VIB............................................................ 45<br /> 2.5 Chiến lược kinh doanh hiện tại của VIB ...................................................... 49<br /> Chương III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH<br /> CỦA VIB GIAI ĐOẠN 2010-2015 ...................................................................... 54<br /> 3.1. Những vấn đề cần hoàn thiện chiến lược ..................................................... 54<br /> 3.2. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của VIB giai đoạn 2010 –<br /> 2015 ................................................................................................................ 55<br /> 3.2.1 Giải pháp chung: .................................................................................... 55<br /> 3.2.2.Giải pháp về tài chính, hoạt động kinh doanh ......................................... 56<br /> 3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực ................................................................. 62<br /> 3.2.4. Giải pháp về Marketing......................................................................... 64<br /> 3.3. Lộ trình và dự toán kinh phí thực hiện giải pháp.......................................... 68<br /> KIẾN NGHỊ......................................................................................................... 69<br /> KẾT LUẬN.......................................................................................................... 70<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 72<br /> <br /> -3-<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh VIB giai đoạn 2007-2009 ............................ 21<br /> Bảng 2.2: Báo cáo kết quả kinh doanh VIB giai đoạn 2007-2009 ............................ 25<br /> Bảng 2.3 Dự đoán các chỉ số kinh tế Việt Nam 2010-2015 ...................................... 33<br /> Bảng 2.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ............................................ 40<br /> Bảng 2.5: So sánh tình hình hoạt động của VIB và các đối thủ năm 2009 .............. 41<br /> Bảng 2.6: So sánh năng lực cốt lõi của VIB với các đối thủ bằng ........................... 42<br /> Bảng 2.7: Đánh giá năng lực vượt trội của VIB ...................................................... 43<br /> B ảng 2.8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ........................................... 43<br /> Bảng 2.9: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ................................................................... 44<br /> B ảng 2.10: Tổng hợp phân tích SWOT của VIB..................................................... 45<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> Bi ểu đ ồ 3.1: Tăng trưởng vốn điều lệ VIB so với các Ngân hàng...................... 56<br /> Biểu đồ 3.2: Tăng trưởng Dư nợ- Huy động vốn................................................... 60<br /> Biểu đồ 3.3: Chất lượng tín dụng của VIB năm 2010........................................... 61<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ.1.1 : Mô tả 5 nhiệm vụ có mối quan hệ mật thiết trong quản trị chiến lược ....8<br /> Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị chiến lược bao gồm :..................................................9<br /> Sơ đồ 1.3: Mô hình PEST...................................................................................... 10<br /> Sơ đồ 1.4: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh PORTER ............................................ 11<br /> Sơ đ ồ 3.4: Đối với công tác đánh giá khen thưởng khuyến khích người lao động63<br /> Sơ đồ 3.5: Mô hình tổ chức mới lấy khách hàng là trung tâm của Ngân hàng. ....... 67<br /> <br /> -4-<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản